USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 110

ke zprávě o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 211)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. prosince 1989 projednalo zprávu o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 211).

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1. souhlasí se zprávou předloženou komisí;

2. označuje zákrok pořádkových sil dne 17. listopadu 1989 za nezákonný, brutální a v určitých případech ohrožující život;

3. jmenuje do komise dva stálé nové členy, zástupce Občanského fóra - JUDr. Josefa Danisze a JUDr. Otakara Motejla, kteří v komisi od jejího ustavení dosud působili jako stálí přizvaní odborníci;

4. požaduje,

a) aby vláda Československé socialistické republiky připravila soubor zákonů upravujících práva občanů a vylučujících zneužití mocenských prostředků k potlačení výkonu občanských práv a svobod zaručených ústavou, zejména zákon o právu spolčovacím, shromažďovacím, petičním apod., a současně zrušit prováděcí předpisy, které tato práva dosud omezují. Je třeba urychleně vypracovat návrh nového zákona o Sboru národní bezpečnosti a předložit jej Federálnímu shromáždění ČSSR,

b) aby federální ministerstvo vnitra změnilo, popřípadě připravilo ke zrušení prováděcí předpisy k zákonu č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, pokud jsou v rozporu s Ústavou ČSSR nebo s tímto zákonem,

c) aby komise po skončení vyšetřování předložila ke schválení Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSSR závěrečnou zprávu o výsledcích vyšetřování;

5. pověřuje

a) výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů, aby vypracovaly návrh na zrušení zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č. 10/1989 Sb., k ochraně veřejného pořádku, a předložily jej k projednání Federálnímu shromáždění ČSSR,

b) komisi, aby nadále pokračovala ve své činnosti až do doby, kdy vojenská složka Generální prokuratury ČSSR skončí své vyšetřování.

Šimůnková v. r., Veselá v. r.
Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP