USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 54

ke zprávě Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti (tisk 91)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. listopadu 1988 projednalo zprávu Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR o stavu socialistické zákonnosti, předloženou podle článku 106 a odst. 1 ústavy a přijalo toto usnesení:

Důsledné dodržování socialistické zákonnosti státními orgány, organizacemi a občany nabývá v současné době na významu; je jedním z předpokladů úspěšné realizace programu urychlení hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR vytyčeného XVII. sjezdem Komunistické strany Československa a konkretizovaného navazujícími usneseními ÚV KSČ.

Při probíhající přestavbě života společnosti a prohlubování socialistické demokracie je dodržování socialistické zákonnosti prvořadou nezbytností.

Federální shromáždění

1. bere na vědomí

zprávu Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR, považuje ji za objektivní zhodnocení současného stavu socialistické zákonnosti a na jejím základě zjišťuje, že ústavní práva občanů jsou zajištěna;

2. konstatuje, že

- stav kriminality není uspokojivý a neodpovídá současné etapě vývoje socialistické společnosti;

- dosud přijatá opatření v boji s kriminalitou nepřinesla potřebné výsledky;

- skutečnost, že protiprávní jednání nejsou mnohdy doprovázena žádoucími právními důsledky s vyvozováním právní odpovědnosti, zpochybňuje důvěru občanů v řádnou aplikaci zákonů a objektivnost vyřizování společenských i osobních záležitostí příslušnými státními orgány;

- přetrvávají závažné jevy, které mají na stav socialistické zákonnosti zvlášť negativní dopad, jako jsou vysoká neobjasněnost některých trestných činů, zejména majetkových, růst trestné činnosti mladistvých, neúspěšnost převýchovy recidivistů, nízká součinnost orgánů činných v trestním řízení se společenskými organizacemi Národní fronty;

3. doporučuje vládě ČSSR

- v boji s trestnou činností tvůrčím způsobem nacházet a aplikovat podstatně účinnější opatření, která by odpovídala potřebám socialistické společnosti v podmínkách komplexní přestavby, a přispěla k výraznému zlepšení stavu socialistické zákonnosti;

- vypracovat a uvést do praxe komplexní systém právní výchovy, který by efektivně působil na všechny věkové a sociální skupiny obyvatelstva a účinně přispěl k prohloubení právního vědomí občanů;

4. doporučuje

vládě ČSSR, Nejvyššímu soudu ČSSR a generálnímu prokurátorovi ČSSR, aby ve svém oboru působnosti věnovali zvýšenou pozornost těmto problémům:

- přijetí účinnějších opatření ke zlepšení stavu veřejného pořádku za účelem zabránit jakýmkoli akcím protistátního a protisocialistického charakteru, vandalismu, výtržnictví a násilným činům;

- důslednému dodržování právních povinností organizacemi a občany na úseku tvorby a ochrany životního prostředí;

5. doporučuje

místopředsedům vlády ČSSR s. Pitrovi a s. Knotkovi, Nejvyššímu soudu ČSSR, generálnímu prokurátorovi ČSSR a ministru vnitra ČSSR

- nadále věnovat prvořadou pozornost ochraně ústavních a zákonných práv a svobod občanů;

- důsledněji a důrazněji postihovat všechny formy úplatkářství, zneužívání pravomoci veřejných činitelů a neoprávněného obohacování na úkor společnosti, organizací či občanů;

- soustředit činnost prokuratury především na dozorovou činnost nad důsledným prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů všemi právními subjekty;

- zajistit zvýšení veřejné informovanosti o činnosti orgánů bezpečnosti a justice; ve větším rozsahu než dosud a především efektivněji projednávat trestní věci mimo sídla soudů před organizovanou veřejností - ve školách, učňovských zařízeních a na pracovištích obžalovaných;

6. doporučuje

Nejvyššímu soudu ČSSR a generálnímu prokurátorovi ČSSR, aby v rámci své působnosti učinili potřebná opatření za účelem zvýšení celkové činnosti práce prokuratury a soudnictví;

7. vyzývá

státní orgány, státní a družstevní organizace, orgány Národní fronty a organizace v ní sdružené, vedoucí pracovníky i všechny občany k tomu, aby v probíhajícím období zásadních změn v životě společnosti důsledněji dbali o dodržování zákonů a jiných právních předpisů, přispívali k upevňování pracovní a občanské kázně, aktivněji vystupovali proti všem protispolečenským jevům a účinně napomáhali orgánům činným v trestním řízení při odhalování a objasňování trestné činnosti a stíhání jejích pachatelů;

8. ukládá

výborům sněmoven

- poslanecké průzkumy o dodržování právních předpisů zaměřovat na ty oblasti, v nichž je stav socialistické zákonnosti zvlášť znepokojivý, a pravidelně vyhodnocovat společenskou účinnost nově přijatých zákonů;

- důsledněji uplatňovat kontrolní pravomoc vůči federálním ústředním orgánům a prověřovat, jak plní zákonné povinnosti a jak pečují na svém úseku o náležitou právní úpravu;

poslancům Federálního shromáždění

aktivně působit ve svých volebních obvodech na orgány, organizace i občany, aby důsledně dodržovali zákony a jiné právní předpisy.

Rusnák v. r., Šimůnková v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP