USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 103

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatý ve Vídni dne 11. dubna 1980 (tisk 170)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. listopadu 1989 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dodatkovým protokolem k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatým ve Vídni dne 11. dubna 1980, s tím, že Československá socialistická republika nebude vázána ustanovením článku I Dodatkového protokolu.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP