Středa 9. května 1990

Poslanec SN M. Kovář: Promiňte, tisk 406, kde jsem se zmínil, že klub VPN, jehož jsem členem, zavazuje poslance, aby v případě hlasovali proti. Prosím vás pěkně, to nebyl Klub. Já se tím omlouvám panu poslanci Kučerákovi jako vedoucímu Klubu, ale byl to pan poslanec Zelenay, který mě k tomuto ...

Předsedající předseda SL J. Bartončík: S faktickou poznámkou vystoupí opět pan poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je smutné, že včera som bol zle zacitovaný, dnes som bol obvinený z niečeho, na čo mám právo, a teraz sa interpretuje niečo, čo bolo úplne inak, pretože súkromný rozhovor dvoch poslancov o tom, aký majú na to názor, a povedanie svojho názoru, že nie som celkom o tom presvedčaný, že asi budem hlasovať proti a že ako bude hlasovať môj kolega - podža mňa nie je rozhodujúce. Je to rozhovor dvoch rovnocenných poslancov. Odvolávať sa na tento rozhovor a na základe neho interpretovať, že klub rozhodol, pritom klub nezasadal, podža mňa je zmätkové. Ďakujem.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Zelenayovi. Jsem rád, že dobrá nálada v parlamentě je i v této pokročilé době.

Chce ještě někdo vstoupit do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Jsem tedy rád, že mohu rozpravu ukončit. Ptám se, zda chtějí vystoupit ještě zpravodajové. (Nechtěli.) Nechtějí.

Přestože jsme ukončili rozpravu, nemůžeme přistoupit k hlasování, protože Sněmovna národů není stále usnášení schopná. Znovu prosím pracovníky Kanceláře Federálního shromáždění, aby všechny poslance vyzvali k nástupu do jednací síně.

Takže mohu oznámit radostnou zprávu, že ve Sněmovně lidu je přítomen 131 poslanec, 57 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 48 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice. Sněmovny jsou schopné se usnášet.

Víte, že k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice, třípětinové většiny poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice, jakož i souhlasu třípětinové většiny poslanců Sněmovny lidu.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. (Jedno sto čtrnáct.) Jedno sto čtrnáct.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování?

Bohužel musím konstatovat, že Sněmovna lidu návrh nepřijala, protože pro hlasovalo pouze 114 poslanců, zatímco požadovaný počet je 117. Hlásí se poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k těmto okolnostem a vzhledem k tomu, čeho jsme byli svědky minule, že opakovaně špatně fungovala elektronika, navrhuji, aby se hlasování ještě jednou zopakovalo s tím, že se fyzicky přepočtou hlasy pro. Zatím to nikdy nesouhlasilo, aby součet, který dává elektronika, odpovídal součtu hlasů, jak je spočítají skrutátoři. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Souhlasíte s tímto návrhem? (Souhlas.) Žádám zpravodaje, aby se posadili na svá místa. Prosím, aby komise přerušila své jednání a dostavila se k hlasování.

Budeme tedy opakovat vzhledem ke vzniklým nejasnostem hlasování o přijetí návrhu ústavního zákona ve Sněmovně lidu. Ve Sněmovně lidu je přítomno 140 poslanců. Prosím sčitatele hlasů, aby perfektně sečetli všechny hlasy.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Jedno sto osmnáct.) Jedno sto osmnáct.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet dva.) Dvacet dva. Návrh byl schválen. (Potlesk.)

Prosím nyní o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské republice.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Dvacet čtyři.) Dvacet čtyři.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet tři.) Dvacet tři.

Konstatuji, že poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice návrh neschválili.

Budou nyní hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Čtyřicet osm.) Čtyřicet osm.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Sedm.) Sedm.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice návrh zákona schválili. (Potlesk.)

Vzhledem k tomu, že ve slovenské části nebyl zákon schválen, Sněmovna národů zákon nepřijala. Máme zde tedy opět situaci nesouhlasného stanoviska sněmoven, a proto nezbývá než přerušit jednání a zahájit dohodovací řízení. Žádám, abyste setrvali na svých místech do té doby, než připravíme dohodovací komisi.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vážené kolegyně a vážení kolegové, na základě upozornění a s odvoláním na § 26 jednacího řádu v případě, že nedojde k souhlasnému usnesení sněmoven máme tři možnosti. Jedna je dát věc k novému projednání, nebo dát věc k projednání výborům, obávám se, že takovou možnost nemáme, nebo není reálná, protože bychom museli přerušit jednání a musely by být zahájeny schůze výborů. Nebo máme možnost provést dohodovací řízení. Pro pořádek, dříve než nechám hlasovat o složení dohodovací komise, nechám hlasovat o tom zda vůbec dohodovací řízení podstoupíme, či nikoli.

Prosím sčitatele hlasů, aby se dostavili na svá místa. Prosím, faktická připomínka.

(Hlas ze sálu: Ještě je jedna možnost, rozpustit parlament až potom.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Jsou tedy prakticky dvě možnosti. Buď vrátit věc k novému projednání a nebo dohodovací řízení. V prvém případě budeme hlasovat o tom, kdo je pro vrácení věci k novému projednání, což by vylučovalo dohodovací řízení. To znamená, že by se tento parlament už touto věcí nezabýval.

Ptám se tedy, kdo je pro vrácení věci k novému projednání ze Sněmovny lidu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Ze 117 přítomných poslanců Sněmovny lidu je pouze 47 pro vrácení k novému projednání. To znamená, že návrh ve Sněmovně lidu neprošel.

Budeme hlasovat ve Sněmovně národů. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo souhlasí s tím, aby věc byla vrácena k novému projednání, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Třicet osm.) Třicet osm. Ani Sněmovna národů tento návrh nepřijala. Znamená to tedy, že nám zbývá jediná cesta, to je dohodovací řízení.

Ze Sněmovny národů jde o tyto poslance: Jaroslav Kos, Jozef Olej, Jozef Dvorský, Karol Stome, Marián Poslúch, Jan Šolc, Jozef Kučerák, Jiřina Bočková, Josef Lux a Jaroslav Lentvorský.

Ptám se poslanců Sněmovny národů.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) To je většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Sedm.) Sedm.

Komise byla ve Sněmovně národů zvolena.

Ve Sněmovně lidu jsou navrženi následující poslanci: Jiří Medřický, Karel Löbl, Zdeněk Masopust, Jaromír Gebas, Michael Kocáb, Zdeněk Křivský, Július Minka, Konstantin Viktorín, Václav Benda a Miroslav Bartoš.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu s těmito navrženými souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) To je většina.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Dva.) Dva.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 310, SN č. 320)

Máme zvolenou dohodovací komisi. Komise se sejde okamžitě v místnosti č. 026. Vyhlašuji přestávku na 15 minut.

(Schůze přerušena v 18.15 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 19.57 hodin.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vážení přátelé, budeme pokračovat v přerušeném jednání a vzhledem k tomu, že dohodovací výbor se pod vedením poslance Stomeho nachází stále ještě uprostřed tvůrčího úsilí, provedeme opět takovou malou "kličku" v programu a vrátili bychom se k dříve přerušenému bodu, a to je

31

zpráva komise Federálního shromáždění pro zpracování analýzy finančních vztahů atd.

Požádal bych pana poslance Kučeru, aby nás seznámil s výsledky jednání komise a současně bychom diskutovali o navržených opatřeních, případně se vyjadřovali hlasováním.

Poslanec SL P. Kučera: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jednali jsme v komisi rozšířené o zástupce Klubů všech politických stran a došli jsme k názoru, že by vlastně Federální shromáždění mělo k té otázce, týkající se majetku, v široce pojaté diskusi, přijmout tři usnesení.

První usnesení týkající se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací tak, jak jsem návrh přednášel. Šlo by tam o doplnění jednoho bodu, který reaguje na vytvořenou situaci v souvislosti s výzvou ČKD, hladovkou u Sv. Václava atd.

Znamená to, že bychom do návrhu usnesení ve věci majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací zařadili bod, kdy by Federální shromáždění vyzvalo federální vládu k vydání předpisu, který by zabránil majetkovým převodům a transakcím nad rámec přiměřeného řádného hospodaření v KSČ. To reaguje na vzniklou situaci a do jisté míry předurčuje dvě následující usnesení, která se opět odvolávají na toto základní usnesení Federálního shromáždění.

Co se týká výzvy odborových svazů, Konfederace politických vězňů a Hnutí za občanskou svobodu, kterou zde četl poslanec Malý, jsou tam v podstatě položeny nebo formulovány tři žádosti. Myslím si, že by se k tomuto mělo přijmout usnesení. Požádám nyní poslance Malého, aby ho přečetl.

Poslanec SL M. Malý: Komise určená pro přípravu návrhu usnesení předkládá tento návrh usnesení Federálního shromáždění k výzvě odborových svazů ČKD Energetika, ČKD Polovodiče, ČKD Slévárny, Praga, Konfederace politických vězňů a Hnutí za občanskou svobodu.

1. Federální shromáždění se plně ztotožňuje, v souladu s výzvou odborového svazu ČKD ze dne 3. 5. 1990, s tím, aby byla úplně a jednoznačně vyřešena otázka majetku KSČ. V rámci toho navrhuje vládě, aby přijala opatření bránící majetkovým převodům a transakcím nad rámec přiměřeného řádného hospodaření.

K majetku KSČ, jakož i k majetku dalších politických stran, organizací a hnutí přijalo Federální shromáždění usnesení č. 147 ze dne 14. 3. 1990. Na úkolu pracují orgány federální vlády, které dnešního dne informovaly Federální shromáždění o dosavadních výsledcích činnosti VLK v této věci.

2. Požadavky na Federální shromáždění a federální vládu, aby do 9. 5. 1990 ustavily parlamentní komisi, která by prošetřovala činnost KSČ od jejího vzniku dodnes.

Federální shromáždění konstatuje: V současné době existují komise, a to historická a vojenská, vládní komise vedená prof. Menclem pro období let 1968 až po současnost, dále komise pro analýzu finančních vztahů mezi rozpočtem čs. federace republik a politickými stranami, které se otázkou KSČ zabývají.

Navíc vytvoření parlamentní komise brání skutečnosti, že by Federální shromáždění nemohlo provést ani kontrolu její činnosti, neboť dnešní schůzí činnost Federálního shromáždění končí.

K požadavku, aby Federální shromáždění a KSČ znovu zvážily vhodnost kandidátky KSČ v červnových volbách konstatujeme, že Federální shromáždění a KSČ respektují zákon o politických stranách a volební zákon o volbách do Federálního shromáždění a národních rad, vzešlý z usnesení tohoto rekonstruovaného Federálního shromáždění.

Komise Federálnímu shromáždění navrhuje, aby přijalo přednesený návrh usnesení k výzvě odborových svazů ČKD, Konfederace politických vězňů a Hnutí za občanskou svobodu a vyjádřilo svůj souhlas hlasováním.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji a poprosím pana poslance Malého, aby tady zůstal k dispozici.

Doporučil bych, abychom k tomuto bodu ihned zahájili rozpravu. Máte nějaké připomínky nebo pozměňovací návrhy k předloženému návrhu na usnesení? Paní Moltašová.

Místopředsedkyně SL J. Moltašová: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, už jsme dnes projednali dvě zprávy na tomto zasedání a jejich materiál nám byl předložen v písemné podobě, včetně návrhu na usnesení. U této poslední zprávy, která se týká analýzy finančních vztahů politických stran a politických hnutí, jsme nedostali písemně ani zprávu, ani návrh na usnesení. Myslím, že diskutovat k usnesení tak, jak jsme ho pouze vyslechli, je dost těžké. Za svou osobu bych poprosila, jestli by usnesení v té poslední konečné verzi mohlo být přečteno ještě jednou. Nevím, jestli to četl pan Kučera nebo pan Malý.

Poslanec SL P. Kučera: Já jsem návrh usnesení již četl a přečtu jej ještě jednou i s bodem, který to rozšiřuje.

Návrh usnesení Federálního shromáždění ve věci majetku politických stran, hnutí a společenských organizací. Federální shromáždění ČSFR bere na vědomí zprávu komise FS pro majetkové vypořádání politických stran a politických hnutí. Vyzývá federální vládu k vydání předpisu, který by zabránil majetkovým převodům a transakcím nad rámec přiměřeného řádného hospodaření KSČ.

Žádá federální vládu:

a) došetřit majetkové poměry politických stran v souladu se závěry výše uvedené zprávy,

b) provést evidenci movitého majetku kromě DKP, tj. drobné kancelářské potřeby,

c) zjistit výši, způsob nabytí a pohyb finančních prostředků politických stran se zaměřením na výdaje ze státního rozpočtu,

d) objasnit podstatu mezinárodního účtu KSČ, jeho výšku a způsoby použití, včetně všech mezinárodních finančních transakcí prováděných KSČ mimo tento účet,

e) zjistit výši takzvaných nepřímých dotací ze státního rozpočtu a z účtu hospodářských a společenských organizací.

f) rozšířit zadání na inventarizaci majetku politických hnutí a společenských organizací v souladu s usnesením Federálního shromáždění ze 14. března t. r.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Teď jste slyšeli doslovný text navrhovaného usnesení. Ptám se, zda má někdo k tomuto textu, který přečetl pan Kučera, nějaké připomínky?

Faktická poznámka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jsme už všichni obrovsky unaveni. Kolegyně Moltašová tady o tom hovořila. Doporučuji, aby toto bylo namnožené, než budeme hlasovat. Děkuji.).

Poslanec SN J. Mikule: Řeknu to neformálně, ve zkrácené podobě. Mám před sebou usnesení 147, které jsme schválili 14. března. To, co tady bylo předneseno, mně připadá, že se to zčásti překrývá s usnesením ze 14. března a není mi vůbec jasné, co se usnesením 147 má stát a co je s ním zamýšleno.

Druhá věc: podle mého názoru nelze vládě ukládat nebo doporučovat, aby prováděla takováto opatření, jako je omezení dispozice majetkem nějaké právnické osoby, jakou politická strana je, jestliže pro to vláda nemá oporu v zákoně. Já o žádném takovém zákonu nevím. Právě usnesením 147 byla vláda vyzvána před dvěma měsíci, aby iniciovala takovýto zákon a návrh předložila Federálnímu shromáždění, a to se nestalo. Jsme pořád v bludné m kruhu, hrajeme si na stejném písku a vůbec nepostupujeme kupředu.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Hovořit bude místopředseda vlády pan Čarnogurský.

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Ja sa teraz meritórne nevyjadrujem k návrhu uznesenia, len som chcel upozorniť, že bod c) a d) nie je obdobie, za ktoré by sa pohyb mal zisťovať. Ak by sa mal zisťovať v roku 1948, tak je to na dvä päťročnice.

Poslanec SL P. Kučera: Myslím, že to vyplývá ze zadání, protože se na to odvoláváme a museli bychom to revidovat opravdu, protože v původním zadání je od 1. 1. 1948 do současnosti. Je mně velice líto, protože jsem si vědom, že sledovat pohyb movitého majetku asi za toto období by bylo nad lidské síly. Proto se bude postupovat tím způsobem, že movitý majetek bude evidován v situaci k 17. 11. 1989.

Zjistit výši, způsob nabytí a pohyb finančních prostředků politických stran se zaměřením na výdaje ze státního rozpočtu - tam s určitou znalostí věcí tvrdím, že se to samozřejmě provádět do roku 1948 zpětně, protože tak, jak mně bylo vysvětleno experty federálního ministerstva financí, údaje ze státního rozpočtu čitelné a pro tento účel strukturované jsou až od počátku 70. let. Do té doby se nedá ve státním rozpočtu rozkrýt částky, které byly určeny pro financování činnosti politických stran.

Místopředseda vlády ČSFR Ján Čarnogurský: Potom je treba upresniť návrh uznesenia.

Poslanec SL P. Kučera: Říkali jsme od začátku, opakuje se to tady, v projevu pana dr. Mikuleho se na to naráželo, že v původním usnesení z března tohoto roku bylo poměrně jasně definováno období, o které se jedná, i šíře záběru. To znamená, že se jedná o inventarizaci a následné odebrání neoprávněně nabytého majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací od 1. 1. 1948 do současnosti. To znamená, že bude-li potřeba, můžeme to samozřejmě opět specifikovat, vymezit. Ale domníval jsem se, že je to dáno odvoláním se na usnesení z března t. r.

K poznámce pana dr. Mikuleho. Uznávám, že se usnesení překrývají, ale z diskuse vyplynulo, že původní rozsah resp. záběr šetření, nebyl dodržen, vláda jej z důvodů objektivních, které zde byly vysvětleny, a myslím, akceptovány, zúžila. Je třeba jej opět rozšířit. Proto se to také opakuje.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP