USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 9

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brasilii dne 26. srpna 1986 (tisk 15)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky přijalo na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987 toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolem k ní, podepsanými v Brasilii dne 26. srpna 1986.

Pažická v. r., Škula v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP