USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 109

ke stanovisku Federálního shromáždění ČSSR k událostem roku 1968 (tisk 212)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi sněmoven schválilo dne 12. prosince 1989 toto stanovisko:

Poslanci Federálního shromáždění Československé socialistické republiky vědomi si vážnosti současné vnitropolitické situace, kdy se československá společnost ocitla v krizi v důsledku nesprávného hodnocení minulého vývoje a neochoty bývalého vedení KSČ ke skutečné obrodě socialismu a přestavbě hospodářského a zejména společenského života konstatují, že vstupem vojsk pěti členských států Varšavské smlouvy na území ČSSR v roce 1968 byly porušeny platné normy mezinárodního práva a principy vztahů mezi svrchovanými státy.

Lid Československa byl schopen v roce 1968 vyřešit si své životně důležité problémy samostatně, neboť myšlenky demokratického socialismu byly ve vědomí našich občanů natolik silné, aby v podmínkách našich demokratických tradic zvítězily bez uplatnění mocenského zásahu.

Vojenská intervence pěti států Varšavské smlouvy znemožnila politické řešení situace v Československu a naopak přispěla k likvidaci reformy hospodářského a společenského života, zejména pak vedla k přerušení demokratizačního úsilí o vlastní československou cestu rozvoje socialistické společnosti.

Poslanci Federálního shromáždění ČSSR vyjadřují podporu zahraničně politickým jednáním, která vede československá vláda k právnímu řešení otázek spojených s odsunem sovětských vojsk z území ČSSR tak, aby v návaznosti na celoevropský helsinský proces byla garantována stabilita a rovnováha zájmů členských států Varšavské smlouvy, Severoatlantického paktu a neutrálních států na evropském kontinentě.

V současné složité mezinárodní situaci budou poslanci Federálního shromáždění podporovat vládu ČSSR v jejím úsilí o rozvoj spolupráce se všemi státy v zájmu vzájemně výhodného propojení, zejména s evropskou ekonomikou, kulturou a civilizací v návaznosti na dosažené výsledky posilování důvěry a bezpečnosti na evropském kontinentě.

Kubeš v. r., Veselá v. r.
Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP