Středa 9. května 1990

V této věci uplyne 17. května lhůta půl roku od 17. 11. o neúčinnosti majetkových převodů. Veřejnost se obává, že peníze z tohoto majetku jsou přelity do různých jiných společností a budou posléze nedostižné. Interpeloval jsem minulý týden vládu, aby nám sdělila, v jakém stavu se toto jednání nachází. Bylo mi odpovězeno místopředsedou vlády dr. Čarnogurským, že vláda zaujala stanovisko, že mapování, ve smyslu našeho návrhu, se nejeví být v souladu s požadavky právního řádu našeho státu a navíc odpověděla i ministryně-předsedkyně Výboru lidové kontroly, paní Kořínková v tom směru, že se provádí mapování nemovitého majetku. O tom, bohužel, víme pouze my. Naše sdělovací prostředky jsou ochotny v této době psát o tom, kde který příslušník které politické strany promluvil o jakékoli maličkosti, ale nejsou ochotny toto sdělení z parlamentu sdělit veřejnosti. O výsledku této interpelace, ani o závěru, že totiž s právním názorem vlády nesouhlasíme, se v televizi neobjevila ani řádka a totéž platí o čs. rozhlase. Naše sdělovací prostředky neplní svůj úkol, aby občany informovaly úplně a pravdivě.

Pro nízkou úroveň informací jsme se dopustili politického podcenění zájmu našich občanů o chod tohoto státu. Bohužel tato výtka padá i na nás jako poslance. § 15 písm. b) zákona o poslancích nám ukládá, abychom informovali občany o opatřeních Federálního shromáždění a § 59/1 jednacího řádu říká, že Federální shromáždění kontroluje činnost vlády a jejích členů, § 59/2 písm. g) nám dává možnost interpelovat jednotlivé členy vlády i vládu jako celek. § 62 odst. 1 nám právo interpelace umožňuje s tím, abychom měli nějaký informační výsledek. My jsme bohužel od minulého týdne pokud jsem se někoho dotkl, ať mi to promine, nevím o tom aspoň v té šíři jak by tato otázka zasluhovala, zanedbali tuto povinnost a nedbali jsme dostatečně, aby rozhlas, televize a zejména centrální deníky se odvrátily od svých zájmů, které sledují před volbami a informovaly občany, co se v této věci děje.

Výsledek máme na dlani. U sv. Václava od 6. 5. leží více našich občanů s tím, že zahájili hladovku a mají toto prohlášení: "V březnu na zasedání Federálního shromáždění byl vznesen apel na federální vládu, aby co nejdříve předložila návrh zákona o majetku politických stran, hnutí, společenských organizací a NF. Byla vznesena výzva vládě, aby co nejdříve vydala nařízení, kterým se zakazují majetkové dispozice nespravedlivě nabytým majetkem. Proto byl vznesen požadavek na neúčinnost takovýchto transakcí za posledních 6 měsíců. Oba návrhy Federální shromáždění přijalo. Stejný cíl sledovalo vyhlášení ČKD Polovodiče Praha 4. Tento požadavek byl spontánně podpořen generální stávkou 11. 4. 1990. Od té doby kompetentní orgány nevzaly tento celonárodní požadavek na vědomí, žádný předpis nebyl vydán ani navržen. Noviny, ani státní televize se tím nezabývají, mlčí i státní rozhlas, mlčí i parlament, mlčí i vláda. Protože 6 měsíců od 17. 11 uplyne za 10 dní a parlament své zasedání v nejbližších dnech končí, nezbylo než upozornit na věc veřejnost, a to hladovkou, jinak se nic nestane. Nic nezmohl ani dopis doktora Sokola, o kterém se rovněž mlčí, zřejmě se chce mlčet i o majetku. Hladovku jsme vyhlásili k prosazení požadavku dr. Sokola, když zákonná cesta se minula účinkem. Hladovku skončíme, jakmile vláda vydá příslušný předpis. Nezávislé sdružení revolucionářů od sv. Václava."

To jsou hoši, kteří od 17. 11. leželi u sochy sv. Václava, hlídali svíčky a všechny ostatní symboly, které uváděly studentskou revoluci dne 17. 11. loňského roku.

Ptám se tedy, zda způsobíme aspoň to, aby veřejnost byla informována o tom, co se v této věci děje, nebo zda necháme nadále jako bubliny běžet informace o enormním majetku KSČ a některých složek Národní fronty, které možná nejsou pravdivé, nebo naopak, zda veřejnosti konečně řekneme, kde je pravda, abychom se dostali do voleb v poměrně klidném ovzduší.

Chtěl bych se zeptat, zda necháme ty hochy tam ležet do nekonečna, nebo konečně něco učiníme? Byl bych rád, kdybychom k tomu zaujali stanovisko. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Stomemu, že požádal o naléhavé sdělení. Nyní jsou zde přihlášky do rozpravy. Chce na to reagovat poslanec Kučera, potom žádá o vystoupení i poslanec Konečný. Doporučuji, ať páni poslanci vystoupí s tím, že odpoledne je bod interpelace vládě, bude přítomna vláda a je i zařazena zpráva komise Federálního shromáždění pro zpracování analýzy atd. Měli bychom se těmito věcmi zabývat. Hlásí se poslanec Kučera.

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedající, dámy a pánové, reagoval bych na příspěvek poslance Stomeho tím, že paní ministryně Kořínková, která právě nyní přišla, tu byla po celé dva dny s tím, že přijde na pořad projednání interpelace, týkající se majetku politických stran. Bude to předmětem odpoledního jednání, budou na to reagovat i poslanci Federálního shromáždění. Materiál Výboru lidové kontroly je nám předložen, je to materiál, který reaguje na zadání tak, jak ho předložila federální vláda, kterou jsme iniciovali svým usnesením v březnu t. r. Takže záležitost majetku bude na programu odpoledního jednání a věřím, že Federální shromáždění se k tomu vyjádří.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Kučerovi. Prosím poslance Konečného a rozpravu bychom k tomu měli potom odpoledne.

Poslanec SL J. Konečný: Vážený pane předsedající, vážené shromáždění, to co tady říkal poslanec Stome, se v podstatě dotklo i řady jiných poslanců. Já jsem už včera v interpelaci chtěl vystoupit jménem několika poslanců. K problematice těch našich spoluobčanů, kteří drží protestní hladovku před sv. Václavem, stejně jako k problematice majetku bychom měli zaujmout určitý postoj. Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o interpelaci, celý tento text předložíme až odpoledne, až zde budou také členové vlády. Skupina poslanců Občanského fóra se k této problematice vyjádří.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Konečnému.

Vážené poslankyně a poslanci, doporučuji, abychom projednali první ze zpráv o práci našich komisí.

22

Zpráva o činnosti společné komise Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 430)

K tomuto bodu vystoupí předseda komise a předseda Sněmovny národů Jozef Stank.

Předseda SN J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, komisia pre dohžad na vyšetrovanie udalostí zo 17. novembra 1989 na Národní třídě končí v tomto volebnom období svoju prácu. Jej 15 členov, poslancov Federálneho zhromažděnia, Českej národnej rady, zástupcov študentov a verejnosti sa počas piatich mesiacov usilovalo o pravdivé objasnenie a interpretáciu všetkého, čo súviselo s touto konfrontáciou sily a ducha, obuškov a myšlienok.

Komisia nikdy nebola, ani nemohla byť vyšetrovacou, aj keď ju často verejnosť za takú považovala. Sama si formulovala základné ciele a stanovila metódy svojej práce, ktoré sa v niektorých oblastiach mohli zdať ako vyšetrovacie. Myslím, že v našej parlamentnej praxi sa stala bezprecendentnou. Aj keď si postupom času vybudovala autoritu a nestalo sa, že by niekto z pozvaných odmietol dostaviť sa, alebo vypovedať, predsa len v niektorých situaciách jej chýbala určitá zákonná opora. To nás vedie k tomu, aby sme novozvolenému Federálnemu zhromaždeniu odporučili zahrnúť do Ústavy a nového právneho poriadku inštitúciu parlamentnej vyšetrovacej komisie ako orgánu pre mimoriadne a zvláštneho zreteža hodné prípady.

Predkladaná záverečná správa, tlač 430, v úvodných častiach charakterizuje politickú situáciu, ktorá umožnila takýto postup a viedla k nemu. Uvádza ďalej výsledky vyšetrovania civilnej a vojenskej prokuratúry. Informuje o následkoch na zdraví zúčastnených demonštrantov. Má samostatnú časť, obsahujúcu postrehy dvoch členov komisie poverených Federálnym zhromaždením získavaním poznatkov z oblasti pôsobenia ŠtB. Aj keď sú uvádzané oddelene, komisia sa s nimi stotožňuje. A napokon je tu stručné zhrnutie výsledkov, činnosti a záverov našej práce. Svojou štruktúrou a obsahom jednak nadvädzuje na doterajších päť správ, ktoré ste už schválili, jednak obsahuje ich zhrnutie. Predsa sa však táto správa líši, a dosť podstatne, od predchádzajúcich. Tým, že musí byť záverečná, obsahuje niektoré neoverené, dôkazmi nepodložené hypotézy, úvahy, domnienky a alternatívy. Uvádzame ich, aby sme Federálne zhromaždenie dôsledne a pravdivo informovali o našich poznatkoch a záveroch, ale aj preto, aby sme aspoň rámcovo naznačili smery, ktoré musia podža našej mienky zostať predmetom pozornosti parlamentu a verejnosti.

Vyšetrovanie príslušníkov bezpečnosti, ktorí fyzicky zasahovali na Národní třídě, a ich velitežov, je prakticky ukončené. Celkove z 30 obvinených je 9 osôb odsúdených, z toho 6 rozsudkov zatiaž nenadobudlo právnu moc. Ako vyplýva zo správy, vojenská prokuratúra svojou dobre organizovanou a vysoko odbornou prácou dosiahla, že všetci, ktorí bezprostredne zasahovali na Národní třídě, či už priamo fyzicky, alebo z riadiaceho štábu, a porušili pritom zákon, budú podža zákonov tejto republiky postavení pred súd.

Napriek vežkému úsiliu zostáva naďalej neobjasnené pozadie, predovšetkým politické pozadie, udalostí na Národní třídě. Je odôvodnené podozrenie, že určité sily mali záujem na zmene v politickom vedení štátu a organizovali k tomu potrebné kroky. Zostávajú otvorené tiež medzinárodné spojitosti takejto alternatívy. Činnosť Štátnej bezpečnosti, resp. jej určitá pasivita po zásahu, sú a budú ešte predmetom vyšetrovania orgánov prokuratúry a myslím, že aj záujmu nového Federálneho zhromaždenia. Naďalej zostávajú neobjasnené ciele dezinformácie o smrti Martina Šmída.

Je skrátka určitý okruh otázok, na ktoré prokuratúra ani komisia zatiaž nedali odpoveď (sú uvedené na strane 26 a 27 správy). Reaguje na ne navrhnuté uznesenie Federálneho zhromaždenia (tlač 431). V ňom, okrem iného, odporúčame, aby nové Federálne zhromaždenie si opäť zriadilo komisiu pre dohžad na vyšetrovanie, do času, kým by bola zriadená iná komisia podža Ústavy, ako som o tom už hovoril, pretože, ako sa domnievame, fungovanie takejto komisie bude aj ďalej potrebné a efektívne.

Na záver dovožte, aby som i vám všetkým poďakoval za podporu a spoluprácu, ktorú ste komisii poskytovali, za to, že ste akceptovali mnohé jej návrhy formou prijatých uznesení a vytvorili tak systémové zákonodarné legislatívne podmienky pre to, aby sa podobná situácia nemohla už nikdy zopakovať. Naše poďakovanie pri tejto príležitosti patrí spolupracujúcim orgánom činným v trestnom konaní a hlavne ich súčasným vedúcim predstavitežom. Ďakujem všetkým, celej našej verejnosti, ktorej podporu sme cítili doslova na každom kroku, za mnohé informácie, prejavy sympatií, ale aj za kritické podnety, pretože bez tejto podpory by komisia nemala najmenšiu šancu pôsobiť v štruktúre orgánov činných v trestnom konaní tak, ako ukazuje správa. O to sa v tomto prípade zaslúžili predovšetkým oznamovacie prostriedky, ktoré umožnili sprostriedkovať informácie verejnosti. Im by som tiež na záver rád poďakoval.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji předsedovi Sněmovny národů J. Stankovi. Návrh schvalovacího usnesení vám byl rozdán do lavic. Jde o parlamentní tisk 431. Chce se někdo z poslanců vyjádřit k písemné zprávě nebo k vystoupení předsedy komise pana Stanka, nebo k návrhu usnesení? Dávám slovo poslankyni Klůzové.

Poslankyně SN V. Klůzová: Vážené Federální shromáždění, jménem Klubu poslanců Československé strany socialistické bych chtěla poděkovat za práci komise, která byla velice náročná. Náš Klub poslanců plně podporuje předložený návrh usnesení.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji paní poslankyni. Chce se ještě někdo vyjádřit? (Ne.) Není tomu tak. Navrhuji ukončit rozpravu.

Přistoupíme nyní k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Přítomno je 111 poslanců Sněmovny lidu, 39 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 45 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice.

Obě sněmovny jsou usnášení schopné, i když účast je nízká.

Prosím nejprve o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení tisk 431, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) To je většina.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování (Dva.) Dva.

Sněmovna lidu návrh usnesení schválila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení tisk 431, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) To je většina.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel s někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Sněmovna národů návrh usnesení schválila.

Konstatuji, že obě sněmovny návrh usnesení tisk č. 431 ke Zprávě o činnosti společné komise Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled nad vyšetřováním událostí ze 17. listopadu 1989 v Praze schválily.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 211, SL č. 305, SN č. 315)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že poslanec Sláma je připraven zdůvodnit

23

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1990 Sb., o akciových společnostech (tisk 438),

žádám ho, aby se ujal slova, a abychom věc posoudili.

Poslanec SL V. Sláma: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, byl jsem pověřen iniciativní skupinou, abych přednesl návrh k novele zákona, kterou se mění a doplňuje zákon č. 114/1990 Sb. o akciových společnostech. Oč se nám jedná? V první části (obecná ustanovení) se mění a doplňuje § 1 takto - odst. 1: "Akciová společnost je právnickou osobou pro podnikatelskou činnost, vyjma hospodaření se zemědělskou půdou, jejíž základní kapitál je rozvržen na určený počet akcií o předem určené jmenovité hodnotě."

Důvodová zpráva - tato novela má za úkol zabránit nekontrolovatelným spekulacím s půdou, odtržení vlastníků od půdy a skrytému výprodeji půdy anonymním osobám, včetně cizích právnických či fyzických osob. Tím se zabrání neúměrnému využívání a devastaci půdy.

Dáváme to k vašemu uvážení, i když byly velké výhrady, chtěli bychom, aby tato půda byla v každém případě zachována, aby se o půdu měl kdo starat. Pokud by se to nevyčlenilo nastálo, chtěli bychom to podržet alespoň do té doby, dokud se nevypracuje skutečně nějaká odborná analýza k posouzení zákona o ochraně půdy. Mezi tím jsme rozpracovali plán, a dostali jsme skutečně sympatický návrh na úpravu půdy. Jde o komplexní plán využívání zemědělské krajiny. Je to rozvrženo do několika bodů, přečetl bych z tohoto plánu pouze úvodní slovo.

Před zemědělstvím, mimo jiné, stojí dva závažné úkoly:

1. ekologizace zemědělství

2. nový vztah k užívání půdy a nové formy hospodaření (tzv. privatizace).

Pokud nebudou tyto kroky od počátku důsledně řízeny státem, nebude zabezpečeno obnovení a zachování ekologické stability krajiny. Také živelné vyčleňování vlastních pozemků podle původní roztříštěné lokalizace a bez jejich zcelování v optimálně velké pozemky by bylo velkým krokem zpět.

Jedním ze základních úkolů státní politiky v tomto směru proto musí být komplexní krajiny. V našich zemích máme již 134 let (od roku 1856) tradici v zákonem podložených a státem řízených agrárních operacích. Obdobným způsobem se tyto práce provádějí ve všech státech s vyspělým zemědělstvím.

Bude nyní nutné zavést nový aktuální stupeň agrárních operací pro naše specifické podmínky.

Navrhujeme proto jako takový zpracovat "Komplexní plán využívání zemědělské krajiny", jehož hlavní zásady přikládáme.

Prosím vás, přečtu vám z toho jen kousek. Jde o několik bodů.

Obsah: Pořizovatel komplexní plán využívání zemědělské krajiny, účel a cíl zpracování; zpracovávané území (rozsah a zpracovatel) ; vymezení priorit v řešeném území; vymezení vlastnictví podle druhů a jednotlivě; územní systémy ekologické stability; protierozní ochrana; zemědělská doprava, vyhodnocení vodohospodářských poměrů; lesní hospodářství; zóny podle způsobů hospodaření; vymezení ploch pro jednotlivé formy (druhy) hospodaření; lokalizace investic; vazba na územní plány obcí.

Máme zde určité skupiny odborníků. Všechno se teprve připravuje. Jde o Výzkumný ústav ochrany půdy ve Zbraslavi, Zemědělské stavby Jihlava ve spolupráci s FMZVž. Spolupracujeme ještě s dalšími zemědělskými odborníky různých směrů.

Myslíme si, že pokud by zákon vešel v platnost, stal by se skutečně ochranou půdy, dále by se mohlo potom uvažovat o zřizování akciových společností. Chtěli bychom, aby do doby, než bude zákon schopný života, že by se to nějakým způsobem zatím pozdrželo. Děkuji vám.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Slámovi. Návrh projednaly VÚP, VPR, VPDO, VZVž a VSP Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Prosím o přednesení společné zpravodajské zprávy výborů Sněmovny lidu poslance S. Zamazala.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec S. Zamazal: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh iniciativní skupiny poslanců projednaly VPR, VZVž, VÚP Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Žádný z výborů nedoporučil návrh schválit.

Pro přijetí návrhu hlasovalo vždy jen několik poslanců. Naprosto přesvědčivá většina byla proti.

Hlavní důvody, pro které výbory nesouhlasily, jsou tyto: V současných podmínkách by šlo o nepřípustné omezení vlastnického práva. Není důvodu, aby se omezení vztahovalo jenom na akciové společnosti. Pokud by skutečně mělo být zabráněno převodu zemědělských pozemků na cizí osoby, pak by toto mělo být řešeno v jiném zákoně (např. v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu).

Pro konstatování v důvodové zprávě, z níž návrh vychází, nejsou vůbec žádné podklady. Akciové společnosti ještě prakticky neexistují, takže vyvozovat závěry z jejich činnosti je předčasné a unáhlené.

Většina poslanců - zemědělců - nevidí důvody, proč by půda jako akcie byla příčinou spekulace s půdou, proč by jen ona měla být příčinou odtržení vlastníků od půdy a skrytému výprodeji půdy, či neúměrnému využívání a devastaci půdy.

Pro solidní práci Federálního shromáždění nebude vhodné, ani účelné, aby jednotlivé pozměňovací návrhy k návrhům zákonů přesto, když budou plénem odmítnuty, se dostávaly znovu na program jako formálně samostatné návrhy zákonů již schválených.

Proto doporučuji, abychom zákon neprojednávali.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP