Středa 9. května 1990

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, už minulý týždeň som sa vyjadril k tomu, prečo federálna vláda zvolila a nariadila Výboru žudovej kontroly uskutočniť previerky iba nehnutežného majetku politických strán. Urobila tak preto, že jedine previerka nehnutežného majetku politických strán bola fyzicky uskutočnitežná v rozumnej lehote zhruba jedného mesiaca a jedine vďaka takémuto obmedzeniu podnetu Federálneho zhromaždenia ste si mohli dnes vypočuť správu Výboru žudovej kontroly a dúfam, že ohodnotíte serióznosť, konkrétnosť a úplnosť tejto správy pokiaž ide o predmet šetrenia.

Rovnako som povedal v rámci tejto schôdze, že federálna vláda sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení nastoliť princípy právneho štátu. V čase prijímania uznesení Federálne zhromaždenie v polovici marca t. r. ani vláda, ani vy ako Federálne zhromaždenie a prakticky žiadny federálny, alebo dokonca republikový štátny orgán nemal dostatočné vedomosti, informácie a poznatky o tom, čo by bolo možné označiť ako majetok nespravedlivo nadobudnutý politickými stranami, ktorý termín sa používa v uznesení Federálneho zhromaždenia.

Teraz, na základe správy Výboru žudovej kontroly už sa možno prinajmenšom zaoberať a konkretizovať čo z tohto majetku charakterizovať ako nespravodlivo nadobudnuté.

Preto sa nazdávam, že postup federálnej vlády bol správny, ak obmedzila predmet šetrenia Výboru žudovej kontroly, pretože šetrenie aj hnutežností, ktorých sú pravdepodobne statisíce, by na tožko rozptýlili kapacitu aj pozornosť šetriacich orgánov, že dodnes, ani do volieb by takúto serióznu správu nebolo možné vypracovať.

Pokiaž ide o podnet pána JUDr. Stomeho, ktorého si ako právnik vážim, k tomu, že vláda použila nesprávnu metódu zisťovania majetku politických strán, a síce metódu šetrenia aparátom Výboru žudovej kontroly, keď mala - podža názoru pána poslanca Stomeho - použiť metódu, aby politické strany najskôr dali majetkové priznanie: pán poslanec Stome odôvodnil tento svoj podnet príkladom z roku 1933 - ak sa nemýlim - v každom prípade na základe právneho poriadku prvej republiky. Len podža zbežného prieskumu, nazvime to po podnete pána poslanca Stomeho, som toho názoru, že súčasný právny poriadok takú formu nepozná, podávajú sa majetkové doznania v súvislosti s daňovými priznaniami, ale nie takto všeobecne.

V uznesení Federálneho zhromaždenia sa neuvádza výzva vláde, aby vláda najskôr dala podnet na vydanie právneho predpisu, ktorý by umožňoval vydať majetkové priznanie atď.

V bode a) sa vyzýva vláda, aby predložila návrh zákona o vyvlastnení a rozdelení majetku. K tomu som sa vyjadril, že touto cestou sme nechceli ísť, kým nevieme presne, o ktorý majetok ide a do akej miery prípadne by takýto postup bolo možné aplikovať v súlade s právnym vedomím našej spoločnosti. Tožko na vysvetlenie metódy použitej pri zisťovaní majetku politických strán.

Snáď ešte tožko k tomu aspektu dodám, že dokonca, keby aj politické strany boli zaviazané podať majetkové doznanie, bolo by nepochybne potrebné toto majetkové doznanie opäť prekontrolovať aparátom Výboru žudovej kontroly. To znamená, celý mechanizmus zisťovania by bol prinajmenšom tak nákladný a zdĺhavý, ako bol ten, ktorý bol použitý, oddialený o čas, za ktorý by politické straná dávali majetkové priznanie, ale opakujem, že skôr považujem za nepravdepodobné v tejto chvíli, že existuje právny podklad, na základe ktorého by vláda bola mohla zaviazať politické strany na podanie takéhoto majetkového priznania.

Samozrejme, správa Výboru žudovej kontroly bude na programe rokovania vlády. Vláda sa ňou bude zaoberať, bude sa zaoberať aj s ďalšími podnetmi vzišlými aj na dnešnom zasadnutí, ak prijmete uznesenie, ktorého návrh tu odznel. Vláda sa tým bude zaoberať a, samozrejme, posúdi možnosti a čas, ako vyriešiť problémy týmto uznesením, prípadne ďalšími podnetmi nastolené.

Všeobecne k celej tejto debate by som chcel povedať tožko: Udalosti v našej republike po 17. novembri m. r. dostali poetický názov "nežná revolúcia". Do akej miery je oprávnené používať na tieto udalosti "revolúcia", ponechávam bokom, ale prosím, pravdepodobne aj áno, ale v takom prípade by som chcel poukázať na to, že je vežmi ťažké kombinovať revolúciu s princípmi podvojného účtovníctva. To, čo niektoré hlasy požadujú od vlády, to je aplikácia princípov podvojného účtovníctva na hospodárenie politických strán, osobitne na hospodárenie komunistickej strany a vyvodením príslušných právnych dôsledkov z týchto účtovných zásad. Ako som povedal, kombinácia týchto dvoch princípov je obťažná a vláda musí zvažovať, aj bude zvažovať, do akej miery možno udržať princípy právneho štátu, ku ktorým sa priznala, s požiadavkami, ktoré odznievajú v našich mestách a obciach, aj s požiadavkami, ktoré odzneli v tomto Federálnom zhromaždení, a len do takej miery budú zlúčitežné, im vyhovieť. Ďakujem.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu JUDr. Čarnogurskému. Prosím.

(Hlas z pléna: Pane předsedající, dámy a pánové, pane místopředsedo vlády, nezbývá mi, než konstatovat, že vláda nesplnila usnesení Federálního shromáždění v jednom bodě. Vy jste říkal proto, že jste si nedovedli představit, v čem bude neoprávněný zisk nebo majetek. Dnes - jak vidíme všichni, už to víme. Já vyzývám vládu, aby pokračovala ve své práci a splnila i tu druhou část usnesení Federálního shromáždění. Do usnesení navrhuji konstatování, že zatím se to vládě nepodařilo splnit. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji, hlásí se poslanec Téra. Mezitím má faktickou poznámku JUDr. Stome.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedo, vážení hosté, dámy a pánové, musím konstatovat, že usnesením tohoto Federálního shromáždění č. 147 k návrhu poslance Petra Kučery pod bodem 3 byla vyzvána vláda k tomu, aby udělala návrh zákona, s tím, že tyto subjekty - tj. politické strany, politická hnutí, společenské organizace a Národní fronty - jsou povinny v určené lhůtě předložit přiznání o tomto majetku a uvést způsob a důvod jejich nabytí.

Za druhé - neumím si představit, proč by zákonné bylo zjišťování majetku strany a dalších organizací z vnějšku a mělo by to být nezákonné, když se k tomu přiznají samy z vnitřku. Neznám předpis, který by tomuto bránil.

Pokud jde o komisi, chci říci, že to bylo sice jedním usnesením, ale první byl návrh Petra Kučery a druhý byl návrh pana Vasila Mohority na zřízení parlamentní komise. To je jen k faktickým otázkám tohoto bodu. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Prosím pana poslance Téru.

Poslanec SL M. Téra: Chtěl jsem říci to samé, co říkal poslanec Stome. Vláda byla zavázána naším usnesením, aby předložila návrh zákona. Bylo tam vyjmenováno šest bodů, jak by zákon měl vypadat ... (Řečník hovořil mimo mikrofon.)

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogusrký: Právo zákonodarnej iniciatívy majú poslanci rovnako ako vláda. Nechápem, prečo poslanci majú vyzývať vládu, aby podala návrh zákona, keď to môžu urobiť poslanci priamo. Prečo vláda postupovala tak, ako postupovala, som vysvetlil.

(Hlas z pléna: Možná nevím, jaký je právní vztah mezi Federálním shromážděním a vládou. Já si myslím, že vláda je povinna plnit usnesení Federálního shromáždění. Jestli ne, vyvraťte mi to.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Chce odpovědět pan místopředseda vlády?

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vláda je povinná sa pridržiavať zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Uznesenie Federálneho zhromaždenia je výzvou vláde, ktorú vláda môže splniť, alebo nemusí. Keď nesplní, nesie za to politickú zodpovednosť.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vzhledem k tomu, že zejména ve vystoupení pana poslance Malého zazněly velmi závažné informace a náměty, týkající se události na Václavském náměstí, domnívám se, že poté, až budeme uzavírat tento bod jednání, nevystačíme s předloženým návrhem na usnesení, ale že bude třeba zaujmout zřejmě samostatné stanovisko v tom rozsahu, jak bylo panem poslancem Malým navrhováno. Proto přerušíme nyní jednání na 45 minut. Prosím, aby se v místnosti č. 026 sešla komise, kterou vede pan poslanec Kučera. Prosím, aby se jednání této komise zúčastnil také pan poslanec Malý a aby k jednání této komise vyslaly po jednom zástupci všechny kluby, které v parlamentu působí. (Připomínka z předsednictva - bez klubů.) V místnosti v zasedací síni Sněmovny národů se sejde Klub komunistických poslanců.

(Jednání přerušeno v 16.50 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.37 hodin.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Vzhledem k tomu, že komise ještě neskončila svoji práci, provedeme opět přesun v programu. Ještě během projednávání odpovědí na interpelace se rozhodli někteří z poslanců podat interpelaci na adresu federální vlády s tím, že je přednesou, až na jednu výjimku, ústně. Prosím pana poslance Janstu, aby se ujal slova. (Není přítomen.) Takže pan poslanec Zeman.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedající, vážené Federální shromáždění, pro zjednodušení administrativy vznáším ústní interpelaci na předsedu federální vlády pana Čalfu, který zde sice není, ale myslím, že ho naprosto plnohodnotně zastoupí pan místopředseda Čarnogurský.

Jak už jsem řekl, je to ústní interpelace podobně, jako byla interpelace poslance Lise na pana ministra Sachera, ovšem tím veškerá podobnost končí. Rozhodně nehodlám vyvolávat Čalfagate, je to naopak interpelace spíše přátelská. Opírá se o následující fakta:

Federální shromáždění požádalo již před delší dobou pana ministerského předsedu, aby do konce března tomuto shromáždění pověděl, že žádá, aby tento termín byl prodloužen do konce dubna, předložil scénář ekonomické reformy. Pan ministerský předseda od-což Federální shromáždění svým usnesením vzalo na vědomí. Pokud nebyl mezi tím změněn kalendář, můžeme konstatovat, že pan ministerský předseda nesplnil svůj slib. Vláda se bohužel, pokud vím, neobtěžovala sdělit Federálnímu shromáždění důvody, které ji k tomu vedly. Samozřejmě, že tyto důvody do jisté míry známe. Víme, že existuje několik alternativních scénářů ekonomické reformy, že se vláda uvnitř sama sebe nedohodla. Nicméně to nic nemění na tom faktu, že tento slib nebyl dodržen. To za prvé.

Za druhé ve stejné odpovědi pana premiéra Čalfy se uvádí, že souhlasí s naším dřívějším požadavkem, aby Federálnímu shromáždění byly předkládány i pracovní verze jednotlivých návrhů zákonů. Pracovní verze lze interpretovat jako variantu svého druhu. Jestliže víme, že existují různé varianty postupu ekonomické reformy, domnívám se, že by dobré spolupráci mezi Federálním shromážděním a vládou prospělo, kdyby měl parlament nebo v tomto období předsednictvo parlamentu, které bude i nadále fungovat, tyto scénáře k dispozici. Jsme totiž v situaci, že jsme schválili celou řadu ekonomických zákonů, které jsou jakýmisi kameny do mozaiky. Zatím, ale bohužel nevíme, jak tato mozaika bude vypadat, zda to bude mozaika např. s náboženským motivem nebo naopak mozaika typu pornografie. Z některých variant ekonomických úvah se domnívám, že máme blíže k ekonomické pornografii, ale to je můj ryze subjektivní názor.

V každém případě ve své interpelaci navrhuji, aby v rámci standardních pravidel kulturního obcování, vláda vysvětlila, proč nedodržela svůj slib a za druhé žádám, aby - jak to požaduje například i nezávislý čs. deník Lidové noviny - předložila existující varianty návrhu ekonomického scénáře k posouzení Federálnímu shromáždění a širší veřejnosti.

Poslední poznámka. Jsem si vědom toho - a také to tu bylo vyjádřeno při projednávání návrhu zákona o státním podniku, že některé materiály byly zejména v minulém režimu považovány za tajné. V uplynulých dvaceti letech jsem neměl oficiální příležitost získat jakékoliv tajné materiály, ale neoficiálně jsem je získal vždy. Odnesl jsem si z toho poučení. Materiál tohoto typu je zpravidla utajován proto, aby byla utajena neschopnost jeho autorů. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Ptám se pana místopředsedy vlády, jestli chce reagovat, nebo zda se pan poslanec Zeman může těšit na písemnou odpověď.

Místopředseda vlády JUDr. J. Čarnogurský: Pokúsim sa odpovedať na otázku poslanca Zemana. Faktom je, ak to už pán poslanec Zeman povedal, že vláda doposiaž neschválila definitívny scenár ekonomickej reformy, pretože naozaj sú predložené viaceré scenáre, ich podoba sa neustále zbližuje. Domnievam sa, že o obsahu týchto scenárov sú poslanci Federdálneho zhromaždenia, ktorí o to majú záujem, i širšia ekonomická verejnosť, informovaní, čo naznačuje aj otázka pána poslanca Zemana. Pokiaž by informovanosť nebola úplná, nevidím zásadný problém v tom, aby tí, ktorí majú záujem, dostali informácie úplnejšie.

Chcel by som povedať, že rozhodnutie o ekonomickej reforme nie je dodržanie nejakého dátumu stanoveného administratívne. Práve pri štúdiu všetkých scenárov o priebehu ekonomickej reformy, ktoré vláde ležia na stole, je zrejmé, že priebeh ekonomickej reformy bude vežmi závažný, vežmi dramatický a pre niektoré skupiny obyvatežov i bolestný.

Ak chce vláda zodpovedne pristupovať k svojej úlohe a k rozhodnutiu ekonomickej podoby, nemôže sa viazať tým, či dodrží jeden alebo druhý termín, (odpustite, že to tak hovorím), ale navrhnutí poslanci Federálneho zhromaždenia sa pri svojom rozhodovaní musia riadiť čo najdôkladnejším posudzovaním všetkých aspektov predložených scenárov, snažiť sa podža možnosti zjednotiť si názory na podobu týchto scenárov, zvážiť dôsledky svojho rozhodnutia a zodpovedne informovať obyvatežstvo o aplikácii zvoleného scenára.

Ak sa tak nestalo doteraz, nie je to z toho dôvodu, že by vláda na týchto scenároch nedostatočne pracovala, ale preto, že problematika jednotlivých scenárov je skutočne komplexná. Z toho dôvodu vláda do konca apríla nepredložila správu o zvolenom programe ekonomickej reformy.

Chcel by som vás ubezpečiť, že vláda skutočne vežmi dôkladne, starostlivo a s bolesťou v srdci sa rozhoduje o jednotlivých scenároch. Akonáhle sa rozhodne, (malo by to byť v najbližších dňoch), okamžite o tom bude informovať verejnosť.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosil bych pak o upřesnění kdy předsednictvo Federálního shromáždění obdrží tyto materiály.

Místopředseda vlády J. Čarnogurský: K stanoveniu ďalšieho termínu (to by bol už tretí) nie som vládou splnomocnený, a preto ho tu nemôžem oznámiť.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Dávám slovo poslanci Janstovi.

Poslanec SL M. Jansta: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych interpelovat místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí pana Jiřího Dienstbiera. V souvislosti s probíhajícími jednáními vítězných mocností o s jednocení Německa (tzv. jednání 4 + 2), chci se zeptat představitelů naší vlády, jaký postoj vláda zaujme k otázce válečných reparací. Podle mých informací, které mi jsou dostupné, bylo Německo na základě Postupimské dohody z 2. 8. 1945, podle článku 4, povinno nahradit válečné škody. V bodě 3 se říká: "Reparační nároky USA, Velké Británie a jiných zemí, které mají právo na reparace, budou uhrazeny. ze západních okupačních pásem a shodného německého zahraničního majetku. Týká se to tedy i Československa.

Na pařížské konferenci o reparacích vznesla Československá republika požadavek škody a ztrát 311 miliard protektorátních korun, třebaže většina škod byla vyčíslena v předmnichovských republikových korunách. Suma nezahrnovala ztrátu na méně asi 100 miliard, která nebyla požadována jako náhrada za tzv. sudetský majetek. Vycházím z informací uvedených v publikaci Leopolda Chmely "Ekonomické aspekty německé okupace Československa", Praha, Orbis 1948.

Reparace mělo platit i Maďarsko. Zajímá mne, jestli došlo k uspokojení našich nároků a v případě, že ne, jakým způsobem bude naše vláda postupovat při negociačních rozhovorech s vytvářejícím se Německem.

K interpelaci mě vede také nedávno v našem tisku publikované stanovisko SFRJ, která bude údajně válečné reparace vyžadovat.

Vzhledem ke končícímu volebnímu období žádám, aby lhůta na odpověď byla zkrácena ze 30 na 10 dní.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Pan poslanec Jansta předložil interpelaci písemně. Bude postoupena způsobem, který stanoví jednací řád.

Interpelace chtěli podat ještě poslanci Kovář a Stome. Vzhledem k tomu, že se nyní nenacházejí v zasedacím sále, prosím jim nejblíže se nacházející sousedy, aby jim vyřídili, že pokud budou chtít podat interpelaci, mohou tak učinit jedině písemně, protože asi bude nutné, abychom tento bod ukončili.

Dávám ještě slovo poslanci Luxovi.

Poslanec SN J. Lux: Pane předsedající, dámy a pánové, naše debata kolem zákonů o akciových společnostech, respektive o ochraně půdy z tohoto aspektu nebyla debatou konstruktivní, jak jsme se dohodli s mnoha aktéry, za prvé proto, že k tomu přispěl nekvalitní návrh změny a jeho odůvodnění. Za druhé na základě emociálních vystoupení mnoha poslanců hlasovali někteří poslanci ne ve snaze řešit problém, ale spíše na základě pocitů z vystoupení jednotlivých předkladatelů.

Jelikož se jedná, předpokládám, o velmi vážný problém, vznáším interpelaci na ministra dr. Burského, aby tuto situaci řešil u státních statků, kde má ministerstvo zemědělství a výživy pravomoc zakladatele, a aby ochrana půdy byla komplexně řešena zákon m o půdě, jehož zpracování by mělo být urychleno. (Potlesk.)

Předsedající přcdseda SL J. Bartončík: Děkuji. Měli bychom dnes projednat také


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP