Středa 18. dubna 1990

1. den - středa 18. dubna 1990

(Začátek schůze v 10.00 hodin)

Přítomno: 180 poslanců Sněmovny lidu
67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
71 poslanec Sněmovny národů zvolený ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu: Baruš, Bubeník, Hadačová, Jendrejčáková, Kalmárová, Kontríková, Kubinský, Kučera B., Kusý, Mandler, Petrželková, Sláma, Sommer, Urban, Vrba

5 poslanců rezignovalo

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Glac, Hadrava, Muraško, Pithart, Řehková, Vacek, Vlček

1 poslanec rezignoval

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Kováč, Novák, Zán

1 poslanec rezignoval


Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že je nutné svolat Klub komunistických poslanců, zahájíme společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů v 10.45 hodin. Poslanci Klubu komunistických poslanců se sejdou v sále Sněmovny národů ihned.

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 12.34 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Vážené poslankyně a poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám. Zahajuji 27. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů V. volebního období Federálního shromáždění. Vítám členy federální vlády.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní vystoupí generální prokurátor České republiky pan Rychetský. Uděluji mu slovo.

Generální prokurátor ČR P. Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, před několika okamžiky vám - předpokládám - bylo rozdáno prohlášení Generální prokuratury České republiky, týkající se dopisu městského prokurátora, pana doktora Tomáše Sokola. Chtěl bych zdůraznit, že o tom, že doktor Sokol předal sdělovacím prostředkům a adresoval ústřednímu výboru Komunistické strany Československa, o kterém je zmínka v dnešním tisku, jsem se dozvěděl teprve z včerejších večerních zpráv v Československé televizi.

Chtěl bych zdůraznit, že nejen já, ale nikdo z resortu Generální prokuratury do té doby, než byl dopis publikován, nevěděl o tom, že takový dopis byl napsán a poslán. Úkolem naší Generální prokuratury, který zdůrazňujeme od počátku, to znamená ode dne, kdy já jsem nastoupil do funkce, je především zajištění naprosté nestrannosti, apolitičnosti a objektivity prokuratury v její veškeré činnosti. Domnívám se, že jenom prokuratura, která bude zcela stát mimo jakékoliv politické boje, politické stranictví, může ve společnosti, vytvářející demokratické principy, splnit svou úlohu.

Chtěl bych vás ubezpečit o tom, že v souladu s prohlášením, které jsme předali veškerému tisku, se kterým jste informováni dnes, a které jsem dnes ráno předal předsedovi České národní rady a seznámil jsem s ním plénum české vlády, že v souladu s tímto prohlášením budeme i nadále zabezpečovat naprostou nestrannost prokuratury jako resortu.

Pokud se týče osoby pana Sokola, bude zavedeno řádné řízení v souladu s právními předpisy a o jeho výsledku budete informováni.

Z prohlášení bych chtěl zdůraznit některé pasáže, které považuji za podstatné. V činnosti prokuratury a nadále bude respektován beze zbytku platný právní řád, naprostá nestrannost a apolitičnost. Prokuratura bude trestně stíhat každou trestnou činnost, o které se dozví, a ve své činnosti nebude ustupovat politickým tlakům, ať přicházejí odkudkoliv. Respektování tohoto principu jako bezpodmínečné nastolení právních jistot občanů s sebou nese povinnost odsouzení jakýchkoliv projevů nesnášenlivosti vůči jednotlivcům a skupinám občanů pouze pro jejich stranickou příslušnost, přesvědčení nebo náboženské vyznání.

Zdůrazňuji tedy ještě jednou, že uveřejněný dopis doktora Sokola je jeho osobním, soukromým názorem, že nemá žádnou právní závaznost, takže není třeba ani přijímat žádné právní akty, kterými by byl rušen tento dopis.

Doufám, že považujete toto vysvětlení za dostatečné. O výsledku kárného řízení, zavedeného s doktorem Sokolem, budete informováni prostřednictvím předsednictva Federálního shromáždění. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji generálnímu prokurátorovi panu Rychetskému.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v jednání. Předsednictva sněmoven navrhla konat společnou schůzi sněmoven. Pořad schůze je uveden v pozvánce, kterou jste dostali do lavic. Předpokládáme, že body 1.-7. projednáme dnes, bod Interpelace, otázky a podněty poslanců doporučuji zařadit v závěru prvního dne jednání, aby poslanci mohli obdržet odpověď od členů federální vlády ještě na této schůzi v dalších dvou dnech našeho jednání. Tím bude možné většinu poslaneckých podnětů vyřídit mnohem rychleji než písemnou formou. Prosím také poslance obou sněmoven, aby všechny své otázky, podněty, interpelace, nebo připomínky, uplatňovali v rámci tohoto bodu pořadu. Body 8.-17. bude žádoucí projednat zítra.

V pátek počítáme s projednáním bodů 18., 19. a 20., které se týkají názvu republiky a státních symbolů a návazně ostatních bodů programu.

Ještě chci k programu poznamenat, že jsme vám dali kopii dopisu předsedy federální vlády pana Čalfy, týkající se reformních kroků vlády, včetně postupu změn vlastnických forem a podmínek pro podnikatelskou aktivitu. Případné vaše vyjádření k této záležitosti můžete spojit zejména s projednáváním bodu 26 navrženého programu. Tolik, vážené poslankyně, vážení poslanci, k programu.

Jsou k programu nějaké připomínky? Poslanec Bezecný.

Poslanec SL J. Bezecný: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem skupiny poslanců - členů Československé demokratické iniciativy poslance Mandlera a Doležala a Československé strany socialistické poslanců Hykové, Klůzové a Bezecného předložil návrh na změnu programu.

Doporučuji, abychom projednali pouze ekonomické zákony, které tedy nutně podmiňují uplatnění ekonomické reformy, především zákon o individuálním podnikání, zákon o akciových společnostech, o státním podniku a doprovodných a podmiňujících zákonů a ostatní, aby byly odloženy až po volbách.

Mám na mysli body 15 až 16 a dále body 18 až 21 našeho programu (aby byly odloženy až po volbách).

Kromě toho doporučuji, aby ekonomické zákony, které budou projednány a věřím, že i přijaty, byly uplatněny pouze na jeden rok - tzn. přibližně s platností do 30. 6. příštího roku, neboť jsme si vědomi jejich nedostatků. Pokládáme je za dostačující k tomu, aby mohla ekonomická reforma u nás být uplatněna, jsme si však vědomi toho, že nejde o zákony natolik kvalitní, aby bylo možno podle nich řídit na delší dobu naši ekonomiku.

Tolik návrhy skupiny poslanců. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bezecnému. Dále se hlásí poslanec Doležal.

Poslanec SL B. Doležal: (Čs. demokratická iniciativa) Mám jen jednu faktickou poznámku, ale velmi důležitou. To, co zde přečetl pan poslanec Bezecný, mne velmi zaskočilo. Jako demokratická iniciativa jsme sice jednali s vedením Československé strany socialistické, mluvili jsme o problematice hospodářských zákonů, o tom, že není možné se k hospodářským zákonům v té formě, ve které jsou projednávány, dostatečně zodpovědně vyjádřit, ale nemluvili jsme o tom, že by změna názvu republiky měla být stažena z programu. O tom jsme se nedohodli, a já se jménem svým a jménem poslance Mandlera od této části vystoupení poslance Bezecného distancuji. (Potlesk.)

Naopak se domnívám, že tato otázka je nesmírně důležitá a musí zde být projednána, neboť jde o věc, na které záleží další osud naší republiky. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Doležalovi. O slovo se hlásí poslanec Kučera.

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedo, dámy a pánové, připojuji se ke slovům předřečníka v tom smyslu, že jsme všichni byli svědky velice dramatických jednání kolem názvu státu. Víme, jak probíhalo jednání minulé, víme, jak probíhala jednání v klubech. Domnívám se, že jsme dospěli tak daleko, abychom byli schopni odpovědně posoudit tuto otázku a rozhodnout ji v okamžiku, který je nevyhnutelný - tzn. v nejbližších dnech. Odkazuji na to, co jsme již řekli několikrát a zdůraznili jsme to v klubu i včera, že zejména s ohledem na situaci ve slovenské části republiky jsme plně v obraze, plně chápeme potřebu znovu se zamyslet nad tím, co jsme udělali špatně, co je třeba napravit. Proto i ten nový iniciativní návrh poslanců na změnu názvu státu.

Myslíme si, že síla Federálního shromáždění spočívá v tom přiznat si, byla-li udělána chyba, přiznat si ji a tuto chybu napravit.

Plně podporuji, aby byl návrh jednacího programu schválen tak, jak je předkládán. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Kučerovi. Po vysvětlení - trvá ještě poslanec Bezecný na změně programu?

Poslanec SL J. Bezecný: Prosím, aby byl tento návrh pokládán jen za návrh poslanců Československé strany socialistické. Omlouvám se Čs. demokratické iniciativě za to, že jsem hovořil i jejich jménem (byl jsem takto informován na základě jednání předsedy naší strany v našem Klubu).

Prosím, aby byl tedy návrh platný, ale jenom jako návrh Československé strany socialistické. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji. Hlásí se poslanec Svoboda.

Poslanec SN J. Svoboda: Netroufám si říci, za kolik lidí vlastně hovořím, neboť mnoho lidí mění názory z minuty na minutu, pod různými tlaky. Skupinu poslanců, tady nebudu jmenovat, mluvím jen za sebe - jsem toho názoru, že bychom se měli vážně zamyslet nad otázkou schvalování názvu republiky.

V rozpětí zhruba dvou měsíců budeme projednávat již šestý návrh názvu republiky. To samo o sobě je fakt, který stojí za zamyšlení. Jak k tomu mohlo dojít, že k jedné jediné věci během tak krátké doby je šest různých návrhů? Myslím si, že příčina celé situace je především v tom, že nebyla provedena objektivní a široká analýza situace a nebyla provedena vlastně ani orientační analýza co se týče názoru veřejného mínění. Je fakt, že se tento předmět stal věcí veřejnosti a nic na tom nezměníme.

Můj návrh zní v tom smyslu, aby byly vypuštěny tři body, týkající se : názvu republiky, státních symbolů a následně také zákona o používání státních symbolů a státního znaku. Dovolte, abych ještě stručně zdůvodnil. Iniciativní skupina poslanců v případě, že by tento návrh (vypuštění tří bodů) byl akceptován, se domnívá, že vhodný způsob, jak tento problém řešit nebo resp. dát skutečně adekvátní základ k jeho řešení by bylo - využít nadcházejících voleb, kdy zřejmě většina obyvatelstva přijde k volebním urnám, kromě hlasovacích lístků jim rozdat ještě další lístky, kde by byly různé návrhy názvu republiky a každý by na lístku zaškrtl - zdůrazňuji přijatelný návrh názvu republiky a nebo více těchto názvů, a na základě vyhodnocení takovéto ankety bychom mohli budoucímu Federálnímu shromáždění dát opravdu solidní podklad, na jehož základě by mohlo jednat o názvu republiky, který bude obecně přijatelný.

Dovedeme si představit, jaké negativní důsledky by mělo ve veřejnosti nepřijetí nového návrhu názvu státu. Nejsme ovšem schopni odhadnout, jaké následky bude mít jeho přijetí.

V tuto chvíli si velmi snadno dokážeme představit důsledky toho, kdyby návrh názvu státu, který je předložen, přijat nebyl a nejsme schopni zhodnotit následky toho, jestli přijat bude. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Svobodovi. Je tu návrh poslance Bezecného na změnu pořadu. Ještě chce hovořit poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, za svou osobu nesouhlasím s tím, co zde přednesl pan generální prokurátor a pokládám toto stanovisko za jednostranné. Nicméně je to můj osobní názor a mnozí poslanci v tomto sále mají patrně jiný názor. Přesto se táži pana předsedajícího této schůze, podle jakého ustanovení jednacího řádu Federálního shromáždění zařadil toto vystoupení pana generálního prokurátora na pořad mimo pořad jednání a bez možnosti rozpravy? Obávám se, že toto stanovisko prokurátora bylo stejně tak jeho stanoviskem a že tím, že tady bylo předneseno, aniž by byla možnost komentáře ze strany Federálního shromáždění, vzniká situace, kdy dáváme tichou satisfakci tomuto stanovisku, dáváme tichou satisfakci zahájení kárného řízení, o kterém se tady hovořilo proti doktoru Sokolovi a zdá se mi, že to není správné, morální a není v souladu s jednacím řádem tohoto shromáždění.

Prosím, než se bude hlasovat o nastávajícím programu, aby bylo vysvětleno, proč tento bod byl zařazen mimo program.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Děkuji poslanci Bendovi. Vystoupení generálního prokurátora bylo konzultováno s místopředsedy a funkcionáři Federálního shromáždění. Proto mu bylo uděleno slovo.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme jednat o pozměňovacím návrhu poslance Bezecného. Tento návrh je v souladu s § 10 odst. 4 jednacího řádu Federálního shromáždění, podle něhož každý poslanec může navrhnout změnu nebo doplnění pořadu.

Doporučuji nejdříve projednat návrh na konáni společné schůze sněmoven. Tento návrh byl bez připomínek.

Ptám se poslanců obou sněmoven, zda nejsou námitky vůči tomuto doporučení. Jsou připomínky ke konání společné schůze sněmoven? (Nejsou.) Nejsou.

Nyní budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej předložil poslanec Bezecný. V zasedací síni jsou přítomni 173 poslanci Sněmovny lidu, 60 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 63 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich je pro to, aby byly vypuštěny návrhy zákonů tak, jak je přednesl poslanec Bezecný? (Dvacet sedm.) Dvacet sedm.

Kdo je proti? (Jedno sto šestnáct.) Jedno sto šestnáct.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet.) Dvacet.

Sněmovna lidu návrh poslance Bezecného neodsouhlasila.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo je pro tento návrh? (Dvacet.) Dvacet.

Kdo je proti? (Devadesát čtyři.) Devadesát čtyři.

Kdo se zdržel hlasování? (Jedenáct.) Jedenáct.

Rovněž Sněmovna národů návrh poslance Bezecného neodsouhlasila.

Konstatuji, že pozměňovací návrh nebyl oběma sněmovnami schválen.

Nyní můžeme přistoupit k projednávání ostatních bodů návrhů předsednictev sněmoven na pořad naší schůze.

Protože protinávrh nebyl schválen, můžeme hlasovat o původním návrhu předsednictev sněmoven na pořad naší společné schůze. (Z pléna se ozvaly hlasy, že se nehlasovalo o protinávrhu poslance Svobody).

Poslanec SN J. Svoboda: Podal jsem konkrétní návrh na vypuštění tří bodů programu. Nejmenoval jsem je číselně, ale popsal jsem je tak, že každý pochopí, o jaká čísla se jedná. Navrhuji vypustit z programu jednání body č. 18, 19, 20.

Předsedající první místopředseda FS S. Kukrál: Znovu rekapituluji. Poslanec Svoboda navrhuje vypustit body programu 18, 19 a 20. Budeme hlasovat o návrzích poslance Svobody, který navrhuje vypustit z programu bod 18, 19 a 20.

Stav ve sněmovnách se nezměnil. Nejdříve budou hlasovat o tomto návrhu poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich je za to, aby bod 18, 19 a 20 našeho programu byl vypuštěn z jednání? (Třicet dva.) Třicet dva poslanci jsou pro.

Kdo je proti? (Jedno sto devět.) Sto devět poslanců je pro ti.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet osm.) Dvacet osm poslanců se zdrželo hlasování. Sněmovna lidu návrh poslance Svbody nepřijala.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů.

Kdo je pro návrh poslanec Svobody, nechť zvedne ruku! (Dvacet sedm.) Dvacet sedm poslanců je pro.

Kdo je proti? (Devadesát dva.) Devadesát dva poslanci jsou proti.

Kdo se zdržel hlasování? (Osm.) Osm poslanců se zdrželo hlasování. Rovněž Sněmovna národů nepřijala změnu poslance Svobody.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, protože ani druhý protinávrh nebyl schválen, budeme hlasovat o původním návrhu předsednictev sněmoven na pořad naší společné schůze. Jelikož stav přítomných se nezměnil, jsme usnášení schopni.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s pořadem schůze navrženým předsednictvem sněmovny, nechť zvedne ruku. (Jedno sto dvanáct.) Sto dvanáct poslanců je pro.

Kdo je proti? (Deset.) Deset poslanců je proti.

Kdo se zdržel hlasování? (Osm.) Osm poslanců se zdrželo.

Sněmovna národů pořad schválila.

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, zda souhlasí s navrženým pořadem společné schůze.

Kdo je pro? (Jedno sto čtyřicet.) Sto čtyřicet poslanců je pro.

Kdo je proti? (Devět.) Devět poslanců je proti.

Kdo se zdržel hlasování? (Devatenáct.) Devatenáct poslanců se zdrželo.

Taktéž Sněmovna lidu pořad schválila.

Konstatuji, že obě sněmovny schválily pořad společné schůze.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 252, SN č. 262)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP