Čtvrtek 29. března 1990

Zůstává jen jedno jediné, přistoupit k odpovědnému rozhodnutí. V této chvíli leží opravdu odpovědnost na vás a mám za to, že je větší, než ji dovedeme posoudit. V této napjaté chvíli před hlasováním a rozhodováním vám chci připomenout ještě slovo starověkého myslitele, filozofa, právníka, theologa A. Augustina, již ne jako argument pro jeden nebo druhý návrh, ale prostě jako významnou metodu pro rozhodování v této chvíli, ale i pro všechna další rozhodování, která tento parlament bude konat: "V podstatných věcech zachovejme jednotu, v těch podružných si vzájemně přejme svobodu a ve všech ostatních mějme vzájemný respekt, úctu a lásku". Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Chtěl bych vyjádřit naději, že i když budeme hlasovat po obědě, nezbaví nás to přesto soudnosti a že dospějeme k závěru, o kterém mluvil místopředseda vlády dr. Hromádka. Nyní přerušíme schůzi a po přestávce na oběd se sejdou poslanecké kluby, a to OF, VPN a bezpartijní v této místnosti, Klub poslanců KSČ ve Sněmovně národů, ČSS v místnosti č. 534, ČSL v č. 274, ostatní podle pokynů svých představitelů. Prosím ještě poslance Tomana.

Poslanec SL M. Toman: Vážené Federální shromáždění, chtěl bych vám oznámit, že všechno dobře dopadlo. Sako se nalezlo. Věřím, že stejně dobře dopadne i odpolední hlasování a nebudeme tady muset být o chlebu a vodě. Děkuji nálezci.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Pokud jde o časový sled, kluby se sejdou za hodinu a ve 14.30 hodin pokračuje schůze.

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.00 hodin.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v jednání. Podle § 19 jednacího řádu byla rozprava skončena. Přistoupíme k hlasování.

Před hlasováním bych vás chtěl seznámit se stanoviskem České národní rady a Slovenské národní rady. Slovenská národní rada nezasedala, jednalo předsednictvo SNR, které souhlasí s oběma návrhy s tím, že první v pořadí je Republika česko-slovenská, druhý návrh, který předsednictvo SNR přijímá, je Československá federativní republika.

Pokud jde o stanovisko České národní rady, tam se jednalo v plénu. Pro název Československá federativní republika bylo 121 poslanců, proti bylo 30, zdrželo se 31 poslanců. Pro název Republika česko-slovenská byl 1 poslanec, proti 182 poslanců, 2 se zdrželi hlasování.

Na programu je nyní hlasování o návrhu ústavního zákona tisk 305.

Ve Sněmovně lidu je přítomno 167 poslanců, ve Sněmovně národů 64 poslanci zvolení v České republice a 65 poslanců zvolených ve Slovenské republice. Ve Sněmovně lidu je třeba pro jeho přijetí 117 poslanců, ve Sněmovně národů je třeba ze 74 poslanců zvolených v České republice 44 poslanců, a ve Sněmovně národů z poslanců zvolených ve Slovenské republice je třeba souhlasu 45 poslanců. Připomínám, že jde o tisk 305. Název Československá socialistická republika se mění na Republika česko-slovenská.

(Hlas z pléna: S pomlčkou?)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Samozřejmě, je to návrh prezidenta republiky, máte jej všichni k dispozici. Jak chcete, abych slovně vyjadřoval pomlčku?

Konstatoval jsem, že obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejprve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo souhlasí s návrhem ústavního zákona o změně názvu Československá socialistická republika na název, který jsem uvedl, Republika česko-slovenská, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. (Padesát tři.) Padesát tři.

Kdo je proti? (Šedesát tři.) Šedesát tři.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyřicet.) Čtyřicet.

Sněmovna lidu návrh neschválila.

Budeme hlasovat ve Sněmovně národů. Prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské republice. Kdo je pro tento návrh ústavního zákona? (Hlasuje se.) (Šedesát tři.) Pro se vyslovilo 63 hlasů.

Kdo je proti? (Nebylo uvedeno.)

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice tento ústavní návrh schválili.

Teď budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice. Prosím, kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) (Osm.) Osm.

Kdo je proti? (Dvacet pět.) Dvacet pět.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet jedna.) Třicet jedna.

Poslanci zvolení v České republice ve Sněmovně národů ústavní návrh neschválili.

Tím tento ústavní návrh schválen nebyl.

Budeme pokračovat v jednání o druhém návrhu ústavního zákona (tisk 348).

Než přistoupíme k hlasování, byl v diskusi uveden pozměňující návrh, o kterém budeme hlasovat především. Byl to návrh Klubu poslanců Strany sžobody a Demokratické strany, který je formulován takto:

Vycházejíc ze současné situace, kdy ani jeden z navrhovaných názvů státu nezískal většinu hlasů, doporučujeme přistoupit ke kompromisnímu třetímu návrhu jako názvu národního smíření, který navždy odstraní spory o tom, co bylo příčinou a následkem našeho chybného rozhodování v minulosti. Vycházíme v zásadě z pozice autority pana prezidenta Havla a navrhujeme jako název národního smíření Česko-slovenská federativní republika. (Smích.) Prosím vás, klid.

Je to pozměňující návrh, nejprve o něm budeme hlasovat rovněž ve Sněmovně lidu.

Přítomno je 166 poslanců. Ptám se, kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro tento pozměňující návrh? (Hlasuje se.) Děkuji. (Čtyřicet čtyři.) Čtyřicet čtyři.

Kdo je proti tomuto pozměňujícímu návrhu? (Devadesát čtyři.) Devadesát čtyři.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet sedm.) Dvacet sedm.

Pro bylo 44, proti 94 a zdrželo se 27.

Sněmovna lidu pozměňující návrh neschválila.

Budeme hlasovat ve Sněmovně národů, poslanci, kteří byli zvoleni ve Slovenské republice.

Kdo z těchto poslanců je pro tento pozměňující návrh? (Hlasuje se.) Děkuji. (Šedesát jedna.) Šedesát jedna.

Kdo je proti? (Dva.) Dva.

Kdo se zdržel hlasování? (Tři.) Tři.

Ve Sněmovně národů v části poslanců zvolených ve Slovenské republice se 61 poslanec vyslovil pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Sněmovna národů složená z poslanců zvolených ve Slovenské republice tento návrh schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci zvolení v České republice.

Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) Děkuji. (Nikdo.) Nikdo.

Kdo je proti? (Padesát čtyři.) Padesát čtyři.

Zdržel se někdo hlasování? (Deset.) Deset.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice návrh neschválili.

Pozměňovací návrh nebyl schválen.

Přistoupíme nyní k hlasování o návrhu ústavního zákona tisk číslo 348. Jde o iniciativní návrh skupiny poslanců. Připomínám článek první tohoto návrhu: Název Československá socialistická republika se mění na Československá federativní republika.

Budeme hlasovat nejprve opět ve Sněmovně lidu.

Ptám se poslanců zvolených ve Sněmovně lidu, kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) Děkuji. (Sto čtyřicet šest.) Jedno sto čtyřicet šest.

Kdo je proti? (Devět.) Devět.

Zdržel se hlasování? (Třináct.) Třináct.

Sněmovna lidu tento návrh ústavního zákona schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice.

Kdo z poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice je pro tento návrh ústavního zákona? (Hlasuje se.) Děkuji. (Šedesát tři.) Šedesát tři.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Jeden.) Jeden.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice návrh ústavního zákona schválili.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice.

Ptám se jich, kdo je pro tento návrh ústavního zákona? (Hlasuje se.) Děkuji. (Čtyřicet jedna.) Čtyřicet jedna.

Kdo je proti? (Jedenáct.) Jedenáct.

Zdržel se hlasování? (Třináct.) Třináct.

Znamená to, že poslanci zvolení do Sněmovny národů ve Slovenské republice návrh neschválili, ústavní zákon nebyl přijat.

Další postup spočívá v tom, že se uplatní ustanovení ústavního zákona o československé federaci a ustanovení jednacího řádu o dohodovacím řízení, respektive o možnostech, které se v této věci nabízejí. Tento bod dnes na programu končí, budeme pokračovat v dalším jednání podle schváleného programu.

Prosím předsedu zahraničního výboru Sněmovny lidu poslance Šabatu, aby seznámil poslance obou sněmoven se stanoviskem zahraničního výboru k problematice Litvy.

Poslanec SL J. Šabata: Pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, vážení hosté, přečtu vám výzvu poslancům Nejvyššího sovětu SSSR a Nejvyššího sovětu Litevské republiky, kterou jsme zpracovali na základě několika návrhů, které vyšly z pléna a na základě konzultace s ministerstvem zahraničních věcí. Výzva zní následovně: "My, poslanci Federálního shromáždění ČSSR, sledujeme vyhrocení situace v Litvě s velkými obavami. Chápeme ovšem hloubku problémů spojených s dědictvím nešťastné minulosti a nepochybujeme o tom, že si ji uvědomujete ještě bezprostředněji. Avšak právě proto vás, poslance obou zákonodárných sborů, chceme vyzvat, abyste se opravdu co nejrozhodněji zasadili o řešení dané situace výhradně mírovými prostředky, zejména v jednání v konstruktivním ovzduší bez hrozby a použití násilí.

Má-li mít toto jednání úspěch, mělo by být založeno na respektování oprávněného úsilí Litvy získat platnou nezávislost včetně obnovy její státnosti. Všichni snad víme, že každý jiný přístup by vážně poškodil celoevropský demokratický proces. Důvěřujeme v politickou vyspělost Litevců a v jejich schopnost jít cestou svobody a demokracie. Důvěřujeme v politickou rozvahu a odpovědnost všech zúčastněných stran. Poslance obou zákonodárných sborů pak ubezpečujeme, že jsme připraveni k veškeré součinnosti, která by přispěla k řešení vzniklé krize a která by zároveň posílila výhled k novému demokratickému evropskému společenství. Poslanci Federálního shromáždění Československé socialistické republiky".

Vážené kolegyně a kolegové, o tomto návrhu hlasovat nehudeme, je to výzva poslancům, podepsaná poslanci Federálního shromáždění. Výzvu můžete podepsat v sále Federálního shromáždění.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Šabatovi. Má někdo z poslanců jiné stanovisko, chce se někdo vyjádřit? (Ne.) Není tomu tak.

Tento bod je tedy ukončen.

14

Přichází závěr našeho jednání - bod různé.

Kdo se hlásí do rozpravy? Přál si slovo poslanec Langoš.

Místopředseda SL J. Langoš: Dámy a páni, čakal som so svojou interpeláciou na to, ako dopadne ozbrojený zásah proti väzňom v Leopoldove. Teraz to už viem.

Na tejto spoločnej schôdzi snemovní mal byť predložený návrh malej novely Trestného zákona o recidíve, ktorá bola vypracovaná v zmysle vežkej novely. Táto už bola medzitým schválená vládou.

Táto malá novela bola v návrhu doplnená zvláštnym predpisom tak, aby vybraným odsúdeným bolo možné znížiť výmer trestu podža § 42 a podmienečne niektorých z nich prepustiť po polovici vykonaného trestu. Táto úprava mala riešiť tie prípady, na ktoré nepamätala amnestia prezidenta republiky, na recividistov. V Leopoldove sú uväznení aj tí, ktorí boli obeťami nezáujmu štátnej politiky a verejnosti o sociálne najnižšiu vrstvu spoločnosti a obeťami nezáujmu o osud prepustených väzňov.

Uvediem len jeden príklad za všetkých. Po šiestykrát väznený recidivista bol odsúdený za to, že si odniesol z lesa drevo v hodnote 370,- Kčs, na takmer 4 roky do tretej nápravnovýchovnej skupiny v Leopoldove.

Tento návrh však na svojom pondelňajšom zasadaní vláda neodporučila, naopak, rozhodla o ráznom zákroku proti väzňom v Leopoldove. Neoverená správa z dnes rána hovorí o tom, že zhorela vežká časť pevnosti a na obidvoch stranách sú ranení.

Som členom komisie Slovenskej národnej rady, ktorá vykonávala občiansku kontrolu výkonu trestu vo väzniciach na Slovensku. Boli sme jediní, ktorí chodili v posledných týždňoch medzi väzňov v Leopoldove a dávali podnety rôznym kompetentným činitežom na riešenie celkovej situácie.

Stretli sme sa pri svojich návštevách s otriasajúcimi výpoveďami a zistili, že po celé tri mesiace od amnestie panuje vo väznici vežké napätie a nedôvera medzi väzňami a príslušníkmi a že zdroje tohto napätia sa nikto nepokúša odstrániť.

Osobne sa prikláňam k názoru väzňov, že rok strávený v Leopoldove sa rovná dvom rokom v iných väzniciach, že práca väzňov niesla všetky znaky otrockej práce, väzenský systém v Československu je represívny a že takmer neplní výchovnú a nápravnú funkciu.

Nezáujem verejnosti a štátu o svojich pokleslých občanov teda včera vyvrcholil ozbrojeným zásahom, ktorý, zdá sa, neskončil až tak tragicky, ako sa predpokladalo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP