Úterý 8. května 1990

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Nehlásí.) Ne. Situace je taková, že k návrhu, který přednesl poslanec Stome, byly vzneseny pozměňovací návrhy. Situace v tomto ohledu není tak jednoduchá, čili nemohu nyní uklidnit poslance Mezníka tím, že bych jasně formuloval návrh, o čem máme hlasovat. Je třeba, abychom nyní na chvíli přerušili jednání a aby se sešly ústavně právní výbory. Ústavně právní výbory se sejdou v místnosti č. 274. Prosím předsedy výborů pro kulturu a výchovu, aby se této schůze zúčastnili. Pokud není přítomen předseda výboru, ať přijde místopředseda. Zároveň prosím všechny, kteří vystoupili v rozpravě s pozměňovacími návrhy, aby se rovněž této schůze zúčastnili.

Ve Sněmovně národů se mezitím sejde Klub komunistických poslanců.

Přerušuji jednání na půl hodiny. Prosím o dochvilnost. Problematika je dostatečně jasná, takže za půl hodiny mohou ústavně právní výbory dospět k závěru. Hlásí se ještě poslanec Benda. Dávám mu slovo.

Poslanec SL V. Benda: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, možná, že je jiný důvod pro přerušení schůze, ale já jsem chtěl upozornit, že ústavně právní výbory dnes znovu za účasti představitele vlády ČSFR projednaly prakticky všechny zde přednesené pozměňovací návrhy a vyjádřily se k nim, takže z tohoto hlediska se jeví zbytečné, abychom k téže věci nyní po dvou hodinách znovu zasedali.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Nevím, jestli tam byl projednán návrh poslance Novosáda, tak jak byl zde přednesen. Myslím, že je třeba, aby se ústavně právní výbory sešly. Prosím o dochvilnost.

(Jednání přerušeno v 9.40 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.46 hodin.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v přerušené schůzi. Chci doporučit tuto změnu schůze : výbory ústavně právní projednaly problematiku státních svátků a památných dnů, protože v souvislosti s pozměňovacími návrhy je třeba, aby poslanci měli před sebou písemný text, aby věděli přesně, o čem se hlasuje, tak bychom nyní jednání o tomto bodu přerušili, projednal by se zítra a mezitím Kancelář Federálního shromáždění zařídí napsání tohoto textu návrhu zákona, aby bylo jasno o čem se hlasuje a jaké je přesné znění návrhu.

Nyní bychom přešli k bodům

22 a 23

Iniciativnímu návrhu výboru pro životní prostředí k vydání ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 406) a v souvislosti s ním i k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 407).

Jde o ústavní návrh, proto je třeba k jednání o něm a zejména k hlasování kvalifikované většiny. Konstatuji, že ve Sněmovně lidu jsou přítomni 144 poslanci, ve Sněmovně národů v části zvolené v České republice 52 poslanci a ve Sněmovně národů v části zvolené ve Slovenské republice 56 poslanců.

Za iniciativní skupinu poslanců návrh odůvodní poslanec Soldát. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec SL M. Soldát: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, z pověření výborů pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů mám za úkol seznámit vás s důvody na zřízení Federálního výboru pro životní prostředí, parlamentní tisky 406 a 407.

V úvodu mi dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s historií, která předcházela vzniku iniciativního návrhu výborů pro životní prostředí na zřízení Federálního výboru pro životní prostředí.

Asi před dvěma měsíci federální vláda předložila výborům pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů návrh na předpokládanou strukturu a zaměření FVŽP. Výbory pro životní prostředí s tímto návrhem federální vlády vyslovily souhlas a předpokládaly, že v krátké době po tomto souhlasu bude federální vládou předložen v paragrafovaném znění návrh zákona na zřízení FVŽP. Koncem března se však výbory pro životní prostředí dověděli, že vláda od svého původního názoru na zřízení FVŽP ustupuje. Toto nebylo výbory pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů akceptováno, a proto z iniciativy výborů vznikl návrh na zřízení FVŽP i proti vůli federální vlády; to jsou tisky 406 a 407.

Výbory pro životní prostředí k tomu vedly zejména tyto důvody:

Problematika ekologie přestupuje hranice států, a je to problematika mezinárodní. Proto je nutno mít na úrovni federace orgán, který by řešil otázky ekologie na úrovni federace, zejména v otázkách mezinárodní spolupráce, sjednocování norem, transferu technologií, společného postupu v oblasti legislativy apod. V oblasti vnitřní politiky bude nutno koordinovat jednotnou ekologickou politiku a důležitým úkolem je i možnost FVŽP navrhovat ekonomické nástroje realizace státní ekologické politiky.

Na tomto místě je nutno podotknout, že všechny politické strany a hnutí mají ve svých programech více či méně zapracované řešení ekologické politiky a zřízení FVŽP by mělo být vyústěním počátku v řešení ekologických problémů i z pohledu toho, že jsme minulý týden přijali změnu ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 347), kterou jsme vymezili kompetence v oblasti životního prostředí mezi federací a republikami.

Chci rovněž připomenout, že požadavek na zřízení FVŽP zazněl při ekologických demonstracích občanů Teplic a Mostu již před 17. listopadem 1989.

Vážené Federální shromáždění, vláda v současné době pracuje na ekonomické strategii hospodářských reforem a domnívám se, že ruku v ruce s touto strategií by měla jít i strategie ekologická, kterou by měl právě vytyčit FVŽP.

Z uvedených důvodů vás žádám, vážené poslankyně a poslanci, abyste svým hlasováním rozhodli o zřízení FVŽP i proti nesouhlasu federální vlády, protože pokud o zřízení FVŽP nerozhodneme nyní, zcela jistě se zřízení tohoto výboru posune o půl roku, a to si vzhledem k závažnosti ekologické situace nemůžeme dovolit. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Soldátovi. Iniciativní návrh projednaly výbory ústavně právní, výbory pro životní prostředí a výbory pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Společnou zprávu výborů Sněmovny lidu přednese poslanec Masopust. Prosím, aby se ujal slova.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec Z. Masopust: Vážené Federální shromáždění, dámy a pánové, společná zpráva, kterou vám předložím, bude svým způsobem netradiční. Nebude totiž věnována meritu navrhovaných úprav, tzn. meritu toho, co je obsahem tisků 406 a 407. Bude věnována stránce pro někoho snad jen formální, nicméně velice závažné.

Chci totiž Federální shromáždění upozornit, že negativní stanoviska k tiskům 406 a 407 nezaujala zdaleka jen federální vláda, o jejímž stanovisku budu podrobněji hovořit později, ale i další orgány, tj. nejvyšší zastupitelské sbory národních republik.

Dovolím si vás seznámit s jednotlivými stanovisky a pak upřesnit i to, co jsem řekl, eventuálně upřesním i formulaci, která u některých z vás vyvolala nevoli.

Pokud jde o Slovenskou národní radu, je možné na formulaci o nesouhlasu, a to nesouhlasu zcela jednoznačném a bezvýhradném, trvat.

Pokud jde o tisk 406, doporučuji Federálnímu shromáždění uvedený návrh ústavního zákona projednat až po přijetí nového kompetenčního zákona - tj. neprojednat ho nyní - ústavně právní výbor, výbor pro věci sociální a zdravotní, výbor pro průmysl a stavebnictví, výbor pro obchod, služby a dopravu a výbor pro zemědělství a výživu.

Pokud jde o tisk 407, mám v ruce rovněž negativní, a to jednoznačně negativní stanovisko týchž výborů, které jsem jmenoval v souvislosti s tiskem 406.

Pokud jde o Českou národní radu, je třeba konstatovat nedostatek pozitivního stanoviska. Jednoznačně negativní stanovisko ve sdělení, podepsaném předsedou České národní rady a adresovaném předsedovi Federálního shromáždění Alexandru Dubčekovi, obsaženo není. Je zde ovšem nedostatek pozitivního stanoviska. Přesněji řečeno, říká se zde, že k návrhům Federálního shromáždění č. 406 a 407 nemohla Česká národní rada přijmout stanovisko.

Pokud jde o federální vládu, je k oběma tiskům stanovisko jednoznačně negativní. Bližší skutečnosti jsou v dopise obsaženy. Na základě těchto skutečností, majíce tyto skutečnosti na zřeteli, ústavně právní výbory za přítomnosti navrhovatelů obou tisků meritorně celou věc neprojednaly. Doporučují, aby meritorně byla projednána až novým Federálním shromážděním. Upozorňuji, že k tomuto stanovisku, které tlumočím sněmovnám, nás nevedl negativní postoj k otázkám ochrany životního prostředí. Tyto otázky považujeme za závažné, naléhavé a jejich řešení do budoucna za nevyhnutelné. K tomuto stanovisku pouze ohled na tyto závažné aspekty, o nichž jsem hovořil - tzn. na jednoznačnou absenci souhlasu jak ze strany obou národních rad, tak i ze strany federální vlády.

Na závěr snad jen stručně shrnu, co jsem obšírně uvedl výše. Ústavně právní výbory doporučují zcela jednoznačně a bezvýhradně, aby tisky 406 a 407 nebyly meritorně touto společnou schůzí sněmoven Federálního shromáždění projednávány. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Společným zpravodajem výborů Sněmovny národů je poslanec Mesík. Uděluji mu slovo.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Mesík: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia. Medzi prvoradé úlohy, ktoré je potrebné riešiť tu a teraz patrí katastrofálny stav nášho životného prostredia a kvality života. O tom, že sa to stáva aj dôležitou politickou otázkou, svedčia výsledky prieskumu verejnej mienky, aj požiadavky občanov, tlmočené na rôznych zhromaždeniach, v masmédiách a v listoch a to už pred 27. novembrom.

26. marca federálna vláda postúpila Federálnemu zhromaždeniu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon o čs. federácii č. 143/1968 Zb. (tlač 347). Federálne zhromaždenie tento zákon schválilo minulý týždeň. Na tento ústavný zákon by mali nadviazať zákony o vzniku Federálneho výboru pre životné prostredie, čo však chce vláda teraz odložiť. Pretože členovia výborov Federálneho zhromaždenia pre životné prostredie, ktorí dlhé roky v tejto oblasti pracujú, sú presvedčení o nevyhnutnosti vzniku tohto Federálného výboru, podali výbory pre životné prostredie obidoch snemovní iniciatívny návrh sami.

Tieto návrhy, bohužiaž, vďaka administratívnemu zlyhaniu neboli včas doručené príslušným inštitúciám, vrátane výborov Federálneho zhromaždenia, takže sme získali stanoviská len niektorých výborov národných rád, stanovisko federálnej vlády a stanovisko výborov Federálneho zhromaždenia, ktorými bol návrh prerokovaný.

Stanovisko federálnej vlády je, že tento výbor by mal byť zriadený až po vyriešení novej štruktúry centrálnych orgánov, zatiaž má byť prehĺbená činnosť SKVTIR. Česká národná rada nemohla prijať stanovisko, ale jej výbor pre životné prostredie odporučil prerokovanie a prijatie navrhovaných zákonov. V Slovenskej národnej rade zasadalo spoločne 5 výborov a odporučili návrh prerokovať až po prijatí nového kompetenčného zákona.

Z výborov Federálneho zhromaždenia boli iniciatívne návrhy výborov pre životné prostredie prikázané výborom pre plán a rozpočet, ktoré s nimi súhlasili, a samozrejme, výborom ústavnoprávnym. Ústavnoprávne výbory sa nimi zaoberali včera a dnes a z časových dôvodov ich vecne neposúdili. Zástupcovia navrhovateža boli prítomní na oboch týchto rokovaniach a nemôžem potvrdiť tvrdenie spravodajcu zo Snemovne žudu o tom, že by v ústavnoprávnych výboroch existoval jednoznačný konsensus o tom, že ich je treba odsunúť.

Pre naliehavosť času sa teda obraciame na poslancov v pléne, aby posúdili odsun prijatia týchto návrhov, ktoré sa rovná odsunutiu vzniku Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorý je neodkladne potrebný práve v tejto dobe - či ho teda prerokúvať, alebo nie.

Na záver by som zdôraznil, že výbory pre životné prostredie prepracovali znenie tlače 407 - novú verziu - v ktorej sú reflektované pripomienky zo Slovenskej národnej rady. Bola predložená včera večer a dnes ráno ju dostali aj členovia ústavnoprávnych výborov, avšak vecne ich neprerokúvali.

Na záver ešte raz zdôrazňujem, že vytvorenie Federálneho výboru pre životné prostredie je nutným predpokladom pre to, aby nová vláda po vožbách začala koncepčne a kvalitne riešiť problémy životného prostredia. O tom, čo znamená nekoncepčný prístup pri riešení týchto problémov snáď nikoho informovaného netreba presviedčať. Bez tohto orgánu budú ekologické programy všetkých strán a hnutí len bezzubé slovné proklamácie. Ako reprezentanti svojich politických strán by sme mali dokázať teraz a tu, že naše ekologické programy myslíme vážne, že to nie sú len verbálne frázy, určené na získavanie hlasov. Ďakujem vám za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Mesíkovi. Do rozpravy se zatím přihlásili poslanec Dymáček a poslanec Šremer. Ptám se ještě pana místopředsedy vlády, zda chce zaujmout k tomu stanovisko?

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vážené Federálne zhromaždenie, federálna vláda podala negatívne stanovisko k tomuto iniciatívnemu návrhu a na svojom negatívnom stanovisku zotrváva.

Chcel by som povedať tožko, že toto negatívne stanovisko nebolo len z formálnych, tak povediac, procesných dôvodov, hoci aj z týchto dôvodov bolo, ale bolo aj z vecných dôvodov. Výbor preživotné prostredie bude mať dôležitú kompetenciu a do budúcnosti jeho kompetencia, jeho význam bude stúpať práve s ohžadom na závažnosť problematiky životného prostredia.

Rozdelenie kompetencií medzi federálnou vládou a republikovými vládami je z tohto hžadiska vežmi dôležité nielen z nejakých prestížnych alebo ústavnoprávnych dôvodov, ale aj z dôvodov najúčelnejšieho riešenia problematiky životného prostredia. Federálna vláda si bola vedomá tejto problematiky a je si vedomá aj toho, že takýto výbor bude musieť byť zriadený, a práve preto vo svojom programovom vyhlásení bola zmienka o zriadení takéhoto orgánu. Vláda aj začala pristupovať ku zriadeniu orgánu vytváraním predpokladov, okrem iného aj konzultáciami s republikovými vládami. Práve až v priebehu týchto konzultácií, tak povediac, vyšla najavo hĺbka problematiky tohto orgánu, preto až v priebehu diskusií a vytvárania koncepcie tohto orgánu vláda akosi došla k názoru, že by bolo predčasné vytvárať tento výbor teraz, pretože už ani vláda, a tým menej iné štátne orgány nemajú možnosť dôkladne zvážiť práve náplň výboru a rozdelenie kompetencií medzi federálnou vládou a republikovými vládami. Z tohto dôvodu potom vláda upustila od svojho pôvodného úmyslu, že vláda vystúpi s návrhom zákona o vytvorení takéhoto výboru.

Jedna z otázok - aj keď nie jediná - napríklad pri rozdelení kompetencií, je aj otázka financovania budúcich ekologických opatrení a z tohto hžadiska naozaj je treba zosúladiť túto otázku s princípmi financovania jednotlivých opatrení, prípadne stavať z federálneho rozpočtu a z republikových rozpočtov. Opakujem, keďže z týchto všetkých dôvodov a, samozrejme, aj z formálnych, ktoré už tu obšírne spomenul dr. Masopust, vláda upustila od vytvorenia, od podania vlastného návrhu zákona a zaujala aj negatívne stanovisko k tomuto iniciatívne mu návrhu zákona.

Nazdávam sa, že dnes, zhruba mesiac pred vožbami, by bolo naozaj zbytočné a nie dosť konštruktívne vytvárať takýto orgán, keďže ako nová vláda, ktorá vzíde po vožbách, tak i nové. Federálne zhromaždenie a nové národné rady môžu mať prípadne iný názor na obsahovú náplň výboru, na rozdelenie kompetencií a preto by asi nebolo dosť zodpovedné takto mesiac pred vožbami vytvárať orgán a istým spôsobom zaväzovať budúce orgány štátnej moci a štátnej správy. Práve vzhžadom na vožby a vytváranie nových vrcholných štátnych orgánov by tento výbor aj tak nemohol pracovať, pretože k jeho faktickému vytvoreniu by už vlastne nemohlo dôjsť. Z tohto dôvodu sa pripájam k návrhu doktora Masopusta, aby Federálne zhromaždenie buď tento návrh neprerokúvalo, alebo aby návrh zamietlo.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji panu místopředsedovi vlády Čarnogurskému.

Než dám slovo poslanci Dymáčkovi, chtěl bych říci ještě jednu věc - abychom si uvědomili situaci. Nechci samozřejmě nikomu upírat právo na vystoupení k této věci, které mu jednací řád dává. Když by ústavně právní výbory návrh neprojednaly, zaujaly k němu negativní stanovisko, až potom budeme hlasovat - když by většina v obou sněmovnách se vyslovila odchylně od stanoviska ústavně právních výborů, to znamená, když by byla pro to, že by takový zákon, resp. zákony, protože jde o dva - ústavní zákon a normální zákon - přijaty být měly, pak by to opět znamenalo, že bychom jednání přerušili, protože by bylo nutno tyto návrhy zákonů věcně projednat. Čili abychom věděli, jaká je situace.

Ještě mi dovolte jednu osobní poznámku k této věci. Měli bychom ji také brát v úvahu - že neodpovídá normálním vztahům mezi parlamentem a vládou, aby parlament vytvářel nebo určoval vládě, které výkonné orgány má mít pro výkon své činnosti. To je jen doplňující poznámka z hlediska parlamentních zvyklostí a parlamentní praxe.

Prosím poslance Dymáčka.

Poslanec SL M. Dymáček: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, pokud si dobře vzpomínám na průběh diskusí o otázkách ekologických, odnesl jsem si z toho jednoznačný závěr, a to, že tyto věci je potřeba řešit mimo jiné i na federální úrovni. Myslím si, že otázka nestojí tak, že nyní, měsíc před volbami, vytváříme tento orgán. Otázka podle mého názoru stojí tak, že tento orgán už měl být dávno vytvořen.

Druhá otázka: když se podíváme na věc z praktické stránky, zjistíme, že nově zformovaný parlament, nově zformovaná vláda, nebude pravděpodobně v prvním týdnu své existence se touto věcí moci zabývat, zvláště ne za situace, kdy bude celý problém opět postaven jako záležitost kompetenčních vymezení mezi orgány federálními a orgány národními.

Doporučuji tedy, abychom na sebe vzali odpovědnost, která měla být vzata již dávno předtím, a předkládané návrhy schválili. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má poslanec Šremer.

Poslanec SL P. Šremer: Vážený pane předsedo, pane předsedající, milí kolegové poslanci, kolegyně poslankyně, vážení hosté, připojuji se k slovům poslance Dymáčka a chtěl bych upozornit na některé důležité aspekty.

Jedná se o to, že my skutečně zaspáváme vlak, a to stále více a více. Nedávno jsme byli na interparlamentní světové konferenci ve Washingtonu. Tam bylo naprosto jednoznačně zdůrazňováno, jaká je potřebná mezinárodní spolupráce v záležitostech životního prostředí. A my zde např. nemáme orgán, který by na této spolupráci mohl účinně participovat. To je jeden z důležitých důvodů, proč takovýto orgán je potřeba, a to co nejdříve, protože nyní se vlastně rozhoduje o dalším osudu celé naší země. To, co jsem zde slyšel např. od pana poslance Masopusta, to je pokračování té neblahé politiky dob minulých, která nás dovedla do této ekologické katastrofy, ve které se nalézáme. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP