Středa 9. května 1990

V žádném případě nechceme a nebudeme a nemáme zájem na tom, aby se právě tato diskuse neustále rozvíjela i z toho důvodu, že se objevují třeba i další příjmy do předvolebních fondů. Například KSČ získala od ledna letošního roku na svůj volební fond mimo všechny prostředky, o kterých se zde hovořilo, z drobných darů svých členů a sympatizujících přibližně 5 miliónů korun a celou řadu dalších prostředků, proto si myslím, že všechno, co bychom dnes přijali nad rámec, by vyvolávalo opět zvýšenou atmosféru nedůvěry. Myslím, že návrh usnesení, jak byl přednesen předsedou parlamentní komise Petrem Kučerou, jak byl připraven parlamentní komisí, tak, jak bylo i usnesení z minulého jednání doplněno o body, týkající se konkrétních zjištění Výboru lidové kontroly ČSFR, dává záruku na to, aby v žádném případě nedošlo ke zneužívání majetku, aby nedošlo k neoprávněným jakýmsi nadbytečným či velikým převodům, a dává tedy záruku v to, abychom se mohli případně dalším orgánům při vytvoření nového parlamentu po volbách zodpovídat z činnosti, která byla.

Myslím, že usnesení, které bylo předloženo a které bylo drtivou většinou poslanců schváleno, je dostačující pro kontrolu používání majetku Komunistické strany Československa. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Hlásí se ještě někdo?

(Hlas z pléna: Vážené shromáždění, padl zde návrh, aby se Federální shromáždění obrátilo na jednu politickou stranu. Mně připadá tento návrh poněkud neúměrný. Připadalo by mně nesouměrné, aby se celé Federální shromáždění obracelo na jednu politickou stranu. Této politické straně by se tím nechtěně přičítal jakýsi zvláštní význam. Nepřipadalo by mi jaksi rovnocenné, aby zde celý parlament se obracel na jednu stranu, jakožto na rovnocenného partnera jako takového. To je ve stručnosti, co jsem chtěl říci k předchozímu návrhu.)

(Hlas z pléna: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, mám trochu obavu, že celkovým duchem dnešního jednání spíš přilejeme olej do ohně, protože jsme se k meritu problému vlastně vůbec nedostali. Byl jsem poněkud překvapen výsledky, které paní ministryně předložila, ovšem postrádám to, po čem se budou zítra ptát všechny noviny: Co dál? Pokud najde Výbor lidové kontroly v prodejně manko 20 tisíc, tak se domnívám, že jsou z toho vyvozeny jasné závěry. Zde jsme zjistili, že představitelé okresů a krajů KSČ podepisovali neplatné smlouvy. Připravili tím stát o velké peníze. Budeme nuceni si tedy položit otázku - co tedy dál? Jakým způsobem Výbor lidové kontroly bude pokračovat? Podle mne je to mnohonásobně opakovaný trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. To je jeden problém.

Druhý problém je, že opět dostatečně nereagujeme na to, co lidé chtějí vědět. Za několik posledních měsíců jsme přece zjistili, že konto Komunistické strany Rumunska je podle mého názoru zcela nesrovnatelné s osobním konem bývalého diktátora Ceaucesca. Totéž jsme viděli v NDR. Domnívám se, že i tato věc je důležitá, aby se vyřešila, protože pokud je na kontě KSČ 300 tisíc dolarů, jsem pevně přesvědčen, že to je opravdu jen "špička" ledovce peněz, které se prostřednictvím této strany dostaly třeba do Švýcarska. Myslím si, že bychom i tuto věc měli vědět a mělo by v ní být jasno.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Pokud si vzpomínám, náměstek generálního prokurátora ostatně se zmiňoval o tom, že se o tyto záležitosti zajímají, což je - myslím - dostatečné opatření. Nemám představu o tom, co bychom mohli v dané věci a v dané chvíli učinit více. Prosím, pan Kučera.

Poslanec SL P. Kučera: Čtyři hlavy vymyslí více, takže je zde snad opravdu vyhovující verze. Přečtu ji celou ještě jednou.

Federální vláda k dnešnímu dni, tj. 9. 5. 1990, předložila prostřednictvím Výboru lidové kontroly dílčí výsledek šetření ve věci nemovitého majetku a výrobních prostředků politických stran. Federální shromáždění svým usnesením zavazuje k dalšímu šetření ve věci týkající se majetku movitého, finančních prostředků, jakož i ke kontrole prováděných již majetkových převodů od 17. listopadu 1989. Poslanci Federálního shromáždění, kteří se zabývají řešením otázky majetku politických stran a hnutí od března t. r., věří, že důvody, které vedly některé občany k zahájení hladovky, pominuly, a vyzývají proto tyto občany k ukončení protestu. Používáme zároveň této příležitosti k tomu, abychom se obrátili na naši veřejnost s výzvou, aby chránila v předvolebním období etické a občanské hodnoty a zdržela se zbytečně dramatických kroků. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Ptám se, zda máte ještě nějaké připomínky k tomuto návrhu? (Nebyly.) Nejsou.

Budeme tedy hlasovat o předloženém třetím návrhu. Prosím sčitatelky hlasů, aby zaujaly svá místa.

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kterých je momentálně v zasedací síni jedno sto devatenáct, kdo z nich souhlasí s třetím usnesením, jak bylo v konečné verzi předloženo poslancem Kučerou, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Je to přesvědčivá většina.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden. Sněmovna lidu návrh přijala.

Budeme hlasovat ve Sněmovně národů, kde je přítomno devadesát sedm poslanců. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Opět jasná většina, děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva. Také Sněmovna národů návrh přijala.

S ohledem na souhlasné usnesení obou sněmoven můžeme konstatovat, že také tento návrh byl přijat.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 215, SL č. 309, SN č. 319)

Tím jsme vyčerpali obsah tohoto bodu jednání. Chtěl bych konstatovat, že vstupním materiálem tohoto bodu byla zpráva příslušné komise. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že komise neukončila svoji činnost, ale bude pracovat dál, byť po volbách v inovované personální skladbě, není třeba hlasovat o materiálu, který přednesl pan poslanec Kučera, ale bez hlasování bychom mohli tuto zprávu vzít na vědomí. (Souhlas.)

Nyní bychom se vrátili k projednávání návrhu, kde nedošlo k souhlasnému usnesení sněmoven. Dohodovací výbor do svého čela zvolil poslance Stomeho. Prosím ho, aby vás seznámil s výsledky jednání dohodovacího výboru.

Poslanec SN K. Stome: Vážení přítomní, dohadovací výbor se zabýval iniciativním návrhem výborů pro životní prostředí obou sněmoven Federálního shromáždění a dospěl k závěru, po zjišťování a dohadování po několika momentech.

Prvním momentem byla negativní stanoviska vlády a výborů České národní rady a Slovenské národní rady. Druhým byla záležitost nevyjasnění přesné kompetence tohoto Federálního výboru pro životní prostředí a třetím momentem byla určitá předčasnost, která byla vztahována na to, že současné Federální shromáždění končí svou funkci, což bude platit za krátko i o národních radách, a že bude sestavena nová vláda. Nebylo by dobře do vínku zákonodárného sboru a vládě dávat úkol, potýkat se s ustavením Federálního výboru pro životní prostředí.

Na tyto momenty bylo reagováno, když to vezmu odzadu tak, že je zapotřebí zřídit Federální výbor pro životní prostředí, přičemž mohu říci, že nebyl celkem hlas, který by říkal, že v tomto směru není třeba životní prostředí nějakým způsobem regulovat. Námitky proti tomu byly v podstatě časové. Pokud šlo o nevyjasněnou kompetenci, během jednání dohodovacího výboru se poukázalo na to, že tato kompetence je dána, a to tím, že jde o obor legislativy, tedy na úrovni federace, na téže úrovni obor ekologické politiky a obor mezinárodní spolupráce. Toto jsou totiž vymezení, která byla přijata článkem 21 a) ústavního zákona, kterým se změnil a doplnil ústavní zákon o československé federaci. č. 143/1968, to je to, o čem jsme jednali 29. 4. t. r. s účinností od 1. 5. 1990. Čili otázka nestojí, zda máme zavádět nové kompetence, ale jak je máme vyplnit. Zda totiž to nechat v SKVTIR, nebo zda máme uvažovat o Federálním výboru pro životní prostředí.

První okruh námitek byl ten, že stanoviska České národní rady a Slovenské národní rady, jakož i vlády, vycházela z původní kombinace tisku 406 a 407, kdy zejména tisk 407 přinášel řadu komplikací a nevyjasněností, ale tento tisk 407, kde se právě upravovaly body, které se ukázaly být sporné, byl navrhovateli stažen z programu. Jde tedy pouze o to, zda má být zřízen Federální výbor pro životní prostředí s legislativní náplní federální, s náplní ekologické politiky na vrcholové úrovni a s mezinárodní spoluprací s tím, že by podrobnosti byly ustaveny federálním zákonem, který by vydalo budoucí Federální shromáždění.

V dohodovacím výboru se provedlo hlasování o otázce, zda ve sněmovnách má být hlasováno znovu a hlasováno bylo tak, že z 20 členů se jeden zdržel hlasování, 6 bylo proti novému hlasování o této otázce a 13 členů se vyslovilo pro hlasování. Pro úplnost musím ještě říci, že padla zmínka o tom, že by mělo být hlasováno v obou sněmovnách, o této povinnosti jsem ovšem oporu v příslušném předpise nenašel. To je asi vše, či-li dohodovací výbor předkládá sněmovnám návrh na nové hlasování o této otázce.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Obávám se, že jsem dost dobře nepochopil závěr jednání dohodovacího výboru.

Poslanec SN K. Stome: Dohodovací výbor doporučuje nové hlasování o této otázce v obou částech Sněmovny národů.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Zatím nemůžeme ve Sněmovně národů hlasovat, protože v tuto chvíli jsou přítomni 44 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice a 55 poslanců zvolených v České republice. Česká část je tedy schopná se usnášet, slovenská nikoli.

(Faktická připomínka: Mám dotaz na dohodovací komisi. - Já myslím, že jejím smyslem je dojít k závěru, a tudíž doporučit buď Sněmovně národů (v tomto případě slovenské části), aby návrh přijala, nebo Sněmovně lidu, aby znovu hlasovala a návrh nepřijala. Tento jakýsi závěr jsem tam nenašel. Proto se ptám, k jakému závěru dohodovací komise došla.

Poslanec SN K. Stome: Došla k tomu závěru, aby hlasovaly obě části Sněmovny národů a přijaly návrh většinou hlasů.

Poslanec SN J. Kučerák: Musím poopraviť poslanca Stomeho. Na takom uznesení sme sa nedohodli. Povedal som len, že odporučíme nové hlasovanie, a nie, že odporučíme slovenskej časti, aby hlasovala za.

Mám ešte jednu poznámku. My sme pôvodne formulovali návrh, aby hlasovali obe snemovne, i Snemovňa žudu, i Snemovňa národov, takže je tu asi nejaké nedorozumenie.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Není důvodu, aby hlasovala Sněmovna lidu, protože Sněmovna lidu jako suverénní sněmovna návrh přijala.

Poslanec SL J. Kučerák: Já chápu, že takový důvod nemusí být, ale usnesení nebo návrh dohodovací komise takový být může. Nikdo nebrání komisi, aby něco takového navrhla. Tak jsme to alespoň formulovali a tak jsme tomu asi rozuměli.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vzhledem k tomu, že není přítomen potřebný počet poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice k tomu, abychom byli usnášení schopní, doporučuji stanovit si lhůtu, po kterou budeme čekat na to, zda usnášení schopní budeme, nebo ne. Navrhuji dobu 15 minut. (Protesty v sále.) Jestliže do 15 minut Sněmovna národů nebude usnášení schopná, pak nezbude nic jiného než konstatovat, že se obě sněmovny neshodly a budou nastupovat příslušná ustanovení ústavy a jednacího řádu. Hlásí se poslanec Lis.

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedo, domnívám se, že by se mohla situace řešit i tím způsobem, že bychom ukončili dnešní jednání o pokračovali zítra. Pravděpodobně se jeví situace tak, že slovenská část poslanců odešla, je mimo budovu, tudíž ať čekáme čtvrt hodiny, nebo dvě hodiny, nedojdeme k závěru.

(Faktická připomínka: Je také možné, že slovenská část poslanců není mimo budovu, ale jela domů, a v tom je rozdíl.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Prosím sčitatelky hlasů, aby zaujaly svá místa u Sněmovny národů. Vzhledem k tomu, že jsou zde určité pochybnosti o tom, kolik poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice je opravdu přítomných, prosím, aby poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice povstali, aby bylo provedeno sčítání.

(Skrutátoři sčítají poslance.)

Podle skrutátorů je přítomno 46 poslanců Sněmovny národů zvolených na Slovensku, na displeji je však stále údaj pouze 44. Může to být také tím, že někteří z poslanců nesedí na svých místech. Budeme vycházet z toho, že Sněmovna národů je schopna se usnášet.

Nejdříve budou hlasovat poslanci zvolení ve Sněmovně národů. Při hlasování nechte ruku dlouho nahoře. Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice, na základě doporučení dohodovacího výboru, souhlasí s předloženým návrhem ústavního zákona, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Domnívám se, že není potřebné sčítat hlasy, protože potřebujeme pro schválení 45 hlasů a je jasné, že tolik jich není.

Jsem toho názoru, že nastala situace, kterou předpokládá § 44 našeho ústavního zákona, kde se praví, že jestliže obě sněmovny, ani na doporučení dohodovacího výboru, ani jinak nepřijmou shodné usnesení o návrhu zákona do pěti měsíců od prvního hlasování, lze podat tentýž návrh nejdříve po uplynutí jednoho roku od jeho zamítnutí. Znamená to, že pokud nový parlament nepřijme tento zákon do pěti měsíců od našeho hlasování, pak nebude možné do jednoho roku tento návrh předložit a současně podle § 30 odst. 2 je předsednictvo Federálního shromáždění povinno informovat o skutečnosti, že ani v dohodovacím řízení nedošlo ke shodnému usnesení sněmoven, prezidenta ČSFR.

Poslanec SN Z. Jaroň: Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Dohodovací komise nás informovala přece o tom, že by měly hlasovat obě dvě sněmovny. V případě, že Sněmovna lidu tento zákon nepřijme, odpadají všechny ty náležitosti, o kterých hovořil pan předsedající.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Opravdu nevidím důvod k tomu, aby Sněmovna lidu hlasovala o věci znovu, protože její hlasování nemělo žádnou vadu. Její hlasování je perfektní.

Domnívám se, že můžeme jednání o tomto bodu uzavřít.

Dostáváme se k poslednímu bodu našeho náročného programu. Do lavic jste obdrželi

32

zprávu o činnosti předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. 4. do 1. 5. 1990.

Jsou k této zprávě o činnosti nějaké připomínky? (Nejsou.) Nejsou.

Myslím si, že můžeme obvyklým způsobem bez hlasování konstatovat, že Federální shromáždění vzalo tuto zprávu na vědomí.

Chtěl bych vás v závěru ještě informovat o tom, že odjezd poslanců na speciál je zítra v 11.00 hodin od budovy Federálního shromáždění. Členy předsednictva Federálního shromáždění bych chtěl upozornit, že se sejdeme zítra v 8.30 hodin v místnosti 214.

Ještě než ukončíme naše jednání, požádal o slovo pan poslanec Kocáb.

Poslanec SL M. Kocáb: Vážení přítomní, nechtěl bych se nějakým způsobem do našeho dnešního programu vnutit, chtěl bych vás ovšem seznámit s tím, že je zde jedna věc, o níž bych vás chtěl alespoň informovat. Myslím, že je vážný problém, který se otevírá v poslední době jako nový. Je to problém mezi Rómy, Vietnamci a tak zvanými "skinheady".

Napsali jsme výzvu vládě národního porozumění, národním vládám a všem spoluobčanům. Nechali jsme to podepsat několika poslancům.

Měl jsem v úmyslu seznámit vás s touto výzvou, přečíst ji a dát vám tak možnost se k ní připojit.

Původně jsme měli pocit, že by mohlo být i usnesení Federálního shromáždění, ale jak vidím, situace je taková, že už bych nechtěl protahovat toto jednání. Chtěl bych se vás nyní zeptat, zda to mám přečíst, anebo zda zůstaneme u toho, že to zveřejníme v tisku, a tím záležitost vyřešíme. (Souhlas s přečtením textu.)

Vláda národního porozumění, vláda České republiky, vláda Slovenské republiky.

S velkou lítostí sledujeme nečekaný nárůst různých národnostních, politických skupin či osobních třenic, svárů a rozmíšek. Uvědomujeme si, že při přechodu ze 42leté totality k demokracii se problémů tohoto druhu vystříhat ani nelze, překvapuje nás však, že k těmto jevům dochází s tak nečekanou intenzitou, a tak brzy po 17. listopadu, kdy lidé obou našich národů z vlastní vůle formulovali a spontánně přijali celou řadu občanských, politických a kulturních norem, které v politickém slovníku zemí tak zvaného východního bloku neměly obdoby.

Nové zásady společenského života, jako jsou: nenásilí, odpuštění, tolerance, láska, cit pro národnostní menšiny, smysl pro sociální jistoty, vztah ke kulturnímu odkazu předků, ale i smysl pro humor a nadsázku, jsou známkou velké kulturnosti obou našich národů a měly by být do budoucnosti závazné jak pro obyvatele, tak pro vedoucí představitele státu. Vše to, co svět zjednodušeně nazval "sametem", by nemělo být promrháno.

O to víc nás znepokojuje, že krátce poté, kdy Federální shromáždění překonalo nečekanou komplikaci, která se objevila v souvislosti s novým názvem státu, sotva se vyřešily problémy v resortu ministerstva vnitra, kdy dochází k nepochopitelným průtahům a dohadům v otázce navrácení neoprávněně nabytého majetku KSČ a bývalého SSM, dnes Svazu mladých, objevuje se nový problém, a možná ještě nebezpečnější.

Jedná se o nárůst svárů a konfliktů mezi našimi rómskými a vietnamskými spoluobčany a částí naší mládeže, příslušející k tak zvaným "holým lebkám". Situace již došla tak daleko, že u obyvatel některých oblastí a velkoměst vzniká pocit z ohrožení bezpečnosti. V ojedinělých případech došlo i k útokům na zahraniční turisty.

Nevíme jistě, kdo za rozněcováním těchto vášní stojí.

Můžeme pouze konstatovat, že narůstající konflikty mezi jednotlivými složkami naší společnosti ohrožují stabilitu nového, ještě velmi křehkého politického uspořádání, vytváří pocit nejistoty a ohrožení u některých skupin našeho obyvatelstva a zpochybňují, tak zvanou sametovost, jako jedinou smysluplnou cestu našich národů při budování demokracie.

Tušíme, že za tímto rozněcováním vášní stojí opět temné síly, jak jsme se naučili nazývat neznámého nepřítele. Obáváme se ale, že se jedná hlavně o temné síly v nás samotných.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP