USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 7

k návrhu Stanoviska Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k Provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 19. listopadu 1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí (tisk 12)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schválilo na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. prosince 1986 toto Stanovisko:

Poslanci Federálního shromáždění ČSSR se s velkým zájmem seznámili s Provoláním Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům a národům světa, které naléhavě vyzývá ke společným činům k odvrácení jaderného nebezpečí, jež hrozí všemu lidstvu.

Federální shromáždění ČSSR, ve shodě s přesvědčením všeho československého lidu plně sdílí obavy o budoucnost naší planety v jaderném věku, vyjádřené Nejvyšším sovětem SSSR. Vítá podněty obsažené v Provolání, které odpovídají životním zájmům národů a tužbám lidu Československa. Vyslovuje jim plnou podporu.

Československý lid spolu s národy celého světa sledoval s mimořádnou pozorností sovětsko-americké setkání na nejvyšší úrovni v Reykjavíku. Dalekosáhlé, radikální a komplexní návrhy na jaderné odzbrojení, které na tomto setkání předložil s. Gorbačov, potvrdily znovu reálnost a naléhavost programu XXVII. sjezdu KSSS na likvidaci jaderných zbraní a všech ostatních zbraní hromadného ničení do konce tohoto století, na zabezpečení mírové perspektivy dalšího života a rozvoje pro všechny národy. Jde vskutku o program, který je jedinou alternativou přežití lidstva v atomovém věku.

Světové společenství nesmí připustit zmaření této historické příležitosti. Likvidace zbraní hromadného ničení by nejen odvrátila hrozbu jaderné katastrofy, ale uvolnila by obrovské hmotné a intelektuální prostředky k řešení závažných sociálně ekonomických úkolů a globálních problémů lidstva.

Americký projekt militarizace kosmu, který je zaměřen na získání strategické převahy, se stal hlavní překážkou dosažení dohody o likvidaci jaderných zbraní. Realizace tohoto projektu by znamenala další nebezpečnou eskalaci zbrojení a nedozírná rizika pro budoucí osudy lidstva. S prosazováním těchto plánů je spojeno i houževnaté odmítání připojit se k jednostrannému sovětskému moratoriu a provokativní pokračování jaderných zkoušek na amerických střelnicích. Svět musí volit jinou cestu - mírové využití kosmického prostoru ku prospěchu všech, jak to navrhl SSSR Valnému shromáždění OSN.

Československá socialistická republika, země v samém středu Evropy, je na hranici dvou vojensko-politických seskupení. Tragické zkušenosti našich národů z obou světových válek nás vedou k ještě aktivnějšímu využití všech prostředků a možností při prosazování politiky uvolňování mezinárodního napětí. Budeme dále přispívat k procesu vybudování kolektivní bezpečnosti v Evropě a přestavby celého systému mezistátních vztahů na základě komplexní bezpečnosti stejné pro všechny. Dnes, v jaderném a kosmickém věku, více než kdykoliv jindy jsme přesvědčeni, že i nejsložitější problémy je nejen možné, ale i nutné řešit jednáním při respektování oprávněných zájmů národů. Jsme hluboce přesvědčeni, že mírové soužití zůstává jedinou rozumnou alternativou lidstva.

V duchu zahraničně politické linie XVII. sjezdu Komunistické strany Československa se podílíme spolu s dalšími socialistickými zeměmi na mírových iniciativách, k nimž patří i návrhy na vytvoření pásem bez jaderných a chemických zbraní ve střední Evropě. Aktivně jsme přispěli k úspěšnému zakončení první etapy Stockholmské konference, která potvrdila, že při existenci politické vůle má politika uvolňování i v současných podmínkách reálné šance, že důvěru mezí státy je možné a nutné upevňovat. Spolu s ostatními státy Varšavské smlouvy čekáme na odpověď států NATO na naše společné mírové iniciativy včetně návrhů na podstatné snížení stavu konvenčních zbraní v Evropě.

Základní otázkou současné epochy - zastavení horečného zbrojení, pokrok v celkovém odzbrojení - lze vyřešit jen společným trpělivým a houževnatým úsilím vlád, parlamentů a všech mírumilovných sil a celé světové veřejnosti. V tomto směru si Československá socialistická republika uvědomuje svůj díl odpovědnosti za zachování míru. Federální shromáždění ČSSR se plně připojuje k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR. Nastal okamžik, kdy každý je povinen vyjádřit své stanovisko tváří v tvář nebezpečí atomové katastrofy. Vyjadřujeme také jednoznačný souhlas s Dillískou deklarací "O zásadách světa bez jaderných zbraní a násilí", kterou podepsali M. Gorbačov a R. Gándhí. Sdílíme názor, že čas nečeká, jde o existenci lidu všech zemí. Nestačí pouhá slova, situace vyžaduje odpovědné činy. Jsme přesvědčeni, že parlamenty všech zemí Provolání Nejvyššího sovětu SSSR aktivně podpoří.

Kocinová v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Indra v. r.

předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP