USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 62

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsaná v Managui dne 15. června 1988 (tisk 93)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. listopadu 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Nikaragujskou republikou, podepsanou v Managui dne 15. června 1988.

Šimůnková v. r., Kocinová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP