Čtvrtek 3. května 1990

Dúfam, že táto odpoveď poslancovi Čermákovi stačí. Ak nie, môžem ho zoznámiť s celým materiálom. Ide o materiál vežmi dlhý. Počítame s tým, že by sme v tomto roku mohli doriešiť záležitosti zhruba za 2,5 mld. Zatiaž nemáme väčší priestor, lebo v rozpočte sme si schválili len 1,1 mld na vyrovnávanie disagií, z toho je asi 450 miliónov na via akcie, tzn. že v tom nie je na dokrytie rozdielov. Snažíme sa deblokovať tovarovými dovozmi. Takýmto dovozom, ktorý ste asi všetci postrehli, sú dovozy osobných vozidiel a elektroniky z Kóree, ktoré sme doviezli za pohžadávky, ktoré sme Kórejcom dali z Lýbie. Sú však aj iné veci, ktoré sa uskutočňujú tak, že miesto aby sme tovar kupovali na vožnom trhu, kupujeme ich vo väzbe na naše pohžadávky. Je to však problém.

Druhá časť interpelácie pána poslanca Čermáka bolo, aké boli výsledky cesty predsedu vlády Adamca do Iráku. Musím povedať, že žiadne. Žiadne úhrady sme z Iráku nedostali. Bolo tam sžúbené, že bude na úrovni ministra zahraničného obchodu a financií ďalšie rokovanie s Irákom o platení pohžadávky, ktorú tam máme. Zatiaž k tomu nedošlo. Najskôr sme v decembri nemohli my s ministrom Klausom, potom nemohli oni, takže došlo k takej hre, kto kedy viacej pomohol.

Zostávalo ešte podpísať zmluvu, kde Technoexport a Chepos dodávajú značné tovarové dodávky asi za 150 mil. dolárov, zaistené inými pohžadávkami, iným spôsobom, než tomu bolo doteraz. Z tohto dôvodu zatiaž k ceste nedošlo. Iráčania chcú po nás odložiť úvery o 4 roky a potom ich ďalšie 4 roky splácať. Znamenalo by to pre nás, že by sme z tej pohžadávky dostali primálo a z tohto dôvodu sa snažíme zmeniť ich postavenie rôznymi komerčnými aj nekomerčnými akciami. Inakšie cesta, bohužiaž, nepriniesla nič. Nejaké pohžadávky - deblokované - priniesla cesta v Egypte.

Pokiaž ide o Slušovice, iba vežmi stručne. Pre informáciu vás všetkých, aby ste mali prehžad. Vydali sme ako ministerstvo zahraničného obchodu povolenie k zahranično-obchodnej činnosti JRD Slušovice 30. 11. 1988. Predtým boli nejaké jednorázovky. Celý rad žiadostí bol zamietnutý.

Bola tu otázka na vývoz zbraní. Mám problém, pre tože nie som schopný mať v takom krátkom čase dokumentáciu, ale bol povolený vývoz 500 ks podvozkov, znehodnotených ako zbrane, ako šrot. K tomuto vývozu nedošlo, pretože podmienky, ktoré ministerstvo zahraničného obchodu dalo ako podmienky pre realizáciu tohto obchodu, v podstate znamenalo, že Argokombinát Slušovice stratil záujem na dodávkach šrotu. Toto rozhodnutie nie som schopný dokázať, ale bolo údajne prerokované vo vláde a vláda k tomu dala pokyn ministerstvu zahraničného obchodu.

Čo sa týka priamych vzťahov - JRD Slušovice obdržalo 13 časovo obmedzených rozhodnutí. Tiež dostalo obmedzenie čo sa týka obchodu s Vietnamom - za akých podmienok toto môžu alebo nemôžu robiť.

Čo sa týka zahraničných osobných vozov, z evidencie, ktorú máme v rámci colného systému k dispozícii, bolo medzi rokmi 1987-1989 17 osobných automobilov zahraničnej výroby dovezených do Slušovic. Väčšina z nich boli vozidlá nakúpené od súkromníkov (4 z Prahy, ďalej z Tábora, Pezinku, 3 nákupy z Mototechny od Daewoo ...). Ďalšie dve vozidlá boli dovezené na základe devízového papiera, resp. devízového prídelu - dve BMV a 2 športové vozidlá Audi, ktoré boli zapožičané a opäť boli vyvezené do zahraničia.

Z tohto pohžadu sme nezistili z colného pohžadu žiadne porušenie predpisov. Myslím, že všetky dovozy boli urobené správnou cestou. Je otázka, či neboli porušené ostatné predpisy, napr. že riadiatež by nemal mať viac ako 1600 kubíkov - to je vládne nariadenie, ktoré sa vzťahuje aj na iných. Neviem, či v tejto oblasti došlo k nejakému porušeniu.

Vežkým problémom je oblasť kooperácií. Kooperácie nepodliehajú povoleniu. V rámci kooperácií mohlo dôjsť k vývozu kde-čoho. Uzavretie zmluvy do 30 miliónov sa neschvažovalo. Teraz podža nového zákona sa vôbec nebude schvažovať.

V rámci týchto kooperácií už podlieha tovar normálnemu povožovaciemu konaniu a z týchto dôvodov boli už zistené veci, ktoré tu poslanec Kovář citoval - sušené mlieko cez Koospol (3320 ton) , ďalej to bola šošovica, farebné kovy, vývozy zinkových plechov, fólií, hliníkový odpad, volframový prášok atď. Nepodarilo sa nám zistiť nič iné.

Za jeden vežký problém, na ktorý musím, bohužiaž, povedať, že nie som schopný ani pri ďalšom časovom termíne poslancovi zodpovedne odpovedať, je otázka zistených vývozov JRD Slušovice, ktoré sa zabezpečujú cez iné organizácie ako vlastný vývoz.

Tam by mohlo dôjsť aj k deklarovaniu farebných kovov, ale to by sme museli v podstate všetky vývozy preveriť. Nemusí to byť vždy vyvezené ako farebné kovy, ale, povedzme, napríklad ako zbytky káblov alebo neošetrené zlomkové ostatky farebných kovov, a to by sa dalo vežmi ťažko zistiť. Priamy vývoz farebných kovov v rámci Slušovíc nebol na colnici zistený.

Chcel by som povedať, že zisťovanie vývozu nám robilo značné problémy, predovšetkým v tej časti, kde sa poslanec Kovář pýtal, či sa niektoré tieto vývozy robili na základe nátlaku politických orgánov a podpory politických miest. To sa nedá, žiaž, v žiadnom vývoznom povolení dnes preukázať.

Jediné, kde sme zistili záznam, to bol vývoz tých 500 podvozkov tankov. Museli by sme ísť do skutočne podstatných záznamov. Nemám, žiaž, žiadnu možnosť z podkladov, ktoré sú k dispozícii, na ministerstve zistiť tieto veci.

Chcel by som ešte povedať z titulu mojej predchádzajúcej funkcie, keď som bol generálnym riaditežom Motokovu, že sme mali so Slušovicami problémy. V dvoch prípadoch sme skončili prokurátorským oznámením a zabezpečili sme to, že tieto dva prípady sa dostali pred riešenie prokurátorom. Žiaž, ani jeden nebol dotiahnutý do konca. Jeden pre amnestiu. Druhý údajne pre nedostatok dôkazov. Znamená to, že sa nám nepodarilo tieto problémy riešiť inak než ako prokurátorským napomenutím. Z tohto pohžadu by som chcel poslanca Kovářa požiadať, či by mu táto odpoveď postačila. Chcel by som mu povedať, že ten 6-stránkový list mám, samozrejme, k dispozícii.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Hlásí se poslanec Kovář.

Poslanec SN M. Kovář: Samozrejme chápem zložitosť tohto problému a ťažkosti, ktoré vznikajú pri jeho spracovaní a odpovedi. Nemôžem byť spokojný iba s výpočtom týchto okolností, ktoré, aby som tak povedal, sú často vežmi všeobecné a nie sú komentované. Napríklad si neviem dobre predstaviť, čo to znamená, že bol zahraničný podnik obchodného charakteru založený podža rakúskeho právneho poriadku.

Pýtam sa, či môže niektoré iné JRD či JZD u nás niečo takého založiť? 50 % majetková účasť na zahraničnom kapitále tohto zahraničného podniku bola povolená v dohode s FMF, Štátnou bankou, podža výnosu atď. To sú všetko otázky, na ktoré som sa pýtal, ale odpoveď je skutočne vežmi kusá a nejde do hĺbky.

Ministr zahraničního obchodu ČSFR A. Barčák: Založenie spoločného podniku v zahraničí môže urobiť každý, nielen JRD, ale ktorýkožvek podnik. Teraz - podža nového zákona - na to už nepotrebuje nijaké povolenie, stačí registrovanie tohto zámeru a oznámenie o tom, akým spôsobom a z čoho sa to hradí. Inakšie ktorýkožvek podnik v republike má možnosť podža starého zákona založiť si zahraničnú majetkovú účasť. Pokiaž má na ňu, samozrejme, peniaze a dostal k tomu povolenie. JZD Slušovice k tomu povolenie dostalo. Môžu robiť akúkožvek zahranične obchodnú činnosť podža rakúskych predpisov a zákonov. Toho sa týkajú obchodné operácie smerom naspäť do Československa. Tam sú veci, na ktoré si budeme musieť zvykať. Máme v zahraničí zhruba 90 spoločných podnikov, kde sme buď 100 % držitežmi majetku alebo sme v minoritnej účasti, možná ich bude viac ako 100, kde máme normálne bežný obchodný styk, povedzme 50 % našich osobných áut sa vyváža cez spoločné podniky, ktoré má Motokov v zahraničí.

Neviem, ako ďalej ísť do hĺbky, čo sa týka interpelácie pána poslanca. Keby bolo treba ešte niečo doplniť, prosím pána poslanca, aby dal svoje konkrétne otázky k listu, ktorý zodpovieme, pokiaž budeme schopní. Z podkladov, ktoré mám k dispozícii, nie som schopný dokázať, kto za to intervenoval.

Čo sa týka dovozných operácií, boli robené väčšinou cez iné organizácie a tam je problém vytiahnuť všetky obchodné prípady. To sú milióny.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji panu ministru Barčákovi. Hlásí se ještě někdo? Pan Delong.

Místopředseda vlády ČSFR a předseda SKVTIR A. Delong: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, bude to jediná věta. Námět pana poslance Balgavého postavit někde poblíž společné hranice Maďarska a Rakouska synchrotron a kolem něho malou vědeckou vesnici nebo městečko, kde by se pěstoval nejen základní výzkum, ale vzájemnost Maďarska a Rakouska, je velmi zajímavý a v nejbližší době ho spolu s maďarskými a rakouskými kolegy projednáme.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji ministru Delongovi. Vážené poslankyně a poslanci, jistěže nebylo odpovězeno na všechny otázky. V úvodu jsem žádal členy vlády, pokud nebudou moci dnes odpovědět, aby odpověděli 8. května při zasedání, anebo písemně a v těch případech, kde si to poslanec vyžádal, aby dali písemnou odpověď. Myslím, že bychom mohli tento program interpelací skončit. Jste pro? (Souhlas.) Ještě poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Chtěl bych využít přítomnosti místopředsedy vlády pana Čarnogurského s tím, aby vláda projednala i návrh na zřízení Federálního výboru pro životní prostředí tisk 406 a 407, aby to v pondělí mohly projednat ústavně právní výbory.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji za návrh poslanci Soldátovi. Můžeme tedy interpelace ukončit. Než skončíme jednání, ještě jednu zprávu. Zítra, v pátek v 8.00 hodin, se uskuteční schůze výborů k projednání návrhů zákonů, jednak doplněk k zákonu o akciových společnostech, pak k zákonu o dani z příjmu obyvatelstva. Jedná se o VPR v místnosti 209, VPDO v č. 274, VZV v č. X, VSP v č. 214.

Dále v 9.00 hodin se za účasti všech poslanců uskuteční akt odhalení pietní desky M. R. Štefánika zde ve vestibulu v budově Federálního shromáždění a 15 minut po skončení tohoto slavnostního aktu bude pokračovat společná schůze. Schůzi bude řídit předseda Sněmovny národů pan Stank. Přerušuji dnešní zasedání a přeji dobrou noc.

(Schůze přerušena v 19.35 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP