USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 106

k Prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické

republiky k současné vnitropolitické situaci

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 16. společné schůzi obou sněmoven současnou vnitropolitickou situaci v naší zemi a přijalo toto opatření:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky jako představitel lidu Československa u vědomí vážnosti situace a přihlížejíc k požadavkům, které zazněly na masových shromážděních studentů, mládeže a širokých vrstev občanů, se hlásí ke všem progresívním požadavkům, které směřují k dalšímu rozvoji socialistických společenských vztahů, ke zdokonalení socialistické demokracie a k zlepšování životních podmínek obyvatelstva.

Federální shromáždění považuje za důležité posoudit všechny požadavky, názory a stanoviska a realizovat je v praxi v souladu s našimi demokratickými tradicemi a v zájmu dalšího rozvoje socialistické společnosti. Považuje za nezbytné uklidnění současného politického ovzduší výhradně politickými prostředky, zejména rychlejším uskutečňováním demokratických požadavků, vytvořením potřebných podmínek pro klidnou, plynulou a nerušenou výrobu, dopravu a zejména také disciplínu a pořádek, aby bylo možné rychleji realizovat započaté politické reformy.

Federální shromáždění vyslovuje hluboké politování nad nepřiměřeným zásahem bezpečnostních sil proti studentům dne 17. listopadu. V souladu s míněním a požadavky občanů a v souladu se svými ústavními pravomocemi se rozhodlo posoudit postup vyšetřování zákroků orgánů Sboru národní bezpečnosti proti účastníkům manifestace dne 17. listopadu 1989 v Praze. Sněmovny Federálního shromáždění ČSSR na základě návrhu ústavně právních výborů vytvořily komisi pro parlamentní kontrolu vyšetřování zákroku pořádkových jednotek v Praze, v níž budou působit i poslanci České národní rady a zástupci studentů jmenovaní celostátním studentským koordinačním výborem a Městským výborem Socialistického svazu mládeže v Praze, aby dále sledovala průběh šetření, které provádí Generální prokuratura ČSSR.

Československá socialistická republika musí být nadále budována na koncepci právního státu, jejímž základem je vzájemná právní odpovědnost státu i občana a kde platí, že státní orgány mohou zasáhnout do sféry svobody občana výlučně na základě zákona a způsobem v zákoně uvedeným, nikoliv na základě předpisů nižší právní síly. Poslanci Federálního shromáždění vynaložili v posledních dvou letech nemalé úsilí k demokratickému projednání a včasnému schválení řady významných zákonů, které vytvořily právní základ pro přestavbu hospodářského mechanismu a demokratizaci společnosti. V nejbližších dnech mají být v této souvislosti schváleny další významné zákony. Považujeme současně za prvořadou povinnost, aby byly urychleně dokončeny práce na nové ústavě. Pro další rozvoj socialistické demokracie, práv a svobod občanů budou mít velký význam i další zákony, jejichž kvalitní přípravu je nezbytné urychlit. Jde zejména o návrh zákona o právu shromažďovacím, návrh zákona o právu sdružovacím, návrh zákona o petičním právu, tiskový zákon a novelizaci branného zákona. Důležité je rovněž urychlit práce na přípravě nových volebních zákonů. Počítáme s projednáním návrhu zákona o životním prostředí. K řešení této problematiky přispějí i výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů pro životní prostředí, které sněmovny urychleně vytvoří. Velkou pozornost budeme věnovat návrhům zákonů o soustavě základních a středních škol (školský zákon ) , jakož i návrhu zákona o vysokých školách a návrhu zákona o mládeži. Při jejich projednávání budeme vyžadovat konkrétní náměty studentů, mládeže, pedagogické veřejnosti a dalších občanů.

Významným opatřením je dnes schválený ústavní zákon, kterým se mění Ústava ČSSR; z ústavy se vypouští článek 4 o vedoucí úloze KSČ a mění se článek 6 o Národní frontě. Dále se mění článek 16 tak, aby veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání, výchova a vyučování byly vedeny v duchu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.

Federální shromáždění požaduje, aby mu byl v nejbližší době předložen návrh na členy Ústavního soudu ČSSR.

Vítáme dialog vlády s představiteli občanských iniciativ. Podporujeme doporučení vlády Československé socialistické republiky předsednictvu ústředního výboru Národní fronty ČSSR urychleně předložit prezidentu ČSSR návrhy na rekonstrukci vlády ČSSR za účasti jiných politických stran a nestraníků.

Vyjadřujeme názor, že veškerý dialog má být veden kulturním způsobem a že je třeba se vystříhat snižování vážnosti hlavy státu a zneužívání státních symbolů.

Federální shromáždění zavazuje vládu ČSSR vést dialog při vědomí odpovědnosti za socialistickou budoucnost našich národů a národností. Současně ji zavazuje, aby důsledně pokračovala v plnění zahraničněpolitické linie, obsažené v jejím Programovém prohlášení, schváleném na společné schůzi Federálního shromáždění v listopadu 1988.

Federální shromáždění vysoce oceňuje úsilí dělníků, rolníků i pracující inteligence při hledání nových cest rozvoje naší socialistické společnosti. Za rozhodující úkol v tomto období považujeme za nezbytné vytvářet široký prostor pro uplatňování tvůrčích sil lidu, vytvářet pevné ekonomické základy celospolečenské přestavby, prohlubovat sociální zaměření ekonomiky. To je základní předpoklad k tomu, aby se Československo vyvíjelo jako moderní, stabilizovaný, socialistický stát.

Ubezpečujeme občany naší republiky, že budeme dělat i nadále vše pro spokojený život lidu v naší socialistické republice ve shodě se zásadou "Všechna moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu".

Škula v. r., Balog v. r.
za Marko v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP