USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 11

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986 (tisk 31)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. června 1987 ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1986, který vykazuje příjmy 201 482 544 tis. Kčs, výdaje 201 471 016 tis. Kčs a celkový přebytek 11 528 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 11 528 tis. Kčs k posílení státních finančních rezerv pro realizaci dodatečných finančních opatření a úprav;

2. vzalo na vědomí, že

a) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů Československé socialistické republiky podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1986 vykazují celkové příjmy 301 705 173 tis. Kčs, celkové výdaje 301 693 645 tis. Kčs a celkový přebytek hospodaření 11 528 tis. Kčs, z toho československé federace 11 528 tis. Kčs; hospodaření státních rozpočtů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky skončilo jako vyrovnané,

b) ve finančním hospodaření národních výborů v roce 1986 pře. výšily příjmy národních výborů jejich výdaje celostátně o 2 734 992 tis. Kčs, z toho v České socialistické republice o 2 392 060 tis. Kčs. a ve Slovenské socialistické republice o 342 932 tis. Kčs.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP