Středa 9. května 1990

V tom, čo presadzuje iniciatívna skupina, by sa nemusel objavovať taký podtón, že nám budú akcie a pozemky kupovať žudia, ktorí majú veža peňazí, a pritom vraj vieme, kto by to bol. To sú neurčité tvrdenia. Ako som už povedal, pokiaž by sa naozaj akciové spoločnosti obmedzili len na formu zamestnaneckých akcií, nikto iný nemôže pôdu kúpiť, len priamo zamestnanci, respektíve vlastníci pôdy, v akciovej spoločnosti.

Prosím vás ešte raz, aby ste zvážili súvislosti. Mali by sme vychádzať z toho, aby sme neprerokúvali návrhy iniciatívnej skupiny. Mali by sme to ešte raz zvážiť a pristúpiť k tomuto problému po určitom čase znova.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji. Přeje si slovo poslanec Zamazal? (Ano.) Prosím.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec S. Zamazal: Já se připojuji. Doporučuji, abychom to dále neprojednávali, a aby se k tomu parlament vrátil za čtvrt nebo půl roku, až budou známy některé další zkušenosti z realizace tohoto zákona.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Zamazalovi. Oba zpravodajové se vyjádřili shodně se svým původním návrhem, tento bod dále neprojednávat. Hlasovat je třeba o tomto návrhu.

(Faktická poznámka: Dával jsem pozměňovací návrh k této problematice. Možná jsem to neřekl dostatečně jasně. V případě, že by poslanec Kučerák dával svůj návrh jako pozměňovací, souhlasil bych s ním a svůj návrh bych stáhl zpět. V případě, že ne, dávám. svůj pozměňovací návrh. Ptám se poslance Kučeráka, jestli svůj návrh na zaměstnanecké akcie dává jako pozměňovací. Odpověď: Nedávám. Dobře. V tom případě můj návrh berte jako pozměňovací.)

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji. Můžeme přistoupit k hlasování o tom, že návrh nebudeme projednávat. (Hluk v sále.) Upozorňoval jsem, že rozprava je vedena k doporučení zpravodajů obou sněmoven. Byla otázka, zda projednávat, či neprojednávat. Tak jsem pochopil rozpravu, která byla vedena. Byly vyloženy argumenty - některé byly pro - některé proti. Nyní bychom tedy hlasováním měli rozhodnout o tom, zda tento bod budeme projednávat. (Souhlasné hlasy v sále.)

V této chvíli je ve Sněmovně lidu přítomných 146 poslanců, ve Sněmovně národů 57 poslanců zvolených v České republice a 52 poslanci zvolení ve Slovenské republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Ptám se nejprve poslanců Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem tak, jak jej předložil společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu, ať zvedne ruku. Hlasujeme o tom, neprojednávat návrh, vyřadit ho z programu. (Hlasuje se.) (Sedmdesát čtyři.) Sedmdesát čtyři poslanci jsou pro.

Kdo je proti? (Padesát šest.) Padesát šest.

Kdo se zdržel hlasování? (Deset.) Deset.

Sněmovna lidu přijala návrh v souladu s doporučením zpravodaje, to znamená návrh neprojednávat.

Nyní žádám o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s doporučením společného zpravodaje neprojednávat tento bod, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Šedesát.) Šedesát. To je zřejmá většina.

Kdo je proti? (Čtyřicet šest.) Čtyřicet šest.

Kdo se zdržel hlasování? (Deset.) Deset.

Konstatuji, že obě sněmovny doporučily návrh neprojednávat, stáhnout jej z pořadu.

Podle schváleného programu máme nyní na pořadu

29

Zprávu o činnosti komise FS pro dohled nad stažením sovětských vojsk z Československa (tisk 432).

Prosím předsedu této komise poslance JUDr. Josefa Macka o úvodní slovo.

Poslanec SL J. Macek: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, na 26. společné schůzi sněmoven byla ustavena smíšená parlamentní komise, jejímž úkolem je kontrola plnění závazků, vyplývajících z československo-sovětské dohody z 26. února 1990 o odsunu sovětských vojsk z našeho území a příprava iniciativních návrhů pro Federální shromáždění a jeho vedení.

Odsun sovětských vojsk se uskutečňuje za zcela mimořádných politických podmínek u nás i v celoevropském kontextu. Odsun a jeho aspekty, jako jsou jeho rychlost, a které mají většinou důstojný průběh, svědčí o oboustranném zájmu vyrovnat se s minulostí a vytvářet podmínky pro budoucí uspořádání Evropy, na základě vzájemné důvěry a respektování suverenity národů a států.

Především mám jménem smíšené parlamentní komise potvrdit tu skutečnost, že vedení Sovětské armády přistupuje k plnění závazků odpovědně a plní vcelku dohodnutý harmonogram odsunu vojsk a rodinných příslušníků i techniky. Informace o rychlosti a komplexnosti odsunu sledují zmocněnci vlády ČSFR a SSSR (gen. Ducháček, náměstek ministra národní obrany a gen. Vorobjev, velitel Střední skupiny sovětských vojsk se sídlem v Milovicích). Byl jsem pověřen vyslovit poděkování gen. Vorobjevovi za jeho dosavadní osobní postoj k odsunu, o čemž jsme se přesvědčili 24. 4. při jednání v Milovicích.

V tomto okamžiku mi dovolte malou osobní poznámku. Při jednání s velitelem Střední skupiny sovětských vojsk jsem nebyl překvapen jen vystoupením gen. Vorobjeva, ale i vystoupením poslance M. Kocába, místopředsedy komise. Byla to vystoupení hodná politiků v nejlepším slova smyslu.

Na podnět smíšené parlamentní komise, velitel Střední skupiny sovětských vojsk od 12. 5. - tedy v době volební kampaně a v době vlastních voleb, od 6. do 9. 6., bude vydán zákaz opuštění vojenských prostor. Tato omezení se nebudou vztahovat na případy plánovaných odsunů. V době volebního aktu (tj. mezi 6.-9. červnem) nebude odsun probíhat vůbec. Uvedená opatření jsou jedním z důkazů o upřímnosti sovětské strany. To je jedna strana problému.

Celým komplexem otázek se musí zabývat i čs. orgány a instituce. Komise považuje za jeden ze stěžejních problémů zjištění a zajištění škod na objektech i životním a přírodním prostředí.

Na národních výborech leží úkol - hledat využití pro uvolňované objekty pro civilní sektor, zlepšit spolupráci s příslušnými krajskými, vojenskými, ubytovacími a stavebními správami a navzájem si předávat zkušenosti.

Proto komise navštívila místa dislokací sovětských vojsk v různých stádiích odsunu nebo v době jejich plné činnosti.

Za jeden ze stěžejních úkolů považuje komise vytvářet v místech sovětských posádek takové politické klima, které zajistí důstojný průběh odsunu. Národní výbory se musí stát stabilizujícím faktorem tam, kde dochází k vzedmutí vášní a nemají být podněcovatelem nepokojů.

Na úseku ekologie leží na národních výborech úkol - intenzivně vyhledávat místa na ukládání kontaminované zeminy a jiných materiálů. Ve spolupráci s armádou musí objektivně posuzovat vzniklé škody na národním bohatství.

V usnesení byl zdůrazněn požadavek, aby vláda zahájila intenzivní jednání se sovětskou stranou o vytvoření rámce pro specifikaci škod. Smyslem tohoto požadavku je uvědomění si našeho morálního práva předložit poctivý účet.

Komise vyslovuje důvěru a uznání představitelům československé armády za aktivní přístup k úkolům, kterými byli pověřeni. Přesto se domnívám, že bude nezbytné ještě více spolupracovat s těmi národními výbory, resp. okresními národními výbory (a je jich v ČSFR přes 50), ve kterých jsou sovětská vojska, nebo jednotky umístěny.

Především očekáváme, že armáda bude účinně pomáhat při ostraze uvolňovaných objektů alespoň v počáteční fázi. Problémy odsunu sovětských vojsk z našeho území mají velký historický význam. Jistě se mnou budete souhlasit, že se v této otázce prolínají hlediska humanitární, ekonomická, politická i ekologická. Všichni si přejeme, aby tato kapitola dějin našich národů byla co nejdříve uzavřena a objektivně zhodnocena. Podílet se na tomto úkolu bylo a je cílem smíšené komise.

Poděkování patří těm národním výborům a představitelům politických stran a hnutí, které vytvořili pro práci komise optimální podmínky. Významná byla spolupráce se sdělovacími prostředky, které objektivně informovaly veřejnost o naší práci i postupu odsunu sovětských vojsk. Přejeme si, aby tato spolupráce pokračovala i v dalším období.

Komise vám předkládá písemnou zprávu (tisk 432) a usnesení (tisk 433), které vám doporučujeme schválit.

Na závěr si dovolím několik organizačních poznámek pro členy komise. Jde o to, že v pátek 11. května letí letadlo na Sliač, které zajistila armáda. Jdeme sledovat a kontrolovat stav prostředí a vůbec situaci na Slovensku s tím, že odjezd bude v pátek v 7.00 hodin, v 8.30 hodin odlétáme ze Kbel. Chtěl bych požádat všechny ty poslance - členy komise, kteří se chtějí a mohou zúčastnit tohoto výjezdu, aby se nyní, bezprostředně po zprávě, sešli v místnosti 026. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji předsedovi komise poslanci J. Mackovi za úvodní slovo.

Návrh usnesení k tomuto bodu jste obdrželi do lavic. Je to tisk 433. Má někdo z poslanců nějaký dotaz nebo připomínku? Chce někdo vystoupit v rozpravě k předložené zprávě i k úvodnímu vystoupení předsedy komise? (Ne.) Není tomu tak. Je tedy možné rozpravu uzavřít. Chtěl bych ovšem požádat poslance, kteří nyní pracují v kuloárech, aby se dostavili do jednacího sálu, abychom mohli přistoupit k hlasování.

Konstatuji, že ve Sněmovně lidu jsou v této chvíli přítomni 104 poslanci. Ve Sněmovně národů v České republice 39 poslanců a ve Sněmovně národů ve Slovenské republice 40 poslanců.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Je nás těsná nadpoloviční většina.

Nejdříve hlasují poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení a závěrečnou zprávou tak, jak byla předložena (tisk 433), nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Je to zřejmá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny lidu návrh přijali.

Nyní žádám poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) To je většina.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Poslanci Sněmovny národů návrh přijali.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 210, SL č. 304, SN č. 314)

Nyní bych vás rád seznámil s jedním sdělením, které nám bylo postoupeno.

"Vážený pane předsedající, na faktickou připomínku poslance K. Stomeho, který vystoupil před desátou hodinou, reagoval Čs. rozhlas tím, že jeho vystoupení jsme okamžitě odvysílali ve zpravodajské relaci rozhlasové stanice Československo v 10.00 hodin a na národním okruhu Praha v 10.30 hodin. Dovolujeme si vás i vaše poslance upozornit, že i dnes, v den pracovního klidu, Čs. rozhlas již od 9.00 hodin, každých 60 minut, vysílá přímé zpravodajské relace na stanici Československo, takže veřejnost je plně a objektivně informována o jednání Federálního shromáždění, a to i na stanici Bratislava. Luboš Lidický a kolektiv, parlamentní zpravodajství Čs. rozhlasu."

Hlásí se poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Vážení přítomní, dovolte mi, abych poděkoval Čs. rozhlasu, že mi umožnil plnit svou povinnost informovat občany o jednáních a opatřeních parlamentu tak, jak předpokládá zákon o poslancích a domnívám se, že každý z nás má právo předpokládat, že projednávání věci v parlamentu a jeho aktivita je snímána Československou televizí a rozhlasem na průměrné úrovni, průměrné informovanosti průměrného občana a průměrně vybavených sdělovacích prostředků na úrovni střední Evropy. Budu rád, když si to uvědomí také Čs. televize. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Stomemu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní doporučuji přerušit naše jednání na polední přestávku do 12.30 hodin. Je zde jedno sdělení: ve 13.00 hodin se koná schůze výborů ústavně právních obou sněmoven ve II. patře č. 274. Ještě vám chce sdělit něco poslanec Macek.

Poslanec SL M. Macek: Prosím, aby členové parlamentní komise se sešli v 11.30 hodin v místnosti 026.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Přerušuji jednání. Odpolední část bude řídit předseda SL J. Bartončík.

(Jednání přerušeno v 11.25 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.10 hodin.)

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SL J. Bartončík.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Máme na programu

30

Odpovědi představitelů federální vlády na interpelace poslanců.

Jedná se o pokračování v jednom z bodů programu, který už byl zahájen.

Především bychom se měli věnovat odpovědi na interpelaci poslanců Zuzany Némethové, Juraje Mesíka, Miklóse Duraye, Juraje Holčíka a Romana Zelenaye a poslanců Sněmovny lidu Eleonóry Sándorové, Oszkara Világiho, Pavla Šremera a Eleny Bódisové. Vzhledem k tomu, jak jsem byl informován, že reakce na tuto interpelaci nebyla považována za dostatečnou, prosím pana ministra Sůvu, aby se ujal slova a doplnil toto stanovisko.

Ministr paliv a energetiky ČSFR J. Sůva: Vážený pane předsedo, pane předsedající, paní a pánové poslanci, dovolte mi, abych uvedl několik poznámek k výstavbě soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymáros, kterou řeší vláda Slovenské republiky. Další postup jednání s maďarskou stranou byl schválen federální vládou počátkem dubna t. r. Podklady pro jednání jsou slovenskou vládou připraveny a předpokládá se, že toto jednání proběhne ještě v tomto měsíci.

Samozřejmě jednání v této oblasti budou velice složitá, neboť maďarská strana nastolila řadu požadavků, které vedou ke změně smlouvy z roku 1977. Jde o možnost dokončení Gabčíkova při vypuštění Nagymárose, z toho vyplývající změněný režim, jak jsem zde již parlament informoval, převzetí záruk za ekologické škody apod. O výsledcích těchto jednání bude parlament informován.

Předpokladem provozu vodního díla Gabčíkovo je dokončení prací na zdrži Hrušov-Dunakelity na maďarské straně. Pokud jde o práce na naší straně, je třeba říci, že tyto práce pokračují, i když pomalejším tempem. Od počátku tohoto roku bylo proinvestováno asi 400 miliónů korun, celkem od počátku výstavby asi 13 miliard korun. Konkrétní vynaložení prostředků, jak bylo včera požadováno, od doby zastavení stavby maďarskou stranou, sdělíme v pracovním pořádku v nejbližších dnech, protože jsem nebyl schopen tyto údaje od včerejšího dne do dnešního dne obstarat.

Pokud jde o práce na naší straně, je třeba říci, že pokračují práce na realizaci protipovodňových opatření, přívodních kanálech, technologické části zařízení a dalších. Paralelně jsou organizovány studijní práce, které dají odpověď na připomínky představitelů ekologické fronty, a to jak ze strany maďarské, tak i československé.

Pokud dojde v krátké době k dohodě, možno předpokládat nejbližší termín uvedení do provozu prvního agregátu elektrárny Gabčíkovo v roce 1992. Československá strana má zájem na urychleném uvedení této kapacity do provozu ze známých ekologických důvodů, protože by nám to umožnilo omezit výrobu na našich klasických parních elektrárnách, samozřejmě při respektování ekologických hledisek. Tolik informace, které mohu v tomto okamžiku podat.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jsou interpelující spokojeni s odpovědí na interpelaci? Chce se někdo vyjádřit? Prosím.

(Hlas z pléna: Vážené kolegyne a kolegovia, pokiaž nemáte pred sebou tlač 292, tak by som vám chcela pripomenúť, že ťažiskom interpelácie, alebo rokovania s maďarskou stranou, ale boli tu vznesené dve celkom konkrétne otázky, a to jednak kožko bolo vynaložených investícií za posledné dva roky. Pán minister prislúbil, že dostaneme písomnú odpoveď.

Druhá požiadavka bola, aby sme dostali rozpis, do ktorých objektov boli tieto prostriedky investované, teda kožko bolo investované na vlastnú stavbu a kožko na iné investície, to znamená, na komunikácie, čistiareň odpadových vôd, zdravotnícke zariadenia, protipovodňovú ochranu atď. Pokiaž dostaneme písomnú odpoveď aj na túto otázku, v tomto prípade som ochotná túto odpoveď prijať.

Ministr paliv a energetiky ČSFR J. Sůva: Děkuji. Chci říci, že tyto otázky jsou v kompetenci vlády Slovenské republiky a my samozřejmě dohodneme s panem předsedou, abyste odpověď včas dostali.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Chce ještě někdo z interpelujících zaujmout stanovisko k odpovědi? Prosím.

Poslanec SL P. Šremer: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, domnívám se, že se zde s námi hraje tatáž hra - hra odkládací. My jsme tuto interpelaci podávali prakticky už před 1 a 1/2 měsícem. Odpověď, kterou jsme dostali před týdnem na stůl, byla jen ze SKVTIR. Neodpovídala nám na otázky, na které jsme se ptali. Domnívám se, že toto není způsob, jakým by měly být zodpovídány interpelace, protože jsme jasně žádali stanovisko vlády, a to jak federální, tak i slovenské. Navíc nám není jasné, jak je to s pozastavením. O tom se objevily určité informace v tisku, já mám zase informace od občanů, že se tam pokračuje ve výstavbě dále, tvrdí se, že jsou to jen protipovodňová opatření. Ve skutečnosti ale tamní pracovníci na otázky odpovídají, že oni nedostali žádné instrukce, že pokračují dále ve výstavbě stejným tempem. Domnívám se, že toto není vůbec správný přístup, a že původní sliby, které byly od vládních činitelů a dokonce z nejvyšších úrovní, nejsou plněny. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Prosím, pan místopředseda vlády Čarnogurský.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP