Čtvrtek 3. května 1990

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Ďalej ide o pozmeňovacie návrhy poslanca Kanisa. Poslanec Kanis navrhuje rozšíriť § 50 o nový odstavec 3 v tomto znení: "Pedagogickým pracovníkom sa zaručuje právo vyučovať a učiť sa, právo voliť školské samosprávne orgány, právo politicky sa organizovať, právo na rôzne filozofické názory a náboženské vyznanie a právo ich šíriť."

Ústavno právne výbory sú toho názoru, že tieto práva zaručuje Ustava a má ich zaručovať aj pracovný poriadok. Poslanec Kanis na svojom návrhu trvá.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Vzhledem k tomu, že poslanec Kanis na návrhu trvá, budeme hlasovat. Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s tímto návrhem poslance Kanise, ať zvedne ruku. Ve Sněmovně lidu je v současné době přítomno 146 poslanců. (Hlasuje se.) (Padesát tři.) Padesát tři poslanci jsou pro. To je menšina. Návrh nebyl přijat.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů. Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s návrhem poslance Kanise, ať zvedne ruku. V současné době je ve Sněmovně národů přítomno 111 poslanců. (Hlasuje se.) (Třicet devět.) Třicet devět poslanců je pro. To je menšina.

Návrh nebyl přijat. Prosím poslance Sidó, aby pokračoval.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: V tomto prípade odpadne návrh na ďalší odstavec. Ide o využívanie uplatňovania týchto práv, avšak ďalší návrh poslanca Kanisa odporúčajú ústavno právne výbory prijať. Po vypadnutí predchádzajúcich odstavcov by išlo o tretí odstavec § 50, a to v tomto znení: "Na pôde pedagogických pracovísk nesmú politické strany a politické hnutia vytvárať svoje organizácie." Ústavno právne výbory sú toho názoru, že by to bolo adekvátne aj pre ďalší návrh, ktorý budeme prerokúvať na našom zasadnutí. Ide o vysokoškolský zákon, § 2 ods. 4. Ústavno právne výbory tento pozmeňovací návrh odporúčajú prijať.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Přejete si o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat zvlášť, nebo ho můžete zařadit do společné zprávy výborů. (Hlasy ze sálu: Zařadit do společné zprávy.) Dávám slovo poslanci Sidó.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Ide o pozmeňovací návrh poslanca Bakšaya. Poslanec Bakšay navrhuje v § 7 ods. 2 v poslednom riadku za slovo "estetickú" doplniť slovo "zdravotnú". Ide o jednotlivé formy výchovy. Ústavno právne výbory odporúčajú tento pozmeňovací návrh prijať.

Předsedajicí místopředseda FS B. Kučera: Doporučuji, aby se tento pozměňovací návrh stal součástí společné zprávy výborů. Jsou proti tomu nějaké námitky? Nejsou. Prosím poslance Sidó, aby pokračoval.

Společný zpravodaj výború SN poslanec Z. Sidó: Ďalej poslanec Bakšay navrhuje v § 8 ods. 3 spojku "a" nahradiť slovom "alebo". Ústavno právne výbory sú toho názoru, že ide o rôzne pojmy, a preto neodporúčajú vyhovieť tomuto pozmeňovaciemu návrhu.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Ptám se poslance Bakšaye, zda trvá na hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. (Netrvá.) Prosím poslance Sidó, aby pokračoval.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Posledný návrh poslanca Bakšaya sa týka § 8 ods. 3. Navrhuje posledné slovo "absolutória" nahradiť výrazom "absolventské skúšky". Ústavnoprávne výbory sú toho názoru, že vykonávacím predpisom sa určuje zpôsob skúšky, a preto odporúčajú ponechať v nezmenenej forme. Návrh neodporúčajú prijať.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Ptám se poslance Bakšaye, zda trvá na hlasování? (Netrvá.) Netrvá.

Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o celkovém znění novely zákona ve smyslu společné zprávy, v níž jsou zakotveny změny, které uvedl poslanec Sidó.

Konstatuji, že v současné době je ve Sněmovně lidu přítomen 141 poslanec. Ve Sněmovně národů 55 poslanců zvolených v České republice a 46 poslanců ve Slovenské republice. Konstatuji, že obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) To je zřejmá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Zákon byl Sněmovnou lidu přijat.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) To je zřejmá většina.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Dva.) Dva.

Také poslanci Sněmovny národů zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven, konstatuji, že Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schválilo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 196, SL č. 290, SN č. 300)

Kolegyně a kolegové poslanci, přistoupíme nyní k bodu 10

10

Návrh iniciativní skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona o zrušení Vysoké školy SNB

(tisk 402) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 443)

Prosím poslance JUDr. V. Mikuleho, aby návrh odůvodnil jako jeden z předkladatelů.

Poslanec SN V. Mikule: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zrušení Vysoké školy SNB je navrhováno proto, že tato škola, prohlašovaná za vysokou školu univerzitního směru, neodpovídá svým pojetím, organizací i koncepcí studia potřebám demokratické společnosti a demokratického a právního státu.

Smyslem tohoto návrhu však v žádném případě není, aby stát byl zbaven možnosti vychovávat budoucí policejní odborníky, ale naopak, jde o to, aby byla vytvořena možnost přípravu těchto odborníků z gruntu nově promyslet a přetvořit podle moderních zásad a v souvislosti s tím, co naše společnost potřebuje, a zejména v budoucnu bude potřebovat.

K formování takové nové koncepce je třeba určitého času, zvláště když ani pojetí našeho budoucího policejního systému není dosud zcela jasné. Proto se také v návrhu nového vysokoškolského zákona, který budeme za chvíli projednávat, počítá s tím, že způsob vysokoškolského vzdělávání odborníků v oboru bezpečnostní služby bude stanoven zvláštním zákonem Federálního shromáždění.

Vysoká škola SNB byla zřízena zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 107/1973 Sb., - tedy v období ukončení normalizace. Již sama ta okolnost, že byla zřízena zákonným opatřením, svědčí do jisté míry o přístupu k této instituci. Byla zřízena jako nejvyšší článek třístupňové resortní školské soustavy v oblasti FMV, kterou tvoří:

1. základní praporčické školy

2. střední školy SNB a vojsk ministerstva vnitra (které připravují důstojníky SNB)

3. Vysoká škola SNB.

Je organizována tak, že má čtyři fakulty: fakultu StB, fakultu VB, fakultu ochrany státních hranic a fakultu vyšetřování. Kromě toho ještě tzv. Ústav zahraničního studia. Studovat na této vysoké škole mohou podle zákonného opatření, které jsem citoval a podle vysokoškolského zákona dosud platného, jednak příslušníci SNB, jednak vojáci z povolání a jednak příslušníci SNV.

V čele této vysoké školy podle původní právní úpravy stál náčelník. Nyní rektor vysoké školy. Působnost ministerstva školství, resp. ministra školství v této oblasti vykonával federální ministr vnitra. Ten např. jmenoval a jmenuje dosud docenty této školy.

Absolventi této vysoké školy byli prakticky kladeni na roveň absolventů právnických fakult a v rigorózním řízení jim mohl být přiznán titul doktor práv, ačkoliv rozsah právnického vzdělávání na této vysoké škole je podstatně menší než na právnických fakultách a ačkoliv i kvalita tohoto vzdělávání má zřejmě jinou úroveň než na právnických fakultách. Přitom tato vysoká škola provádí i postgraduální výchovu a zajišťuje výchovu vědeckých aspirantů. V současné době na Vysoké škole SNB v denním studiu, které je čtyřleté, studuje celkem zhruba 1300 posluchačů. Z toho 400 na fakultě StB - tj. téměř jedna třetina a při výkonu služby na dálkovém studiu, které je pětileté, studuje 1125 posluchačů plus 125 posluchačů - příslušníků SNV. Kromě toho na Ústavu zahraničního studia této vysoké školy studuje v současné době 150 pracovníků a ve formách postgraduálního studia dále 40 příslušníků a 60 příslušníků z FMNO.

Finanční rozpočet k zabezpečení Vysoké školy SNB pro letošní rok vypadá tak, že se zhruba počítá s 220 mil. Kčs. Z toho s částkou 147,5 mil. Kčs na mzdové prostředky. Tolik pro vaši informaci.

Jinak mohu prohlásit, že iniciátoři tohoto návrhu zákona souhlasí s připomínkami uvedenými v tisku 443 a s pozměňovacími návrhy, které z toho vyplývají.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji panu poslanci Mikulemu. Návrh projednaly výbory ústavně právní, výbory branné a bezpečnostní a výbory pro kulturu a výchovu obou sněmoven. Za zpravodaje byli schváleni poslanci Leo Dvořák a Ladislav Lis.

Prosím společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance Lise, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Lis: Pane předsedající, vážené Federální shromáždění, iniciativní skupina poslanců předložila návrh na vydání zákona Federálního shromáždění o zrušení Vysoké školy SNB (tisk 402) Motivy k předložení návrhu zákona jsou vyjádřeny ve stručné podobě v důvodové zprávě, v níž se konstatuje : "Společenské změny po 17. listopadu 1989 si kladou za cíl rozvíjet vědu, vzdělanost, kulturu a mravnost ve svobodném a demokratickém prostředí." K dosažení tohoto cíle je v neposlední řadě potřebné, aby společnost a stát změnily politické přístupy, společenské prostředí a řízení vysokých škol. Jedním z prostředků uskutečňování těchto změn je vytvoření uceleného vnitřně konsistenčního systému vysokých škol v řízení a fungování porovnatelného s vyspělými státy světa. A dále, vysoká škola SNB byla zřízena zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 107/1973 Sb., o Vysoké škole SNB ve znění zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách. Citované zákonné opatření konstituovalo Vysokou školu SNB jako vysokou školu univerzitního směru, poskytující vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo příslušníkům SNB, SNV, Pohraniční stráže a vojákům z povolání na fakultách státní bezpečnost, vyšetřování, veřejná bezpečnost a ochrana státních hranic.

Změny v naší společnosti nacházejí svůj odraz též v činnosti pracovníků bezpečnostních orgánů a v nových požadavcích na jejich odbornou přípravu. V této souvislosti a též v návaznosti na přípravu celkové novelizace zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, byl federálním ministerstvem vnitra zpracován návrh nové koncepce vysokoškolské přípravy pracovníků bezpečnostních orgánů v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra a ministerstev vnitra republik, který byl předložen i branným a bezpečnostním výborům Federálního shromáždění. Tato nová koncepce ovšem neodpovídá současné obsahové náplni studia na vysoké škole SNB a neodpovídá jí ani organizační uspořádání této školy. Je zřejmé, že Vysoká škola SNB v dnešním pojetí vysokoškolské přípravy nemůže bez zásadních obsahových změn ve výuce a k tomu odpovídajících změn v organizačním uspořádání školy zabezpečit vysokoškolskou přípravu pracovníků bezpečnostních orgánů tak, aby odpovídala současným požadavkům. Jedním z prvních kroků kvalitativní změny vysokoškolské přípravy pracovníků bezpečnostních orgánů je ukončení stávající činnosti Vysoké školy SNB, jak se to ostatně navrhuje i v předloženém iniciativním návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona Federálního shromáždění o zrušení Vysoké školy SNB. Podle předloženého návrhu poslanců by další vysokoškolská příprava pracovníků bezpečnostních orgánů měla být zabezpečována především civilními vysokými školami. Vzhledem k vzrůstající potřebě vysoké odborné specializace, zejména v oborech kriminalistiky, kriminologie, aplikované psychologie, nauky o řízení a v dalších speciálních oborech, bude nezbytné v dalším vývoji posoudit systém resortního vzdělávání tak, aby zabezpečil přechod absolventů civilních škol do resortu federálního ministerstva vnitra a vytvořil ucelený systém poskytující pomaturitní, respektive postgraduální přípravu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nelze zastírat, že důvody pro zrušení Vysoké školy SNB jsou jak ekonomické - náklady na tuto školu jsou 200 mil. Kčs ročně - tak i politické. Resortní vysoká škola vychovávala pracovníky resortu v duchu politiky bývalého režimu jako nadřazenou elitní vrstvu odtrženou od společnosti, vrstvu, které na rozdíl od posluchačů civilních škol byly poskytovány nadměrné výhody. Navíc je třeba konstatovat, že pro naši společnost a stát je tato škola vskutku luxusem, a že bychom jako poslanci Federálního shromáždění těžko mohli odůvodnit v naší ekonomické situaci její další existenci.

Iniciativní návrh projednaly výbory pro kulturu a výchovu, branné a bezpečnostní výbory a ústavně právní výbory obou sněmoven a dospěly k jednoznačnému závěru, doporučit Federálnímu shromáždění schválení návrhu tohoto zákona.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji poslanci Lisovi. Slovo má společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu, poslanec Leo Dvořák.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Dvořák: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu se plně připojuji ke zpravodajské zprávě přednesené panem poslancem Lisem. Během dne též došla zpráva, že tento návrh zákona projednaly i výbory pro plán a rozpočet a pro národní výbory SNR a s návrhem zákona souhlasí. Doporučuji tedy, aby návrh zákona o zrušení Vysoké školy SNB (tisk 302) , byl spolu s připomínkami, uvedenými ve společné zprávě (tisk 443) schválen. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji. Do rozpravy k tomuto návrhu se nikdo písemně nepřihlásil. Přeje si někdo vystoupit? Pan profesor Jičínský.

Místopředseda FS Z. Jičínský: Paní kolegyně, páni kolegové, nechci dávat žádný pozměňovací návrh, chci jen tento návrh podpořit, protože v tomto případě šlo skutečně o vytváření zvláštního státu ve státě, kterým ministerstvo vnitra bylo. Chtěl bych připomenout historii, o které mluvil krátce předseda výboru ústavně právního Dr. Mikule.

Tlaky a požadavky ze strany ministerstva vnitra, aby taková zvláštní škola pro ministerstvo vnitra se vytvořila, zde byly už v polovině 60. let. Tehdy se je podařilo odvrátit a vznikl jen zvláštní kriminalistický směr na právnické fakultě, který vychovával jako součást právnického studia pracovníky ministerstva vnitra. Ovšem byla to součást normální civilní vysoké školy. Po porážce Pražského jara a nástupu normalizace nebyly žádné síly, které by se postavily těmto požadavkům ministerstva vnitra a došlo k tomu, že bylo toto monstrum našeho vysokého školství vytvořeno. Myslím, že je dobře, že tento parlament ještě před skončením svého volebního období jej zruší.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji. Přeje si ještě někdo vystoupit? (Ne.) Není tomu tak. Přeje si závěrečné slovo poslanec Mikule? (Nepřeje.) A zpravodajové? (Ne.) Také ne.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedací síni jsou přítomni 133 poslanci Sněmovny lidu, 44 poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice a 43 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) To je zřejmá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

To znamená, že Sněmovna národů zákon schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, ať zvedne ruku! (Hlasuje.) Děkuji, zřejmá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Tři.) Tři.

Sněmovna lidu zákon schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSFR schválilo zákon o zrušení Vysoké školy SNB.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 198, SL č. 292, SN č. 302)

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu pořadu, kterým je

11

Návrh zákona o teologických fakultách (tisk 356) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 428)

Prosím poslance MUDr. Stanislava Hanáka, aby návrh odůvodnil.

Poslanec SN S. Hanák: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, vážení hosté, dovolte mi, abych jménem iniciativní skupiny poslanců přednesl návrh zákona o bohosloveckých fakultách, který je vyvolán potřebou začlenit bohoslovecké fakulty do univerzit, čemuž brání existence některých dosud platných ustanovení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP