USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 53

k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. listopadu 1988 programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky, jež přednesl předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec a přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění očekává, že vláda ČSSR v zájmu dalšího sociálně ekonomického rozvoje naší společnosti, v souladu se závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, 7., 9. a 10. zasedání ústředního výboru KSČ, které získaly podporu všech organizací sdružených v Národní frontě

zabezpečí

- přestavbu hospodářského mechanismu, prohlubování socialistické demokracie a růst životní úrovně obyvatelstva,

- zdokonalení své řídící, kontrolní a organizátorské činnosti ve všech oblastech společenského, hospodářského a kulturního života,

- realizaci nezbytných strukturálních změn ekonomiky a podstatně rychlejší zavádění nových poznatků vědy, techniky a pokrokových technologií ve výrobě,

- zvýšení aktivity v ekonomické integraci členských zemí RVHP a rozvíjení spolupráce s EHS a dalšími zeměmi,

- všestranné zvýšení kvality a efektivnosti výroby, postupné plynulé zásobování vnitřního trhu výrobky vysoké jakosti, v sortimentu a množství,

- další rozvoj vědy, kultury, umění a růst úrovně vzdělanosti obyvatelstva, zejména mladé generace,

- všestrannou péči o zdraví lidu, tvorbu a ochranu životního prostředí,

- obranyschopnost, ochranu a bezpečnost státu a občanů, - v těsné koordinaci se zeměmi socialistického společenství, zejména se Sovětským svazem, další rozvíjení mírové zahraniční politiky našeho státu,

- důsledné plnění legislativního programu a včasné předkládání vládních návrhů zákonů Federálnímu shromáždění.

Federální shromáždění

- schvaluje programové prohlášení vlády ČSSR, jehož důsledné plnění bude soustavně kontrolovat,

- vyslovuje vládě Československé socialistické republiky v souladu s článkem 36 ústavního zákona o československé federaci svoji důvěru.

Kocinová v. r., Škula v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP