Středa 9. května 1990

Proto předkládáme Federálnímu shromáždění návrh usnesení ve věci majetku politických stran, hnutí a společenských organizací, které zní takto: "Federální shromáždění ČSFR bere na vědomí zprávu komise Federálního shromáždění ČSFR pro majetkové vypořádání politických stran a politických hnutí. Navrhuje federální vládě došetřit majetkové poměry politických stran v souladu se závěry výše uvedené zprávy;

a) provést evidenci movitého majetku kromě DKP;

b) zvýšit výši, způsob nabytí a pohyb finančních prostředků politických stran se zaměřením na výdaje ze státního rozpočtu;

c) objasnit podstatu mezinárodního účtu KSČ, jeho výši a způsoby použití, včetně všech mezinárodních finančních transakcí, prováděných KSČ mimo ten to úsek;

d) zjistit výši tzv. nepřímých dotací ze státního rozpočtu a z účtu hospodářských a společenských organizací;

e) rozšířit zadání na inventarizaci majetku politických hnutí a společenských organizací v souladu s usnesením Federálního shromáždění ze 14. března t. r.

Dovolte mi několik slov na závěr. Domnívám se, že objasnit plně tuto otázku, otázku majetku, bude důležité už vzhledem na to, jakou pozornost ve veřejnosti tato záležitost poutá.

Velkou pomocí při práci VLK bylo i dílčí šetření a iniciativa občanů v místech a občanských iniciativ. Za všechy vzpomeňte iniciativu ČKD polovodiče, která zaostřila pozornost na tuto otázku a nadále v ČKD polovodiče záležitost velmi bedlivě sledují a průběžně vyhodnocují. Myslím, že objasnění nebude možné provést ve velmi krátké době. Nicméně občané, zejména na venkově, mají vážný zájem o to, aby jim byly zodpovězeny otázky, týkající se velikosti movitého majetku, finančního majetku, popřípadě, aby bylo vyjasněno v další etapě, co s majetkem, který bude u KSČ klasifikován jako nadbytečný.

Zároveň je třeba, aby byly zprůhledněny (pokud to jen trochu půjde) majetkové operace z roku 1948, které by umožnily těm politickým stranám, které byly o svůj majetek připraveny, aby měly možnost se k němu dostat zpět, a aby to, co je svým způsobem dlouhou dobu diskriminovalo, bylo alespoň tímto způsobem částečně napraveno.

To, co tu řekl náměstek JUDr. Veleta, mohu potvrdit a upřesnit. Mám k dispozici údaje o tom, že ÚV KSČ poskytoval výraznou finanční pomoc bratrským stranám v nesocialistických zemích. Jednotlivé komunistické a dělnické strany přispívaly na konto určitou, společně dohodnutou sumou. Komunistická strana od sedmdesátých let přispívala částkou 750 000 US, později 850 000 US v hotovosti, v posledních letech pak 500 000, o nichž hovořil JUDr. Veleta. Od roku 1968 se tento příspěvek neposkytoval. Uvedené finanční částky schvaloval generální tajemník a tajemník odpovědný za hospodaření a mezinárodní styky.

Je toho celá řada, co je třeba objasnit. Myslíme si, že je možné v řadě případů to zdokladovat.

To, co možné není, je plně uspokojit představy veřejnosti o tom, že někde uprostřed Čech, Moravy a Slovenska najdeme zakopaný velký hrnec, v němž budou nashromážděné miliardy, které byly poskytovány velice štědře komunistické straně.

Protože KSČ měla možnost velmi volně disponovat s majetkem nás všech, v návrhu usnesení počítáme i s tím, že by se měl objasnit alespoň částečně pohyb majetku z tak zvaných nepřímých dotací, protože podle odhadu rozpočet KSČ se pohyboval někde na hranici 1,8 miliardy Kčs ročně, ale výdaje spojené s činností obrovského aparátu, školství, Lidových milicí apod. byly přinejmenším dvojnásobné. Tyto částky byly zahrnuty v jiných rozpočtových kapitolách. Tyto záležitosti je třeba objasnit.

Jak už jsem řekl, zklameme každého, kdo by počítal s tím, že najdeme někde zakopaných 100 miliard nebo jinou částku, která nám, obrazně řečeno, vytrhne trn z paty v době, kdy to naše hospodářství a naše společnost potřebují.

Kdybyste měli možnost nahlédnout do podrobnějších materiálů, týkajících se hospodaření KSČ, viděli byste, že stejně macešsky, jak se chovala k majetku státnímu a nás všech, se chovala i k majetku vlastnímu a k majetku, který si přivlastňovala. Takových investic, jakou byl hotel Praha, dotovaný každoročně částkou 30 miliónů Kčs, byla celá řada.

Dáme-li to souhrnně dohromady a přihlédneme-li k tomu, že se chovala štědře i k pomoci mimo republiku, pak myslím každý rozumný člověk pochopí, že obrovské finanční prostředky svěřené nebo neoprávněně získané touto stranou, KSČ jednoduše a doslovně promrhala a prohospodařila. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Jsou k této zprávě nějaké připomínky? Hlásí se poslanec Konečný.

Poslanec SL J. Konečný: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, dámy a pánové, nejde ani tak bezprostředně o připomínky ke zprávě, jde spíše o dotaz na vládu. Obracím se na vládu ČSFR jménem skupiny poslanců, a to Petra Brodského, Vojtěcha Deyla, Heřmana Chromého, Dany Němcové, Karla Novosáda, Lubora Špáty, Vladimíra Turka, Michala Malého a jménem svým. V dopoledních hodinách jsme vyslechli vystoupení poslance Karla Stomeho. Toto vystoupení je v souladu s vystoupením naším. Týká se skupiny občanů, kteří od 7. května drží protestní hladovku u sochy Svatého Václava. V současné době přicházejí do Federálního shromáždění texty výzvy, kterou někteří poslanci obdrželi. Byli jsme požádáni, abychom tuto výzvu přečetli. S tímto textem, ve kterém převážně dělníci vyjadřují svá stanoviska k problematice majetku politických stran, vás seznámí kolega Michal Malý.

Vážení přítomní, dámy a pánové, musím přiznat, že otázka majetku politických stran a zejména KSČ je skutečně politicky choulostivá. Chápeme, máme vládu národního porozumění. Na druhé straně se domníváme, že právě proto by to neměla být vláda nedorozumění mezi občanem a výkonnou mocí. My, poslanci Federálního shromáždění, se často dostáváme do nezáviděníhodné situace.

Obecně se občané domnívají, že jsme nejen mocí zákonodárnou, ale také mocí výkonnou. Domnívají se, že zároveň uskutečňujeme přijaté zákony nebo úmluvy. Často jsme na různých schůzích a shromážděních napadáni a osočováni z liknavosti. V tomto případně je třeba zdůraznit, že je to vláda, která váhá celý případ uzavřít, ačkoliv Federální shromáždění nutné kroky učinilo. Myslíme si, že občané obou našich republik čekají na konkrétní odpověď, a to již není v moci Federálního shromáždění. Někdo by se mohl domnívat, že jde v období před volbami o snahu znovu více rozvířit neklidnou politickou hladinu. Avšak to je omyl. Každý ví, jak je napjatá situace v okresech, městech a obcích právě v souvislosti s touto otázkou. Obavy vyvolávají napětí.

Při vší toleranci ke kolegům z KSČ zde ve Federálním shromáždění musíme zdůraznit, že řada jejich souputníků se stranickou příslušností naprosto tak tolerantní není. Nedořešení majetkového postavení KSČ vede členy místních organizací často k demagogickým výpadům. Dávají společnosti najevo, že oni mají ještě moc.

Dávám tedy vládě otázku:

1. Je si vědoma tohoto společenského napětí?

2. Kdy a jak hodlá konkrétně tento problém dořešit?

Pochopitelně tedy i politické strany se k tomu zavázaly. Často zde slyšíme slova o čestném vyrovnání, o čestném příslibu atd. Je na čase, aby vedle čestných slov bylo také vidět čestné činy. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Konečnému. Hovořit bude pan poslanec Tahy.

Poslanec SL M. Tahy: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia poslanci, chcel by som sa dotknúť dvoch vecí, ktoré pravdepodobne z hžadiska legislatívneho ma asi nebudú podporovať, ale odporúčal by som, aby sme spoločne aj s kolegami poslancami z KSČ hžadali cestu.

Za tých 42 rokov KSČ uzurpovala mocou, všetky nomenklatúrne kádre vytlačila do špičkových miest, ktoré boli najlepšie platené, z toho získavala prirodzene členské príspevky, a nielen to. Počuli sme, že desať až jedenásť tisíc členov KSČ ročne sa pohybovalo mimo hraníc našej republiky. Iste, predsa v zastupitežských zboroch, v zahraničnom obchode i v politických orgánoch vonku to boli predsa prevažne členovia strany. Časť týchto prostriedkov používala pre podporu bratských strán, ale časť tých prostriedkov ešte dnes vlastní. Žiadna iná politická strana v tejto krajine nemá ani zďaleka takéto prostriedky. Ak som dobre počul, tak je to dnes 318 tisíc amerických dolárov.

Odporúčal by som, či už legislatívnou formou alebo dobrovožne zo strany KSČ, obraciam sa v tejto veci na pána Mohoritu, aby KSČ venovala týchto 318 tisíc dolárov na lieky, ktoré doteraz boli k dispozícii v štátnych sanatóriách, v ktorých sa mohli liečiť len tie choroby, ktoré sa u iných občanov liečiť nemohli. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec M. Malý.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s textem výzvy, o jejíž zveřejnění jsme jako poslanci byli požádáni.

Výzva odborových svazů a OF ČKD Praga, Energetika, Polovodiče, Slévárny a konfederace politických vězňů a hnutí za občanskou svobodu.

"My, zástupci výše uvedených podniků a organizací se obracíme na vás, občany ČSFR a Federální shromáždění ČSFR s následující výzvou:

Dnešní vedení KSČ po tlaku veřejnosti formálně vyloučilo ze svých řad několik nejvíce zkompromitovaných lidí, ale nepokusilo se ani o vyšetření viníků, natož o nápravu škod.

K majetkoprávnímu vyrovnání reagovalo až po výzvě OF ČKD Polovodiče formou neřešící problémy.

Chce-li tato strana nadále existovat jako historicky nepoznamenaná, pak musí provést daleko radikálnější očistu. KSČ je jediná z množiny stran účastnících se voleb, která neskýtá záruky dalšího demokratického vývoje.

Za 42 let vlády KSČ docházelo k naplňování skutkové podstaty trestných činů, jako např. genocidy, justičních vražd, omezování lidských práv, atd.

Proto:

1. Žádáme, aby byla úplně a jednoznačně vyřešena otázka majetku KSČ.

2. Žádáme Federální shromáždění a federální vládu, aby do 8. 5. 1990 ustanovily parlamentní komisi, která by prošetřila činnost KSČ od roku 1945 dodnes.

3. Žádáme Federální shromáždění, federální vládu a KSČ, aby za těchto okolností znovu zvážily vhodnost kandidátky KSČ ve volbách.

Vyzýváme všechny odborové organizace, občanská fóra a ostatní organizace k podpoře těchto požadavků. V Praze dne 7. 5. 1990"

Za vyzývající organizace se připojuje s. p. Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii v Praze 9 - Hloubětíně, U Elektry 8.

Dovolte, abych se k této výzvě vyjádřil. Nechci ale, aby mé vystoupení bylo chápáno jako způsob předvolebního boje, nebo aby vyvolalo nepříznivou reakci v řadách komunistických poslanců. Již několikrát jsem se k tomuto tématu vyjadřoval a vždy jsem zdůrazňoval, že chceme brát KSČ jako partnera, nebo lépe řečeno politického soupeře, ale za předpokladů, že to bude soupeření, ve kterém všichni zúčastnění budou mít stejné podmínky.

Osobně si také myslím, že formální vyčlenění členů KSČ, kteří jsou nejvíce zkompromitováni, bez toho, aby byla vyšetřena a potrestána jejich případná vina, a bez toho, aby byly napraveny škody, rozhodně nestačí. Připomíná v malém prověrky, které provedla KSČ v roce 1971, jako poučení z krizového vývoje. Ale mám pocit, že je třeba poučit se z tohoto poučení. Myslím si, že většina z nás, kromě těch, kteří tak měli učinit jako první, se poučila. Proto se množí protestní akce, které vyvrcholily na podnět ČKD Polovodiče protestní stávkou a před několika dny dokonce protestní hladovkou.

Stanovisko JUDr. Sokola k činnosti KSČ ke dnešnímu dni podpořilo 11 779 obyvatel a požadavek na znárodnění majetku KSČ a vydání vládního nařízení, kterým se zakazují majetkové dispozice nespravedlivě nabytým majetkem, podpořilo 24 554 obyvatel svými podpisy. Docházejí další petice, stanoviska a telegramy z celé republiky. Neříkám, že vláda či parlament musejí přijmout všechny požadavky pod tlakem hladovky (ani se všemi doslova nesouhlasím). Osobně si myslím, že pod heslem demokracie nemůžeme provádět novou totalitu. Jestliže pak někdo vznáší požadavek, aby jedné straně byla zakázána účast ve volbách, nemá to nic společného se svobodou voleb anebo s demokracií vůbec.

Na druhé straně je ale nepřípustné, aby bývalá totalita a monopol po materiální stránce a v oblasti technického zabezpečení fungovaly dále, a aby jedna jediná strana zkreslila výsledek voleb ne nějakou manipulací s kandidátkami, ale tím, že zneužívá a využívá svého neoprávněně získaného majetku v předvolebním boji.

Souhlasím s tím, že stávka či hladovka není řešením (či lépe řečeno měla by být až tím posledním po vyčerpání všech možností). Neměli bychom ale přemýšlet o tom, že je nedůstojné a zdraví ohrožující, když 10 lidí veřejně hladoví pod sochou Sv. Václava, ale že je naopak nedůstojná a nepřípustná příčina této hladovky, a proto ji musíme odstranit.

Připomínám, že není možné, abychom neustále řešili následky, ale je nezbytné odstraňovat příčiny.

Po předchozích vysvětleních se nechci vracet k majetku KSČ a ostatních stran, ale mám jednu jedinou otázku. Co uděláme my, jako parlament pro to, abychom zajistili, že volby, které proběhnou za měsíc, budou opravdu svobodné a demokratické? Ptám se vlády, jak zajistí v tomto směru tyto volby a ptám se pana kolegy Mohority (bez jakýchkoliv invektiv), kdy už konečně přejde jeho strana od slov k činům a sama, dobrovolně udělá všechno pro to, aby měly všechny strany a hnutí stejné podmínky a odpovídající materiální a technické vybavení. Ptám se, co bude tato strana dělat, pokud vzroste v době voleb vlna stávek nebo hladovek. Tak, jak jsem se obracel před dvěma měsíci k poslanci Mohoritovi a ostatním členům KSČ, opakuji dnes znovu. Příčinu mého dnešního vystoupení nemůžete hledat v mé zaujatosti, ale v liknavosti KSČ a v přetrvávající ideologii vaší strany. Tam také hledejte příčinu stávek a hladovek.

Tak, jak to děláme v tomto parlamentu, přesně tak musíme soupeřit ve volbách. Bez vzájemného napadání, ale i bez nezasloužených výhod. Měli bychom soupeřit čistotou svých myšlenek, etikou a reálností svých volebních programů.

Vyslechli jsme vyčerpávající zprávu o majetku politických stran. Vystoupení paní ministryně Kořínkové, kolegů poslanců Kučery a JUDr. Stomeho a ostatních předřečníků, není co dodat. Měli bychom se vyjádřit k těm deseti, kteří držejí hladovku, podpořenou 35 tisíci podpisy a udělat ještě dříve než skončíme svou krátkodobou činnost v parlamentu, vše pro to, aby do voleb příčiny těchto manifestací a stávek pominuly.

Žádám a navrhuji, aby parlament zaujal ke všem třem bodům přednesené výzvy své stanovisko a aby k těmto třem bodům přijal usnesení. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Prosím o slovo pana poslance JUDr. Stomeho.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedající, vážení hosté, dámy a pánové, k tomu, abychom mohli uvážit, co je příčinou toho, o čem zde hovořil předřečnik, bychom se mohli podívat do nedávné historie. V tom usnesení, které tento parlament schválil o majetku všech politických stran a hnutí, společenských organizací a všech tří Národních front je v bodu 1. obsaženo: zajistí se majetek a hodnoty včetně nároků a práv.

Já zjišťuji, že toto zatím splněno nebylo, jenom partitivně a ani v tom, co se navrhuje, se o nárocích a právech nic nehovoří. Bod 3. říká, že se zjistí majetek znárodněný či jinak bezúplatně převedený, od 1. 1. 1948. Toto nebylo postiženo ani partitivně. Tentýž bod 3 říká, že bude vydán zákonný předpis, kterým se organizacím uloží provést přiznání svého majetku. Toto nebylo provedeno vůbec.

Pokud není, kdo by tento předpis zpracoval, já se vládě nabízím, že do 48 hodin tento text sestavím. V tomto směru bych chtěl říci na adresu komunistické strany.

Ryze právně vzato, komunistická strana toto přiznání čeká. My jsme to tady odhlasovali a vláda měla tento předpis o přiznání vydat. Jestli se naši občané domnívají, že se nic nestalo, posuďme sami, jestli se něco stalo nebo nestalo v tom, co jsme přijali. Já se domnívám, že v tom jsme dlužni sobě, straně, volební atmosféře a veřejnosti hodně.

Podíváme-li se na další bod, je to bod 6, který říká, že vláda stanoví pravidla, podle nichž se politickým stranám a hnutím, které předložily kandidátní listinu podle § 18 o volbách do Federálního shromáždění, části majetku přidělí k zajištění volební kampaně v roce 1990.

Ptám se, jak jsme tento bod splnili a jak tento bod činností vlády byl dosud vůbec postižen. Já o ničem takovém nevím. Dnes jsme si vyslechli zprávu komise a já se tedy ptám, podle § 94, jak byla tato komise zřízena. Nepamatuji si, že bych nějakým způsobem tuto komisi volil. Ale byla to zpráva snad jediná, která před tímto plénem byla přednesena. Domnívám se, že tento fakt jsme dlužni sami sobě a tento fakt jsme dlužni celé veřejnosti. Měli jsme se více této otázce věnovat, neboť máme kontrolní povinnost a ne si na ni vzpomenout až při tom, když parlament své zasedání končí.

Posléze bylo ještě kromě tohoto zákona vládní nařízení. Obsahem tohoto vládního nařízení mělo být: prohlásit za neúčinná vůči státu právní jednání, majetkové převody, majetková začlenění a vytváření právních subjektů disponujících majetkem, který podléhá tomuto mapování, ke kterým došlo posledních šest měsíců ode dne účinnosti tohoto vládního nařízení. To je totiž to, čím se chtělo zabránit přelévání peněz, o kterých zde hovořila paní ministryně Kořínková, které z části byly zjištěny a z části jsou těžko nalezitelné. Jsou to ty hrnce, o kterých hovořil poslanec Kučera.

Nyní mi dovolte otázku. Domníváte se, když tady byl vznesen požadavek rovnosti ve volbách, že se volby platí nemovitostmi, aspoň nepřímo? Já chápu, že ano, nemusím platit nájem, mám kde bydlet, ostatní mám. Ale plakáty a jiné věci se platí hotovými penězi. Já se ptám, když se chci zbavit nějakého majetku, aby nebyl postižitelný, je jednodušší zbavit se nejdříve nemovitostí, anebo se nejdříve zbavit hotových peněz, pohledávek apod. Ptám se, proč v tomto okamžiku se dovídáme, že se má pokračovat právě opačně. Zabývali jsme se nemovitostmi a hotové peníze jsme nechali být, nároky, práva a pohledávky nemají být postiženy ani v dalších opatřeních a to, co komise přednesla, je užší než to, co jsme zde přijali.

Nedomnívám se, že bychom mohli bez dalšího souhlasit s tím, že to, co parlament vládě uložil, bylo provedeno, neboť shledávám body 1, 2, 3 nesplněny a pokud jde o vládní nařízení a bezúčinnost převodu, tak neshledávám ani partitivní plnění.

Prosil bych, aby všichni poslanci, kteří mají odpovědnost před lidem této země, ať mají jakoukoliv politickou příslušnost, se pilně zamysleli nad touto otázkou, protože bych nerad slyšel, že jedna strana má možnost zlatých nití - mám-li to říci obrazně - a ostatní nic, ať už je to pravda nebo ne, ale domnívám se, že všichni máme mít zájem na tom, aby to, co jsme přijali jako politikum, které veřejnost zajímá, bylo plněno. V tom bych vás vyzýval, abychom velmi opatrně přistupovali ke svému konečnému řešení této otázky. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Stomemu. Přihlásil se poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, chtěl bych se vyjádřit k návrhu usnesení, který přednesl pan poslanec Kučera. Je tam věta, že Federální shromáždění navrhuje vládě došetření majetku politických stran atd. Namísto slova "navrhuje federální vládě", se doporučuje, aby bylo dáno: "Federální shromáždění žádá federální vládu o došetření majetku ..." Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? JUDr. Čarnogurský.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP