Pátek 4. května 1990

Poslanec SL J. Macek: Mám pozměňovací návrh v tom smyslu, aby se dnes o tomto zákonu nehlasovalo. Je to zmatečné. Celá záležitost se v ústavně právních výborech skutečně probírala, ale myslím si, že ani tam nebyla v tomto směru jednota. Vím, že zákon je třeba, ale ne nyní.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Mackovi. O faktickú poznámku sa hlási poslanec Masopust.

Poslanec SL Z. Masopust: Dovolte mi, abych jako předseda ústavně právního výboru SL učinil faktickou poznámku ke stanovisku, které jsme právě vyslechli. Neodráží korektně situaci. Ústavně právní výbory byly oba usnášení schopné. K řadě otázek zaujaly jednoznačné stanovisko a toto stanovisko budou zpravodajové k jednotlivým pozměňovacím návrhům tlumočit. V jiných případech jsme jednoznačné stanovisko nezaujali, tzn. mínění bylo rozpolcené; i na to budou zpravodajové upozorňovat. Prosím, aby poznámka, kterou jsme zde slyšeli, byla v tomto duchu korigována.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Budeme pokračovať v jednaní. Snemovňa žudu neprijala tento pozmeňovací návrh. Pokračovať v hlasovaní nebudeme.

Prosím poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s pozmeňovacím návrhom - ide o vypustenie § 22 a 23 - nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Sedm.) Sedem. Ani Snemovňa národov tento návrh neprijala.

Obe snemovne teda neprijali pozmeňovací návrh.

Prosím o ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Dále byl pozměňovací návrh poslance Macka, k § 23 původního znění 309 k odstavci 3 doplnit: "akademicko-vědecký titul bude specifikován oborem studia PhDr., RNDr., JUDr., ThDr." a do odstavce 4 doplnit - "titul PaeDr. získaný podle zákona č. 39/1980 Sb., nebude dále udělován."

Zůstává pouze úprava odstavce 3 § 23 v původním znění. I o tomto návrhu bylo v obou výborech ústavně právních hlasováno, nebylo vyjádřeno jednoznačné stanovisko - podporu získal tento návrh pouze u minoritní části poslanců, čili není vysloven většinový souhlas ústavně právních výborů s tímto návrhem.

Poslanec SL J. Macek: Musím opět vyslovit nesouhlas, z toho důvodu, že v návrhu zůstává titul MUDr. a není důvod, proč by lékaři měli být stavovsky označováni a jiné profese nikoliv. Říkám to dříve, než bude hlasováno o celé záležitosti. Jde o to, aby nebyly prosazovány resortní zájmy určitých prominentních osob.

Předsedající předseda SN J. Stank: Pán poslanec, myslím, že o tom už bola diskusia ukončená. Tu predkladajú informácie spravodajcovia, ktorí boli riadne zvolení a tak by som prosil, keby ste brali ich vystúpenia ako určujúce pre vaše konanie.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Chtěl bych faktickou poznámku, že tuto otázku na vypuštění písmene c) byl to pozměňovací návrh poslance Zelenaye, který tento návrh stáhl. Čili není o čem debatovat.

Předsedající předseda SN J. Stank: Prosím ešte raz pána poslanca Ctibora, aby zopakoval, o čom budeme hlasovať.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Jde o změnu § 23, tisk 309, odst. 3 doplnit takto: "akademicko vědecký titul bude specifikován oborem studia. PhDr., RNDr., JUDr., ThDr."

Předsedajcí předseda SN J. Stank: To, čo navrhuje poslanec Macek a čo nebolo prijaté výbormi.

Kto teda súhlasí s návrhom poslanca Macka zo Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Dvacet šest.) Dvadsaťšesť.

V Snemovni je prítomných 45 z Českej republiky a 53 zo Slovenskej republiky.

Snemovňa národov teda tento návrh neprijala.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Padesát čtyři.) Päťdesiatštyri.

Zo 141 prítomných poslancov Snemovne žudu je 54 pre tento návrh. Ani Snemovňa žudu teda tento návrh neprijala. Prosím o ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Dažší pozměňovací návrh předložil poslanec Baruš k § 37 původního textu (tisk 309). Doporučil, aby bylo v odstavci 1 znění upraveno tak, že místo slov "morální úroveň" se dá "odborně pedagogickou úroveň vysoké školy. Ústavně právní výbory tento návrh nedoporučují.

Předsedající předseda SN J. Stank: O návrhu poslanca Baruša budú najprv hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z nich s takto upraveným znením zákona súhlasí? (Hlasuje se.) (Šedesát pět.) Šesťdesiatpäť.

Zo 141 poslancov Snemovne žudu súhlasí s pozmeňovacím návrhom 65 poslancov, takže návrh nebol v Snemovni žudu prijatý.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s úpravou tak, ako ju navrhuje poslanec Baruš, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Třicet dva.) Tridsaťdva.

Z 97 prítomných poslancov Snemovne národov 32 súhlasí s návrhom poslanca Baruša, takže ani Snemovňa národov návrh neprijala.

Prosím o ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Další návrh podal poslanec Maštálka, a to na úpravu § 40 (tisk 427). Jde o odnímání vědecko-pedagogických titulů přiznaných po 22. 12. 1969. Poslanec Maštálka navrhuje, aby byla posunuta doba nabytí platnosti tohoto ustanovení na 1. červenec 1991.

Předsedající předseda SN J. Stank: O návrhu poslanca Maštálka budú najprv hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Čtyřicetpět.) Štyridsaťpäť.

Zo 144 prítomných poslancov Snemovne žudu s návrhom súhlasí 45 poslancov. Snemovňa žudu návrh neprijala.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Třicet.) Tridsať.

S návrhom súhlasí 30 poslancov Snemovne národov z 98 prítomných, to znamená, že ani Snemovňa národov tento pozmeňovací návrh neprijala.

Prosím o ďalší návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: To je v podstatě, pokud jde o pozměňovací návrhy všechno, kromě těch, které se na doporučení ústavně právních výborů stávají součástí zprávy. Bylo ještě několik pozměňovacích návrhů ve smyslu formulačních nebo technických chyb. Ty budou upraveny v závěrečné redakci zákona po jeho schválení.

Předsedající předseda SN J. Stank: Myslím, že by bolo vhodné, aby ste informoval Federálne zhromaždenie, ako bude na základe jednaní ústavnoprávnych výborov upravená spravodajská správa.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Bude změněn § 30 na základě návrhu ministra Vacka ve znění, které tady přečetl. Bude vypuštěno ustanovení o zmocnění ministerstva národní obrany na úpravu přípravy posluchačů vysokých škol k vykonání základní vojenské služby. Ze zásadních věcí, které mají vztah k meritu věci, je to všechno. Pak jde pouze o drobné úpravy, kterých je mnoho.

Předsedající předseda SN J. Stank: O faktickú poznámku požiadal poslanec Baruš. Dávam mu slovo.

Poslanec SL V. Baruš: Pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že se neprohřeším proti jednacímu řádu, když znovu uvedu, že jsem požádal, a předem jsem hluboce a vděčně poděkoval předkladateli návrhu zákona, aby nás seznámil s písemným stanoviskem nezávislého Odborového svazu pracovníků školství k § 37. Důvody mám dva.

První je vážný - vystoupení pana ministra Millera mne natolik inspirovalo, z hlediska jeho sociálních přístupů a důslednosti spolupráce s ROH, že na tomto požadavku trvám.

Za druhé prosím, aby zde bylo veřejně vyhlášeno, zda se na tento nový výpovědní důvod, který zákoník práce dosud nezná, vztahuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečování pracovníků při jejich rekvalifikaci.

Velmi se vám omlouvám, pane předsedající.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Ďalšiu faktickú poznámku má poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, já v žádném případě nechci torpedovat přijetí tohoto zákona. Ale bylo odhlasováno již tolik změn a tolik doplňků, že nakonec nevíme, co vlastně budeme schvalovat. Navrhuji toto: Aby byla udělána závěrečná redakce, abychom to dostali na stůl v pondělí nebo v úterý a to hotové tisky, abychom věděli vlastně o čem hlasujeme. Já za svou osobu odmítám hlasovat, zdržím se hlasování, protože nevím o čem hlasuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Prosím spravodajca pána Ctibora.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Hlasovat by se mělo o znění zákona podle tisku 309 s úpravami, které jsou obsaženy ve společné zprávě výborů tisk 427 s tou úpravou, kterou jsem tady citoval. Čili nevidím důvod, proč by se nemohlo hlasovat dnes. Co se týče té odpovědi, v ústavně právním výboru se o tom hovořilo a bylo řečeno, že toto ustanovení dává jiný výpovědní důvod, čili tak jak legislativci se k tomu vyjádřili, všechna ustanovení zákoníku práce se na tento bod vztahují.

Co se týče stanoviska odborové organizace a odpovědi na váš vstup, já sám jsem mluvil s poslancem Kusým před jednáním ústavně právních výborů a dohodli jsme se, že bude-li to zapotřebí, tak odpoví před hlasováním. Já jsem se domníval, že v jednání se pan poslanec Kusý vyslovil k těm problémům, tak jestli je zapotřebí, aby ještě vystoupil nyní, jakožto navrhovatel a zodpověděl vaše otázky, tak bych ho poprosil.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Ctiborovi, prosím pana poslanca profesora Kusého, aby sa vyjadril.

Poslanec SL M. Kusý: K týmto otázkam sa niekožkokrát vyjadrovali poslanci, hovorili sme o tom v ústavnoprávnych výboroch a tak som nepovažoval za potrebné znovu to opakovať.

So stanoviskom odborov je situácia taká: keď sme prerokúvali zákon o vysokej škole v Rade vysokej školy, vo fórach Slovenskej republiky, v akademickom fóre, v Študentskej únii, v Študentskej rade a samotnej Rade vysokej školy, tak nové odbory ešte neex:istovali. Tieto odbory sa ustanovovali oveža neskoršie, to znamená, že ich stanoviská boli anticipované v týchto akademických fórach, ktoré plne reprezentovali akademickú obec, boli to demokraticky zvolené orgány. Odbory sa nám vyjadrovail až dodatočne, až na poslednú chvížu a tieto stanoviská odborov sú v tomto ohžade teda sporné. Keď môžu tieto odbory hovoriť za pracovníkov vysokých škôl, tak je treba si uvedomiť, že napr. pracovníci vysokých škôl v Čechách sa vo svojej väčšine plne vyjadrili za iné odborové usporiadanie, a v mnohých prípadoch sa k členstvu v tomto zväze ani neprihlásili.

Demokraticky zvolené orgány vysokých škôl si vytvorili Radu vysokých škôl, ktorá z poverenia 22 vysokých škôl a 80 fakúlt sa podiežala na príprave vysokoškolského zákona. To znamená, že na zasadaniach Rady vysokých škôl v stovkách pripomienok, ktoré má Rada zdokumentované, sa neobjavili námietky proti § 37, proti ktorému až na poslednú chvížu odbory v spornom zastúpení vyjadrili to svoje odmietavé stanovisko.

Pokiaž ide o samo ustanovenie § 37, tak tento paragraf je právne plne opodstatnený a v zhode so Zákonníkom práce, s jeho ustanovením § 5, podža ktorého pracovno právne vzťahy učitežov vysokých škôl môžu byť upravené zvláštnym zákonom. A to je práve on.

Tento návrh súčasne vytvára i mechanizmy kontroly zneužitia tohoto ustanovenia tým, že iniciatíva tohoto zakotveného postupu je na demokraticky zvolených samosprávnych orgánoch, na akademickom senáte školy alebo fakulty. Nevidím tu teda spor so Zákonníkom práce, navyše ide o dve rôzne veci, § 37 nám hovorí len o rekonkurzoch na obsadené meista, ale nedotýka sa samého pracovno právneho vzťahu. Samozrejme, ak kandidát, ktorý na danom mieste nespĺňa podmienky konkurzu, nevyhovuje konkurzu, dostáva sa do určitého procesu, ktorý plne bude zodpovedať Zákonníku práce, nevidím tu žiadny spor. Konkurz sa nedotýka Zákonníka práce v tomto zmysle. Takže nevidím žiadny spor so Zákonníkom práce. Tožko na vysvetlenie. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Chce ešte spravodajca Ctibor vystúpiť?

Společný zpravodaj výborů SN poslanec T. Ctibor: Já bych jenom na závěr chtěl říci vzhledem k poznámce, která tady padla, že se nedomnívám, že jsou závažné důvody k tomu, aby nebylo o návrhu zákona nyní a dnes hlasováno.

Doporučuji tedy oběma sněmovnám, aby hlasovali dnes. Doporučuji na základě zprávy tento návrh ke schválení.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Je súhlasný názor i spravodajcu zo Snemovne žudu k tejto záležitosti? Prosím poslanca Valku.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec E. Valko: Ide mi o vzťah k ustanoveniu vyhlášky č. 195/1988. Totiž pán profesor Kusý jednoznačne poukázal na väzbu medzi vysokoškolským zákonom a Zákonníkom práce. V Zákonníku práce totiž v § 46 odsek 1 písm. e) je uvedené, že každá organizácia môže dať výpoveď, a to je práve v § 37, ktorý na to nadväzuje, z dôvodov, keď nesplní požiadavky, alebo predpoklady pre výkon práce. A teraz teda pokiaž ide o väzbu na ustanovenie vyhlášky č. 195/1988, keď dáte výpoveď pracovníkovi z dôvodu nesplnenia požiadaviek, tak samozrejme sa nevzťahuje táto vyhláška. Táto vyhláška se vzťahuje len vo väzbe na potrebné organizačné zmeny a potrebu rekvalifikácie. Ale tu nedošlo k organizačným zmenám. Poviem to možno dosť vulgárne, proste nie je schopný vykonávať túto prácu a my by sme mu ešte poskytli aj všetky vyrovnávacie príspevky za to, že je proste neschopný?

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem pánovi poslancovi. Chce sa ešte poslanec Baruš vyjadriť?

Poslanec SL V. Baruš: Mám jedinou prosbu, já pochopím, že může existovat neschopný vysokoškolský docent nebo neschopný vysokoškolský profesor. Přesto vás prosím, protože jsem členem výboru pro sociální politiku, aby tito lidé, kteří budou propuštěni, měli alespoň takové sociální jistoty, jako mají recidivisté. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu o celom zákone. V Snemovni žudu je 143 poslancov, v Snemovni národov 44 poslancov zvolených v Českej republike a 41 poslancov zvolených v Slovenskej republike. Obidve snemovne sú uznášania schopné.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov zo Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov Snemovne žudu a podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) (Devadesát osm.) Deväťdesiatosem poslancov súhlasí zo stoštyridsaťšiestich prítomných v tejto chvíli.

Je niekto proti? (Dva.) Dvaja.

Ostatní sa zdržali hlasovania.

Poslanci Snemovne žudu zákon schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov Snemovne národov a podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Šedesát šest.) Šesťdesiatšesť poslancov Snemovne národov z deväťdesiatštyroch prítomných poslancov je za tento návrh.

Je niekto proti? (Jeden.) Jeden.

Ostatní sa zdržali hlasovania.

Aj poslanci Snemovne národov zákon schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zákon schválilo. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 195, SL č. 289, SN č. 299)

Tým sme pre dnešok z hžadiska časového, ale nie programového, vyčerpali náš čas, stanovený na rokovanie.

Skôr než skončím, alebo preruším zasadnutie 28. spoločnej schôdze, chcem vám opätovne pripomenúť, že budeme v zasadnutí pokračovať 9. i 10., to znamená do štvrtka popoludnia predpokladám,

Upozorňujem ešte, že v pondelok 7. 5. o 8.00 hodine sa uskutoční schôdza výborov ústavnoprávnych v miestnosti 274. Výbory prerokujú tlač č. 388, 375, 348, 406, 407 a 413.

Prerušujem zasadnutie spoločnej schôdze Snemovne žudu a Snemovne národov do pondelka. Želám vám príjemný víkend.

(Schůze přerušena v 15.45 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP