USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 92

ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. listopadu 1989 zprávu o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky, přednesenou předsedou vlády ČSSR soudruhem Adamcem.

Federální shromáždění

1. konstatuje, že vláda Československé socialistické republiky v duchu závěrů plenárních zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty ČSSR postupně zabezpečuje plnění úkolů svého programového prohlášení z 8. listopadu 1988.

Vláda vyvíjí úsilí o urychlení sociálně ekonomického rozvoje společnosti a další zkvalitňování životní úrovně obyvatelstva. V souladu se zákony schválenými Federálním shromážděním vláda vytvářela nezbytné podmínky k zavedení nového hospodářského mechanismu k 1. lednu 1990.

Hospodářský růst je rychlejší než předpokládal roční plán, produktivita práce v průmyslu rostla rychleji než dynamika výroby. Vláda uplatňovala některá regulační opatření v zájmu stabilizace vnitřního trhu. Stálou pozornost věnuje tvorbě a ochraně životního prostředí.

Přes některé pozitivní tendence se však z objektivních i subjektivních příčin neplní úkoly vyplývající ze zákona o osmém pětiletém plánu. Nedošlo k žádoucímu obratu ve vývoji efektivnosti a v intenzifikaci ekonomiky, nebyly v plném rozsahu plněny kvalitativní záměry plánu, zejména v rychlejším uplatňování vědeckotechnických poznatků ve výrobě, v kvalitě, v investiční výstavbě, v hospodárnosti reprodukčního procesu a v tvorbě národního důchodu; trvá napětí mezi zdroji a potřebami a v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Vláda věnovala pozornost rozvíjení socialistické demokracie, upevňování zákonnosti, morálky a disciplíny, chránila veřejný pořádek a bezpečnost státu před narušováním zákonů jednotlivci i protisocialistickými skupinami.

Prohloubila součinnost s Federálním shromážděním ČSSR při plnění legislativního programu. V rozvíjení socialistické demokracie se opírá o spolupráci s Národní frontou.

Usiluje o výraznější zapojení Československé socialistické republiky do mezinárodní dělby práce, i při snížení výdajů zabezpečuje obranyschopnost ČSSR ve svazku členských států Varšavské smlouvy.

Nadále upevňuje mezinárodní postavení a autoritu Československé socialistické republiky, dodržuje mezinárodní smluvní závazky a vyžaduje jejich plnění od partnerských zemí. Podílí se aktivně na rozvoji celoevropského procesu a přitom důsledně trvá na zachování poválečného uspořádání v Evropě, které je garancí stability a mírové spolupráce;

požaduje, aby vláda Československé socialistické republiky soustředila při plnění programového prohlášení své úsilí zejména

a) na důsledné uplatnění programu obnovy a upevnění vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy a intenzifikaci ekonomického růstu, na rychlejší řešení problémů v dodavatelsko-odběratelských vztazích a na důsledné plnění všech povinností souvisejících se zakladatelskou funkcí jednotlivých orgánů centra,

b) na zlepšení situace na vnitřním trhu. Rozvine aktivitu národních výborů, kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení proti překupnictví a narušování stability trhu neúměrnými nákupy zboží, zejména v pohraničních oblastech, proti spekulacím a nelegálnímu obohacování,

c) na důsledné uskutečňování sociálního programu, zkvalitňování péče o zdraví lidu, další rozvoj vědy, kultury, socialistického umění a růst vzdělanosti obyvatelstva,

d) na důsledné naplňování úkolů v tvorbě a ochraně životního prostředí, racionální využívání přírodních zdrojů a zvyšování ekologického vědomí obyvatelstva;

3. ukládá poslancům Federálního shromáždění zkvalitňovat činnost ve volebních obvodech a aktivně, ve spolupráci s poslanci celé zastupitelské soustavy, hospodářskými orgány a orgány a organizacemi Národní fronty přispívat k rozvíjení iniciativy pracujících při realizaci záměrů urychlení sociálně ekonomického rozvoje cestou uskutečňování přestavby hospodářského mechanismu a prohlubování socialistické demokracie.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP