Středa 9. května 1990

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Jsou další připomínky k tomuto návrhu? Poslankyně Frýbortová.

Poslankyně SN D. Frýbortová: Když tady dokážeme dvě a půl hodiny čekat na natištění nového programu, který jsme si mohli přečíslovat, myslím, že bychom měli tyto zprávy, včetně zprávy ministryně Kořínkové, jako poslanci dostat alespoň dodatečně písemně všichni. Předpokládám, že to bude zajištěno. Jsou to závažné věci, je třeba prostudovat souvislosti, než se přijme usnesení. Proto je třeba, abychom to měli alespoň k dispozici.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Jsou zde dva návrhy. Za prvé návrh na usnesení, který přečetl pan poslance Kučera s tím, aby byl předložen ještě nyní písemně. Za druhé upozornění pana doktora Mikuleho, že do značné míry je nově navrhované usnesení identické s usnesením, původně k této otázce, přijatým.

Začnu od druhé námitky. Pan Kučera zde vysvětlil, že se jedná o zdůraznění těch bodů původního usnesení, které nebyly vládou realizovány. Je možno toto vysvětlení přijmout? Je to podle mého názoru zdůvodnění racionální. Nyní pokud jde o otázku namnožení a předložení usnesení písemně. Vzhledem k tomu, že jsme v jisté časové tísni, a vzhledem k tomu, že zde zazněly různé názory, dám o této - byť jen technické otázce - hlasovat. Prosím, aby nastoupili sčitatelé hlasů.

Přítomno je 128 poslanců Sněmovny lidu, 53 poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice a 4 poslanci zvolení ve Slovenské republice. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Axmanna.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s tím, abychom udělali přestávku, aby se namnožilo usnesení, které přečetl pan Kučera, a bylo předloženo v písemné formě, nechť zvedne ruku. (Třicet jedna.) Třicet jedna.

Tento návrh ve Sněmovně lidu nebyl akceptován.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů je pro přestávku a písemné vyhotovení předkládaného návrhu na usnesení, nechť zvedne ruku. (Čtyřicet osm.) Čtyřicet osm.

Znamená to, že ani Sněmovna národů tento návrh neschválila.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení jako takovém s tím, že bude zpracováno písemně a dáno poslancům k dispozici. Nejdříve budeme hlasovat ve Sněmovně národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s usnesením v tom znění, jak jej předložil pan poslanec Kučera, nechť zvedne ruku. (Padesát tři.) Padesát tři.

Ve Sněmovně národů byl návrh na usnesení přijat.

Budeme nyní hlasovat ve Sněmovně lidu.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem na usnesení ve znění předloženém panem Kučerou, nechť zvedne ruku. (Sedmdesát šest.) Sedmdesát šest.

Konstatuji, že i Sněmovna lidu návrh na usnesení přijala.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven můžeme prohlásit předložený návrh za schválený.

Prosím pana poslance Kučeru, aby přednesl druhý z předložených návrhů.

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedající, myslím, že by se jednalo o návrh usnesení, které přednesl poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Návrh usnesení - stanovisko Federálního shromáždění k výzvě, která byla adresována Federálnímu shromáždění odborovými svazy a Občanským fórem ČKD - energetika-polovodiče sléváren, Konfederace politických vězňů a Hnutí za občanskou svobodu :

1. Federální shromáždění se plně ztotožňuje, v souladu s výzvou odborových svazů ČKD ze dne 3. 5. 1990, s tím, aby byla úplně a jednoznačně vyřešena otázka majetku KSČ. V rámci toho navrhuje vládě, aby přijala opatření bránící majetkovým převodům a transakcím nad rámec přiměřeného řádného hospodaření. K majetku KSČ, jakož i k majetku dalších politických stran, organizací a hnutí, přijalo Federální shromáždění usnesení č. 147 ze dne 14. března 1990. Na úkolu pracují orgány federální vlády, které dnešního dne informovaly Federální shromáždění o dosavadních výsledcích činnosti Výboru lidové kontroly i v této věci.

2. K požadavku na Federální shromáždění a federální vládu, aby do 9. května 1990 ustavily parlamentní komisi, která by prošetřila činnost KSČ od jejího vzniku dodnes, Federální shromáždění konstatuje: V současné době existují komise, jako např. historická a vojenská, vládní komise, vedená profesorem Menzlem pro období z let 1968 až po současnost, a komise pro analýzu finančních vztahů mezi rozpočtem československé federace, republik a politickými stranami, které se otázkou KSČ zabývají. Navíc vytvoření parlamentní komise brání skutečnost, že by Federální shromáždění nemohlo provést ani kontrolu její činnosti, neboť dnešní schůzí činnost Federálního shromáždění končí.

3. K požadavku, aby Federální shromáždění a Komunistická strana Československa znovu zvážily vhodnost kandidátky Komunistické strany Československa v červnových volbách, konstatujeme, že Federální shromáždění a Komunistická strana Československa respektují zákon o politických stranách a volební zákon o volbách do Federálního shromáždění a národních rad, vzešlé z usnesení toho to zrekonstruovaného Federálního shromáždění. Vzhledem k tomu komise navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo přednesený návrh usnesení k výzvě odborových svazů ČKD, Konfederace politických vězňů a Hnutí za občanskou svobodu a vyjádřilo s ním souhlas hlasováním.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Slyšeli jste další návrh na usnesení. Ptám se, kdo má připomínky nebo pozměňovací návrhy k tomuto předloženému textu? Poslanec Vokál.

Poslanec SN V. Vokál: Vážené Federální shromáždění, domnívám se, že takto přečtené usnesení v této podobě je zcela nesrozumitelné a není nám zcela jasné, jak váže toto usnesení na předchozí, a jak váže předchozí usnesení na původní usnesení, které bylo odhlasováno původně. Navíc se domnívám, že vzhledem k tomu, že ústy místopředsedy vlády bylo sděleno, že vláda není vázána usnesením Federálního shromáždění, by měl být zástupce vlády slyšen i k tomu, na kolik by byla vláda ochotna respektovat i takto pozměněné usnesení.

Poslanec SL V. Šilhán: Mám poznámku k některým návrhům, které zde přednesl pan poslanec Malý.

Za prvé si uvědomuji, že byl vyvolán jeho návštěvou u těch, kteří hladují u sochy Svatého Václava. Za druhé byl vyvolán pravděpodobně výzvou odborových svazů a těch, kteří se tam jmenují. Je adresován Federálnímu shromáždění. Výzvy obou těchto iniciativ - jak těch, kteří hladují, tak těch, kteří představují odborové svazy a ostatní organizace - se staly samozřejmě sympatické, ale myslím si, že se obracejí na Federální shromáždění a v tomto slova smyslu mi není jasný bod 3 vašeho návrhu, a sice, kde spojujete např. ve frázi: Federální shromáždění a KSČ. Začíná tam tak ta věta? (Ano.) Tak v tomto případě doporučuji, aby se vyjádřilo pouze Federální shromáždění a ne v tomto spojení, protože KSČ ať si vyjádří své stanovisko sama a mimo Federální shromáždění.

Poslanec SL M. Malý: Chtěl bych říci, že formulace je zde z toho důvodu, že mezi členy komise byly členové KSČ a jiných politických stran, které se k tomu také vyjádřily.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Byl zde předložen návrh pana poslance Šilhána. Prosím ještě stanovisko pana poslance Kučery.

Poslanec SL P. Kučera: To je samozřejmě formulační neobratnost. Omlouváme se za to, protože jsme vycházeli z bodu 3 výzvy, kde je, že "žádáme Federální shromáždění a KSČ, aby za těchto okolností znovu zvážily .." Souhlasím s tím, aby tam bylo "Federální shromáždění s tím, že je na zástupcích komunistické strany, aby si své záležitosti vybavovali sami." To znamená, že je to zde míněno jako stanovisko poslanců Federálního shromáždění.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Čili můžeme to považovat v tomto směru za pozměněný návrh Jsou ještě další připomínky? Poslanec Šilhán.

Poslanec SL V. Šilhán: Navrhuji doplnit, že Federální shromáždění se obrací s výzvou, aby hladovku ukončili.

Poslanec SL P. Kučera: Můžeme se samozřejmě domluvit tak, že dáme tento dovětek k usnesení, nicméně jelikož výzva ČKD a Konfederace politických vězňů a dalších je zaměřena nejen k otázce majetku, ale k otázce činnosti KSČ dosud, to znamená v podstatě k historii komunistické strany, a obrací se na nás i v otázce zvážení vhodnosti kandidátky této strany ve volbách, domnívali jsme se, že odpovíme výzvou občanům na apel hladovějících vlastním textem, který je krátký a byl by v podstatě přijímán zvlášť jako výzva veřejnosti nebo výzva občanů.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Čili to bude třetí návrh, který se bude obracet k občanům a bude se obracet i k těm, kteří drží hladovku. Pochopil jsem to správně?

Je možné přijmout toto vysvětlení? (Souhlas.) Třetí návrh je samozřejmě připraven, bude přečten. Nyní hovoříme ještě o návrhu pana poslance Malého, respektive o návrhu, který předložil pan poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: K požadavku, aby Federální shromáždění a KSČ - to je jen požadavek - znovu zvážily vhodnost kandidátky KSC v červnových volbách, konstatujeme, že Federální shromáždění respektuje zákon o politických stranách a volební zákon o volbách do Federálního shromáždění a národních rad, vzešlý z usnesení tohoto zrekonstruovaného Federálního shromáždění.

Poslanec SL Z. Masopust: Dámy a pánové, to co jsem chtěl říci nebyla polemika s obsahem, pouze s formulací, kterou považuji za nešťastnou. Tam se spojuje zákon Federálního shromáždění a zákon národních rad do jedné formulace, totiž "přijaté tímto rekonstruovaným orgánem". To není možné. Či-li buď připravený rekonstruovanými orgány nebo zákon o volbách do národních rad vůbec v této souvislosti vypustit. To je principiální věc úplně stejná, jako je to na úrovni Federálního shromáždění.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Je to připomínka velmi správná. Můžete znovu přednést upravený text? Hlásí se pan doktor Stome.

Poslanec SN K. Stome: Vážený pane předsedo, vážení hosté, dámy a pánové, poprosil bych především o text, co Federální shromáždění respektuje z těch zákonů, kdyby pan poslanec Malý byl tak laskav a ještě jednou to přečetl.

Poslanec SL M. Malý: Původní text je, že Federální shromáždění respektuje zákon o politických stranách a volební zákon o volbách do Federálního shromáždění a národních rad, vzešlých z usnesení tohoto rekonstruovaného Federálního shromáždění.

Poslanec SN K. Stome: Domnívám se, že respektovat zákon o volbách do Federálního shromáždění a národních rad, vzešlý z tohoto rekonstruovaného sboru lze přijmout. My jsme povinni respektovat jakési zákony. Jen nesmíme tvrdit, že jsme ho vydali my, když jsme ho nevydali. To byl celý smysl.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Má ještě někdo další připomínky? (Ne.) Nemá. Můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu. Budeme hlasovat nejdříve ve Sněmovně národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s návrhem předneseným v poslední verzi poslancem Malým, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Padesát tři.) Padesát tři.

Sněmovna národů, ve které je momentálně přítomno 98 poslanců, tento návrh schválila.

Budeme hlasovat ve Sněmovně lidu, kde je přítomno 129 poslanců. Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem na usnesení, předneseným poslancem Malým, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Sto šest.) Sto šest.

Sněmovna lidu návrh schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že návrh na usnesení přednesený poslancem Malým byl schválen.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 213, SL č. 307, SN č. 317)

Nyní prosím poslance Kučeru, aby předložil další návrh.

Poslanec SL P. Kučera: Vážené Federální shromáždění, domnívali jsme se, že bychom měli zaujmout stanovisko k hladovce, kterou drží mladí lidé u sochy Sv. Václava a jejichž požadavky navazují na předchozí body. Ve svém vyhlášení reagují na to, že vláda byla nečinná do této chvíle ve věci majetku a že jsme nepodpořili dostatečně ani reakci ČKD Polovodiče, že ani to nás nevyburcovalo k činnosti. To je vede k tomu, aby pokračovali v hladovce s tím, že tvrdí, že hladovku ukončí, jakmile vláda vydá příslušný předpis.

Tím, že jsme v usnesení přijali výzvu vládě, aby tento předpis vydala, předpis, který by změnil dispozici s majetkem a převody, pak máme možnost obrátit se i na hladovějící u Sv. Václava s touto výzvou: "Federální vláda k dnešnímu dni, t. j. k 9. 5. 1990, předložila prostřednictvím VLK dílčí výsledek šetření ve věci nemovitého majetku a výrobních prostředků politických stran. Federální shromáždění ji svým usnesením zavazuje k dalšímu šetření ve věci týkající se majetku movitého a finančních prostředků, jakož i ke kontrole provedených majetkových převodů od 17. 11. 1989. Ve svém usnesení Federální shromáždění vzalo současný stav na vědomí a vyzvalo vládu k vydání předpisů, který by zabránil majetkovým převodům a transakcím nad rámec přiměřeného řádného hospodaření. Poslanci Federálního shromáždění mají plné porozumění pro zájem Nezávislého sdružení revolucionářů od Sv. Václava ve věci majetku KSČ a ostatních politických stran. Vzhledem ke všem přijatým opatřením Federálního shromáždění a federální vlády vyjadřují poslanci přesvědčení, že příslušníci Nezávislého sdružení revolucionářů od Sv. Václava by hladovku v současné době mohli ukončit."

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Slyšeli jste návrh třetího materiálu. Ptám se vás, zda máte nějaké připomínky, náměty či dotazy? Pan Čarnogurský.

Místopředseda vlády JUDr. J. Čarnogurský: Vážené Federálne zhromaždenie, dostávam sa do absurdnej situácie, že v tejto chvíli opticky vystupujem ako advokát KSČ. Chcel by som len pripomenúť, že v roku 1981 som bol zo dňa na deň vylúčený z advokácie na základe písomného príkazu zo sekretariátu ÚV KSČ v Prahe a do tejto vlády som sa dostal takmer rovno z väzenia, do ktorého som sa dostal tiež za vlády KSČ.

Opakujem i v tejto situácii, že vláda bude trvať na dodržiavaní právnych zásad. Povedal som už dvakrát, alebo trikrát, že vláda nemá právny podklad pre to, aby vydala vládne nariadenie, ktoré sa tu od nás požaduje. Preto opakujem, že pokiaž vy neprijmete právny podklad, to znamená zákon, tak vláda takéto vládne nariadenie nevydá. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Hlásí se doktor Stome.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedající, vážení hosté, dámy a pánové, já se přiznám, že jsem zpytoval svědomí po svém posledním vystoupení a po vystoupení pana doktora Čarnogurského dnes odpoledne a vzal jsem si k ruce zprávu o 25. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Zjistil jsem, že usnesení, které jsme přijali, je zmatečné a že navazovaná činnost, kterou jsme zde posuzovali, je rovněž zmatečná. Poslanec Petr Kučera na straně 119 přednesl návrh, kde měl být zmapován majetek politických stran a hnutí a společenských organizací, aniž tam byly zmíněny Národní fronty a jejich fondy. Podle strany 127 zápisu jsem učinil projev na podporu návrhu pana Petra Kučery s tím, že jsem si dovolil poukázat ještě na takový zvláštní subjekt, jakým jsou fondy Národní fronty ČSSR, respektive právního nástupce, a majetky Národních front České republiky a Slovenské republiky, včetně fondů těmito organizacemi spravovaných.

Podle strany 140 protokolu jsem před hlasováním vznesl návrh: "Navrhuji po dohodě s poslancem Petrem Kučerou, aby se v Národní frontě počítaly Národní fronta České republiky a Národní fronta Slovenské republiky a jimi spravované fondy, tedy tyto se zahrnují do návrhu poslance Kučery, aby se o tom nemuselo hlasovat znovu." Tehdy předseda Sněmovny národů pan Stank řekl doslova: "Hlasovať sa bude o výzve vláde ČSSR, ktorú predniesol poslanec Kučera s doplnkami, vyslovenými poslancami Kanisom a Stomem, tedy aj o fondoch Národnej fronty Českej a Slovenskej republiky."

Podíváme-li se na usnesení Federálního shromáždění poté co bylo zjištěno, kdo hlasoval pro tento návrh ve Sněmovně národů a pan Stank zjistil, že proti bylo osmnáct a zdrželo se hlasování dvacet jedna poslanců, Sněmovna národů návrh schválila. Totéž odeznělo ve Sněmovně lidu, kde byly dvacet tři hlasy proti a dvacet sedm absencí. Bylo zjištěno, že tento návrh s těmito změnami byl přijat. Vzdor tomu usnesení číslo 147 o Národní frontě vůbec nehovoří.

To je záležitost, kterou pak dostala samozřejmě od Federálního shromáždění vláda a řídila se tímto usnesením bez Národních front. Pokud jsem s tímto počítal, tak já se omlouvám JUDr. Čarnogurskému, neboť jsem netušil, že se stala takováto protokolární chyba. To je záležitost číslo jedna.

Za druhé - tehdejším usnesením č. 147 byly přijaty dvě věci, jednak usnesení, jehož zmatečnost namítám, jednak usnesení k návrhu nikoliv už Petra Kučery, ale Vasila Mohority na vytvoření parlamentní komise, která zpracuje analýzu finančních vztahů mezi rozpočtem československé federace, republik a politickými stranami. Tehdy byla vytvořena komise, která se měla zabývat něčím zcela jiným, než byl návrh na rozdělení majetku nespravedlivě nabytého politickými stranami, hnutími a společenskými organizacemi a k vydání vládního nařízení. Tato jediná komise tedy zatím existuje. Tato komise, která má zcela jinou kompetenci, tak také pracovala a zřejmě na základě práce této komise jsme si vyslechli zprávu paní ministryně a další sdělení, která se týkala plnění usnesení o majetku politických stran, politických hnutí, společenských organizací a Národních front - to v závorce, protože tam je ona zmatečnost.

Kladu nyní otázku, jestli celá tato činnost, včetně přijetí usnesení, je v pořádku. Mně se zdá, že nikoliv, neboť jsme se řídili něčím jiným, než k čemu byla zřízena komise a vláda i parlament ve své konečné právní podobě se řídili něčím jiným, než co bylo přijato. Já se tedy domnívám, že toto celé je zmatečné. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Kdo má další připomínku k materiálu předloženému panem Kučerou? (Nikdo.) Nikdo. Podle mého názoru nelze námitku přednesenou panem místopředsedou vlály ignorovat, protože tento navrhovaný materiál má proklamativní charakter, obracíme se jím na širokou veřejnost a zejména na lidi, kteří protestují u sochy Svatého Václava. Pokud bychom použili formulace, která by přímo oslovovala v souvislosti s nějakým úkolem nebo povinností vládu, mohli bychom postavit vládu do velmi nepříjemné situace ze strany veřejnosti, a nakonec protestujících občanů. Já se domnívám, že tato pasáž by měla být přeformulována.

Dávám slovo paní ministryni Kořínkové.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP