USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 41

k vládnímu návrhu, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 55)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. května 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky k úmluvám a doporučením přijatým na 71. a 72. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1985 a 1986:

1. ratifikovat

a) úmluvu č. 160 o statistikách práce, 1985, přičemž Československá socialistická republika, pokud jde o část II úmluvy, přijme závazky jen k článkům 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14 a

b) úmluvu č. 161 o závodních zdravotních službách, 1985;

2. neratifikovat úmluvu č. 162 o bezpečnosti při používání osinku,1986;

3. přijmout doporučení č. 170 o statistikách práce, 1985, doporučení č. 171 o závodních zdravotních službách, 1985 a doporučení č. 172 o bezpečnosti při používání osinku, 1986.

Kocinová v. r., Kubeš v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP