USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 74

ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1989 projednalo zprávu ministra zahraničních věcí ČSSR Jaromíra Johanese.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky:

- vyslovuje souhlas s obsahem zprávy přednesené ministrem zahraničních věcí ČSSR Jaromírem Johanesem,

- s uspokojením konstatuje, že vláda ČSSR důsledně uskutečňuje zahraničněpolitickou linii XVII. sjezdu KSČ a iniciativně rozvíjí zahraničněpolitickou část svého Programového prohlášení z 8. listopadu 1988,

- očekává, že vláda ČSSR bude rozvíjet zahraničněpolitickou činnost v zájmu vytváření příznivých vnějších mírových podmínek pro rozvoj socialistického společenského zřízení v naší zemi.

Federální shromáždění ČSSR při této příležitosti zdůrazňuje nezbytnost dále prohlubovat a v souladu s novými podmínkami a potřebami rozvíjet přátelství, spojenectví a všestrannou spolupráci se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy; zefektivňovat a zkvalitňovat politickou a ekonomickou součinnost ve Varšavské smlouvě a v Radě vzájemné hospodářské pomoci.

Plně podporuje odzbrojovací návrhy SSSR a dalších socialistických zemí, včetně jednostranných kroků ve snížení výzbroje a ozbrojených sil. Tato opatření vytvářejí předpoklady pro další zmírnění mezinárodního napětí a posílení atmosféry důvěry mezi státy a národy.

Je to další důkaz humánního charakteru socialismu. Dosavadní výsledky bylo možné dosáhnout především novým politickým přístupem započatým a důsledně prosazovaným Sovětským svazem v celém komplexu mezinárodních vztahů.

K ozdravění mezinárodní situace přispívají i československé návrhy. Po parlamentní linii se podílíme na objasňování, prosazování a rozpracování čs. iniciativy na vytvoření pásma důvěry, spolupráce a dobrých sousedských vztahů na linii dotyku Varšavské smlouvy a NATO.

Podporujeme návrh předsedy vlády ČSSR na setkání předsedů vlád sousedících zemí k posouzení ekologických problémů, jakož i další čs. iniciativy v politické, vojenské, ekonomické, kulturní, vědecké a v humanitní oblasti. Je to náš konkrétní přístup k rozvíjení celoevropského procesu.

Uvítali jsme závěrečný dokument vídeňské následné schůzky KEBS. Závazky z něho vyplývající chápeme komplexně. Ve Federálním shromáždění budeme od vlády ČSSR a dalších příslušných čs. orgánů a institucí požadovat promítnutí závěrů vídeňské následné schůzky do odpovídajících konkrétních opatření a budeme je kontrolovat. Zvláštní pozornost budeme věnovat čs. postupu na dohodnutých následných akcích, zejména na již probíhajících dvou odzbrojovacích jednáních ve Vídni, kterým přikládáme mimořádný význam. Obdobný přístup očekáváme i od ostatních zúčastněných zemí.

Přes rostoucí pozitivní tendence v mezinárodních vztazích si uvědomujeme, že k zásadnímu obratu ještě nedošlo. Nové myšlení se zatím nestalo převládající normou ve vztazích mezi státy. Nadále se objevují hlasy, jež vycházejí z přežité a nebezpečné politiky, založené na pozici síly a jaderného zastrašování. Pokoušejí se vnucovat druhým zemím své představy o lidských právech a demokracii. Svévolně "známkují" jednotlivé socialistické země a podle toho uplatňují svá diskriminační opatření v ekonomické, politické i dalších oblastech. To vše je v příkrém rozporu s životními zájmy lidstva, se základními principy mezinárodních vztahů, zakotvenými zejména v Chartě OSN a v helsinském Závěrečném aktu, jakož i v závěrečném dokumentu vídeňské následné schůzky KEBS.

Federální shromáždění ČSSR zdůrazňuje nutnost zkvalitnit informační činnost čs. institucí a organizací v zahraničí, vytvářet pravdivý obraz Československa ve světě. Společně s dalšími socialistickými státy, se všemi pokrokovými mírumilovnými silami a realistickými politiky, bude Československo nadále usilovat o politické řešení problémů a rozvoj všestranné spolupráce mezi státy a národy. K tomu důsledně zaměřuje dvoustranné a mnohostranné styky Federálního shromáždění s parlamenty celého světa. Vyjadřujeme připravenost dále je v tomto duchu zintenzívňovat a zefektivňovat.

Federální shromáždění vyzývá všechny občany naší vlasti, aby svou aktivní účastí na uskutečňování politiky přestavby na svých pracovištích, v místech bydliště, v politických stranách a organizacích Národní fronty ČSSR, spolu s poslanci všech zastupitelských sborů přispěli k všestrannému posílení socialismu, pokroku a míru.

Šimůnková v. r., Klůzová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP