Úterý 24. dubna 1990

5. den jednání - úterý 24. dubna 1990

(Pokračování schůze v 17.10 hodin.)

Přítomno: 135 poslanců Sněmovny lidu
52 poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice
45 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Axmann, Bakšay, Bartončík, Bartošová, Battěk, Baruš, Belko, Benda, Bubeník, Čermák, Dvořák, Filkus, Freisler, Gebas, Geci, Harenčár, Hlavačka, Hranai, Janča, Jankovič, Jendrejčáková, Kanis, Klíma, Kontríková, Křivský, Kubinský, Kučera J., Kudláček, Kuljovský, Laluha, Macuška, Mohorita, Madarász, Medřický, Mikundová, Musílek, Müller, Novosád, Parkánová, Petrželková, Procházka, Rašín, Sehnal, Sommer, Stračár, Šabata, Šoltés, Špáta, Šremer, Štancl, Štrbová, Šútovec, Tahy, Toman, Urban, Vácha, Vávrová, Vrba, Zaorálek, Zeman

5 poslanců rezignovalo

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Benešová, Ctibor, Cuhra, Glac, Hadrava, Hanák, Hyková, Chromý, Klůzová, Kukrál, Mikule, Mixán, Muraško, Pilch, Pithart, Řehková, Slavětínský, Stome, Sychra, Vacek, Vinter, Vlček

1 poslankyně rezignovala

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Csémi, Dubček, Duray, Glezgo, Hrušovský, Kačicová, Kočtúch, Konvit, Kováč, Lentvorský, Liščák, Mesík, Micovčin, Mráz, Nemcsková, Némethová, Olej, Orban, Pažická, Posluch, Prievozníková, Rašev, Rusnák, Seman, Sýkora, Šádek, Šimúth, Šulka, Zelenay

1 poslanec rezignoval


(Řízení schůze převzal předseda SN J. Stank.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Zaujmite, prosím, svoje miesta. Vítam predsedu vlády, ktorý si len pred chvížou niekam odskočil, ale je tu, ako ste všetci videli. Vítam i podpredsedov a pánov ministrov, ktorí sa nášho zasadania zúčastnia.

Kým pristúpime k vlastnému programu, dovožte mi úvodom niekožko slov. V uplynulých dňoch sme boli svedkami toho, že naše rokovanie a predovšetkým hlasovanie k niektorým zákonom bolo ohrozené v dôsledku neúčasti, a to aj neospravedlnenej neúčasti značnej časti poslancov obidvoch snemovní. Verejnosť je pobúrená týmto stavom, poukazujú na oznamovacie prostriedky, a to celkom oprávnene. Nie je nám žahostajný ani vo vedení a ani vám - vás, ktorí tu sedíte, sa to prevažne netýka - tento stav, a preto by som chcel i týmto spôsobom na vás apelovať, aby sme na ďalších zasadaniach svojou účasťou potvrdili, že máme záujem dôstojne ukončiť prácu tohto Federálneho zhromaždenia a prerokovať zákony a právne normy, ktoré budú na programe, tak ako to od nás očakáva a žiada celá spoločnosť. V prípade opätovnej neúčasti budeme nútení - neberte to, prosím, ako vyhrážku, ale ako konštatovanie zverejniť mená tých poslancov, ktorí sa pravidelne a trvale nezúčastňujú nášho zasadania.

Na programe sú teraz odpovede na interpelácie. Prerokujeme najprv odpovede na interpelácie, ktoré už boli vládou predložené a potom pristúpime k novým interpeláciám.

Podža zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia majú predsedníctva snemovní zoznámiť všetkých poslancov s písomnými odpoveďami na podané interpelácie. Odpovede sa zaraďujú na program najbližšej schôdze snemovní. Dostali sme písomne dve odpovede, na interpeláciu poslanca Snemovne národov pána Heřmana Chromého (tlač 374) a na interpeláciu poslankyne Snemovne žudu Růženy Gdovinovej (tlač 378). Je, prosím, prítomný interpelujúci poslanec Chromý? (Není.) Nie je prítomný. A pani poslankyňa Gdovinová? (Ano.) Je prítomná. Takže interpeláciu poslanca Chromého nebudem, vzhžadom na jeho neprítomnosť prerokúvať.

Pristúpime k interpelácii poslankyne Gdovinovej. Bola to interpelácia na ministra práce a sociálnych vecí federálnej vlády pána Petra Millera s tým, že je treba drevorubačov zvýhodniť a zaradiť na úroveň robotníkov v povrchových baniach. Pýtam sa poslankyne Gdovinovej, či je spokojná s vysvetlením, uvedeným v písomnej odpovedi pána ministra Millera? (Ano.) Áno, je spokojná. O odpovedi na interpeláciu sa môže konať rozprava. Hlási sa niekto o slovo? (Ne.) Nehlási sa nikto. Podža rokovacieho poriadku zaujíma snemovňa k odpovedi na interpeláciu stanovisko uznesením. Poslankyňa Gdovinová je členkou Snemovne žudu. Odporúčam Snemovni žudu, aby vzala odpoveď na vedomie. Je iný návrh? (Ne.) Nie je iný návrh. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

V zasadacej sále je prítomných 113 poslancov Snemovne žudu, Snemovňa žudu je uznášania schopná.

Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí, aby odpoveď na interpeláciu poslankyne Gdovinovej (tlač 378) bola vzatá na vedomie, nech zdvihne ruku: (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jeden.) Jeden.

Snemovňa žudu vzala na vedomie odpoveď na interpeláciu.

V súvislosti s prerokovaním odpovedí na interpelácie máme povinnosť zaujať stanovisko aj k nasledujúcim záležitostiam. Na 24. schôdzi snemovní Federálneho zhromaždenia dňa 28. 2. t. r. bolo uznesenie Federálneho zhromaždenia č. 133 k správe o plnení programového vyhlásenia federálnej vlády k spoločensko politickej situácii a konkretizácii úloh vlády na najbližšie obdobie vláde odporúčané do konca marca 1990 informovať Federálne zhromaždenie o harmonograme jednotlivých reformných krokoch vlády, vrátane postupu zmien vlastníckych foriem a podmienok pre podnikatežské aktivity. Pri otvorení 27. spoločnej schôdze sme vám do lavíc dali fotokopiu listu predsedu vlády. V tomto liste predseda vlády pán Čalfa žiada o predlženie termínu pre podanie tejto informácie do konca apríla. Odporúčam, aby ste sa k tejto otázke, pokiaž máte záujem, vyjadrili. Chce sa niekto vyjadriť? (Ne.) Nie. Chce niekto z vlády k tomu vystúpiť? (Ne.) Nie je tomu tak. Odporúčam, aby sme prijali nasledujúce uznesenie:

"Federálne zhromaždenie ČSFR berie na vedomie žiadosť predsedu vlády zo dňa 27. 3. 1990 o predĺženie termínu informácie Federálnemu zhromaždeniu o harmonograme jednotlivých reformných krokov vlády, vrátane postupu zmien vlastníckych foriem a podmienok pre podnikatežské aktivity do konca apríla 1990."

Budeme hlasovať.

Kto zo Snemovne žudu súhlasí s týmto záverom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Tři.) Traja.

Ďalej bude hlasovať Snemovňa národov.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Tři.) Traja sa zdržali.

Uznesenie prijali obidve snemovne.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 189, SL č. 282, SN č. 292)

Pri schvažovaní programu tejto spoločnej schôdze bolo rozhodnuté zaradiť na program bod

26

Interpelácie, otázky a podnety poslancov.

Pristúpime teraz k tomuto bodu programu. Zatiaž sa prihlásili poslanci Balgavý, Holčík, Konečný a Kovář. Prosím poslanca Balgavého, aby sa ujal slova.

Poslanec SL P. Balgavý: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, 20.-23. februára t. r. Valné zhromaždenie OSN prerokúvalo otázky medzinárodnej spolupráce, zamerané proti nezákonnej príprave, šíreniu a používaniu narkotík a psychotropných látok. Prijalo politickú deklaráciu a globálny program, dokument OSN A/S17/AC 1/13, z ktorého som excerpoval:

1) Roky 1991-2000 budú vyhlásené dekádou boja proti zneužívaniu narkotík.

2) Vyzývajú sa štáty, aby ratifikovali do konca roku 1990 konvenciu OSN týkajúce sa tejto oblasti.

3) Pri rozpracovaní národných, regionálnych a medzinárodných stratégií proti narkotikám sa odporúča vychádzať z deklarácie medzinárodnej konferencie o zneužívaní a nezákonnom šírení nar. kotík, ktorá bola vo Viedni v roku 1987.

Otázkami boja proti šíreniu narkotík sa zaoberala i 83. medziparlamentná konferencia v Nikózii, ktorej som sa zúčastnil. Z rezolúcie, ktorá podporila aktivity OSN v tejto oblasti, vyberám:

1) Parlamentom sa odporúča, aby požadovali od svojich vlád poskytnutie dostatočných zdrojov pre aktivity agentúr OSN pracujúcich v tejto oblasti.

2) Štáty sa vyzývajú, aby legislatívne zabezpečili vyhžadávanie, zmrazovanie a konfiškáciu finančných ziskov z nelegálneho šírenia narkotík, aby v tejto veci rokovali s inými štátmi a podpisovali s nimi bilaterálne dohody.

3) Od krajín, ktoré vyrábajú chemické látky vhodné na prípravu narkotík a psychotropných látok sa požaduje, aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie efektívnej kontroly exportu týchto látok.

4) Štáty sa nabádajú, aby sústredili zdroje pre boj proti drogám a aby zamerali sociálnu politiku a sociálne opatrenia hlavne na mladých žudí. Je treba venovať sa výchove, zvlášť zdravotnej výchove, informáciám a publicite a u tých, ktorí sú postihnutí, liečenie rehabilitáciou.

Pýtam sa vlády ČSFR, či u nás existuje komplexný vládny program v tejto oblasti, a ak nie, dovolím si dať námet vláde, aby sa zacalo s tvorbou takéhoto programu, vychádzajúceho z príslušných dokumentov, ktoré som spomenul.

V súvislosti so zákonmi, ktoré sme prerokúvali na tejto spoločnej schôdzi snemovní, sa pýtam, ako je zabezpečené, aby pri investíciách zo zahraničia u nás neprichádzalo k tzv. praniu špinavých peňazí z nezákonného obchodu s narkotikami. Ďakujem vám za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Balgavému. Členovia vlády budú reagovať v závere tohto bodu programu, prípadne písomne. Ďalej prosím poslanca Holčíka, pripraví sa poslanec Konečný.

Poslanec SN J. Holčík: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, dámy a páni, presne pred 57 dňami skupina poslancov Federálneho zhromaždenia podala interpeláciu vláde ČSFR v otázke vodného diela Gabčíkovo. Opätovne som sa k tomutoproblému vyjadril aj 28. marca. I keď uplynuli takmer dva mesiace, doposiaž sme od vlády odpoveď nedostali. Miesto toho sa pán ministerský predseda Čalfa v oznamovacích prostriedkoch vyjadril, že vodné dielo Gabčíkovo bude treba uviesť do prevádzky, pretože sa do neho investovalo príliš veža.

Túto odpoveď, pokiaž ju možno považovať za odpoveď na našu interpeláciu, nepovažujeme za uspokojivú ani za logickú. Veď po 17. novembri sme sa rozhodil skončiť s totalitným kasárenským režimom tzv. reálneho socializmu, ktorý nás - dovolím si povedať stál vežanásobne viac ako vodné dielo Gabčíkovo a predsa v jeho výstavbe nepokračujeme. Naviac výroky pána premiéra nezobrali do úvahy odporúčanie zvláštnych komisií ustanovených koncom januára 1990 pri ministerstve lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, ktoré požadovali hlbšie prešetrenie otvorených problémov, pričom navrhli i prípadnú účasť a vyjadrenie medzinárodnej komisie.

Preto podávam v tejto veci vláde novú interpeláciu a žiadam jasnú a zrozumitežnú písomnú odpoveď na otázku: ako mieni vláda národného porozumenia postupovať v otázke vodného diela Gabčíkovo? Ďakujem.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Holčíkovi. V tejto záležitosti sme i z pozície Snemovne národov vládu urgovali. Pokiaž by boli pripravené ďalšie pripomienky tohoto druhu, dovolím si pripomenúť členom vlády, že sme zatiaž nedostali odpovede na písomné interpelácie poslanca Peklu so skupinou poslancov k životnému prostrediu Severočeského kraja, poslankyne Némethovej, poslanca Holčíka, Zelenaya a Duraya k pozastaveniuvodného diela Gabčíkovo, poslanca Kováře a ďalších k prenajímaniu nedostatočne obhospodarovanej pôdy, poslanca Sýkoru a ďalších poslancov k Vagónke Poprad, poslanca Urbana k výroku maďarského ministra zahraničných vecí, poslanca Lajkepa k nedostatku liečív, poslanca Bagína (tlač 290), poslanca Bezecného (tlač 321) a poslanca Malého (tlač 355).

Ďalej už mám interpelácie, ktoré vláda mohla dostať len v posledných dňoch, to je interpelácia poslanca Combu, tlač 359, k zníženiu neinvestičnej dotácie na ťažbu a úpravu rúd a poslanca Chromého k odstráneniu bývalých mocenských štruktúr. Na tieto písomné interpelácie, ktoré ste všetci dostali a ktoré dostala aj vláda, zatiaž nemáme odpoveď.

Prosím podpredsedu vlády, aby sme odpovede na tieto interpelácie dostali najneskôr do 2. mája, teda na začiatku zasadania, aby sme ich mohli rozmnožiť a na záver zasadania Snemovne žudu a Snemovne národov ich prerokovať. Keby boli námietky, alebo reakcie členov vlády už teraz na niektoré z týchto interpelácií, sme pripravení ich, samozrejme, prijať. Hlási sa poslanec Bezecný s faktickou pripomienkou.

Poslanec SL J. Bezecný: Chtěl bych uvést, že jsem odpověď dostal, výhradně jen já osobně, nikoli prostřednictvím parlamentu a nepokládám ji za zcela uspokojivou. Odpověď vyzněla asi v tom smyslu, že bude tato otázka - jde o vrácení majetku soukromým živnostníkům - řešena v rámci privatizace majetku. Domnívám se, že by mělo být uloženo parlamentem, aby tato otázka byla jasně zdůrazněna při předložení tzv. transformačního zákona. Děkuji.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem. Prosím, aby v tejto veci bol dodržaný rokovací poriadok, to znamená, aby interpeláciu dostal predseda Federálneho zhromaždenia alebo, predsedovia snemovní, aby sme s nimi mohli naložiť tak, ako rokovací poriadok predpisuje, to znamená, rozmnožiť ich pre všetkých poslancov a prerokovať v snemovni tak, ako sme to urobili s interpeláciou poslankyne Gdovinovej. Taktiež ma tu upozorňujú poslanci Filkus, Haško a Minka, že tiež nedostali odpoveď na interpeláciu, ktorá sa týka životného prostredia v oblasti dislokácie sovietskych vojsk na Sliači a pri Zvolene. Prosím zástupcu vlády, aby sa vyjadril k požiadavke predložiť všetky odpovede do 2. mája. Pokračujeme ďalej a slovo má poslanec Konečný. Pripraví sa poslanec Kovář.

Poslanec SL J. Konečný: Vážený pane předsedající, vážené shromáždění, dámy a pánové, podle paragrafu 62 jednacího řádu Federálního shromáždění se obracím na vládu ČSFR a na ministerstvo životního prostředí s následující interpelací.

Naše největší a také nejslavnější lázeňské město Karlovy Vary patří současně mezi oblasti, které jsou nejvíce postiženy exhalacemi. Je pravda, že největší zdroje znečištění jsou v sousedních okresech Sokolov a Chomutov, které zpracovávají hnědé uhlí. Až 80 % je tedy způsobeno zejména při zhoršených rozptylových podmínkách ze zdrojů mimo okres. V minulém roce bylo naměřeno i více než 2000 mikrogramů oxidu siřičitého na metr krychlový vzduchu. Mimo to jsou značným znečišťovatelem místní zdroje. Je to zejména a na prvním místě karlovarská teplárna, která chrlí do ovzduší ročně 3740 tun oxidu siřičitého. Mimo to působí problém skladování spáleného uhlí, což ročně činí tisíce tun popela. V současné době nejsou pro Karlovy Vary prostory, kde by skládka mohla být zřízena. Zde mám na mysli celou karlovarskou oblast. Proto bylo přijato rozhodnutí o výstavbě přivaděče tepla z palivového kombinátu Vřesová do Karlových Var a tím zajištění potřebného tepla pro Karlovy Vary a Novou Roli ze zdrojů za výhodnějších ekonomických podmínek vzhledem k tomu, že se jedná o odpadní teplo. Odstraní se tím provoz celé řady rozhodujících zdrojů znečištění a vytvoří se podmínky pro rozvoj Karlových Var jako světového lázeňského centra, včetně nutné bytové i občanské výstavby, která právě pro nedostatek tepla ve stávajících zdrojích stagnovala.

V minulém roce byly dvě stavby ze souboru staveb přivaděče tepla Vřesová-Karlovy Vary zahájeny a dosud bylo vynaloženo na stavební práce, projektovou dokumentaci a přípravu výroby u dodavatele přes 60 miliónů korun. Další dvě stavby mají být zahájeny v tomto roce, ovšem za předpokladu finančního zajištění. Jedná se o další stavby trubní části navazující na potrubí již zahájených staveb, které byly v minulém roce vyhlášeny Státní plánovací komisí za stavby ekologické. Tyto navazující stavby však již mezi ekologické stavby zařazeny nebyly a místo potřebných 55 mil. Kčs pro pokračování výstavby v roce 1990 dostal ONV v Karlových Varech jen prostředky ve výši 14,5 miliónu Kčs. Přesto je celý soubor v současné době dodavatelsky zajištěn. Dochází však k situaci, kdy vyšší dodavatel Plynostav Pardubice odmítá pro nedořešené problémy, zejména ve financování a zařazování do ekologických staveb pokračovat ve výrobě přivaděče a tím je vážně ohrožena realizace stavby, která je tak životně důležitá pro Karlovy Vary a celý karlovarský okres.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Konečnému. Slovo má poslanec Kovář, pripraví sa poslankyňa Frýbortová.

Poslanec SN M. Kovář: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, v zmysle § 65 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo dňa 21. 3. 1989, obraciam sa na pána predsedu vlády ČSFR s otázkou, kedy bude zrušený čl. 4 Ústavy v rezorte požnohospodárstva de facto. Ako bude posudzovaná otázka podozrelého podnikania a presunu nelegitímneho kapitálu v dôsledku tohto podnikania nadobudnutého. Rezort požnohospodárstva bol naviac poškodený deformáciami. Útokom ideológie i naďalej zostáva frontálny a totálny. Dnešne JRD sú družstvá len formálne.

Nebudem hovoriť o ekonomických a právnych dopadoch, ale zmienim sa o etických a politických stratách, obavách rožníkov a nebezpečenstiev, vyplývajúcich z preferencie krátkodobých výhod na úkor budúcnosti. V tejto súvislosti uvediem ako príklad činnosť podniku, okolo ktorého sa šíria rôzne, či už podložené, alebo nepodložené správy, spôsobujúce obavy o osud celého požnohospodársko-potravinárskeho komplexu. Ide o činnosť JZD Agrokombinát Slušovice.

Pýtam sa predsedu vlády ČSFR, či môže odpovedať na niekožko mojich otázok? Či je pravda, že činnosť JZD Agrokombinát Slušovice bola schválená ÚV KSČ, alebo iným orgánom pod zámienkou preferovaného experimentu RVHP? Všetci vieme, že Slušovice boli a ešte dnes sú dávané za príklad podnikania ostatným podnikom vo všetkých rezortoch našeho hospodárstva. Nevieme ale, či podnikanie JZD Agrokombinát Slušovice sa nerobilo na úkor ostatných JRD a celej našej spoločnosti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP