USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 102

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přijatá ve Vídni dne 11. dubna 1960 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 1. září 1981 (tisk 169)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. listopadu 1989 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přijatou ve Vídni dne 11. dubna 1980 a podepsanou za Československou socialistickou republiku dne 1. září 1981, s tím, že Československá socialistická republika nebude vázána ustanovením čl. 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP