USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 18

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 (tisk 21)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky přijalo na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. června 1987 toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s přístupem Československé socialistické republiky k Vídeňské úmluvě o smluvním právu, přijaté ve Vídni dne 23. května 1969, s výhradou k jejímu článku 66 v tomto znění:

"Československá socialistická republika se necítí vázána ustanovením článku 66 Úmluvy a prohlašuje v souladu se zásadou suverénní rovnosti států, že v každém případě je k předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo smírčímu řízení nutný souhlas všech stran sporu."

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP