USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 43

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987 (tisk 76)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. června 1988 ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1987, který vykazuje příjmy 204 621 746 tis. Kčs, výdaje 202 131 746 tis. Kčs a celkový přebytek 2 490 000 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 2 490 000 tis. Kčs k pokrytí mimořádné dotace ze státního rozpočtu československé federace k vyrovnání státního rozpočtu České socialistické republiky ve výši 1 604 000 tis. Kčs a státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky ve výši 886 000 tis. Kčs;

2. vzalo na vědomí, že

a) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů Československé socialistické republiky podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1987 vykazující celkové příjmy 314 629 828 tis. Kčs a celkové výdaje 314 629 828 tis. Kčs, přičemž finanční hospodaření státního rozpočtu československé federace, státního rozpočtu České socialistické republiky a státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky po promítnutí opatření podle bodu 1. b) skončilo jako vyrovnané,

b) finanční hospodaření národních výborů v roce 1987, ve kterém dosáhly příjmy národních výborů 138 541 155 tis. Kčs, výdaje 136 960 533 tis. Kčs, celkový přebytek hospodaření 1 580 622 tis. Kčs, z toho v České socialistické republice 1 296 060 tis. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 284 562 tis. Kčs.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP