USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 34

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podepsaná za Československou socialistickou republiku v New Yorku dne 8. září 1988 (tisk 52)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. dubna 1988 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podepsanou za ČSSR v New Yorku dne 8. září 1986, s těmito výhradami: "Československá socialistická republika neuznává příslušnost Výboru proti mučení upravenou čl. 20 Úmluvy" a "Československá socialistická republika se necítí být vázána ustanovením čl. 30 odst. 1 Úmluvy".

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP