Čtvrtek 3. května 1990

Poslanec SL J. Bakšay: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Neschopnosť minulého totalitného vedenia nášho štátu sa v plnej miere odzrkadlilo aj v širokej praxi. Krajina, ktorá sa môže pýšiť menom J. A. Komenského, mala školský systém za uplynulé obdobie ďaleko vzdialený moderným školským systémom vo svete. Rôzni Havlínovia, či Kilárovci vo svojej vládnúcej gigantománii a neodbornosti zdevastovali naše, v minulosti pokrokové školstvo.

Tieto poznatky mám z mojej 13-ročnej učitežskej praxe na jednej z najväčších škôl na Slovensku, tak isto postavenej v duchu socialistickej gigantománie. Preto hneď v decembri sme pristúpili ku skonštituovaniu učitežského fóra, ktoré začalo pracovať na rekonštrukcii našej školskej sústavy v oblasti kádrovej, formálnej aj obsahovej.

Uvedené skutočnosti spomínam len preto, aby ste, kolegyne a kolegovia, mohli sledovať, že obnova našej školskej sústavy išla smerom zdola nahor, cez množstvo snemov učitežských fór, na ktorých pedagogickí pracovníci dávali svoje námety a pripomienky. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť prácu slovenského ministerstva, ktoré pracuje v úzkej spätosti s pedagogickou verejnosťou.

K navrhovanému zákonu, tlač 313, by som chcel podotknúť, že je novelizáciou zákona č. 29/1984 Zb., o sústave základných a stredných škôl a je určený pre dočasné dvojročné prechodné obdobie. Objavili sa námietky hlavne z odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, či novelizácia skryte nevytvára precedens budúcich riešení. Chcel by som vás, dámy a páni, ubezpečiť, že stav nášho školstva a ekonomika našej krajiny neumožňujú okamžite zaviesť úplne nový školský zákon a zmeniť podstatu školstva a výchovnovzdelávacieho procesu.

Na príprave nového zákona sa bude podiežať široká pedagogická, rodičovská, ale i žiacka verejnosť.

K predloženej úprave by som podotkol, že sa podarilo vzácne zladiť názory českého ministerstva školstva a slovenského ministerstva školstva, kde v prvej fáze boli značné rozdiely v názoroch na ďalšie smerovanie nášho základného a stredného školstva.

Dokonca aj naše Federálne zhromaždenie má podiež na zblížení stanovísk, pretože sa na jeho pôde 19. 4. 1990 stretli zástupcovia českého a slovenského ministerstva školstva, predstavitelia Učitežského fóra, Verejnosť proti násiliu, školskej komisie Občianskeho fóra, predkladatelia z Československej strany socialistickej a po vzájomných konzultáciách došlo k prijatiu spoločných pripomienok.

Myslím si, že práve tu je cesta ku vzájomnému pochopeniu, k vytvoreniu dvoch rovnoprávnych silných republík, zastrešených v našom spoločnom federatívnom štáte.

Navrhovaný zákon je naviac variabilný a umožňuje podža miestnych podmienok demokraticky rozhodovať o určitých korektúrach vo forme výuky.

Zvlášť výraznou prednosťou novelizácie je odstránenie dvojkožajnosti riadenia Stredných odborných učilíšť, ktoré prechádzajú podža všeobecných požiadaviek pedagogickej verejnosti pod riadenie štátnej správy, čo predstavuje dôležité študijné a učebné istoty pre našu mládež.

Dámy a páni, navrhovaná novelizácia školského zákona vytvára dobrú platformu pre vstup, respektíve návrat nášho školstva do Európy a sveta.

Dovož te mi na záver dve menšie technické korekcie, a to v tlači 313 na str. 2, bod 6, to je § 7 odsek 2 posledný riadok, za slovo "estetickú" doplniť slovo "zdravotnú".

Veta pokračuje ďalej. Je to z dôvodov korešpondencie s § 5.

Druhá pripomienka je k tlači 426, t. j. spoločná spravodajská správa, na str. 3 bod 10, § 8, odsek 3, spojku "a" nahradiť spojkou "alebo" a posledné slovo "absolutória" nahradiť "absolventské skúšky". Je to v súlade so znením zákona 29/1984 Zb.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji. Slovo má poslanec Balgavý, připraví se poslanec Duray.

Poslanec SL P. Balgavý: Vážené Federálne zhromaždenie, ospravedlňujem sa, že za túto tribúnu pri prerokúvaní tohto zákona idem ešte raz. K vystúpeniu pána poslanca Kanisa chcem pripomenúť, že tam, kde vyslovil, že na slovenských školách, vrátane vysokých škôl, vznikajú komplikované situácie a vyjadril sa, že pripomínajú zákaz povolania v Spolkovej republike Nemecko, že s takýmito tvrdeniami som sa stretával v mnohých denníkoch, ktoré boli vydávané na Slovensku. Ako poslanec som vždy, keď som sa s takým tvrdením stretol v dennej tlači, reagoval tým, že som šéfredaktorovi napísal, či má odôvodnené podozrenie, že došlo k porušeniu zákona. Pýtam sa pána poslanca Kanisa, či má odôvodnené podozrenie, že došlo k porušeniu zákona, a v tom prípade, keď má také odôvodnené podozrenie, že k porušeniu zákona na základných, stredných alebo vysokých školách došlo, prečo príslušným spôsobom nepostupoval?

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji. Slovo má poslanec Duray.

Poslanec SN M. Duray: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, mám iba krátku poznámku. Tento návrh novely zákona v podstate odstraňuje monopol štátu v školstve, ale obávam sa, že nezabezpečuje ochranu súkromným a cirkevným školám, pretože sa môže stať, že súkromné a cirkevné školy sa dostanú do takej finančnej nevýhody, že nebudú môcť byť organizované a založené.

Vychádzam z toho, že som platitež daní a z mojich daní sú zriadené štátne školy, ale keď môj syn bude chodiť na súkromnú alebo cirkevnú školu, nie som si istý, či sa mu z mojich daní niečo navráti. Preto by som navrhol, aby nový zákon zabezpečil nejakú finančnú ochranu, a síce tak, že by sa dalo vsunúť do § 4 pod vetu, že v súkromných a cirkevných školách sa môže zabezpečovať vzdelanie za úplatu, a pokračovať tým, pričom vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bude finančne podporovať tieto školy na jedného žiaka, študenta, v takom rozsahu, v akom rozsahu financuje zabezpečenie vyučovania základnými školskými potrebami na jedného študenta na štátnych školách. Ide o to, aby bola zabezpečená určitá finančná rovnosť na týchto rôznych školách.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Vystoupením poslance Duraye jsme vyčerpali písemně přihlášené. Přeje si ještě někdo slovo? Poslanec Klíma.

Poslanec SL V. Klíma: Chtěl bych podpořit svého předřečníka ve financování soukromých a církevních škol, jelikož tento systém v zahraničí funguje. Jsou to školy tzv. waleského typu, kde je povinnost státu poskytovat dostatečně a rovnoprávně financování těchto škol a umožnit svobodný přístup k nim.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? (Ne.) Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že zde byla přednesena řada pozměňovacích návrhů, i když poslanec Kočtúch své návrhy vzal zpět, které je třeba posoudit, proto doporučuji přerušit nyní zasedání Sněmovny lidu a Sněmovny národů na hodinu a půl, aby výbory ústavně právní spolu s navrhovateli a předkladateli a předsedy kulturních a školských výborů mohly věci posoudit.

Přerušuji jednání do 15.30 hodin.

(Jednání přerušeno ve 14.06 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.37 hodin.)

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Vážené Federální shromáždění, konstatuji, že ve Sněmovně lidu jsou přítomni 104 poslanci a ve Sněmovně národů 79 poslanců, takže můžeme zahájit jednání.

O jednání výborů ústavně právních a návrzích, které se předkládají, nás bude informovat společný zpravodaj výborů SN poslanec Sidó. Dávám mu slovo.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Ďakujem. Vážené Federálne zhromaždenie, ústavnoprávne výbory v prítomnosti navrhovatežov prerokovali jednotlivé pozmeňovacie návrhy a dospeli sme k tomuto stanovisku.

Pani poslankyňa Stránská navrhla rozšíriť § 50 ods. 1, str. 12 a zaradiť medzi pedagogických pracovníkov aj pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní. Po vypočutí odborníkov sa ústavnoprávne výbory zhodli v tom, že sami pracovníci pedagogickopsychologických poradní nepovažujú toto za správne a namietajú proti tomu, aby boli zaradení medzi pedagogických pracovníkov. Preto ústavno právny výbor neodporúča akceptovať pozmeňujúci návrh poslankyne Stránskej.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Ptám se, paní poslankyně Stránské zda trvá na svém návrhu? (Poslankyně Stránská na svém návrhu trvala.)

Společný zpravodaj výborů SL poslanec B. Janča: Dříve, než budeme hlasovat, chtěl bych vás upozornit na to, že pracovníci pedagogicko-psychologických poraden jsou především psychologové. Na mnohých poradnách vůbec žádní pedagogové nejsou. Navíc psychologicko-pedagogické poradny jsou v mnoha okresech spojeny s předmanželskými poradnami. Říkám to proto, že jsou to opravdu zařízení psychologická i když název "pedagogicko-psychologická" svádí k tomu, že to má něco společného se školou. Ale to by protože vyšetřují děti - sem museli patřit také třeba pediatři a další, kteří přijdou s dětmi do styku.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji. Budeme hlasovat. Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem poslankyně Stránské, týkajícího se § 50, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Tři.) Tři. To je menšina. Návrh nebyl přijat.

Kdo z poslanců Sněmovny národů s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Tři.) Tři. To je také menšina. Návrh nebyl přijat.

Prosím poslance Sidó, aby pokračoval.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Ďakujem. Pán poslanec Rábel navrhol v § 23, str. 8, vypustiť druhú časť vety: "spoločensky prospešná práca žiakov stredných škôl je dobrovožná". Ďalšiu časť vypustiť. Ústavnoprávny výbor bol toho názoru, že ponechať pôvodné znenie, aby výchovno-vyučovací proces na školách nebol narušený žiadnou prácou, ktorá je dobrovožná. Teda takúto prácu je možno robiť iba po vyučovaní. Opakujem - ústavnoprávne výbory neodporúčajú prijať pozmeňujúci návrh pána poslanca Rábela.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Ptám se pana poslance Rábela, zda trvá na svém návrhu? (Poslanec Rábel na svém návrhu netrval.) Děkuji můžeme pokračovat.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Ďalej to boli návrhy pani poslankyne Vitézovej. Pani poslankyňa Vitézová navrhuje upraviť znenie § 3 nasledovne: výchova a vzdelávanie sa uskutočňujú v materinskom jazyku žiakov a študentov, a to najmä v českom, slovenskom a v jazyku národných menšín, a to v jazyku maďarskom, nemeckom, požskom, ukrajinskom, rusínskom, resp. podža požiadaviek aj v iných jazykoch.

Ústavno právne výbory sa zhodli v tom, že v zmysle ústavného zákona č. 144/1968 Zb. stanovuje platný školský zákon, ktorý kodifikuje vyučovací jazyk, nasledovne, že vyučovacím jazykom na školách je český alebo slovenský jazyk, v národnostných školách jazyk národností. Preto neodporúča akceptovať tento pozmeňujúci návrh. Pani poslankyňa trvá na svojom návrhu.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Vzhledem k tomu, že paní poslankyně trvá na svém návrhu, budeme o tomto jejím návrhu hlasovat.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem paní poslankyně Vitézové, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Osm.) Osm. To je zřejmá menšina.

Budeme hlasovat ve Sněmovně národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů podporuje návrh paní poslankyně Vitézové? (Hlasuje se.) (Šest.) Šest. To je zřejmá menšina, návrh nebyl přijat.

Prosím poslance Sidó, aby dále pokračoval.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Pani poslankyňa Vitézová navrhuje rozšíriť znenie § 3 odsek 2 a to nasledovne: "Nepočujúcim a nevidiacim sa zabezpečuje vzdelanie v jazyku materinskom s použitím znakovej reči a Braillovho písma."

Ústavno právne výbory odporúčajú vyhovieť pozmeňovaciemu návrhu.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Tento návrh bude obsažen ve společné zprávě výborů a nebudeme o něm hlasovat, nýbrž budeme hlasovat o něm v souvislosti s předloženou zprávou výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Prosím pana poslance Sidó, aby pokračoval.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Ide o ďalší návrh pani poslankyne Vitézovej; zároveň taký istý, alebo podobný, pozmeňovací návrh mali pán poslanec Duray a pán poslanec Klíma. Ide o rozšírenie § 4 odsek 2 v takomto znení:

"V rozsahu určenom vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa žiakom bezplatne poskytujú učebnice a učebné texty a základné školské potreby, pričom vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bude finančne podporovať súkromné a cirkevné školy najmenej v takom rozsahu, v akom finančne zabezpečuje výchovno-vyučovací proces základným školám na jedného žiaka na štátnych školách".

Ústavno právny výbor neodporúča vyhovieť tomuto návrhu.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Navrhovatelé trvají na svém návrhu? (Ano.)

Budeme o tomto návrhu hlasovat. Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z poslanců Sněmovny lidu podporuje tento návrh, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Šestnáct.) Šestnáct.

To je zřejmá menšina.

Budou nyní hlasovat poslanci Sněmovny národů. Kdo z poslanců Sněmovny národů podporuje tento návrh, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Osm.) Osm.

To znamená, že i Sněmovna národů tento návrh nepřijala.

Prosím poslance Sidó, aby pokračoval.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: Pani poslankyňa Vitézová navrhuje v § 2 nasledujúce zmeny: odsek 1 ponechať v pôvodnom znení, v odseku 2: " ... právo na vzdelávanie sa zabezpečuje na štátnych, súkromných a cirkevných školách".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Ústavnoprávne výbory boli toho názoru, že po novelizácii Ústavy, článku 24, toto právo je zabezpečené.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Čili nedoporučují tento návrh. Trvá paní poslankyně na tomto návrhu? (Ano.) Ano.

Budeme tedy hlasovat. Ve Sněmovně lidu, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Vitézové, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Tři.) Tři.

To je zřejmá menšina.

Hlasují poslanci Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhem poslankyně Vitézové, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Šest.) Šest.

Návrh nebyl přijat.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó: § 12 navrhuje pani poslankyňa Vitézová rozšíriť o ďalší odstavec, označiť ho ako odstavec 6, a to v tomto znení: "Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vytvorí finančné a materiálne podmienky pre to, aby orgány a organizácie, ktoré zriaďujú stredné odborné učilištia, mohli zabezpečiť vyučovanie aj v jazyku národnostných menšín."

Ústavno právne výbory sú toho názoru, že toto právo sa zabezpečuje § 3 (druhá veta školského zákona). Je to aj vec školskej inšpekcie, aby kontrolovala dodržiavanie tohto zákona. Ústavno právne výbory neodporúčajú rozšíriť § 12 odst. 6.

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Ptám se paní poslankyně Vitézové, jestli si přeje, aby se o návrhu hlasovalo. (Ano.) Ano.

Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem poslankyně Vitézové, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Dva.) Dva.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhem poslankyně Vitézové, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Čtyři.) Čtyři.

Návrh nebyl přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP