Středa 2. května 1990

1. den - středa 2. května 1990

(Začátek schůze ve 14.10 hodin)

Přítomno: 181 poslanec Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
64 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Belko, Harenčár, Jankovič, Kapitola, Kontríková, Kubinský, Křivský, Kuljovský, Minka, Petrželková, Šremer, Štancel, Trefný, Urban

5 poslanců rezignovalo

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Balánová, Glac, Hadrava, Muraško, Pithart, Řehková

1 poslankyně rezignovala

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Duray, Holčík, Hornáčková, Ivaničová, Kačicová, Kováč, Mesík, Popély, Silvanová, Šádek

1 poslanec rezignoval


Předsedající předseda SL J. Bartončík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, všechny vás srdečně vítám a zahajuji 28. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů V. volebního období Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Návrh programu jste obdrželi do lavic tak, jak jej připravila předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Prosím vás, abyste si v předloženém programu provedli následující změnu.

Na straně 3 programu bod 12. Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 397) a společná zpráva výborů (tisk 436) se posune nahoru pod bod 7. Původní bod 12 bude tedy bodem 7. Ostatní body se přečíslují o jedno číslo výš. Tolik jedna připomínka k navrženému programu. Dále se s připomínkou k návrhu programu přihlásil pan poslanec Zeman.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedo, vážené Federální shromáždění, předkládám v souladu s jednacím řádem pozměňovací návrh k programu. Doporučuji, aby do tohoto programu byl zařazen původně plánovaný tisk 363 - návrh zákona o Parlamentním institutu. Zařazení tohoto bodu doporučuje Klub poslanců Občanského fóra a VPN, který tuto záležitost projednával krátce po zasedání ústavně právních výborů.

Tento návrh zákona jednomyslně doporučil jak výbor pro plán a rozpočet, tak výbor pro kulturu a výchovu, jakož i ústavně právní výbor České národní rady. Vznikly právní pochybnosti, zda Federální shromáždění má či nemá právo ustavovat Parlamentní institut zákonem. Bylo doporučeno alternativní řešení: podzákonná norma rozhodnutím předsednictva Federálního shromáždění. Zdánlivě jde o detail, ve skutečnosti zřízení Parlamentního institutu nižší než zákonnou normou by značně - zejména ve vztahu k zahraničním partnerům, s nimiž jsme předběžně jednali - snížilo autoritu této organizace a učinilo z ní pouze jeden z odborů Kanceláře Federálního shromáždění.

Nechci vás zdržovat detailními úvahami, protože v původním programu byl tento návrh zákona zařazen na pondělí v 18 hodin a bylo by tedy dobré, kdyby si ústavně právní výbor, v případě pochybnosti, vyžádal od prvních autorit další expertizu. Domnívám se, že toto Federální shromáždění tím, že se přikloní ke změně programu, kterou navrhuji, a tedy k tomu, aby tento zákon existoval a nebyl nahrazen podzákonnou normou, samo rozhodne o tom, jakou důležitost přikládá řešení problematiky, která je v návrhu tohoto zákona formulována.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Další připomínku má poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, moje připomínka víceméně tlumočí jednoznačný názor ústavně právních výborů - i když jsem nebyl tímto tlumočením pověřen - týká se to tří návrhů zákonů, v rozdaném programu označených body 9, 10 a 22. To znamená zákona o vysokých - školách, zákona o teologických fakultách a zákona o zrušení Vysoké školy SNB. Obsah těchto tří zákonů je velmi úzce provázán a navíc jejich projednávání bylo komplikované. Existovala zde celá řada dost obtížně slučitelných stanovisek jak od navrhovatelů, tak od různých výborů, ale nakonec jsme v ústavně právních výborech dospěli k jakémusi legislativnímu řešení, které respektovalo většinu připomínek a námětů a se kterými souhlasili navrhovatelé.

Nicméně toto legislativní řešení předpokládá, že jak z logických, tak z právních důvodů by měly být oba zákony dílčí, tj. zákon o bohosloveckých fakultách a zákon o zrušení Vysoké školy SNB, projednány před projednáváním vysokoškolského zákona.

Čili podávám pozměňovací návrh vzhledem k programu. Opravdu je to z hlediska právní logiky dosti závažná věc, aby se tyto jinak jednoduché zákony, které patrně nebudou představovat větší zatížení pro Federální shromáždění, přesunuly před vysokoškolský zákon. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Než budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zemana, poněvadž tam se jedná o situaci, kterou bychom měli rozhodnout hlasováním, to, co navrhuje pan doktor Benda, je otázka přesunu jednoho z bodů programu.

Bod 22 se přesunuje místo bodu 10 a návrh zákona o vysokých školách bude bod 22. Předpokládám, že to sledují i pracovníci Kanceláře Federálního shromáždění a že budou připraveni k tomuto projednávání představitelé federální vlády.

Hlásil se ještě někdo k programu? Poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Pane předsedající, dávám ještě návrh, aby na pořad jednání byl zařazen parlamentní tisk 406 a 407. Tisk 406 je návrh ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí a tisk 407 je zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti Federálních ústředních orgánů státní správy.

Tyto parlamentní tisky byly vypracovány výborem pro životní prostředí a domnívám se, že Federální výbor pro životní prostředí by měl být zřízen ještě za trvání tohoto parlamentu a této vlády. Navrhuji, aby to bylo zařazeno na pondělí, aby bylo možno ještě vyžádat stanovisko České a Slovenské národní rady a federální vlády.

Podotýkám rovněž, že to byl jeden z hlavních požadavků obyvatel pánevních okresů, aby tento Federální výbor pro životní prostředí byl zřízen. Děkuji.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Budeme hlasovat pak o tomto návrhu.

Hlásil se ještě někdo k programu dále? Poslanec Kulan.

Poslanec SN P. Kulan: Chcel by som len podporiť stanovisko pána Zemana na zriadenie Parlamentného inštitútu, pretože táto inštitúcia sa tu mala zriadiť hneď po rekonštrukcii parlamentu z toho dôvodu, že ak parlament má fungovať, musí mať zdroj objektívnych informácií. Takže k tomuto návrhu sa prikláňam a bol by som rád, keby to bolo akceptované.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Jsou další připomínky k programu? Poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Ja som rozumel pána poslanca Bendu tak, že zákony o škole by mali byť kompaktne prerokované. Nie je logické, keď budeme rokovať o dvoch zákonoch a potom sa vrátime k vysokoškolskému. Tie dva zákony by mali priamo predchádzať zákon o vysokých školách. Prosil by som pána predsedu, aby sa to takto odhlasovalo.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Vy navrhujete, pane kolego, aby byl jako 10. bod projednáván návrh zákona o zrušení Vysoké školy SNB, 11. bod návrh zákona o teologických fakultách a 12. bod návrh zákona o vysokých školách. Ano?

Já myslím, že to je racionální připomínka. Můžeme se na tom shodnout. Bod 12 bude návrh zákona o vysokých školách a tím se přečíslují další body. Hlásí se poslanec Hladík.

Poslanec SN J. Hladík: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám pozměňovací návrh pořadu jednání.

Navrhuji, aby byl na pořad společného jednání zařazen návrh novely zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech (tisk 437). Uvedený návrh jsem projednal s ministrem zemědělství a výživy panem Dr. Burským a předsedy výboru zemědělského a ústavně právního, kteří jsou ochotni svolat uvedené výbory a tento návrh projednat.

Považuji za vhodné, aby byl tento návrh začleněn k projednání návrhu novely zákona o zemědělském družstevnictví. V této novele se jedná o to, aby hodnota půdy nebyla oceněna akciemi a tím se nestala předmětem spekulace. Tato novela nebrání zakládání akciových společností zemědělským organizacím. Projednání této novely podpořilo svými podpisy 44 poslanců.

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Děkuji. Jsou další připomínky k návrhu programu? (Ne.) Nejsou.

Pokud jde o návrh poslance pana ing. Zemana, víte, že návrh na přijetí zákona, kterým by se zřizoval Parlamentní institut, byl v původním návrhu programu obsažen. Předsednictvo Sněmovny lidu na základě debaty v některých výborech zaujalo stanovisko, že Parlamentní institut jako odborný a poradní institut Federálního shromáždění nemusí být ustavován zákonem, ale stačí akt předsednictva Federálního shromáždění s tím, že dokonce předsednictvo Sněmovny lidu dospělo k názoru, že takový akt by byl pružnějším aktem.

Slyšeli jste návrh pana poslance Zemana. Prosím sčítatele hlasů, aby zaujali svá místa. Budeme napřed hlasovat o pozměňovacích návrzích na změnu programu a pak se vyjádříme k programu jako takovému.

V zasedací síni je přítomno 160 poslanců Sněmovny lidu, 65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 58 poslanců zvolených ve Slovenské republice.

Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Zemana na rozšíření programu o projednání zákona o Parlamentním institutu. Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s doplňovacím návrhem pana poslance Zemana, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. (Padesát tři.) Padesát tři z počtu jedno sto šedesát jeden.

Kdo je proti? (Dvacet šest.) Dvacet šest.

Předpokládám, že zbývající se zdrželi hlasování. Znamená to, že návrh pana poslance Zemana na doplnění programu nebyl Sněmovnou lidu přijat.

Nyní prosím poslance Sněmovny národů.

Kdo souhlasí se zařazením návrhu pana poslance Zemana do programu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. (Třicet devět.) Třicet devět je pro.

Kdo je proti? (Dvacet pět.) Dvacet pět.

Zdrželi se hlasování? (Padesát jedna.) Padesát jedna.

Můžeme konstatovat, že ani Sněmovna národů nepřijala doplňující návrh pana poslance Zemana.

A nyní budeme hlasovat o doplnění programu o projednání parlamentních tisků 406 a 407. Přestože tyto tisky logicky navazují na ústavní zákon o životním prostředí, kterým bychom se měli zabývat dnes, z důvodů, které už předkladatel návrhu uvedl, je potřeba, aby se ještě pracovalo, pokud se rozhodneme pro zařazení těchto návrhů, na těchto návrzích a pak by bylo možno projednat je a doplnit jimi program v pondělí.

Dávám hlasovat: Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s tím, aby byl program rozšířen o parlamentní tisky 406 a 407, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Jedno sto dvacet pět.) Pro je jedno sto dvacet pět z jednoho sta padesáti devíti poslanců Sněmovny lidu. Domnívám se, že další hlasování je bezpředmětné.

Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo je pro zařazení těchto dvou parlamentních tisků, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Jedno sto tři.) Pro jsou jedno sto tři poslanci.

Můžeme konstatovat, že rovněž Sněmovna národů doplňující návrh přijala.

Nyní budeme hlasovat o doplnění programu o návrh na novelu zákona o akciových společnostech.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem na doplnění programu o novelu zákona o akciových společnostech, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. To je naprostá většina.

Ve Sněmovně lidu byl tento doplňující návrh přijat.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny národů.

Kdo je pro zařazení tohoto doplňujícího návrhu? (Hlasuje se.) Děkuji. I ve Sněmovně národů se jedná o přesvědčivou většinu.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Budeme nyní hlasovat o celém návrhu programu, tak, jak jsme se dohodli na přesunech jednotlivých bodů, doplněném o tisky 406 a 407 a o novelu zákona o akciových společnostech.

Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s takto předloženým návrhem programu? (Hlasuje se.) Děkuji. Myslím, že se jedná o naprostou většinu.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Tři.) Tři.

Sněmovna lidu návrh programu schválila.

Prosím o hlasování poslance ze Sněmovny národů.

Kdo je pro takto předložený návrh programu? (Hlasuje se.) Děkuji. To je většina.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Dva.) Dva.

I Sněmovna národů schválila pořad.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 293, SN č. 283)

(Dotaz z pléna: Kam bude zařazen bod "Novelizace zákona o akciových společnostech"?)

Předsedající předseda SL J. Bartončík: Bude třeba zařadit ho do programu na příští týden.

Můžeme přistoupit k projednávání dalších bodů našeho programu.

Na programu máme

1

Návrh ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona

č. 161/1989 Sb., o československé federaci (tisk 302)

Prosím, aby výklad k návrhu podal místopředseda federální vlády JUDr. Ján Čarnogurský.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP