Čtvrtek 19. dubna 1990

2. den - čtvrtek 19. dubna 1990

(Pokračování schůze v 8.47 hodin)

Přítomno: 175 poslanců Sněmovny lidu
64 poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v Slovenské republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu: Bartončík, Bubeník, Černý, Doležal, Hadačová, Harenčár, Jendrejčáková, Kalmárová, Kapitola, Kontríková, Kubinský, Kučera B., Kusý, Mandler, Petrželková, Pitra, Sommer, Urban, Világi, Vrba

5 poslanců rezignovalo

Sněmovny národů zvolení v České republice Benešová, Glac, Hadrava, Křenek, Kukrál, Muraško, Pithart, Řehková, Vacek, Vlček

1 poslankyně rezignovala

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Duray, Kováč, Popély, Šádek, Zán

1 poslanec rezignoval


(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Šimúth.)

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Vážené Federálne zhromaždenie, milé kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vzácni hostia. Pokračujeme v 27. schôdzi snemovní Federálneho zhromaždenia v programe, ako bol schválený v poradí tak, ako sme ho začali včera uskutočňovať.

Ako prvý bod dnešného rokovania bude

4

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb., o hospodárskej arbitráži (tlač 350) a spoločná správa výborov Snemovne žudu a výborov Snemovne národov (tlač 383).

Prosím podpredsedu vlády JUDr. Jána Čarnogurského, aby návrh odôvodnil.

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, toto zhromaždenie prerokúva rad návrhov zákonov, ktoré umožňujú novým podnikatežským subjektom vstupovať od hospodárskeho života. Popri družstvách a štátnych podnikoch a ďalších zaujmú rovnocenné postavenie tiež individuálne podnikajúci občania, obchodné spoločnosti a rozšíri sa i počet podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou.

Vydanie zákonov upravujúcich postavenie týchto subjektov je jedným z prvých krokov na zabezpečenie ich rovnoprávnej účasti na československom trhu. Na tieto zákony musí nadviazať úprava, ktorá všetkým účastníkom nášho trhu zabezpečí i rovnaké pod mienky pri ochrane ich práv a právom chránených záujmov, ak sú ohrozené alebo porušené. To je základnou úlohou predkladaného návrhu novely zákona o hospodárskej arbitráži.

Ako súčasť komplexu legislatívnych opatrení v ekonomickej oblasti, pripravovaných pre najbližšie obdobie, musel byť i tento procesný predpis spracovaný urýchlene. Preto sa navrhuje iba novela zákona o hospodárskej arbitráži, ktorá vychádza z jestvujúcej štruktúry štátnych orgánov, t. j. aj z existencie arbitrážnych orgánov, ktoré doteraz hospodárske spory rozhodujú. V koncepcii týchto orgánov aj v konaní pred nimi však došlo k podstatným zmenám. Ak mám tieto zmeny charakterizovať v jedinej vete, potom môžem povedať, že celý proces sa výrazne približuje súdnemu procesu, posilňuje sa postavenie účastníkov konania, a arbitráži sa odnímajú oprávnenia, ktoré obmedzovali dispozičnú vožnosť účastníkov. Dôležité je tiež to, že arbitráž sa zbavuje činností poplatných predošlému systému riadenia, predovšetkým činností mimorozhodovacieho charakteru. Predkladané riešenie teda rešpektuje súčasnú situáciu, avšak povahou navrhnutých zmien zároveň predznamenáva ďalší krok, ktorý bude treba vykonať, t. j. vybudovať obchodné súdnictvo. Nemusím zdôrazňovať, že realizácia tohto zámeru si vyžiada určitý čas, v ktorom bude nutné komplexne posúdiť a spracovať nielen procesné otázky, ale aj otázky organizácie našich justičných orgánov.

Podrobnejšie k obsahu predloženého návrhu chcem uviesť toto.

Účastníkmi sporov, vedených pred orgánmi hospodárskej arbitráže budú v budúcnosti aj obchodné spoločnosti a individuálni podnikatelia. To si vyžiadalo i zodpovedajúce doplnenie úpravy príslušnosti arbitrážnych orgánov na rozhodovanie takýchto sporov. Zostáva zachovaný všeobecný princíp, že miestna príslušnosť sa riadi sídlom žalovaného. Pre prípad, v ktorom arbitrážna žiadosť smeruje proti podnikatežovi, by sa zvolilo riešenie, ktoré by malo čo najviac užahčiť pozíciu žalovaného - príslušná je arbitráž podža miesta podnikania, a ak nie je miesto podnikania trvalé, riadi sa miestna príslušnosť miestom registrácie podnikateža.

Spory, v ktorých jednou zo strán bolo ministerstvo alebo iný ústredný orgán, rozhoduje podža doterajšej úpravy republiková alebo federálna arbitráž. Ak má štát v nových podmienkach zasahovať svojimi orgánmi do hospodárskych procesov len ako podnikatež, prestáva mať táto úprava opodstatnenie. Preto naďalej aj spory vedené ústrednými orgánmi budú rozhodovať arbitráže, ktorým prísluší riešenie sporov medzi ostatnými podnikatežskými subjektami, t. j. príslušné krajské arbitráže.

Zmienil som sa o tom, že navrhovaná novela výrazne posilňuje postavenie účastníkov konania. Premieta sa to i v úprave začatia konania. V budúcnosti by malo byť len vecou tých, ktorých právam a právom chránených záujmov má byť ochrana poskytnutá, aby sa rozhodli, či využijú túto ochranu. Preto sa vypúšťa ustanovenie, umožňujúce začatie konania z vlastného podnetu arbitráže alebo federálneho hlavného arbitra.

Obmedzené dispozičné vožnosti strán sporu znamenala úprava, podža ktorej arbitráž nebola viazaná návrhmi strán. Aj tu novela prináša výrazný posun k demokratizácii arbitrážneho procesu. Bude záležať len na stranách, ako uplatnia svoj nárok a ako sa k nemu postavia. Arbitráž nebude viazaná len návrhmi, ktoré sa týkajú právnej kvalifikácie uplatneného nároku a vožby procesných postupov. To je nevyhnutné z hžadiska riadneho posúdenia sporu i procesnej ekonómie.

Požiadavka ochrany účastníkov konanie a zabezpečenie objektívneho rozhodovania si vynútila aj úpravu, umožňujúcu vylúčiť z prerokúvania a z rozhodnutia sporu arbitra, ak sú pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Ťažisko navrhovaných zmien spočíva v úprave vlastného priebehu arbitrážneho konania. Pripomeniem len tie najzávažnejšie.

Doteraz zákon neumožňoval, aby arbitráž ešte v priebehu konania predbežne upravovala pomery účastníkov, i keď bolo zrejmé, že určité opatrenie je treba prijať čo najrýchlejšie. Napríklad pre to, aby nedošlo k zväčšeniu škôd, alebo z toho dôvodu, aby nepretrvával stav, ohrozujúci oprávnené záujmy niektorej zo strán sporu. V záujme dôslednejšej ochrany účastníkov konania sa preto dopĺňa inštitút predbežného opatrenia.

Arbitrážny proces je podža doterajšej úpravy jednoinštančný. Rozhodnutia arbitráže sú konečné a náprava chybných rozhodnutí je zabezpečovaná v rámci dozoru nad zákonnosťou rozhodovacej činnosti. Návrh novely opúšťa uvedený princíp a zavádza dvoj inštančnosť procesu, podobne ako v súdnom konaní. To znamená, že sa upravuje odvolanie ako riadny opravný prostriedok. Súčasne sa upravujú mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú návrh na obnovu konania a preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania.

Cestou obnovy možno dosiahnuť zmeny už právoplatného rozhodnutia, ak vyjdú dodatočne po právnej moci rozhodnutia najavo nové skutočnosti, ktoré nemohli byť v konaní použité, a ktoré majú podstatný význam pre výsledok sporu.

V rámci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacie konanie možno dosiahnuť nápravy právomocného rozhodnutia, ak ním boli porušené právne predpisy.

Rozvoj trhových vzťahov vyžaduje poskytnúť podnikatežom dostatočné záruky, zabezpečujúce splnenie povinností ich partnerov v obchodných vzťahoch. Preto novela Hospodárskeho zákonníka sa vrátila ku klasickým zabezpečovacím inštitútom, ako je zálohové a zadržovacie právo. Ako sa už teraz ukazuje, nájdu tieto právne prostriedky významné uplatnenie pri poskytovaní úverov. Novú hmotno-právnu úpravu doplňuje i nová úprava procesná v navrhovanej novele zákona o hospodárskej arbitráži, o splnení povinnosti zabezpečenej zálohou alebo zadržovacím právom.

Podstatných zmien doznala i úprava výkonu arbitrážnych rozhodnutí.

Súhrnne možno povedať:

Novelou zákona budú vytvorené predpoklady pre zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov nových subjektov vstupujúcich do trhových vzťahov, najmä fyzických osôb.

Predkladaný návrh je riešením na prechodný čas. V nadväznosti na pripravované obchodné zákonodarstvo prevezmú v budúcnosti rozhodovanie sporov medzi subjektami podnikatežskej aktivity obchodné súdy.

Nové ustanovenia návrhu novely už do značnej miery približu jú arbitrážne konanie súdnemu konaniu, i keď ponechávajú niektoré jeho špecifiká.

Preto odporúčam, aby bol predložený návrh novely zákona o hospodárskej arbitráži prijatý.

Předsedající místopředseda FSJ. Šimúth: Ďakujem podpredsedovi vlády JUDr. Čarnogurskému. Návrhy prerokovali všetky výbory obidvoch snemovní Federálneho zhromaždenia, okrem výborov mandátových a imunitných. Prosím teraz spoločnú spravodajkyňu výborov Snemovne žudu JUDr. Vlastu Parkánovú, aby predniesla spravodajskú správu za výbory svojej snemovne.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně V. Parkánová. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, milé kolegyně a kolegové, vážení hosté, předložený vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121 z roku 1962 Sb., o hospodářské arbitráži, který zde uvedl pan místopředseda vlády JUDr. Čarnogurský, patří k souboru ekonomických zákonů, kterými se v těchto dnech zabýváme.

Podle důvodové zprávy je smyslem novely zákona o hospodářské arbitráži přizpůsobit dosavadní zákon novým úpravám, zejména zákonu o individuálním podnikání, novele hospodářského zákoníku a dalším nově přijímaným právním předpisům. K tomu je třeba říci, že v podmínkách tržního hospodářství je naprosto vyloučené, aby nadále existovala hospodářská arbitráž, je nezbytné, aby v obchodních a hospodářských věcech rozhodovaly nezávislé soudy a nikoliv orgány státní exekutivy. Řešení samozřejmě musí být důsledné a nemůže spočívat pouze v tom, že bude jenom proklamováno, že arbitráž je nezávislá.

Všechny připomínky, které dále uvedu, sledují záměr, aby nebyly kladeny právní překážky pro zavedení soudnictví do obchodních záležitostí. A dále proto, aby novela nebyla omezena jen na to, co je v tomto období nezbytné.

Náměty a připomínky výborů jsou obsaženy ve společné zprávě tisk č. 383, kterou máte před sebou. Změny ve společné zprávě uvedené jsou s navrhovatelem dohodnuty.

Prosím, abyste si ve společné zprávě, tisk 383, opravili drobné tiskové chyby, a to v bodech 8, 9 a 11. V bodě 8 se tisková chyba týká označení §. Jedná se o § 30, nikoliv § 3. V bodě 9, odst. 1, začátek textu "je-li nebezpečí z prodlení". V bodě 11 se změna týká § 39, přečíslování zbývajících odstavců se posouvá na číslování 3-10 a nikoliv na 3-9.

Dále prosím, abyste si tuto společnou zprávu doplnili o bod nazvaný 10 a), který se týká § 36 odst. 2 (v tisku 350 návrhu se tento § nalézá na straně 13), kde se připojuje další věta tohoto znění: "Doručení arbitrážního rozhodnutí, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci." Tím se vyhovuje připomínce výboru pro průmysl, dopravu a obchod. Toto doplnění je projednáno s navrhovatelem.

Dále prosím, abyste si společnou zprávu doplnili ještě o bod 11 a. Týká se to § 44 a) odst. 1 písm. c), v tisku 350 se nalézá na straně 19. Vypouštějí se slova "na smluvní zastupování". Tím se vyhovuje připomínce výboru pro průmysl, dopravu a obchod. Písmeno c) citovaného §, bude znít pouze "náhrada nutných nákladů". Týká se nákladů arbitrážního řízení, které se tímto neomezují jen na náklady smluvního zastoupení, ale vztahují se i na náhradu všech nutných nákladů spojených s arbitrážním řízením.

Pokud jde o návrh na vložení nového odstavce za odstavec 1 u § 39, záměru, který tento návrh sledoval, bylo vyhověno novým uspořádáním, respektive rozdělením odstavce 1 § 39, jak jej máte uveden v bodě 11 na str. 3 společné zprávy. Věta třetí a čtvrtá, záměr, který svým návrhem sledovaly. výbory pro průmysl, dopravu a obchod. Jejich návrhu je vyhověno ve znění věty třetí a čtvrté tohoto nově utvořeného odstavce § 39.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jako společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu doporučuji Sněmovně lidu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži (tisk 350) schválila včetně připomínek a doplňků, uvedených ve společné zprávě (tisk č. 383) s doplňky mnou ústně přednesenými.

Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslankyni JUDr. Vlaste Parkánovej. Slovo má spoločný spravodajca výborov Snemovne národov poslanec JUDr. Vladimír Janočko.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Janočko: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia poslanci, milí hostia, predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hospodárskej arbitráži, ktorý patrične odôvodnil JUDr. Čarnogurský, prerokovali na svojich zasadnutiach výbory ústavnoprávne, zahraničné, branné a bezpečnostné, pre plán a rozpočet, pre priemysel, dopravu a obchod, pre požnohospodárstvo a výživu, pre kultúru a výchovu, pre sociálnu politiku a výbory pre životné prostredie Snemovne žudu a Snemovne národov a odporúčajú ho obidvom snemovniam na schválenie v zmysle znenia zmien a doplnkov, ktoré sú uvedené v parlamentnej tlači 383 a tak, ako ich predniesla spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne žudu dr. Parkánová.

Týmto sa pripájam k jej správe a odporúčam Snemovni národov tento návrh zákona prijať.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi JUDr. Vladimírovi Janočkovi. Dosiaž sa písomne do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa, či niekto priamo z pléna bude predkladať pozmeňovací návrh alebo chce vystúpiť s pripomienkou? Konštatujem, že nikto.

Tým protokolárnu časť nášho rokovania považujem za ukončenú.

Praje si záverečné slovo podpredseda federálnej vlády JUDr. Ján Čarnogurský? (Nepřeje.)

Žiadajú o slovo spoloční spravodajcovia? (Nežádají.)

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

V zasadacej sále je prítomných 151 poslancov Snemovne žudu, 54 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike, 58 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike.

Obidve snemovne sú uznášania schopné.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov snemovne a podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike zákon schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov snemovne a podža odporúčania spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jeden.) Jeden.

Poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike zákon schválili.

Konštatujem, že zákon bol Snemovňou národov schválený.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov snemovne a podža odporúčania spoločnej spravodajkyne výborov Snemovne žudu, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Taktiež poslanci Snemovne žudu zákon schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie schválilo zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 121/1962 Zb., o hospodárskej arbitráži.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 166, SL č. 256, SN č. 226)

Podža schváleného programu 27. spoločnej schôdze by sme teraz mali prerokovať vládny návrh zákona o štátnom podniku (tlač 341) a spoločnú správu výborov Snemovne žudu a Snemovne národov (tlač 390). Bol som upozornený, že je potrebné objasniť ešte niektoré nezrovnalosti. Aby sme nestrácali čas prerušovaním schôdze, odporúčam, aby sme tento vládny návrh prerokovali neskoršie.

Odporúčam, vzhžadom na čas, ktorý je nám k tomu daný, aby sme využili možností, skôr než začneme tento zákon schvalovať, až sa odstránia v predbežnom rokovaní nejaké nejasnosti. Je to len ku prospechu nášho rokovania, aby sme bez straty času pokračovali ďalej. (Souhlas.)

Budeme pokračovať takzvanými finančnými zákonmi, bodom č. 11 schváleného programu.

11

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 73/1952 Zb., o dani z obratu, v znení zákona 112/1966 Zb., o požnohospodárskej dani (tlač 339) a spoločnú správu výborov Snemovne žudu a Snemovne národov (tlač 385)

Výklad k vládnemu návrhu predloženého zákona podá minister financií ČSFR pán Ing. Václav Klaus.

Pán minister, máte slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP