USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 75

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 5. září 1988 (tisk 115)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1989 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsanou v Pekingu dne 5. září 1988.

Šimůnková v. r., Strnadová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP