Středa 2. května 1990

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Je to jasné. Při vypuštění tohoto zbytku věty by toto ustanovení nemělo smysl.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Dvořák: Odstavec 3 by tam zůstal. Ten zní: "Obhájci, osoby mladistvé a osoba, která pro své tělesné, anebo duševní vady není schopna sama se náležitě hájit, nelze odepřít účast při provádění kteréhokoliv vyšetřovacího úkonu."

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Můžeme tedy hlasovat. Budeme znovu hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu ve Sněmovně lidu. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Sedmdesát osm.) Sedmdesát osm. Poslanci Sněmovny lidu pozměňovací návrh schválili, protože je přítomno 155 poslanců.

Budeme hlasovat ve Sněmovně národů. Přítomno je 115 poslanců Sněmovny národů. Žádám o vyjádření poslance Sněmovny národů. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Sedmdesát sedm.) Sedmdesát sedm. Rovněž poslanci Sněmovny národů pozměňovací návrh schválili.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Dvořák: Pozměňovací návrh číslo 3 zní: "Vypustit v trestním řádu oddíl V, tj. §314 písm. e) až g)." Jedná se o institut trestního příkazu. Ústavně právní výbor Sněmovny lidu tento pozměňovací návrh přijal, ve Sněmovně národů scházel jeden hlas. Pokud by byl přijat tento pozměňovací návrh, je nutné do závěrečných ustanovení dát formulaci: "Trestní příkazy vydané před účinností tohoto zákona e řídí dosavadními předpisy."

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Je vám jasné, v čem spočívá pozměňovací návrh? Byl formulován srozumitelně?

Ve Sněmovně lidu jsou přítomni jedno sto padesát čtyři poslanci. Ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, jak byl formulován, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Osmdesát čtyři.) Osmdesát čtyři. Sněmovna lidu pozměňovací návrh přijala.

Budeme hlasovat ve Sněmovně národů.

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Osmdesát čtyři.) Osmdesát čtyři. Rovněž Sněmovna národů přesvědčivou nadpoloviční většinou tento návrh přijala. Pozměňovací návrh, týkající se § 314, byl oběma sněmovnami schválen.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Dvořák: Podle pořadí byl předložen další pozměňovací návrh poslance Glezga, kdy je navrhováno § 175 odst. 2 trestního řádu rozšířit o větu: "Přitom vykonává dozor nad zákonností postupu orgánů Sboru národní bezpečnosti při plnění jeho pokynů." Přečetl bych celý odstavec:

"Paragraf 175 odstavec 2: Prokurátor je oprávněn uložit orgánům Sboru národní bezpečnosti provedení takových úkonů, které jsou tyto orgány oprávněny provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele." Přidává se: "Při tom vykonává dozor nad zákonností postupu orgánů Sboru národní bezpečnosti při plnění jeho pokynů."

V ústavně právním výboru Sněmovny lidu pro tento návrh hlasovalo sedm poslanců, ve Sněmovně národů tři poslanci.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Je pozměňovací návrh srozumitelný?

Budeme hlasovat ve Sněmovně lidu. Přítomno je jedno sto padesát čtyři poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Dvacet devět.) Dvacet devět.

Můžeme konstatovat, že Sněmovna lidu pozměňovací návrh nepřijala.

Dávám hlasovat ve Sněmovně národů, kde je přítomno padesát osm poslanců zvolených v České republice a padesát sedm poslanců zvolených ve Slovenské republice.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Dvacet.) Dvacet.

Ani Sněmovna národů pozměňovací návrh nepřijala. Pozměňovací návrh poslance Glezga nebyl přijat.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Dvořák: Dalším pozměňovacím návrhem podle pořadí byl pozměňovací návrh poslance Tomana, který navrhuje v § 234 odst. 1 trestního zákona u skutkové podstaty trestného činu loupeže snížit spodní hranici výměry trestu na dva roky.

Odstavec 1 by zněl: "Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci bude potrestán odnětím svobody na 2 léta - 10 let". Dosavadní text - 3 léta - 10 let. Ústavně právní výbor Sněmovny lidu tento návrh přijal, Sněmovna národů tento návrh nepřijala.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Budeme hlasovat. Ve Sněmovně lidu je počet přítomných jedno sto padesát čtyři.

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem, jak byl přednesen, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Šedesát osm.) Šedesát osm.

Konstatuji, že Sněmovna lidu pozměňovací návrh nepřijala.

Dávám hlasovat ve Sněmovně národů.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, týkající se § 234, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Dvacet osm.) Dvacet osm hlasů pro.

Ani ve Sněmovně národů nebyl pozměňovací návrh přijat.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Dvořák: Další pozměňovací návrh, který byl v pořadí předložen, byl pozměňovací návrh poslance Fanty, který však v ústavně právních výborech svůj návrh vzal zpět. Další pozměňovací návrhy nebyly.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji poslanci Dvořákovi. Po projednání pozměňovacích návrhů můžeme přistoupit k hlasování o vlastních návrzích zákonů.

Nejdříve budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 325).

Protestuje pan ing. Langoš, ale pan Dvořák vysvětlí, protože jeho návrh je součástí společné zprávy.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec L. Dvořák: Ústavně právní výbor konsensem jeho pozměňovací návrh přijal a doporučuje ho zařadit do společné zprávy, to znamená, že se o něm bude hlasovat ve společné zprávě a nikoliv jako o samostatném pozměňovacím návrhu.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Upřesnil bych to tím, že pozměňovací návrh pana ing. Langoše se týkal zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Nyní hlasujeme o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Až budeme hlasovat o návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody, budeme o něm hlasovat ve smyslu zprávy předložené ústavně právními výbory.

Hlasujeme tedy o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Je přítomno jedno sto padesát pět poslanců Sněmovny lidu. Budou tedy hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců souhlasí s návrhem zákona, parlamentní tisk 325 se změnami, které byly v podobě pozměňovacích návrhů přijaty, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) To je přesvědčivá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet jedna.) Dvacet jedna.

Při účasti jedno sto padesát pět poslanců byl návrh ve Sněmovně lidu přijat.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny národů, kterých je přítomno jedno sto patnáct.

Kdo souhlasí s návrhem zákona obsaženém v parlamentním tisku 325 ve znění doplňujících návrhů? (Hlasuje se.) To je většina.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden hlas.

Zdržel se někdo hlasování? (Deset.) Deset hlasů.

Konstatuji, že poslanci Sněmovny národů rovněž zákon schválili.

Mohu tedy konstatovat, že vzhledem k souhlasnému usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů byl Federálním shromážděním schválen zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon. (Potlesk.)

(Poznámka redakce : usnesení FS č. 202, SL č. 296, SN č. 306)

V současné chvíli je přítomno jedno sto padesát sedm poslanců Sněmovny lidu a jedno sto osmnáct poslanců Sněmovny národů.

Budeme hlasovat o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád, a to ve smyslu pozměňovacích návrhů, které jsme schválili.

Prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců souhlasí s návrhem zákona, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět hlasů.

Poslanci Sněmovny lidu návrh schválili.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden hlas.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva hlasy.

Rovněž poslanci Sněmovny národů předložený návrh schválili.

Mohu prohlásit, že Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky schválilo zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 203, SL č. 297, SN č. 307)

Zbývá nám hlasovat o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Jde o parlamentní tisk č. 327.

Budeme hlasovat ve smyslu zprávy, kterou předložil pan poslanec Dvořák ze společné schůze ústavně právních výborů.

Kdo tedy s takto formulovaným návrhem z poslanců Sněmovny lidu, kterých je přítomno jedno sto padesát šest, souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Prosím o hlasování Sněmovnu národů.

Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Kdo je pro ti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

I Sněmovna národů zákon přijala a mohu prohlásit, že vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven Federální shromáždění schválilo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 204, SL č. 298, SN č. 308)

Vážení kolegové, vážené kolegyně, nyní bychom se vrátili k projednávání

ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

(tisk 347) a společné zprávy výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 422)

Je to ten návrh, ke kterému nebyla k dispozici zpravodajská zpráva.

Prosím pana poslance Soldáta, aby tuto zprávu přednesl.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Soldát: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, já se omlouvám za zmatky, které zde vznikly, protože pan poslanec Křivský je momentálně mimo území republiky a tento tisk byl zařazen v původním návrhu druhý nebo třetí den, takže vznikly zmatky. Ale je to napraveno. Já bych přečetl zpravodajskou zprávu.

Jako společný zpravodaj výboru Sněmovny lidu pro životní prostředí vás seznamuji s návrhem ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., (tisk 347) ve znění společné zprávy (tisk 322).

Vzhledem ke katastrofálnímu stavu životního prostředí, který je důsledkem dlouhodobého zanedbávání enviromentální politiky bývalou totalitní mocí, je nutno tuto otázku zásadním způsobem řešit. Předložená novela ústavního zákona vymezuje, která oblast v ochraně a tvorbě životního prostředí spadá do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky. Tím, že bude převedena péče o životní prostředí do společné působnosti federace, budou vytvořeny základní předpoklady pro systematické řešení enviromentálních problémů našeho státu. Přijetí tohoto ústavního zákona umožní vytvářet jednotnou státní ekologickou politiku v domácí i zahraniční sféře.

Jako společný zpravodaj výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu proto doporučuji předloženou novelu ústavního zákona schválit.

Jenom bych vás chtěl poprosit, abyste si v tisku 347 v písmenu c) škrtli slova "v působnosti federace", protože tato slova jsou zbytečná vzhledem k tomu, že úvodní věta článku 21 a) zní: "V oblasti životního prostředí patří do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky". Slova "v působnosti federace" byla doporučena ústavně právním výborem k vypuštění, ale při přepisu společné zprávy zřejmě došlo k chybě.

Tím bych skončil zpravodajskou zprávu a navrhuji nyní jako poslanec dva pozměňovací návrhy. Připomínám, že tyto pozměňovací návrhy byly doporučeny Českou národní radou a jedná se o to, aby v písmenu a) za slova "celostátního přístupu ke krajině" byla vřazena slova "ekologických havárií" a dále "zneškodňování nebezpečných odpadů" škrtnout slovo "nebezpečných". Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Slyšeli jsme zpravodajskou zprávu a současně pozměňovací návrhy. Písemně se prozatím do rozpravy nikdo nepřihlásil. Prosím, pan kolega, poslanec Baruš.

Poslanec SL V. Baruš: Pane předsedo sněmovny, dámy a pánové. K textu zpravodajské zprávy připojil poslanec-zpravodaj pan Soldát za Sněmovnu lidu dva vzájemně spojené krátké pozměňovací návrhy. Přesněji řečeno, jde o doplnění textu v legislativních úkolech o ekologické havárie a o obecnější formulaci určení odpadu. Chci vás ujistit, že jsme předběžně s předsedou výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu panem poslancem akademikem Löblem projednali tyto pozměňovací návrhy s předkladatelem jménem vlády, místopředsedou vlády panem akademikem Delongem, předsedou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, který hodnotil tyto pozměňovací návrhy jako přijatelné.

Domnívám se také, že tyto pozměňovací návrhy, které byly konzultovány s předsedy ústavně právních výborů, není nutné meritorně v ústavně právních výborech projednat. Proto si vám dovolujeme doporučit, dámy a pánové, abyste tyto pozměňovací návrhy při hlasování podpořili. Děkuji vám.

Předsedající místopředseda FS J. Bartončík: Děkuji panu poslanci Barušovi.

Chce ještě někdo vystoupit v rozpravě? (Nikdo.) Nikdo.

Chtějí něco doplnit zpravodajové? (Ne.) Nepřejí si vystoupení.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V zasedacím sále jsou přítomni 153 poslanci Sněmovny lidu, 58 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 57 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice.

Sněmovny jsou tedy schopné se usnášet.

K přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a třípětinové většiny poslanců zvolených ve Slovenské republice, jakož i souhlasu třípětinové většiny poslanců Sněmovny lidu.

Budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích, to znamená těch pozměňovacích návrzích, které zde přednesl pan poslanec Soldát a které podpořil pan akademik Baruš.

Kdo z poslanců Sněmovny národů, zvolených v České republice souhlasí s těmito pozměňovacími návrhy, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Padesát šest.) Padesát šest.

Poslanci zvolení v České republice přijali tento pozměňovací návrh.

Ptám se poslanců zvolených ve Slovenské republice, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem? (Čtyřicet devět.) Čtyřicet devět.

Rovněž poslanci zvolení ve Slovenské republice návrh přijali.

Sněmovna národů pozměňovací návrhy přijala.

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích ve Sněmovně lidu. Kdo souhlasí s pozměňovacími návrhy, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Dva.) Dva se zdrželi hlasování.

Sněmovna lidu pozměňovací návrh přijala. Pozměňovací návrh byl tedy přijat.

Nyní budeme hlasovat o ústavním zákonu ve smyslu těchto přijatých pozměňovacích návrhů. Budeme hlasovat nejdříve ve Sněmovně lidu.

Jsou přítomni 154 poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu návrh přijala.

Nyní budeme hlasovat ve Sněmovně národů.

Poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice, kdo souhlasí nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci zvolení ve Slovenské republice návrh přijali.

Prosím o hlasování poslance zvolené v České republice. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice návrh přijali.

Vážené Federální shromáždění, vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění schválilo ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 199, SL č. 293, SN č. 303)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doporučuji, abychom ještě projednali nebo začali projednávat vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví. (Hlasy: Ne!)

Jsou pro to dva důvody. Nechám samozřejmě hlasovat, protože se jedná o určitou změnu programu. Původně jsme počítali s tím, že by byl zařazen až zítra. Budeme hlasovat o tom, zda souhlasíte se zahájením projednávání tohoto zákona dnes. Jenom bych vysvětlil, proč vám to navrhuji. Jednak z toho důvodu, abychom si vytvořili určitou časovou rezervu pro zítřejší jednání, ale také z toho důvodu, že předkladatel a odůvodňovatel návrhu pan ministr Burský je zítra od půl desáté vázán jinými povinnostmi a nemohl by se účastnit projednávání tohoto návrhu až do konce. Čili po tomto zdůvodnění dám hlasovat o tom, zda alespoň zahájíme ještě projednávání tohoto návrhu dnes.

Souhlasíte s tím, aby o této změně programu hlasovaly obě sněmovny společně? Nebo chcete oddělené hlasování? (Hlasy: Ano.)

Můžeme tedy hlasovat společně. Nemůžeme, protože skrutátoři by to nespočítali. Takže beru zpět. Budeme hlasovat napřed ve Sněmovně národů.

Ptám se Sněmovny národů, kdo souhlasí s tím, abychom projednávali ještě zákon o zemědělském družstevnictví, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Padesát jedna.) Padesát jedna pro. Musím s politováním konstatovat, že Sněmovna národů nepřistoupila na projednávání tohoto návrhu. Abychom nemuseli dělat dohodovací řízení, považuji hlasování ve Sněmovně lidu za téměř bezpředmětné, ale přesto necháme hlasovat i Sněmovnu lidu.

Kdo souhlasí se projednáváním tohoto návrhu ještě dnes? (Hlasuje se.) (Padesát pět.) Padesát pět. Bohužel, ani Sněmovna lidu tento návrh nepřijala. Přerušíme proto naše jednání s tím, že zahájíme zítra v 6.30 hodin.

Ještě se hlásí pan poslanec Pospíšil.

Poslanec SL J. Pospíšil: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že ministr Burský by nám měl vysvětlit, když se jedná o zákon o zemědělském družstevnictví a nám bylo řečeno, že má jinou činnost, proč zde nemůže být. To musí být jistě důležitá věc, když se tady projednává zákon o zemědělském družstevnictví.

Ministr zemědělství a výživy ČSFR O. Burský: V původním programu, dámy a pánové, byl tento návrh zákona zařazen jako první dnešní den. Nám přilétá zítra bulharský premiér a z toho důvodu, že jsem zde měl být jako první, tak náš pan předseda vlády Čalfa mne určil jako stálý doprovod bulharského premiéra vzhledem k tomu, že jsem předsedou společné Československo-bulharské komise. Z toho důvodu musím jít pana premiéra vítat na letiště a pak s ním až do pátku do jeho odletu být. Pokud to začne v 8.30 hodin, jak řekl pan předsedající, tak přijdu a budeme se snažit to projednat do té doby, než budu muset odejít. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Takže do 9.30 hodin to musíme projednat. Čili zítra v 8.30 hodin.

Prosím ještě členy poslaneckého Klubu Čs. strany lidové i ty, kteří jsou přizváni, aby se sešli k jednání Klubu zítra v 8.00 hodin ráno do místnosti 026.

Zítřejší jednání společné schůze bude řídit místopředseda pan Kučera.

(Schůze přerušena ve 20.50 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP