USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 28

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979 (tisk 43)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1987 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s přístupem Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí, přijaté v New Yorku dne 17. prosince 1979, s výhradou k jejímu článku 16 odst. 1 v tomto znění:

"Československá socialistická republika se necítí být vázána ve smyslu čl. 16 odst. 2 ustanovením čl. 16 odst. 1 úmluvy prohlašuje, v souladu se zásadou suverénní rovnosti států, že v každém případě je k předložení sporu arbitráži nebo Mezinárodnímu soudnímu dvoru nutný souhlas všech stran sporu."

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP