Čtvrtek 3. května 1990

Je jasné, že případná budoucí existence nezaměstnanosti ve větší míře by nebyla důsledkem politických změn, které proběhly v posledním půlroce. Všichni víme, že v našem státě byla uměle udržovaná neefektivní struktura národního hospodářství, provázená neméně umělou zaměstnaností. Doplácela na to životní úroveň nejen ve srovnání s vyspělými státy, ale i jiné oblasti, např. životní prostředí. Tento stav by se musel projevit katastrofálními důsledky, které by sociální jistoty zcela zlikvidovaly. Byl bych ale nerad, kdyby jedna etapa promyšleného zamlžování informací byla vystřídána dalším promyšleným tajením nepopulárních skutečností. Abychom mohli vykročit vpřed, musíme vědět, jaká je startovní čára.

Proto prosím pana ministra, aby odpověděl na moje dotazy :

1. Zda existují vědecky zpracované prognózy nezaměstnanosti?

2. Jaké jsou konkrétní údaje těchto prognóz?

3. Jaké způsoby řešení jsou navrhovány a předpokládány?

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Slavětínskému. Uděluji slovo poslankyni Heleně Flösslerové. Připraví se poslanec Vébr.

Poslankyně SL H. Flösslerová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, podle § 62 odst. 2, zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění podávám jménem skupiny poslanců ONV Brno-venkov tuto interpelaci.

Již v uplynulém volebním období se na mne obrátili voliči z Brna-venkova v záležitosti brněnského letiště, které svým provozem značně zhoršuje životní prostředí obyvatel okolí. Už generál Blahník tuto otázku s voliči Brna-venkov projednával. Poslední dopis v této věci jsem obdržela asi před dvěma měsíci od generálního ředitele letišť. S obsahem dopisu jsem seznámila část svých voličů a minulý týden mě dopisem opět požádal ing. Karel Rosendorf, předseda ONV Brno-venkov, o interpelaci na jednání Federálního shromáždění, cituji: "Na základě rozhodnutí všech politických stran a občanských hnutí u kulatého stolu v okresu Brno-venkov vám tlumočím požadavek na interpelaci při jednání Federálního shromáždění ve věci vojenského letiště Brno-venkov ve vztahu k poškozování zdraví občanů v okresu Brno-venkov."

Prosila bych proto pana ministra Vacka, aby on nebo jeho zástupce se mohli účastnit jednání u kulatého stolu v okrese Brnovenkov. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslankyni Flösslerové. Uděluji slovo poslanci Vébrovi, připraví se poslanec Fišera.

Poslanec SL K. Vébr: Vážené předsednictvo, vážené Federální shromáždění, problematika životního prostředí, zvláště na severu Čech, je v poslední době otázkou velmi diskutovanou. Vedle diskusí však reálně existuje neudržitelná situace našich spoluobčanů, žijících v katastrofálně nevyhovujících podmínkách. Tento stav je do značné míry zaviněn emisemi produkovanými vlastním ekologicky nevyhovujícím průmyslem. Mince však má ještě druhou stranu. V oblasti našich severních pohraničních hor, např. v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou, ale nepochybně i v jiných oblastech je patrný ve značné míře i negativní vliv emisí pocházejících ze sousedních států. Zejména se jedná o NDR a Polsko. Jejich elektrárny a chemické závody chrlí do ovzduší množství toxických látek a oxidů síry.

O tom jsem informoval na společné 24. schůzi, kde jsem měl dotaz právě na předsedu vlády. Bohužel, odpověď jsem nedostal. Chci tedy vznést naléhavý dotaz na předsedu federální vlády. Ptám se, zda se uvažuje o zahájení mezinárodního jednání s uvedenými státy, které by se zabývalo vyřešením této problematiky? Jestliže tomu tak není, požaduji striktně, aby podobné kroky byly neprodleně podniknuty. Situace je přinejmenším neutěšená. Při této příležitosti konstatuji, že do dnešního dne, od uvedené schůze, jsem nedostal odpověď ani od ministra paliv a energetiky v souvislosti s chemickou těžbou uranového průmyslu a jeho vlivu na životní prostředí v severních Čechách.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Vébrovi. Uděluji slovo poslanci Fišerovi, připraví se poslanec Klíma.

(Hlasy ze sálu: poslanec Fišera není přítomen.)

Prosím tedy poslance Klímu.

Poslanec SL V. Klíma: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl jsem se připojit k interpelaci na pana ministra Klause ve věci revize majetku politických stran. Ptám se, zda je prováděna revize podniku Pragoservis, který vznikl z podniku služeb KSČ? Veškerý majetek KSČ byl převeden na tento podnik, který s ním vesele manipuluje dosud.

Dále se ptám, proč Výbor lidové kontroly provádí pouze revizi nemovitého majetku KSČ a ne majetku týkajícího se financí?

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Klímovi, uděluji slovo poslanci Medemu.

Poslanec SN G. Mede: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, súčasne prebiehajúci demokratizačný proces v našej spoločnosti nám dáva možnosť otvorenejšie než doteraz hovoriť o problematike rómskeho obyvatežstva. Je treba povedať, že rast kultúrnej a spoločenskej úrovne rómskeho obyvatežstva nebol adekvátny spoločnosťou vynakladaným prostriedkom. Na druhej strane však obyvatelia rómskeho pôvodu právom vyčítajú spoločnosti, že o nich rozhodovala bez nich. Ak sa prostriedky majú v tomto smere vynakladať skutočne efektívne, je treba docieliť, aby i rómske obyvatežstvo spolupracovalo na ich účelnom použití. Na základe uskutočneného poslaneckého prieskumu v okrese Košice-vidiek, Poprad a Rimavská Sobota v minulom roku sme sa vo VPR a VSP zaoberali na samostatnej schôdzi Snemovne národov tiež problematikou bývania rómskeho obyvatežstva. Dospeli sme k názoru, že je treba zo strany ústredných orgánov pristúpiť k dôkladnej analýze problematiky rómskeho obyvatežstva a k vypracovaniu serióznej koncepcie pre budúcnosť. Žiadali sme preto FMP aj o to, aby priebežne informovalo Federálne zhromaždenie ako sa zaoberá federálna vláda s odporúčaniami jednotlivých poslaneckých skupín. Rozvoj v uvedených okresoch vo vežkej miere súvisí s tým, ako sa pozeráme na problematiku celkovo, ale aj v konkrétnych podmienkach.

Kladiem otázku pánu ministrovi Millerovi, aké konkrétne kroky ministerstvo podniklo od januára v tejto otázke na komplexnom riešení a ako spolupracuje rezort s ďalšími orgánmi ako je SPK, Územný plán, ministerstvo financií, ministerstvo strojárstva a pod. pri riešení rozvoja v dotknutých oblastiach.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Medemu, uděluji slovo poslanci Balgavému, připraví se poslanec Kovář.

Poslanec SL P. Balgavý: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. 28. marca som z tejto tribúny spomínal požiadavky občanov svojho volebného obvodu Senica na výstavbu mostu cez rieku Moravu v obci Moravský Ján do obce Hohenau v Rakúsku. Dnes chcem spomenúť iný most, ktorý je mostom skôr v symbolickom zmysle slova.

Je všeobecne známe, že krajiny Európy sa združujú proti budovaniu finančne náročných zariadení pre vedu. Spomeniem napríklad CERN v Ženeve, Ústav Paula Langevina v Grenobli, SÚJV v Dubne atď. Vo fyzikálnej obci u nás sa už dlhšie diskutuje o vybudovaní synchtrónu, ktorý je možno využiť pre výskum materiálu počínajúc technickými materiálmi a končiac biologickými objektami, ale taktiež v oblasti moderných technológií. Stavba takéhoto zariadenia je prospešná a potrebná i pre priemysel, pretože vyžaduje množstvo neobvyklých inžinierskych riešení. Nemohli by sme takéto zariadenie vybudovať podobne ako je vybudovaný CERN na hraniciach troch štátov a spolu s nimi? Mám na mysli hranicu Československa, Maďarska a Rakúska a tieto tri štáty. Tento synchrotrón by mohol byť tým symbolickým mostom. Bol by som vďačný, keby mi na tento námet mohol odpovedať podpredseda vlády akademik Delong.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Balgavému, uděluji slovo poslanci Kovářovi a připraví se poslanec Fišera.

Poslanec SN M. Kovář: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ve smyslu § 62 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSFR ze dne 22. 3. 1989 se obracím na pana předsedu vlády s interpelací ve věci navrhovaného zdražení veřejné hromadné dopravy.

Zdražení jízdného veřejné hromadné dopravy by mělo nevratné dopady na osud vlastní hromadné dopravy. Mělo by závažné následky i ekologické, zdravotní, sociální, ekonomické i politické. Došlo by ke značnému zvýšení individuálního automobilového provozu a tím k nárůstu koncentrace motorových splodin, ke zvýšenému úniku olejů a jiných kontaminátů. Na zahynutí lesů v neprůmyslových oblastech kromě jiného nese vinu automobilismus. Je tomu tak například na Šumavě a v některých částech Slovenské republiky. Neznamenalo by to jen zhoršení životního prostředí, ale i celkové zhoršení zdravotního stavu našeho obyvatelstva. Tíhu zdražení by nesly převážně sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, rodiny s dětmi, studenti a mládež. Zvýšený automobilový provoz by vyžadoval značné náklady na údržbu, rozšiřování a výstavbu dopravní sítě a infrastruktury i zábory vzácné zemědělské půdy. Vyšší náklady by byly i na zdravotnictví a ekologii. V obyvatelstvu se objevuje odpor vůči navrhovanému zdražení. Považuje se to za nedodržení slibu vlády, že zdražování nebude na úkor sociálně slabých.

V souvislosti s vystoupením pana ministra Stračára v televizi o záměrech zvýšit výrobu osobních aut na trojnásobek se objevují podezření, že vláda chce záměrně zlikvidovat veřejnou hromadnou dopravu, aby zajistila odbyt zvýšené výrobě a poskytla zahraničním investorům záruku. Je zřejmé, že otázky zdražení jízdného hromadné dopravy a vše, co s tím souvisí, vyžadují komplexní citlivý a uvážlivý rozbor. Je třeba hledat jiná řešení. Například náklady na dopravní síť zakalkulovat do ceny benzínu. Zámožnější automobilisté by to jistě ani nepocítili.

Zavést mýtné jako je tomu v cizině, což by se týkalo mezinárodní kamionové přepravy a za využívání dálnic i u osobních aut.

Doporučuji, aby byla vypracována nezávislá expertíza problematiky cen jízdného a nákladů na dopravu a dopravní zařízení s ohledem na ekologické zdravotní důsledky. Aby s výsledky byl seznámen nový parlament, a aby řešení bylo odloženo a tomuto novému parlamentu předloženo ke schválení.

A teraz mi dovožte k druhej interpelácii. Predkladám túto interpeláciu. I keď náš štát nevyniká vlastníctvom finančných prostried kov, poskytoval režim donedávna mocnej politickej strany možnosť nadobudnutia i miliónových majetkov necharakterným jednotlivcom neetickým spôsobom.

V súvislosti s uvožnením výkonného podnikania vyjadrujú občania obavy, že prostriedky takto nepoctivo nadobudnuté budú zneužité na uchopenie hospodárskej moci, ktorá sa neskoršie môže premeniť na moc politickú. Z tohto dôvodu verejnosť, ktorú zastupujem, žiada vládu o nasledujúce opatrenie.

Vytvoriť systém brzdných opatrení za účelom zamedzenia špekulácie. Tak napr. proti špekulácii s parcelami, pôdou, nehnutežnosťami, odporúčajú občania uzákonenie obmedzenia ich nasledovného predaja po dobu určitého obdobia. Vymedzenie zámeru, za akým účelom sú tieto reálie nakupované atď. V zmysle § 62 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia interpelujem predsedu vlády ČSFR pána Čalfu v tejto záležitosti a žiadam písomnú odpoveď v zákonnom termíne. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Kovářovi, uděluji slovo poslanci Fišerovi, připraví se poslanec Tahy.

Poslanec SL I. Fišera: Vážené předsednictvo, dámy a pánové, podle § 62 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ze dne 22. března 1989 interpeluji pana ministra federálního ministerstva vnitra R. Sachera a ministra federálního ministerstva národní obrany generála M. Vacka ve věci evidence předání zbraní jednotek Lidových milicí několika závodů průmyslové aglomerace Praha 4 - Modřany. Jde o závod Orion, Chirana, Mikrotechna, Sigma Modřany a Elektropřístroje Modřany.

Z těchto závodů byly sice zbraně Lidových milicí odvezeny, avšak neexistují žádné doklady, že tyto zbraně byly řádně a úplně předány jednotkám ČSA.

Když odpovědní představitelé odborových orgánů těchto závodů začali pátrat po odpovídajících dokladech z předání a převzetí příslušných zbraní, ukázalo se, že tyto doklady neexistují nebo že byly předány na OV KSČ Praha 4, kde tyto závažné dokumenty rovněž nejsou k dispozici.

Závodní výbory uvedených závodů pověřily skupinu funkcionářů, která se dne 6. dubna obrátila na federální ministerstvo vnitra a federální ministerstvo národní obrany, aby s těmito orgány mohla projednat vzniklou situaci.

Zástupci modřanských závodů jednali 12. 4. s náměstkem ministra vnitra doktorem Sámelem, který jejich iniciativu uvítal, ale jejich podezření rozptýlit nemohl, protože ani federální ministerstvo vnitra nemělo v této době údaje o odevzdaných zbraních. Z jednání s doktorem Sámelem navíc vyplynulo, že situace modřanských závodů není výjimečná.

Je přirozené, že zaměstnanci modřanských závodů jsou znepokojeni a že mají oprávněné obavy z tak lehkovážného předávání a přejímání tak závažných předmětů, jakými jsou zbraně a střelivo. Přitom při přejímání často i drobných kancelářských potřeb se v našich podnicích vede velmi pečlivá evidence. Proto tak nezvyklý nepořádek při předávání zbraní Lidových milicí vyvolává podezření nejen v Modřanech. Nechci malovat čerty na zeď - nechci ani nikoho obviňovat, ale chtěl bych, aby se nad naší obnovenou demokracií nevznášel žádný stín obav z násilí, které ji nakonec vždy ohrožují.

Protože nejde jen o obavy mé jako poslance a protože se Federální shromáždění již do voleb zřejmě nesejde, žádám vás, oba pány ministry, abyste výsledek svého šetření sdělili v zákonné lhůtě nejen mně jako poslanci, ale i veřejnosti. Myslím, že to může být váš velmi cenný příspěvek pro vytvoření klidné a důstojné atmosféry pro naše konečně svobodné volby. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Fišerovi. Uděluji slovo poslanci Tahymu, připraví se poslanec Habovštiak.

Poslanec SL M. Tahy: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení hostia, nie je síce prítomný pán minister Stračár, ale využívam informáciu pána predsedajúceho, ktorý nám oznámil, že v podstate v utorok budú jednotliví ministri zodpovedať na naše otázky.

Chcel by som nadviazať na interpeláciu, ktorú podali poslanci Hranai, Geci a Janočko pánovi ministrovi Stračárovi v súvislosti s konverziou zbrojnej výroby v závodoch kombinátu ZŤS Martin. Vzhžadom na to, že poznám predbežne písomnú odpoveď pána ministra a táto odpoveď ma absolútne neuspokojuje, prihlásil som sa teraz do diskusie, aby som umožnil pánovi ministrovi jeho odpoveď ešte upresniť.

Dnes sme sa pri prerokúvaní zákonov zaoberali vážnymi skupinami žudí - rožníkmi, učitežmi - ale závody ZŤS Martin predstavujú podobne vežkú skupinu žudí - v celej republike viac ako 80 tisíc zamestnancov, ktorí na seba s rodinnými príslušníkmi viažu v podstate polmiliónovú masu žudí, ktorí sú momentálne pred vežkým nebezpečenstvom sociálneho postihu z titulu skončenia zbrojnej výroby.

Pán minister odpovedal v tom zmysle, že problém konverzie a náhrady civilnou výrobou sa ráta ukončiť v roku 1992 a pre tento problém vláda vyčlenila prostriedky v tohtoročnom rozpočte 1,2 mld. Kčs. Nepoznáme presnú špecifikáciu na čo sú tieto peniaze určené, ale uvedomte si, že 85 tisíc pracovníkov a 1,2 miliardy - to je v podstate trojmesačný zárobok týchto pracovníkov. Podža môjho názoru 1,2 mld. Kčs nerieši nič v situácii, pred akou stoja tieto závody.

Pre vašu informáciu chcem len tožko uviesť, napr. Dubnica v roku 1986 odviedla do štátneho ročpočtu z 1,5 mld. Kčs zisku 1,3 mld. Kčs, v roku 1987 z 1,4 mld. Kčs zisku 1,2 mld. Kčs, v roku 1988 z miliardového zisku odviedla 873 mil. Kčs. ZŤS Martin kombinát nemal absolútne možnosť vytvoriť taký rezervný fond, aby teraz pomocou rezervného fondu riešil celú situáciu.

Opieram sa o 15. číslo Hospodárskych novín, kde pracovníci kombinátu požadujú i od vlády zvážiť možnosť odpustenia odvodov do štátneho rozpočtu na dva roky a za týchto podmienok sú schopní riešiť problém prechodu na civilnú výrobu. Odcitujem vám záver tohto článku: "85 tisíc pracovníkov ZŤS nevyrábalo špeciálku z roztopašnosti, to znamená, že ani do súčasnej situácie sa nedostali sami. Umyť si ruky a nechať ich v tom - ako sa hovorí - vykúpať, to už naozaj ako keby sa nimi vyrobené tanky rútili proti nim." Ďakujem za pozornosť.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Tahymu, uděluji slovo poslanci Habovštiakovi, připraví se poslanec Sláma.

Poslanec SL J. Habovštiak: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, moja interpelácia je interpeláciou nezvyčajnou a je poďakovaním. Možno i neskoro, ale i toto neskoré poďakovanie je viac ako nič. V dňoch 20.-21. apríla som sa zúčastnil ako radový občan nášho štátu významnej návštevy prvého predstaviteža katolíckej cirkvi na svete - Jána Pavla II. v Prahe a v Bratislave. Zabezpečenie celej akcie z hžadiska bezpečnostného prislúchalo predsedníctvu vlády a priamo ministerstvu vnútra ČSFR. Mal so mmožnosť na vlastné oči sa presvedčiť na rôznych miestach v Prahe a v Bratislave, že priebeh návštevy bol vežmi dobre zorganizovaný a takto i zabezpečený orgánmi nášho ministerstva vnútra a príslušníkmi našej Československej armády. Takto to hodnotili aj viacerí naši občania.

Dovožte, aby som touto cestou v mene našich veriacich občanov i ostatných vežmi srdečne poďakoval a zablahoželal ministerstvu vnútra Českej a Slovenskej republiky za odvedenú prácu a osvedčenie pred občanmi našej krajiny. Vďaka patrí zvlášť ministrovi vnútra dr. Sacherovi a prosím ho, aby našu vďaku tlumočil všetkým zúčastneným príslušníkom ministerstva vnútra. Podobne patrí vďaka i armádnemu generálovi Vackovi a príslušníkom našej Československej armády. Ďakujeme všetci. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Habovštiakovi, uděluji slovo poslanci Slámovi a připraví se poslanec dr. Stome.

Poslanec SL V. Sláma: Pane předsedající, vážení poslanci, dovolím si obrátit se na pana armádního generála Vacka s interpelací. 15. dubna mě žádali vojáci z povolání z jedné posádky na jižní Moravě, abych zde přednesl stížnost vojáků. Jedná se o problém tzv. atestace v Československé armádě, o které pojednává rozkaz č. 11 ze dne 16. 2. 1990. Se zněním rozkazu byli seznámeni až 9. 3. 1990. Tento časový odstup ode dne vydání rozkazu v nás vyvolává dojem, že v tomto případě nejde o náhodu, ale o vědomě opožděnou distribuci. Takto se neměli možnost vyjádřit k rozkazu před zasedáním poslanců Federálního shromáždění v měsíci březnu za přítomnosti ministerstva národní obrany při přijímání významných zákonů, týkajících se branné politiky státu. Věřím, že i naše poslance by zajímalo, jak si na základě zmíněného rozkazu představuje velení armády její demokratizaci. Každý, kdo se podrobně seznámí se zněním tohoto rozkazu, musí dojít k jednoznačnému závěru, že v něm nejde v jeho úvodu o proklamovanou demokratizaci naší armády, ale o skryté upevnění pozic starých struktur. Atestační řízení se podle rozkazu uskuteční v souladu s ustanovením předpisu VŠEO P 7 a dotazníky z občanských postojů. Na základě toho půjde sice o potřebné zhodnocení odborných kvalit vojáků z povolání, ale to samo nemůže zabezpečit proklamovaný cíl atestací, zabezpečení demokratizačního procesu v armádě, neboť obsah dotazníku nelze v daném místě prověřit. Je jen na dotazovaném, zda se k němu vyjádří a postaví mravně. Zásadní problém vidíme v nařízeném složení atestačních komisí. Tuto komisi určují velitelé z řad vlastních zástupců. Takto vytvořené komise nejsou zárukou nestranného zhodnocení vedle odborných a občanských postojů vojáků z povolání. Naopak, taková komise je jednoznačně podřízena a zodpovědná pouze veliteli. Umožňuje danému veliteli zbavit se těch lidí, kteří s jeho občanskými a politickými postoji a chováním nesouhlasí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP