Středa 9. května 1990

22 a 23

návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 407) a ústavní zákon o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 406).

Pokud jsem byl správně informován, měl by tento zákon odůvodnit pan poslanec Soldát. Prosím ho nyní o vystoupení.

Poslanec SL M. Soldát: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, včera jsem zde z pověření výborů předložil návrh ústavního zákona na zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 406), a návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z kon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 407).

Po diskusi v ÚPV za účasti zástupců výborů pro životní prostředí a odborníků z SKVTIR, včetně ministra pro životní prostředí České republiky pana Moldána, došli předkladatelé iniciativních návrhů k názoru, že není nutné v současné době projednávat tisk 407, a proto svůj návrh, co se týče tisku 407, stahují.

Na projednání tisku 406 výbory sněmoven trvají a domnívám se, že zde mohu prohlásit, že zde došlo ke shodě ÚPV, aby byl tento návrh ústavního zákona projednán.

V tomto tisku došlo k některým změnám, s nimiž vás nyní seznámím.

V článku 1 se za slova "pro oblast životního prostředí" doplňuje poznámka 1 pod čarou. Bude uvedeno "odkaz článek 21 a) ústavního zákona ze dne 29. 4. 1990, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci". Zatím tento zákon ještě nemá číslo, je to tisk 347.

V článku 2 se mění: "vlády ČSFR" ; a za ním bude následovat "členy výboru jsou vedoucí ústředních orgánů státní správy republik pro oblast životního prostředí" a pokračuje se velkým písmenem věta: "Místopředsedy ..."

Článek 3 se vyškrtne a místo něho bude znění článku 3: "Podrobnosti stanoví zákon Federálního shromáždění", a v článku 4 bude: "Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení." Tolik ke změnám.

Domnívám se, že se včera v diskusi na toto téma hovořilo dost, že není nutné dále zdůvodňovat nezbytnost přijetí tohoto ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí.

Věřím, vážení poslanci a paní poslankyně, že svým hlasováním a přijetím tohoto ústavního zákona učiníme všichni společně první krok k řešení ekologických problémů našeho státu. (Jen na okraj. Včera zde bylo řečeno, že jsme přijali 63 zákonů, z toho 13 ústavních, když bychom přijali tento, bylo by to 14 a zbavili bychom se nešťastné 13 ...)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Soldátovi. Prosím nyní společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Medřický: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik vět k objasnění celé situace, která vznikla kolem tisku 406 a 407.

Před několika dny jsme schválili vládní návrh ústavního zákona, kterým byla v ústavním zákoně o čs. federaci doplněna a vymezena působnost ČSFR v oblasti životního prostředí. Dočkali jsme se tudíž dlouho očekávané právní úpravy v oblasti, která v minulých desetiletích byla velmi podceňována, a která následkem toho utrpěla velké škody. K tomu však, aby tato ústavní úprava mohla být uvedena do praxe, je třeba přijmout ještě dvě právní úpravy, které by na shora uvedenou změnu navazovaly, a které zatím federální vláda nepředložila.

Předně je třeba zřídit orgán státní správy, který bude mít tyto věci na úrovni federace ve své působnosti. Dále je třeba novelizovat zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních orgánů státní správy.

Proto výbory pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů předešly federální vládu a připravily iniciativní návrhy těchto právních úprav (tisk 406 a 407). Oba návrhy byly zaslány k vyjádření federální vládě, národním radám. Ústavně právní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů, na základě negativního stanoviska vlády a většiny výborů SNR (výbory ČNR tuto věc neprojednávaly z časových důvodů), ustoupily od projednávání návrhů a přijaly k nim původně známé usnesení.

Na posledním zasedání bylo rozhodnuto, aby se touto záležitostí ústavně právní výbory zabývaly.

Jak už zde odůvodnil pan poslanec Soldát, ústavně právní výbory se celou záležitostí zabývaly dnes odpoledne, a to za účasti ministra pro životní prostředí České republiky pana Moldána, za účasti zástupců Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a za účasti autorů tisku 406 a 407.

Po obšírné diskusi ústavně právní výbory dospěly, spolu s autory návrhů k závěru, aby byl z projednávání vypuštěn tisk 407, a to z toho důvodu, že v podstatě ustanovení, která jsou v tisku 407 uvedena, nejsou zcela dořešena. Je nanejvýš potřebné, aby návrh prošel řádným připomínkovým řízením i meziresortním, aby se k němu mohly vyjádřit další ústřední orgány státní správy, aby bylo možné provést vymezení působnosti výborů přesně, aby z tohoto titulu nedocházelo k závažným nedorozuměním.

Tisk 407 je po dohodě s autory tohoto textu stažen z programu, jak je to navrhováno. Pokud jde o tisk 406, ústavně právní výbory rovněž celou záležitost projednaly a vyslovily souhlas s tou verzí, jak vás s ní seznámil za předkladatele poslanec Soldát.

Jako zpravodaj výborů za Sněmovnu lidu doporučuji návrh tohoto zákona v podobě, v jaké byl uveden, schválit. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Medřickému. Prosím, aby se ujal slova poslanec Mesík.

Poslanec SN J. Mesík: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pripájam sa k správe spravodajcu Snemovne žudu. Domnievame sa, že stiahnutím tlače 407 a úpravami v texte tlače 406 vychádzajú navrhovatelia v ústrety stanovisku federálnej vlády, v ktorom bolo opakovane spomenuté, že negatívne stanovisko vlády vychádza z otvorenosti otázky kompetencie výborov, a vychádzajú v ústrety i vysloveným výhradám výborov Slovenskej národnej rady.

Uvedomujeme si, že zriadením Federálneho výboru pre životné prostredie bez prerokovania a prijatia toho, čo tvorilo obsah tlače 407, zriaďujeme orgán, ktorý je v tejto chvíli bezzubý. Súčasne je ale jeho zriadenie prvým a nevyhnutným krokom k tomu, aby vôbec vznikla šanca na to, aby sa rozhodujúce problémy životného prostredia v našej krajine, vrátane problémov tých najzdevastovanejších oblastí Slovenska, Moravy a Čiech začali koncepčne, aby sa tieto riešenia neodkladali na dlhšiu než na minimálne potrebnú dobu hneď po vzniku novej vlády.

Vecnú potrebu zriadenia Federálneho výboru pre životné prostredie potvrdil v priebehu včerajška a dneška podpredseda vlády Slovenskej republiky, kompetentný vo veciach životného prostredia, ako i minister pre životné prostredie Českej republiky a predseda ČNR. Jeho zriadenie bude posolstvom nášho parlamentu tomu, ktorý vznikne po slobodných vožbách. Bude tiež výrazom zodpovednosti poslancov nášho parlamentu za budúcnosť životného prostredia a tým pádom aj ich zodpovednosti za budúcnosť našich národov.

Vzhžadom na uvedené skutočnosti a množstvo argumentov, ktoré zazneli na našej včerajšej schôdzi vám odporúčam schváliť predložený návrh (tlač 406) so zmenami prednesenými poslancom Soldátom. Ďakujem.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Mesíkovi. K projednávanému návrhu byla včera bohatá rozprava. Chce ještě někdo dnes vystoupit v rozpravě?

(Hlas z pléna: Vážené Federální shromáždění, dámy a pánové, jako člen zahraničního výboru Sněmovny národů vám chci přednést stanovisko našich výborů k ekologickým záležitostem.

Nejprve bych se však měl omluvit našemu tajemníkovi dr. Šebestovi, který usnesení našeho výboru skutečně předal a poslal, a to předsednictvu výborů pro životní prostředí, dále ministru Dienstbierovi a místopředsedovi vlády Raichlovi. Je bohužel pravdou, že poslanci výborů pro životní prostředí s naším stanoviskem nebyli seznámeni a ani z vlády se nám nedostalo žádné odpovědi, takže moje včerejší poznámka o bezkoncepčnosti práce stále platí.

Nemohu si také odpustit mírnou osobní výtku našemu místo předsedovi zahraničního výboru Sněmovny národů panu poslanci Zelenayovi, který v rozporu s prohlášením svého vlastního výboru, včera v rozpravě nesouhlasil s projednáváním zákona na zřízení Federálního výboru pro životní prostředí. Na jeho omluvu bych chtěl uvést než vznese technickou připomínku, že nebyl právě tehdy přítomen kvůli své cestě do zahraničí.

Nyní k vlastnímu textu. V rámci stručnosti vynechávám body a, b, c, d, čtu bod e. Zahraniční výbory Sněmovny národů a Sněmovny lidu žádají m. j. podpořit mezinárodní ekologickou spolupráci Československa, zejména s evropskými společenstvími v oblasti legislativního monitorování kvality životního prostředí, v oblasti maloodpadových, recyklačních a čistírenských technologií, ekologicky čistých výrobků včetně finančních podpor.

Vynechávám bod f. Zahraniční výbory doporučují vytvořit Federální výbor pro životní prostředí, který by koordinoval mezinárodní spolupráci v oblasti životního prostředí, sledoval snížení přenosu škodlivin na našem území a zabezpečil přísná legislativní nařízení, ekologická opatření, včetně důsledné kontroly a trestních postihů nezávislou inspekcí pro životní prostředí.

Na závěr bych chtěl uvést asi toto: jistě je vám všem jasné, že zde nejde ani tak o životní prostředí, ale spíše o spor, o kompetenci budoucích republikových vlád. O tom všem se bude bavit až příští parlament. Myslím ale, že v oblasti životního prostředí se vždy společně budou muset řešit otázky související se zahraničím, a ať už se bude naše republika jmenovat federativní nebo konfederativní, její stanovisko ve vztahu k zahraničí musí být vždy jednotné. Pokud se bude jednat s vládami cizích zemí, bude to muset dělat v jedné republice jeden orgán. Kolik v něm bude Čechů nebo Slováků, je opět věc dalšího jednání.

Na závěr bych chtěl vyzvat tento parlament, aby tím, že podpoří zřízení výboru pro životní prostředí, nechal budoucímu parlamentu nikoliv imperativ, ale poselství, aby byl rozumnější než my. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil poslanec Zelenay.

Prosím pracovníky Kanceláře Federálního shromáždění, aby nahlédli do všech přilehlých prostor budovy a pozvali poslance k hlasování.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prepáčte, že vás zdržujem v túto neskorú hodinu, keď už sme všetci vežmi unavení, ale dovožte, aby som absolútne nesúhlasil s námieťkou na moju osobu, ktorá sa zásadne týka práva každého poslanca, aby mohol vysloviť svoj názor.

Absolútne nie je prípustné, v žiadnom parlamente demokratického štátu na celom svete, aby poslanec nemohol prejaviť svoj názor, i keď je v nezhode s názorom výboru. Nepamätám sa - a prehliadol som si túto knižku vežmi pozorne - kde by sa mi toto právo upieralo. V prípade, že áno, potom nie som rovnocenným a rovnohodnotným poslancom a nemám tu potom čo robiť. To je prvá vec.

Druhá vec: Je faktom, že som na tom zasadnutí nebol, bol som vyslaný menom československého parlamentu do zahraničia, ale tak isto je faktom, že som toto stanovisko zahraničného výboru poznal. Taktiež je faktom, že nemusím rešpektovať jeho rozhodnutie. Mám právo hlasovať proti, mám právo sa zdržať, mám právo vysloviť svoj názor i na výbore. Myslím, že táto pripomienka je neopodstatnená a absolútne ju neprijímam v plnom rozsahu. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Prosím poslance Křivského.

Poslanec SL Z. Křivský: Mám dojem, že zařazení mé informace v tuto chvíli naruší projednávání předloženého zákona. Je ale pravda, že to, co jsem vám chtěl říci, patří do životního prostředí. Tři poslanci tohoto shromáždění se zúčastnili druhé meziparlamentní konference o globálních problémech životního prostředí ve Washingtonu. Účelem konference, kterou svolal senát USA, bylo zainteresovat parlament světa na společném odvrácení globální ekologické katastrofy. Faktem je, že nám, kteří jsme dušeni zvláště v některých oblastech popílkem, kysličníkem siřičitým a kysličníkem dusíku, připadá jako neskutečné, že někdo se může starat o globální problémy např. emisí kysličníku uhličitého, ale je to tak a skutečně Američané chtějí pracovat na technologiích, které by odstranily hrozící ekologické nebezpečí v této oblasti.

Co bylo pro nás sympatické, že země tam byly rozkategorizovány do tří skupin a zvláště se mluvilo o nově osvobozených zemích střední a východní Evropy, o kterých bylo řečeno, že rozsah ekologické katastrofy je tak velký, že to zasluhuje rozsáhlou pomoc z vyspělých zemí.

Bylo navrženo založení banky pro trvale udržitelný rozvoj, která by měla půjčovat na ekologické projekty pod běžnou úrokovou mírou.

Části jednání se zúčastnil pan místopředseda federální vlády Pithart a ministr Moldán, kteří nás požádali o přednesení nabídky Československa, aby se druhá interparlamentární konference konala v Praze. Návrh byl jednomyslně přijat. Termín konání této konference bude přesně určen v srpnu 1990, ale předběžně by se mělo jednat asi o květen příštího roku.

Senát Spojených států se chce aktivně podílet na přípravě této konference a zajistí krytí devizových nákladů. Američané také přislíbili zajistit technické vybavení konference, mají pro to běžné technické požadavky. Kromě jiného chtějí určit od československé strany, prakticky okamžitě, sdělení pracovníka, který se bude zabývat organizací konference. Dále požadují, aby po volbách byla sdělena jména osobností Federálního shromáždění, které budou členy oficiální československé delegace. Bylo zdůrazněno, že termín na přípravu je krátký, a že je nutné přípravu zahájit ihned.

Mám dojem, že svolání konference do Prahy bude pro nás výhodné jednak pro. to, že některé osobnosti našich zastupitelských sborů se budou moci prezentovat mezinárodní veřejnosti a všichni poslanci parlamentu, kteří o to budou mít zájem, by měli mít příležitost k navázání mezinárodních styků.

I když se konference bude zabývat globálními problémy, byla by to pro nás dobrá příležitost předvést naše lokální problémy s tím, že určitě bychom mohli získat od Spojených států a Německa finanční prostředky na uskutečnění některých ekologických projektů v Československu.

Konference by neměla být nákladná. Američané nám neustále zdůrazňovali, že konference má mít vysokou společenskou úroveň, ale myslím si, že když využijeme našich možností - třeba použití historických budov v Praze - nebo kulturního zázemí, mohla by z toho vzniknout akce, která by Československu ostudu určitě neudělala. Proto bych navrhoval - jestli odsouhlasíte, co jsme ve Washingtonu vaším jménem navrhli - abychom neprodleně vytvořili zárodek československého organizačního výboru, který by zahájil přípravné práce a pokračoval v kontaktech s mezinárodním výborem konference, který by zahájil bezprostředně akci na získání finančních prostředků v zahraničí. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: O slovo se přihlásil poslanec Kovář.

Prosím opět všechny poslance, kteří se nacházejí mimo jednací síň, aby se dostavili k hlasování, protože hrozí nebezpečí, že Sněmovna národů nebude schopná usnášení.

Poslanec SN M. Kovář: Vážené Federální shromáždění, dámy a pánové, dovolte mi, abych upřesnil svoji včerejší poznámku v rozpravě k iniciativnímu návrhu - tisk 407, kde jsem se zmínil ...

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Upozorňuji pana poslance Kováře, že tisk 407 byl stažen z programu a není předmětem jednání.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP