Středa 9. května 1990

Ministryně-předsedkyně VLK ČSFR K. Kořínková: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové poslanci, já bych chtěla uvést na pravou míru některé informace, které se týkají fondů Národní fronty. Rozpočet orgánů Národní fronty i jejího ústředního výboru, tedy bývalé federální Národní fronty i Národních front republikových, je součástí rozpočtu buď federace, nebo národních republik. V rámci tohoto rozpočtu Národní fronty (dnešních sdružení společenských organizací) byly prováděny dotace společenským organizacím a politickým stranám. Komunistické straně Československa pouze do roku 1971. Od roku 1971 zmíněnou rámcovou dohodou mezi stranou a federálním ministerstvem financí mimo rozpočet Národní fronty šly přímo dotace, o kterých jsem hovořila a které jsou podchyceny a zdokladovány, do rozpočtu KSČ ze státního rozpočtu, tedy přímo z financí z příslušné kapitoly.

Nelze zpochybňovat, že prostředky, o kterých jsme hovořili, nebyly zdokladovány a neodpovídaly záměru, o který vám jde. Spíše jde o to, že jsme třeba některé věci špatně jmenovali v původních návrzích a informacích. Avšak ve zprávě i ve zhodnocení je to zcela správné a odpovídá to pravidlům hry pro poskytování dotací ze státního rozpočtu jednotlivým politickým stranám.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji ministryni Kořínkové. Ptám se pana Kučery, zda k tomu chce něco dodat.

Poslanec SL P. Kučera: Jsou dvě možnosti. Buď záležitost výzvy veřejnosti, týkající se hladovějících skrečujeme, nebudeme se k tomu vyjadřovat, neboť, tak jak zde zaznělo, vlastně bychom zavazovali vládu.

Domnívám se, že by se to možná dalo udělat i formulací, protože situace může být poměrně dramatická v několika dnech. Federální shromáždění se už nesejde a možná, že za den, dva, by toto plénum se k této záležitosti rádo vyjádřilo, aby ji pomohlo řešit a nebude k tomu příležitost, protože víme, že lidé, kteří se k hladovce rozhodli, jsou odhodlaní v této záležitosti pokračovat.

My se domníváme, že je možné, aby jim z naší strany byla poskytnuta určitá morální opora, abychom jim umožnili čestné východisko ze situace s tím, že hladovka by mohla být ukončena. Pochopitelně to záleží na vás, na plénu, jak se k této záležitosti vyjádříte.

Poslanec SL J. Pospíšil: Domnívám se, že formulace by měla být utvořena tak, abychom vydali vyhlášení pouze parlamentu a vláda, která nám několikrát řekla, že se nemusí cítit zavázána, pokud to neodpovídá právnímu podkladu, usnesením parlamentu, tak si vydá své vlastní prohlášení. Vždyť vláda k tomu musí dřív nebo později také zaujmout nějaké stanovisko.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Hlásí se poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Vážení, obdržel jsem usnesení Federálního shromáždění nikoliv z tisku, ale z toho, co šlo nahoru, tedy na vládu a co se stalo součástí archivu, a tam je zase ten bod o Národní frontě České a Slovenské republiky. Schází tam tedy jen bod o Národní frontě, resp. právním nástupci ČSSR. Taková je současná situace.

Jinak k tomu, co bylo řečeno před tím, museli bychom zřejmě teď přijmout nějaký zákon, aby se vláda na něj mohla "zavěsit". To je asi všechno.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Stomemu. Obávám se, že není v našich silách teď přijímat nějaké zákony ...

Má ještě někdo připomínku? Pan poslanec Langoš.

Místopředseda SL J. Langoš: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, mám len takýto kraťúčký návrh, ktorým by sme pokračovali "v upratovaní".

Hneď po otvorení 27. spoločnej schôdze bol porušený zákon Federálneho zhromaždenia tým, že vystúpil bez súhlasu, alebo bez hlasovania snemovní generálny prokurátor Českej republiky JUDr. Rychetský.

Navrhujem, aby sa na jeho vystúpenie pozeralo tak, akoby neodoznelo na spoločnej schôdzi snemovní a aby sa text jeho vystúpenia nedostal do záznamu z tejto spoločnej schôdze.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji, to je připomínka trochu v jiné souvislosti. Prosím ještě pana Kučeru.

Poslanec SL P. Kučera: Ještě jednou, než se půjdu posadit. Je možné tedy vypustit pasáž druhou. Přečtu tedy upravený text.

Je třeba se však Federálního shromáždění nejprve dotázat, zda se v záležitosti hladovějících exponovat, či nikoliv.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Nezbývá tedy nic jiného, než zjistit názor hlasováním. Pokládám tedy otázku, zda se máme k problematice držících hladovku vyjádřit, či nikoliv.

Kdo tedy souhlasí, abychom se vyjádřili k otázce držících hladovku zde na Václavském náměstí? Jinými slovy, kdo souhlasí s tím, aby příslušná pasáž byla součástí návrhu obecně, nechť zvedne ruku.

Nejprve tedy Sněmovna národů.

Kdo souhlasí, abychom oslovili hladovějící? (Hlasuje se.) (Šedesát.) Konstatuji, že z devadesáti čtyř poslanců jich šedesát hlasuje pro. Sněmovna národů tedy souhlasí.

Prosím nyní poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí, abychom oslovili hladovějící, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Devadesát čtyři.) Při účasti jedno sto dvaceti osmi poslanců je devadesát čtyři pro.

Obě sněmovny se souhlasně vyjádřily v tom smyslu, že máme oslovit protestující na Václavském náměstí. Prosím pana Kučeru, aby pokračoval.

Poslanec SL P. Kučera: Děkuji. Přečetl bych text výzvy v upravené podobě.

Federální vláda k dnešnímu dni, tj. k 9. 5. 1990, předložila prostřednictvím Výboru lidové kontroly dílčí výsledek šetření ve věci nemovitého majetku a výrobních prostředků politických stran.

Federální shromáždění ji svým usnesením zavazuje k dalšímu šetření ve věci týkající se majetku movitého a finančních prostředků, jakož i ke kontrole provedených majetkových převodů od 17. 11. 1989.

Poslanci Federálního shromáždění vyjadřují plné porozumění pro zájem Nezávislého sdružení revolucionářů od Svatého Václava ve věci majetku KSČ a ostatních politických stran.

Vzhledem k přijatým opatřením Federálního shromáždění a federální vlády vyjadřují poslanci přesvědčení, že příslušníci Nezávislého sdružení revolucionářů od Svatého Václava by hladovku v současné době mohli ukončit.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: S faktickou poznámkou chce vystoupit pan poslanec Šilhán.

Poslanec SL V. Šilhán: Pane předsedo, vážení kolegové, myslím, že po výčtu věcí, o kterých hovořil kolega Kučera, je možno uzavřít asi takto: Federální shromáždění se domnívá, že důvody, pro které tato skupina občanů, aniž bych je jmenoval, jsou odpovědně řešeny vládou republiky s tím, že se naše Federální shromáždění ztotožňuje. Ale postrádám výzvu v tom smyslu, že se Federální shromáždění domnívá, že není důvodu právě v tyto dny narůstající volební agitace přistupovat k těmto metodám, a já si odvážím říci, volebního boje. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Hlásil se ještě poslanec Šabata a poslanec Benda.

Poslanec SL J. Šabata: Chtěl jsem říci totéž.

Poslanec SL V. Benda: Chtěl jsem říci v podstatě totéž, ale podpořit to fakticky. Mluvil jsem s těmi lidmi během odpoledne, přijela další skupina hladovějících z Ostravy a chystají se z Mariánských lázní. To už zdaleka není jenom ta to skupina. Musí to být adresováno všem, kteří drží hladovku.

(Faktická připomínka: Vážené Federální shromáždění, skutečnost, že vláda není povinna řídit se usnesením Federálního shromáždění ukazuje, že jedině stanovení příslušného zákona může vést k dosažení deklarovaných cílů, to jest k přešetření činnosti KSČ a zjištění stavu jejich financí. Pan poslanec Mikule je ochoten se svým kolektivem na tomto zákonu začít ihned pracovat. Navrhuji představenstvu, aby nechalo hlasovat o přerušení jednání.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Byl zde předložen návrh. Budeme hlasovat o návrhu, který zde zazněl na přerušení jednání za účelem přípravy příslušného právního podkladu. Hlásí se pan profesor Jičínský.

Místopředseda FS Z. Jičínský: Nemohu mluvit za poslance Mikuleho a jeho kolegy z ústavně právního výboru. Osobně si myslím, že to není reálné, aby se v tak krátké době připravila zákonná osnova, kterou by tento parlament stihl ještě přijmout. Přece nemůžeme legislativní pravidla, která zde existují, takovým způsobem porušovat. Návrh zákona musí projednat vláda, zejména když jde o návrh zákona, který je určen vládě, musí to projednat národní rady. Jsem si vědom zvláštnosti situace, ale možné je jenom to, co možné je. Můžeme přijmout politickou výzvu k těm, co se dali touto cestou, kterou já osobně nepovažuji za vhodnou a správnou. Jsem pro to, abychom přijali ono stanovisko s určitým dovětkem, které formuloval poslanec Šilhán a tím by věc pro nás měla skončit. Nemůžeme se zákonodárstvím zacházet tak neseriózním způsobem. To možné není. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji profesoru Jičínskému. Je třeba upozornit také na skutečnost, že od národních rad by stanovisko k tomuto návrhu nebylo vůbec získatelné, protože ty ukončily svoji činnost a rovněž příslušné reakce z vlády by znamenaly, že bychom se museli sejít ještě jednou. Obávám se, že hned zítra by se vláda asi těžko tímto návrhem zabývala.

(Hlas z pléna: Chci upozornit, že obě sněmovny už rozhodly hlasováním o tom, aby bylo přijato provolání.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Sněmovny rozhodly v tom smyslu, zda se máme nebo nemáme obracet na účastníky demonstrace na Václavském náměstí. Ptám se pana Kučery, jestli je připravený opravený text. Prosím, pan poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Navrhoval bych využít přestávky, která tu vznikla, aby nás poslanec Stome seznámil s výsledkem dohodovacího řízení.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Já bych s tímto návrhem nesouhlasil, protože už tak se nám prolínají jednotlivé body jednání a pomalu ztrácím přehled o tom, co vlastně řídím.

(Faktická připomínka: Dnes nám bylo vysvětleno, že vláda se necítí vázána naším usnesením z doby před dvěma měsíci, což nám mohla říci. Bohužel, já jsem to nevěděl, omlouvám se. Pan místopředseda tady prohlásil, že vláda nese plnou politickou odpovědnost. Myslím, že můžeme vydat prohlášení dost obecné a vláda, ať si nese politickou odpovědnost.)

(Hlas z pléna: Pan podpredseda vlády povedal, že žiadame od neho, aby inicioval to všetko zákonom. On tiež povedal, že zákon my môžeme prijať a vežmi sa divím, že tu veliká snaha zo strany parlamentu nie je, aby tento zákon sa nejaký vôbec vytvoril, alebo prijal. Tak buďme féroví a nesvalujme na vládu to, čo nechceme sami robiť.)

(Hlas z pléna: My si ten brambor přehazujeme mezi parlamentem a vládou. Máme tady ještě jednu instituci, které by se to možná mohlo naservírovat - co kdyby se to řešilo opatřením generálního prokurátora? Mám za to, že taková možnost zde existuje.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Pan Kučera předloží poslední variantu návrhu.

Poslanec SL P. Kučera: Třetí varianta výzvy: "Federální vláda k dnešnímu dni, tj. k 9. květnu 1990, předložila prostřednictvím Výboru lidové kontroly dílčí výsledek šetření ve věci nemovitého majetku a výrobních prostředků politických stran. Federální shromáždění svým usnesením zavazuje k dalšímu šetření věcí, týkajících se majetku movitého a finančních prostředků, jakož i ke kontrole provedených majetkových převodů od 17. listopadu 1989. Poslanci se s řešením otázek majetku politických stran a hnutí zabývají od února t. r. a věří, že důvody, které vedly některé občany k zahájení hladovky, jsou odpovědně vládou řešeny." Tam máme dvakrát "řešeny", takže se omlouvám za stylizaci. "Používáme této příležitosti k tomu, abychom se obrátili na občany republiky s výzvou, aby chránili všechny etické a občanské hodnoty a zdrželi se dramatických kroků v době narůstajícího volebního zápasu."

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Slyšeli jste upravený návrh. Máte k němu někdo připomínku? Prosím, pan poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, domnívám se, že hlavním smyslem tohoto prohlášení je, aby ti lidé ukončili hladovku a příslušná věta tam vypadla. Měla by se tam zařadit výzva, že se domníváme, že by měli hladovku ukončit.

Poslanec SL P. Kučera: To znamená, že bychom to mohli dát na konec. Máme to zde zahrnuto ve větě, ve které se domníváme, že kroky, které občany vedly k zahájení hladovky, fakticky pominuly. Implicitně to tam tedy je. Můžeme to ovšem explicitně vyjádřit v poslední větě: "Používáme této příležitosti k tomu, abychom se obrátili na občany republiky s výzvou, aby chránili všechny etické a občanské hodnoty a zdrželi se všech dramatických kroků." Potom by následovala příslušná věta.

Poslanec SL V. Benda: Domnívám se, že bychom neměli být vůči nim agresívní. Mělo by to být zařazeno v předchozí větě, že důvody, které k hladovce vedly, pominuly, že by měli hladovku ukončit. Potom teprve závěrečnou větu, která se týká všech jiných i dramatických kroků. Aby hladovka nebyla brána jako kritizovaný nebo nevhodný krok. Chceme dosáhnout toho, aby ji opravdu ukončili. Je třeba to formulovat proto rozumně a přijatelně.

Poslanec SN K. Stome: Vážení přítomní, dikce jejich rezoluce, respektive prohlášení, zejména akcentuje neinformovanost. Říkají, že se nic neděje a že všichni o tom mlčí. Z toho bychom také mohli vycházet. Důvody, které je vedly k hladovce, byly vedeny domněnkou, že se opravdu nic nedělá. Nyní z toho, co jsme dostali od vlády, zjišťujeme, že se dělá, ale pouze oni o tom nevědí. Snad i tím, že to od března neleželo, by se dalo argumentovat, že důvody v podstatě pominuly opatřením, které vláda provedla, i bez přijetí příslušného předpisu, že se na tom pokračuje.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Prosím, kdo má další poznámku? Poslanec Kužílek.

Poslanec SL O. Kužílek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, domnívám se, že se nám stále opakuje ta věc, že se to, co je podstatné, nevyjevuje. Inspirovala mě k tomu ta formulace, aby se "zdrželi všech dramatických věcí". Jsem divadelní režisér, zabývám se profesionálně věcmi, které jsou dramatické, a vím, co slovo "dramatické" znamená. Neznamená, že se děje něco nepříjemného, něco stresujícího, ale znamená to, že se děje něco, co vyjevuje podstatu. To je samotný obsah slova "dramatický". Vyjevování pak bývá třeba otřesné. Ale podstata je, že se to vyjevuje. To mě inspirovalo k tomu, že jsem si uvědomil, že podstatou je, že jsme přijali výzvu, ať už jsme k ní měli nebo neměli nějaké právo, aby se uklidnilo to společenské napětí, které plyne z toho, že jedna strana v předvolebním boji má neúměrně velké prostředky. To je přímo to, z čeho plyne společenské napětí, které nyní narůstá i těmi hladovkami. To je to, před čím stojíme.

Zjistili jsme, že už nemáme šanci to řešit legislativně. Nevím sám přesně, co s tím udělat, ale mám jeden návrh. Když se nemůžeme obrátit s výzvou na vládu, když se možná nemůžeme obrátit na generální prokuraturu, když to sami nemůžeme udělat, jestli se nemůžeme obrátit na toho, o koho v samé podstatě jde, tedy na tu stranu, která má tento nadmíru velký majetek ve chvíli předvolebního boje.

Jestli nemůžeme, nikoli závazně, ale prostě společensky, partnersky, se obrátit na KSČ, vyzvat ji, jestli by se nemohla do několika dnů veřejně vyjádřit před celou společností k tomu, jak tento svůj skutečně velký majetek - jak jsme dnes slyšeli - vždy několikanásobný oproti jiným stranám, využije v předvolebním boji. Tímto bychom dosáhli společenské regulace. Všichni by viděli, jak se rozhodla a jestli rozhodnutí dodržuje.

Uvažte, prosím, tento můj návrh požádat KSČ, která svým velkým majetkem, ze kterého možná v tuto chvíli sama nemá radost, věcně vyvolává společenské napětí, aby se sama vyjádřila k tomu, jak se svým majetkem naloží.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Slovo má pan Mohorita.

Poslanec SL V. Mohorita: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nechtěl jsem právě proto, o čem zde hovořil můj předřečník, vystupovat k otázkám majetku KSČ, protože jsme sami na mimořádném sjezdu KSČ 20. a 21. prosince loňského roku sdělili celé společnosti, že v hospodaření KSČ byl nepořádek, že jsme si toho vědomi a že jsme si vědomi toho, že je potřebné uvést celé hospodaření strany na pravou míru, uvést do souladu s platnými zákonnými normami, vypořádat se i s některými negativy z minulosti.

Reagovali jsme na to tak, že od prosince loňského roku nové vedení KSČ, které bylo zvoleno 21. 12. na mimořádném sjezdu, okamžitě začalo všechny otázky majetku strany řešit. Tedy především při vyrovnávání vztahů s československým státem, především v otázkách majetku, který byl v trvalém užívání strany.

Rovněž tak i při projednávání na společné schůzi, kdy jsem vystupoval a navrhl, aby vznikla komise, jsem tak činil s přesvědčením, že je skutečně potřebné našim spoluobčanům a celé veřejnosti dát jasně najevo, jak na tom naše strana s majetkem je, aniž bychom cokoli zatajovali. V souvislosti s tím jsme přijali závěry, které byly na jednání vlády po iniciativě Federálního shromáždění - tedy usnesení, které zde bylo vzpomínáno - a prověrku Výboru lidové kontroly. Myslím, že i paní ministryně může potvrdit, že jsme vyšli ve všem vstříc a že prakticky dnes - kromě mezinárodního účtu, o kterém jsme hovořili dnes v usnesení - není nic, o čem by Výbor lidové kontroly nevěděl, a co by bylo možno zneužít či využít, aniž by se na to, ať už v předvolební, nebo v povolební kampani, přišlo, to znamená, že - i zde to několikrát dnes zaznělo - majetek KSČ - dá se říci - je svým způsobem pod kontrolou, tedy je pod drobnohledem a vidí se, kolik a kde se dá či nedá využít.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP