USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 61

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsaná v Madridu dne 2. února 1988 (tisk 87)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. listopadu 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dohodou mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsanou v Madridu dne 2. února 1988.

Šimůnková v. r., Kocinová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP