USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 84

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986 (tisk 157)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1989 ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1988, který vykazuje příjmy 216 280 440 tis. Kčs, výdaje 214 630 656 tis. Kčs a celkový přebytek 1 649 784 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 1 649 784 tis. Kčs k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu československé federace k vyrovnání státního rozpočtu České socialistické republiky ve výši 1328 437 tis. Kčs a státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky ve výši 321 347 tis. Kčs;

2. vzalo na vědomí, že

a) státní finanční aktiva československé federace k 31. prosinci 1988 činí 69 692 726 tis. Kčs a pasiva 4 751 979 tis. Kčs,

b) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů Československé socialistické republiky podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1988 vykazují celkové příjmy 330 810 216 tis. Kčs a celkové výdaje 330 810 216 tis. Kčs,

c) ve finančním hospodaření národních výborů v roce 1988 převýšily příjmy národních výborů jejich výdaje celostátně o 2 846 656 tis. Kčs, z toho v České socialistické republice o 2 410 286 tis. Kčs a ve Slovenské socialistické republice o 436 370 tis. Kčs.

Pažická v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP