Pondělí 7. května 1990

V druhom odseku, v ktorom sa hovorí, že: " ... družstvo využíva štátom poskytované účelovo určené príspevky, poprípade iné formy výhod a pomoci na dosiahnutie ciežov a sociálneho rozvoja spoločnosti," navrhujem posledné slovo v odseku "spoločnosti" nahradiť slovom "členov družstva", pretože štát tieto prostriedky dáva účelove na rozvoj družstva a nie spoločnosti.

V treťom odseku, ktorý hovorí, že "ústredné orgány štátnej správy prerokúvajú so záujmovými organizáciami, vytvorenými na úrovni republík a federácie podža ich príslušnosti návrhy zákonov, iných všeobecne záväzných" atď., navrhujeme dať pred slovo "federácie" znenie "a prípadne", pretože pri snahe o posilňovanie národných ekonomík, o existenciu záujmových organizácií na úrovni republík je zakotvenie dalšieho typu záujmovej organizácie v zákone ako organizácie organizácií zbytočné.

Spoločné otázky družstevníctva je možné na úrovni federácie riešiť rôznymi formami, pričom vytvorenie stálej federálnej družstevnej inštitúcie je len jedným z viacerých do úvahy prichádzajúcich variantov.

A poslednú poznámku uvádzam na základe viacerých pripomienok z družstiev, resp. ich organizačných jednotiek, a preto dávam na úvahu, či by v záujme prehžbenia vnútrodružstevnej demokracie nebolo vhodnejšie v § 48, v ktorom sa hovorí o vzniku družstva vyčlenením, toto vyčlenené neobmedzovať termínom vzniku integrovaných družstiev po 1. 1. 1970 a možnosťou vyčlenenia vnútrodružstevnej organizačnej jednotky do nového družstva termínom do 30. 6. 1991, ale ponechať túto možnosť ako časovo neobmedzenú. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Martinu Kontrovi. Diskutuje poslanec Jaroslav Žižka.

Poslanec SN J. Žižka: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, k předloženému vládnímu návrhu o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví - tisk 369 - chci úvodem říci, že si plně uvědomuji důležitost družstevního sektoru, který má v naší zemi dlouhodobé tradice a který vedle své společenské funkce představuje i významnou oblast ekonomického života při zabezpečování služeb, vnitřního trhu a obchodu, ve výstavbě bytů a hospodaření s nimi.

V posledně jmenované oblasti, to je oblast bytového družstevnictví, je podle posledních údajů evidováno na území České republiky přes 930 tisíc bydlících členů, žijících v 715 tisících družstevních bytech. S rodinnými příslušníky se jedná o více než 2 milióny 250 tisíc lidí. Současně družstva evidují 161 700 členů nebydlících, kteří očekávají přidělení bytu. Pouze v této jedné oblasti družstevnictví, na těchto číslech se ukazuje dosah navrhované právní úpravy, jejíž přijetí je očekáváno jako nezbytná součást přechodu naší ekonomiky k tržnímu mechanismu.

Jsem přesvědčen, že i v nových podmínkách bude mít družstevnictví plné uplatnění a bude vhodně vyplňovat prostor mezi státní a soukromou formou hospodaření a podnikání. Proto se i já připojuji k těm, kteří chtějí tento zákon podpořit.

Přesto mi dovolte, abych předložil k posouzení tyto pozměňovací návrhy. K § 16 odst. 5 doplnit stávající znění o větu: "Stanovy mohou určit, že statutárním orgánem družstva je předseda." Mám za to, že v navrhovaném znění je postavení předsedy slabší než v zákoně č. 94/1988 Sb., což podle názoru družstev není žádoucí.

V § 22 nově formulovat odstavec 1 ve znění "Vnitřní organizace družstva je výhradně pravomocí družstva." Stávající odstavec 1 přečíslovat na 2 a odstavec 2 potom na 3. Tímto návrhem se jednoznačně vylučuje jakákoliv možnost zasahování do organizace družstva.

V § 33 v první větě doporučuji nahradit pojem "družstva" výrazem "družstevní organizace". Původní formulace zakazuje sdružování svazů, Ústřední rady družstev a družstevních podniků do jiných hospodářských subjektů, např. akciových společností.

Dále doporučuji upravit § 39 odst. 3 takto: V první větě slovo "projednávají" nahradit výrazem "jsou povinny projednávat s" a následovala by další změna "Ústřední radou družstev a družstevními svazy". Dále textace, jak je předložena a nakonec doplnit větu tohoto znění: "Přenášet na ně pravomoc výkladů prováděcích předpisů a výjimek pro družstevní organizace." Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Žižkovi. Ptám se, zda chce ještě někdo z poslanců vystoupit v rozpravě. (Nikdo.) Písemně se nepřihlásil nikdo. Přeje si místopředseda vlády doc. Komárek reagovat na některé věci? (Ano.)

Místopředseda vlády ČSFR V. Komárek: Chtěl bych vyjádřit poděkování za připomínky a pozornost věnovanou v rozpravě otázkám zákona. Z hlediska navrhovatele lze s většinou připomínek souhlasit. Nejde o připomínky, které by měnily smysl zákona a naopak některé formulace zpřesňují. Na druhé straně se domnívám, že není nutné řadu zpřesňujících formulací rozšiřovat nebo jimi rozšiřovat dosavadní text, protože, jak ukázala i rozprava, všichni chápeme, že demokratické zásady zákona zdůrazňují právě výsostná práva členské schůze družstva a družstevníků a stanov družstva, kde umožňují volným způsobem věci definovat tak, jak družstevníci sami uznají za vhodné a některá upřesnění pak o právech ředitele nebo o stanovení koncepce jsou implicitně obsažena v celkovém demokratickém pojetí. Spíše je to, myslím, otázka příslušných výborů a zpravodajů, jak s těmito doplňovacími návrhy nyní postupovat, zda provést nějaké krátké řízení a dohodu. Znovu opakuji, z hlediska navrhovatele nemáme zásadních námitek proti přijetí připomínek. Ještě jednou děkuji za takové posouzení návrhu.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji docentu Komárkovi. Žádají o slovo společní zpravodajové? Poslanec Fanta.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Fanta: Vážené Federální shromáždění, osobně se plně ztotožňuji s názorem pana místopředsedy Komárka jak v tom smyslu, že některé věci snad není třeba formulačně upravovat, některé snad z důvodu precizace ano, ale o některých věcech je třeba se aspoň velmi krátce poradit. Zejména mám na mysli náměty vyplývající z vystoupení poslance Kontry, za nejzávažnější považuji jeho pozměňovací návrh k § 48, týkající se vyčlenění družstva. K vyčlenění podle stávajícího textu § 48 je potřeba, aby se jednalo o jednotku, která byla připojena k velkému družstvu po 1. 1. 1970. Tady se v naprosté většině případů jedná o bytová družstva a tato malá bytová družstva by se mohla vyčlenit z velkých bytových družstev usnesením členů toho malého družstva. Kdyby se to zobecnilo, kdyby se netermínovalo 1. lednem 1970 ani 30. červnem 1991, tak by podle mého názoru vznikl stav právní nejistoty i v tom smyslu, kdo by vlastně měl rozhodovat o vyčlenění a jaké organizační jednotky. Navíc pan poslanec Kontra navrhuje nový text § 15 odst. 4 písmeno e), že by členská schůze rozhodovala o základních otázkách koncepce a rozvoje družstva, což je podle mého názoru trochu v protikladu s možností, že by se mohla organizační jednotka kdykoliv odtrhnout.

Rovněž si myslím, že velmi závažné náměty tady podly, pokud se týká svazů i ÚRD, a to jsou věci, kde se shodnu s panem docentem Komárkem a domnívám se, že by bylo třeba o těchto věcech aspoň krátce v zainteresovaných výborech pohovořit, než se bude hlasovat.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Fantovi. Přeje si slovo poslanec Vokál?

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Vokál: Zcela se ztotožňuji s návrhem i s hodnocením situace, jak to řekl poslanec Fanta.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji. Vážené poslankyně a poslanci, vzhledem k tomu, že zazněly ve vystoupení jak poslance Kontry, tak poslance Žižky, některé pozměňovací návrhy, o kterých bude třeba se poradit, doporučuji na 30 minut naše jednání přerušit. V této době ústavně právní výbory zasedají v č. 209 a společní zpravodajové, pan místopředseda vlády Komárek i oba poslanci by se tohoto jednání zúčastnili. Žádám poslance a poslankyně výborů sociálně právních obou sněmoven, aby zůstali v této místnosti ke krátké poradě. Přerušuji jednání do 11.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.48 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání 28. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. V průběhu přestávky se sešly ústavně právní výbory a projednaly připomínky vznesené v rozpravě. Chtěl bych požádat zpravodaje, aby nás seznámili s výsledky tohoto jednání. Nejdříve poslanec Fanta.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Fanta: Vážené Federální shromáždění, dovolte, abych vás informoval o tom, jak výbory ústavně právní reagovaly na připomínky vzešlé v rozpravě k návrhu zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

K námitkám nebo doplňujícím návrhům pana poslance Kontry výbory zaujaly toto stanovisko: Akceptují jeho pozměňovací návrh, aby totiž § 15 odst. 4 zákona byl doplněn o nový bod pod písmenem e), podle kterého nejvyšší orgán družstva, to je členská schůze, rozhoduje o základních otázkách koncepce a rozvoje družstva.

V § 39 odst. 1 ústavně právní výbory ve shodě s panem poslancem Kontrou navrhují takovýto text ve větě po středníku:

"Zvláštní zřetel bere, a zejména finančními prostředky přispívá na družstva invalidů a jejich sociální poslání a družstva zabezpečující výstavbu a provoz družstevních bytů v rámci sociálních programů státu."

§ 39 odst. 2 ústavně právní výbory ve shodě s panem poslancem Kontrou doporučují vypustit. Tím dochází k novému číslování § 39: Stávající odstavec 3 se stává odstavcem 2, kde se počátek třetího řádku od shora doplňuje o výraz "případně", takže celá věta zní:

"Ústřední orgány státní správy projednávají se zájmovými organizacemi, vytvořenými na úrovni republik a případně federace (§ 34, 35)," ... a dále text bez změny. Tolik k § 39.

K § 48, kde je upraven postup při vzniku družstva vyčleněním, doporučují ústavně právní výbory po dohodě s panem poslancem Kontrou i se zástupci Úřadu vlády, aby výraz "provedeného po 1. 1. 1970" byl z § 48 vyškrtnut. Tolik k připomínkám pana poslance Kontry.

V průběhu projednávání pozměňovacích návrhů byla nově otevřena otázka, která je uvedena ve společné zprávě výborů, parlamentní tisk 435, na stránce 4 bod 18, v § 47 odst. 5. Prosím, abyste se zaměřili na tento text, protože ho považujeme za mimořádně důležitý.

Byla řešena otázka, - ovšem tady chci podotknout, že bez meritorního rozhodnutí nebo doporučení sněmovnám, - jak řešit funkční období těch funkcionářů, kteří byli zvoleni do různých orgánů družstva a je velice opodstatněný názor, že se dostaly do těchto funkcí bývalé nomenklaturní kádry. Navrhuje se podle textu, který máte před sebou, aby skončilo do 30. dubna 1991 funkční období těch orgánů, které byly zvoleny do 31. prosince 1989. Vznikly tady názory, že i po tomto datu, když probíhají volby do představenstva nebo jiných orgánů družstev, se dostávají zástupci starých struktur opět do těchto orgánů. Doporučuje se Federálnímu shromáždění, aby posoudilo, jestli má skončit funkční období orgánů zvolených do 31. 12. 1989, nebo funkční období orgánů zvolených do účinnosti tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že ústavně právní výbory nezaujaly konečné stanovisko k této sporné záležitosti, je na Federálním shromáždění, aby hlasováním rozhodlo, který z těchto termínů, zda 31. 12. 1989 nebo termín "účinnost tohoto zákona" bude akceptován.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Fantovi. Slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Vokál.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Vokál: Vážené Federální shromáždění, pozměňovací návrhy, přednesené poslancem Žižkou, byly po projednání za jeho účasti vyřízeny tímto způsobem. Týkaly se celkem čtyř ustanovení, paragrafu 16, paragrafu 22, paragrafu 33 a paragrafu 39.

Pozměňovací návrhy, týkající se § 16 a § 22 byly předkladatelem vzaty zpět, čili došlo k jejich vyřízení tímto způsobem.

Pokud jde o § 33, došlo k dohodě v ústavně právních výborech a po dohodě s poslancem Žižkou v tom směru, že termín "družstva", který je v první větě tohoto ustanovení, se nahrazuje termínem "družstva, družstevní podniky a zájmové organizace".

Pokud jde o § 39, slovo "projednávají", které je v první větě, se nahrazuje výrazem "jsou povinny projednávat".

Pokud jde o další návrh, který se týkal téhož ustanovení § 39 odst. 3., poslanec Žižka vzal svůj návrh zpět.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji společnému zpravodaji poslanci Vokálovi. Vážené poslankyně, vážení poslanci, fakticky byly vyřešeny ve shodě s předkladateli všechny rozhodující připomínky. Je třeba rozhodnout o jedné předložené připomínce, jak ji zde charakterizoval poslanec Lubomír Fanta. Jde o otázku účinnosti, jestli termín do 31. 12. 1989, nebo do doby účinnosti zákona. Tento pozměňovací návrh se týká § 47 odst. 5 textu, který máme k dispozici.

Budeme nyní hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. V zasedacím sále je v této chvíli přítomno 126 poslanců Sněmovny lidu, 51 poslanec Sněmovny národů zvolený v České republice a 37 poslanců zvolených ve Slovenské republice. U tohoto zákona stačí nadpoloviční většina poslanců Sněmovny národů, není třeba, aby poslanci Sněmovny národů zvolení v jednotlivých republikách hlasovali odděleně.

Nejprve hlasují poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. (Osmdesát šest.) Osmdesát šest. To je nadpoloviční většina.

Nyní žádám o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. (Šedesát tři.) Šedesát tři.

Poslanci návrh jednomyslně přijali.

Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona, ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů a podle doporučení společného zpravodaje výborů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Je to zřejmá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Tři.) Tři.

Poslanci Sněmovny národů zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z. nich souhlasí s návrhem zákona, ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu a podle doporučení společného zpravodaje výborů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. Je to zřejmá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Pět.) Pět.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schválilo zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 192, SL č. 286, SN č. 296)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dříve než budeme pokračovat podle schváleného programu, požádal místopředseda federální vlády pan J. Čarnogurský o rozšíření našeho jednacího řádu ještě o jeden bod. Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromáždenie, navrhujem, aby ste zaradili do programu tejto schôdze Federálneho zhromaždenia aj rozhodnutie o návrhu zákona o dani z príjmu obyvatežstva. Tento zákon vláda síce predložila Federálnemu zhromaždeniu v uplynulých dňoch, ale tento zákon nadväzuje na prijatý zákon o súkromnom podnikaní individuálnych osôb a zapadá do celkového rámca a do súboru zákonov umožňujúcich ekonomickú reformu.

Vzhžadom na to, že toto Federálne zhromaždenie končí svoje funkčné obdobie, neprijatie zákona by odložilo tento dôležitý aspekt ekonomickej reformy a predovšetkým by sťažilo prácu a začiatok podnikania súkromných podnikatežov, pretože by nevedeli dostatočne presne spočítať svoje náklady, najmä svoje daňové povinnosti.

Z tohto dôvodu navrhujem, aby zákon bol zaradený na program toh to zasadnutia, a aby ste o ňom rozhodli.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji místopředsedovi federální vlády. Nyní žádám předsedu ústavně právního výboru Sněmovny lidu poslance Masopusta, aby se vyjádřil jménem ústavně právních výborů.

Poslanec SL Z. Masopust: Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, na svém zasedání dnes ráno byl ústavně právní výbor Sněmovny lidu stejně jako ústavně právní výbor Sněmovny národů informován o záměru zařadit návrh zákona o dani z příjmu (tisk 413) na program této společné schůze.

Stanovisko, které zde tlumočím, není výrazem meritorního postoje ani k návrhu zákona, tím méně pak k předkladateli návrhu na změny programu. Je to stanovisko následující:

"Výbory pro sociální politiku, pro průmysl, dopravu a obchod a pro plán a rozpočet našich sněmoven, které se tiskem 413 zabývaly, doporučují, aby na program 28. společné schůze tento návrh nebyl zařazen." Výbory pro plán a rozpočet ještě zdůraznily, že v předloženém návrhu je řada závažných nedořešených problematických ustanovení. Pouze výbory pro zemědělství a výživu doporučovaly zákon s určitými úpravami na této společné schůzi projednat, eventuálně schválit.

Pokud jde o ústavně právní výbory, ty zatím vůbec tisk 413 neprojednávaly a pouze v této situaci upozorňuji, že tisk je právní úprava poměrně značně komplikovaná, kterou ústavně právní výbory sotva jsou schopny v krátké lhůtě, která by se v tomto případě asi od nich očekávala, projednat.

Proto i ústavně právní výbory se přikláněly k doporučení těch tří dvojic výborů, které jsem citoval, aby návrh zákona o dani z příjmu obyvatelstva na společné schůzi našich sněmoven zařazen nebyl. Kromě toho jsme byli informováni, že zákon - bude-li přijat - má nabýt účinnosti 1. ledna 1991. Pokud je tato informace správná, ústavně právní výbory neviděly důvodu k úspěšnému projednání návrhu, který by se měl ještě těmito sněmovnami projednat event. schválit. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji předsedovi ústavně právního výboru Sněmovny lidu za to, že nás seznámil se stanovisky výborů, které doposud projednaly návrh zákona i s názorem ústavně právního výboru. Ještě před tím, než budeme hlasovat, táži se, zda se chce někdo vyjádřit k případnému rozšíření dnešního programu? Prosím. Poslanec Zeman.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP