Pátek 4. května 1990

Opakujem, že pripomienky k zákonu o vysokých školách, ktoré postúpili, sa nerozchádzajú s pripomienkami, ktoré spracoval štáb na ministerstve školstva.

Záverom dovožte, aby som vyslovil svoje hlboké presvedčenie, že pri práci nad týmto zákonom, ktorého znenie ste dostali v slovenskom jazyku, preukázalo, podža môjho názoru, vynikajúcu, výbornú, vecnú a priatežskú spoluprácu medzi slovenskými a českými kolegami. Niektorí z nich tu sedia a ja by som chcel vysloviť poďakovanie. Práve pri takejto vecnej práci, kde je treba prekonať mnoho obtiaží, sa ukazuje, čo je to spolužitie. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Balgavému. Rozprava zrejme motivovala ďalších dvoch poslancov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Dávam slovo poslancovi Zelenayovi, ktorý sa prihlásil s faktickou poznámkou.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vôbec som neprotestoval proti dodatku pri § 40, absolútne ho podporujem a plne súhlasím s tým, čo hovorí. Iba som sa pýtal, čo to je "občianska česť" - to sa týka § 28.

Súhlasím s jeho návrhom a potom beriem svoj pozmeňovací návrh späť s tým, že ústavnoprávne výbory by mali určitým spôsobom vymedziť a definovať, čo to je "občianska česť", na základe akej "morálnej cti" atď.

Ešte by som prosil o odpoveď ohžadne titulov MUDr. a MVDr.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Zelenayovi. Dávam slovo poslancovi Svobodovi.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Zelenayovi. Slovo dávam poslancovi Svobodovi.

Poslanec SN J. Svoboda: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, po konzultaci s akademickou obcí bohoslovecké fakulty si dovoluji přednést drobný pozměňovací návrh na znění § 32 v tom smyslu,- aby z nadpisu i ze znění byl vyškrtnut termín bohoslovecké fakulty. Bohoslovecké fakulty se podle včerejšího usnesení staly součástí universit. Po vyškrtání dvanácti bodů, které se mohou vztahovat na bohoslovecké fakulty, mohly by se tyto fakulty dostat zcela mimo rámec obecného statutu university, v níž jsou zařazeny. Myslím, že pokud by toto bylo jejich přání, pak by nemělo smyslu, aby byly součástí universit. A to jejich záměrem není.

Pokud by byla tendence postavit tyto fakulty na jinou úroveň než ostatní fakulty university, pak má ostatně každý právo založit si i svou vysokou školu s vlastním statutem. Proto vyškrtnutí termínu "bohoslovecké fakulty" dává možnost škole, která není ochotná v rámci university se ztotožnit s vysokoškolským zákonem a statutem university, aby taková možnost pro ně byla, ovšem mimo universitu. Myslím, že není nejmenší důvod, aby jedna fakulta měla dvanáct paragrafů jiných z vysokoškolského zákona při jedné universitě a ostatní ne.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Svobodovi, udelujem slovo poslancovi Paloušovi.

Poslanec SL M. Palouš: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, ještě malou poznámku k titulům. Pokud hodláme do budoucna navrhovat anglosaskou terminologii, mít titul bakalář a magistr, myslím, že bychom si měli z americké terminologie nebo z americké skutečnosti vzít ještě jeden příklad. Tam se totiž tituly skoro vůbec nepoužívají. Mně se zdá, že celá debata, zda máme staré tituly rušit nebo odnímat hodnosti docentské či profesorské působí dojmem, jako bychom stále byli poplatni atmosféře v posledních 20ti letech, že dokonce navazujeme na tradici rakousko-uherskou, která postavení člověka ve společnosti určovala pomocí titulů.

Myslím, že když tituly budeme rušit nebo některé odnímat, že tím paradoxně jejich důležitost ještě více potvrdíme. Přimlouvám se proto za to, aby situace zůstala taková, jaká je, abychom tituly nikomu neodnímali, ani je nerušili. Jestli je někdo RSDr., ať jím zůstane i nadále, vždyť i to je určitá identifikace jeho kvalifikace, kterou získal a zároveň jestli je RSDr. a schopný odborník, nechť mě přesvědčí jiným způsobem než titulem.

Druhá poznámka se týká § 37. Tam se plně připojuji k těm, kteří vůči tomuto paragrafu vyslovili určité námitky. Je tam uvedena formulace, že se to týká míst, která jsou již obsazena. Myslím teď na konkursy nebo řízení, zda dotyčný člověk splňuje mravní či kvalifikační požadavky na kladené místo. Chápu smysl tohoto paragrafu. Jistě na našich universitách a dalších vysokých školách je mnoho lidí, kteří žádní vědci nejsou a jejichž mravní a politická způsobilost je velmi pochybná. Myslím ale, že jestliže budujeme, zakládáme nové vysoké školství, není mi jasný termín "obsazené místo". Mám tomu rozumět tak, že když někdo na nějaké místo dosedne, má ho obsazené až do 65 let, než odejde do penze? Mělo by snad být jasné, že se budují nové školy, nové katedry, nově se bude strukturovat systém vědecké a výchovné práce. Tam by snad jednotlivé smlouvy, uzavírané s jednotlivými pedagogy, měly mít i určitou časovou omezenost. Pokud bych se odvolal na americkou skutečnost, tam je známa migrace jednotlivých vysokoškolských učitelů, což neznamená, že když někdo učí na Karlově universitě jeden rok, že tam musí učit i nadále a na druhé straně je zdravé, aby někdo, kdo symbolizuje nebo zakládá určitou vzdělávací tradici v určitém oboru, aby na katedře setrval. Toto je věc natolik individuální, že zde nevidím žádný problém.

Mně se § 37 nelíbí, protože tím vytváříme prostor, aby se zakládaly nějaké nové kádrové komise a že bychom dělali to, co jsme v minulosti kritizovali. Myslím, že problém kvalitního obsazení učitelských míst by měl automaticky následovat za tím, jak je tento systém koncipován, že by to měl být systém otevřený, aby nakonec bylo jasné, kdo kde má být. Zdá se mi nevhodné, že řešení naší současné situace by mělo být kodifikováno tímto paragrafem, který může mít dosti negativních a nešťastných důsledků.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Kto sa ďalej hlási o slovo? Poslanec Masopust.

Poslanec SL Z. Masopust: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nehlásím se do rozpravy, ale byl jsem vlastně akademikem Barušem vyvolán, neboť mi položil otázku. Byl jsem dotázán na to, jak probíhalo projednávání předlohy tohoto zákona o vysokých školách v ústavně právních výborech.

Především musím říci - a tím vlastně navazuji na slova prvního řečníka dnešní debaty poslance Šolce - že návrh zákona o vysokých školách byl připravován ve spěchu. Myslím tím tu fázi, která předcházela jeho vstup na parlamentní půdu. To samo o sobě není nic divného. Ve spěchu jsou předkládány a připravovány všechny předlohy. Chtěl bych ovšem Federální shromáždění ujistit, že tento spěch se nikterak výrazně neodrazil na práci ústavně právních výborů. Dokonce je nutné říci, že tento tisk, tuto předlohu, měli členové ústavně právních výborů v rukou podstatně déle než celou řadu tisků jiných.

Ústavně právní výbory se tímto návrhem zákona zabývaly minulý týden, a to podstatnou část čtvrtečního večera a podstatnou část pátečního odpoledne, celkem mu tedy věnovaly sedm hodin svého času. Vzhledem k naplněnosti programu společných schůzí ústavně právních výborů je snad možno toto kvantum času považovat za dostatečné a snad je možno brát ho i jako symptom dostatečně zevrubného a seriózního projednávání. Projednávání v ústavně právních výborech se aktivně zúčastnila i řada hostí, zástupci ministerstva školství, akademičtí funkcionáři, někteří představitelé pedagogů i experti. Výsledek tohoto projednávání je obsažen ve společné zprávě.

Toto vše uvádím, abych poodhalil roušku z kuchyně ústavně právních výborů, nikoli proto, abych vše, co je v předloze obsaženo a co je také obsaženo ve zpravodajské zprávě, hájil. Naopak, sám mám k řadě ustanovení jak původní předlohy, tak k některým z těch, které v podobě změn přešly do zpravodajské zprávy, kritické výhrady. V tom se stavím plně na stranu řady diskutujících.

Zde už ovšem opouštím pozici předsedy ústavně právního výboru Sněmovny lidu a zaujímám pozici poslance. Od počátku mi nebylo jasné - a chci vám to tady veřejně říci - proč v podstatě vládní návrh je prezentován Federálnímu shromáždění jako iniciativní návrh jednoho poslance. Domnívám se, že to musí mít nějaké odůvodnění. Nevím přesně jaké.

Za druhé mi není jasné (i když sebeméně nezpochybňuji, že věc spadá do legislativní kompetence Federálního shromáždění), proč se přípravy tohoto zákona aktivně nezúčastnily - a to nikoliv v pozadí, ale přímo, veřejně, na otevřené scéně - vláda České republiky a vláda Slovenské republiky, jimž v této oblasti přináleží výkon státní správy a financování.

Mám-li reagovat na situaci, která se tu vytvořila, musím říci, že je to situace velmi spletitá a i když jsme na lecjakou komplikaci zvyklí, přece jen v něčem výjimečná. Zákon je zde tady v dlouhé diskusi výrazně předěláván a od ústavně právních výborů, které nepochybně budou za chvíli svolány ke společné schůzi, se toho očekává až příliš. Dokonce někteří poslanci jakoby volali po tom, aby ústavně právní výbory chvíli jednaly jako kodifikátor morálky nebo ten, kdo definuje pojmy v podstatě mimoprávní.

Je samozřejmé, že poslanci ústavně právních výborů jsou odhodláni se sejít a odvést práci, která se od nich očekává, ovšem domnívám se, že to nebude práce snadná a rychlá. Nevylučuji ani, že diskuse, která tu odezněla, může eventuálně přivodit podstatné komplikace při přijímání návrhu, který nám byl předložen.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Masopustovi. Žiada ešte niekto slovo? (Ne.) Nežiada. Môžeme teda rozpravu vyhlásiť za ukončenú. Obaja spravodajcovia výborov sa chcú poradiť s ústavnoprávnymi výbormi o predložených pozmeňovacích návrhoch. V rozprave vystúpilo celkove 23 poslancov a poslankýň. Ak som dobre evidoval, 15 z nich predložilo pozmeňovacie návrhy. Ústavnoprávnym výborom musíme dať asi 2 hodiny na to, aby spracovali pripomienky a odporučili nám prostredníctvom spravodajcov, ako s nimi naložiť. Odporúčam prerušiť naše rokovanie do 14.00 hodín. Hlási sa ešte poslanec Mandler. Dávam mu slovo.

Poslanec SL E. Mandler: Podle toho, jak komplikovaná je situace, se já osobně domnívám, že dvě hodiny vůbec nemohou stačit ke zpracování připomínek. Bylo by možná dobré, kdyby se nejprve ústavně právní výbory sešly za účasti zpravodajů k posouzení toho, jak dále postupovat, protože tato věc není zcela jasná. Nemělo by smyslu, aby dnes celé odpoledne ústavně právní výbory jednaly a ostatní poslanci mezitím jen čekali.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ak budeme akceptovať tento návrh, odporúčam, aby sme prerušili rokovanie na plánovanú poludňajšiu prestávku do 13.30 hodín. Odporúčam, aby sa ústavnoprávne výbory zišli hneď a dohodli sa na ďalšej organizácii svojej práce. Prosím, aby sa ich zasadnutia zúčastnili aj predsedovia výborov pre kultúru a výchovu, poslanec Šútovec a poslankyňa Hyková (prípadne podpredseda snemovne národov), predkladatež a všetci, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, ďalej zainteresovaní zástupcovia ministerstiev, ktorí sú tu prítomní ako hostia.

Prerušujem rokovanie do 13.30 hodín.

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.17 hodin.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovožte niekožko slov, niekožko organizačných poznámok. Medzitým, keď na zasadaní výborov ústavno právnych sú prerokúvané pripomienky, ktoré ste vzniesli k zákonu o vysokých školách, môžeme počas ich zasadnutia prerokovať, pretože ukazuje sa, že sme uznášania schopní, vládny návrh zákona o zmene predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení, materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov. Potom by sme pokračovali v hlasovaní o pripomienkach, prípadne o návrhoch VÚP, ktoré sa týkajú zákona o vysokých školách. Skončenie dnešného zasadnutia predpokladáme o 16.00 hodine.

V tejto súvislosti vás ale musím informovať, že na základe porady vedúcich funkcionárov Federálneho zhromaždenia, ktorá sa zišla v poludňajšej prestávke, sme zhruba 1 deň za časovým harmonogramom, ktorý bol stanovený pre 28. spoločnú schôdzu Snemovne žudu a Snemovne národov. Súčasne je v tomto časovom harmonograme čiastočne podhodnotený bod programu, ktorý sa týka interpelácií, ktoré sú plánované na budúci týždeň v utorok. Znamená to, že podža hrubého odhadu potrebujeme predĺžiť naše zasadnutie o dva dni, alebo o jeden a pol dňa. Porada vedúcich funkcionárov navrhuje, aby sme pracovali tak, že budeme pracovať ešte 9. a 10. mája, to znamená, aby sme nerobili prestávku na jeden deň, nevracali sa domov a neprichádzali potom na 10. a 11. znovu do Prahy. Znamená to, že by sme tu trávili 9. mája, ktorý je štátnym sviatkom. Samozrejme, keď ide o takýto návrh, ktorý sa týka vlastne toho, že vám, poslancom, presúvame v podstate toto pracovné vožno - predpokladám, že tak to vyjde a tak to dopadne z 9. na 11., prosím aby ste sa k tomu vyjadrili. Kto má zásadnú pripomienku?

Poslanec SL F. Axmann: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, domnívám se, že bychom měli rozhodnout o tom, jak zde budeme zasedat, tedy o tom, co zde předseda Stank nastínil.

Doporučoval bych, abychom si zredukovali program na příští týden, a abychom skončili 9. večer. Protože ve své podstatě už jsou nachystané volební akce a řada věcí a předpokládám, že řada z vás se bude omlouvat a nebudeme usnášení schopní.

Čili doporučuji, abychom zasedali 7., 8. a 9. května, ale 9. se rozjeli, popřípadě si zredukovali program Federálního shromáždění a některé body přesunuli na nové Federální shromáždění, které nejsou tak časově háklivé, že by musely být projednány.

Předsedající předseda SN J. Stank: Také body, bohužiaž, nepoznám, niekožkokrát sme preberali program, aby sme ho zredukovali a výsledok toho bol, že sa sústavne požaduje, aby sme do pragramu zaradili ďalšie body. Taký návrh prišiel aj teraz nedávno z vlády. Viete, že vo výboroch ste prerokúvali ďalší návrh zákona, který ešte ani nie je v programe. Samozrejme, je možné, že 9. večer skončíme; to nikto nevie presne predpokladať, aké budú a či budú prestávky toho typu, ako momentálne. Pripúšťam, že skončíme 9., ale vzhžadom na to, že je treba technicky zabezpečiť ubytovanie, dopravu, radšej hovorím o tom ďalšom poldni, alebo dni, o 10. 5. Prosím, keď nie sú ďalšie pripomienky a ostatní súhlasíte s takýmto postupom, aby ste si zariadili veci tak, že 28. spoločná schôdza bude pokračovať 9. a 10. mája. Sú ešte nejaké pripomienky? Poslanec Géci.

Poslanec SL M. Géci: Prečo sa má začať o 10.00 hodine? Začneme o 8.30 hodin. (pojevy nesouhlasu).

Předsedající předseda SN J. Stank: Pokúsil by som sa vysvetliť túto vec. Samozrejme, že nechceme, aby poslanci cestovali už v nedežu na zasadnutie. Z tohto dôvodu je plánovaný začiatok o 10.00, aby sa mohli dopraviť predovšetkým lietadlami, ale i rýchlikmi do Prahy. Z dopravných dôvodov je zasadnutie posunuté takto.

Keď to bude vašim prianím, budeme teda radšej zasadať ďalej v pondelok a utorok, aby sme stihli program. Aký bude ovšem priebeh, to sa nedá predpokladať.

Místopředseda FS B. Kučera: Kolegyně a kolegové poslanci, nechci jednání zdržovat, ale domnívám se, že zdali skončíme 9. večer nebo ne, záleží do značné míry také na nás samotných. Proto byl bylo dobré, kdyby k tomu zbytku programu každý zvážil, zde jeho náměty a podněty jsou natolik podstatné, aby se s nimi znovu museli zabývat příslušné výbory. Myslím si, že při trochu schůdném pohledu na tyto otázky bychom mohli tento program zvládnout tak, abychom v podvečer 9. května mohli ukončit zasedání. Jistě by to bylo v zájmu nás všech.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Kučerovi. Dávam slovo poslancovi Hradílkovi.

Poslanec SL T. Hradílek: Nechci nikterak komplikovat situaci a sám patřím k těm, kteří by velmi rádi brzy skončili náš program. Nicméně v tomto okamžiku se musím na předsednictvo Federálního shromáždění - ačkoliv to není v programu, který jsme si schválili - obrátit s poměrně závažným návrhem. Oč se jedná? Jde o to, že nezávisle na tom, jak bude naše zasedání pokračovat, je jasné, že toto zasedání je zasedáním posledním. Jsme tedy povinnováni vytvořit jistý most pro nový parlament, pro nové poslance, kteří vzejdou z voleb. Domnívám se, že v tomto okamžiku - bohužel, přišel jsem na to dost pozdě - musím konstatovat, že jsme tento most nevytvořili. Mám na mysli text poslaneckého slibu. Jedná se vlastně o ústavní zákon a my musíme pro nové poslance schválit podle mého názoru nový text slibu, který by byl pro ně přijatelný.

V této věci se obracím na předsednictvo Federálního shromáždění, aby posoudilo tuto situaci a udělalo všechny potřebné legislativní kroky k tomu, aby bylo možno na našem posledním zasedání nový text slibu poslanců schválit.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem pánovi poslancovi Hradílkovi. Podža informácií, ktoré mám, bol už sžub zmenený, ale samozrejme, že to posúdime.

Chce sa ešte niekto vyjadriť k pokračovaniu zasadania 9. a 10. mája? (Nikdo se nehlásil.) Nikto. Budeme teda pokračovať 9. a 10. 5. v našom zasadaní.

A teraz prejednáme

14

Vládny návrh zákona o zmenách predpisov o nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisoch (tisk 396) a spoločná správa výborov Snemovne žudu

a výborov Snemovne národov (tisk 410).

Prosím pána ministra Petra Millera, aby odôvodnil vládny návrh.

Ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předloženým návrhem zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů zahájila vláda národního porozumění na základě svého programu proces přizpůsobování sociálního zabezpečení podmínkám tržního hospodářství. Konečným cílem tohoto procesu je vybudování nové moderní soustavy sociálního zabezpečení založené na principech fondového hospodaření a demokratické správy prostředků sociálního zabezpečení. Protože vytvořit tuto soustavu najednou není v současné době možné, vláda zvolila řešení realizovat tento cíl postupně po etapách. V první etapě, která se nyní uskutečňuje předloženým návrhem zákona, se vytváří nový organizační základ jako hlavní předpoklad pro etapu druhou, která by se měla týkat zdrojů a způsobu financování sociálního zabezpečení a která bude navazovat na přestavbu daňové soustavy.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, základním cílem navrhovaného zákona je odstranit v sociálním zabezpečení dosavadní roztříštěnost provádějících orgánů a konstituovat novou jednotnou soustavu těchto orgánů. Vlivem historického vývoje, který započal již v 50. letech, působí totiž v současné době jako orgány provádějící nemocenské a důchodové zabezpečení odborové orgány, národní výbory, orgány výrobního družstevnictví, sociální komise JZD a orgány v rámci ozbrojených sil. Vedle úkolu připravit přechod sociálního zabezpečení na fondové hospodářství se návrhem zákona současně řeší aktuální požadavek, vzhledem k novému postavení, úkolům a strukturám odborů, provádění nemocenského pojištění pracovníků, které je dosud právními předpisy svěřeno před dvěma měsíci zrušené monopolní odborové organizaci, tj. ROH.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP