Čtvrtek 29. března 1990

Vážení přítomní, potřebujeme naše společné ruce a společné srdce ke společnému dílu. Ne k tomu, abychom trhali společný prapor.

Byly zde dva návrhy Václava Havla. Kloním se k tomu druhému. Jsem pro Československou federativní republiku. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím poslance Kováře, připraví se poslanec Lajkep.

Poslanec SN M. Kovář: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, poslanec Hruška demonstroval myšlenkový vývojový proces. To je atribut moudrých citově vnímavých lidí. Žiji na Slovensku. Mám tam i volební obvod. Za současného stavu duchovního a rozumového kvasu Slovenska mi v jednotě rozumu i ducha vyplývá jediná volba: první návrh pana prezidenta - Republika česko-slovenská. Kdybych analyzoval vystoupení poslance Hrušky, jehož upřímnosti a oddanosti věci si velmi vážím, nevím, co bych volil za několik měsíců nebo let, kdy situace v procesu kvasu už vyzraje. Jinak - promiňte mi to - nemáme alternativu. Vzhledem na integraci do Evropy asi - Velká Morava. Když to i světu zní sebevědomě - Great Moravian - asi by vyhovoval všem našim dětem, ale to by dnes bylo určitě předčasné. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím poslance Lajkepa, připraví se poslanec Kryll.

Poslanec SN M. Lajkep: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, jdeme-li kolem Staroměstské radnici, mnohé z nás upoutá zlatý nápis: "Dignitatis memores ad optima intenti". Znamená - "Vědomi své důstojnosti, usilujeme o nejlepší". Nás, tady v tomto sále, upoutávají jiná slova. Všichni je čteme před sebou. Pociťujeme, že je to nápis falešný, že věc lidu byla v těchto místech málokdy brána v potaz a že slovo socialistické vyčpělo.

Když pan prezident Václav Havel předložil návrh zákona o změně znaku a názvu republiky, domníval jsem se, že bude otázkou několika málo minut, kdy tyto návrhy budou schváleny. Bohužel jsem se mýlil.

Jeho návrhy byly částí naší veřejnosti odmítnuty, proto pan prezident - vědom si své důstojnosti - navrhl název nový. Nyní se zvedl odpor na druhé straně.

Než bych si vymýšlel, ocituji několik slov z provolání, které vydal jakýsi klub na ochranu českého národa. Cituji: "Slováci opět rozdělují Československou republiku, jako to provedl 14. 3. 1939 klerofašista Tiso a Hlinka."

Mimochodem v té době byl Hlinka již mrtev. Ano, řekneme si, rozbili republiku, tu republiku, která jim v posledních hodinách zachránila celou existenci. Tu Masarykovu republiku, která přinesla tolik dobrého nám i jim. Položme si ale otázku: A co my, Češi, my jsme bez viny? Na tom všem co bylo? My nikde neneseme vinu? Ani na tom ne, když pod vedením tehdejší KSČ v roce 1947 provedli onu generálku na "Vítězný únor" a jako pokusné morče se hodilo tehdy Slovensko. Jak víte ve volbách v roce 1946 nedostali komunisté na Slovensku ani jednu třetinu hlasů, a protože je slovenský národ nepodporoval zbylo jim to jediné, v čem byli mistři, co provedli. Teroristický nátlak. A tento nátlak byl veden z Čech a podpořen většinou tehdejší vlády, jejíž předseda se jmenoval Klement Gottwald. Tato ubohá protislovenská a protidemokratická politika vyústila i v politiku protičeskou. Z demokratického sboru poverenikov se stal sbor nedemokratický. Na tom všem, co se tehdy stalo a co tak výrazně zasáhlo do našich dějin, se slovenský národ věru nepodepsal.

Pan prezident nám tehdy navrhl původní název republiky, z něhož by se vyňalo adjektivum "socialistická". Ze Slovenska však přišel návrh na název jiný. Pan prezident odpověděl tahem šachového velmistra a jiný název i znak nám nabídnul. Domnívám se, že my, Češi a Moravané máme povinnost podržet tu šachovnici a ne jí zmítat tak, že nám všechny figurky popadají. Vždyť i u nás jsou síly, které panu prezidentovi 17. listopad nikdy nezapomněly a nikdy neodpustily. Využívají každé příležitosti k tomu, aby mu zkomplikovaly život, ale tím ho komplikují i nám všem. Pořád tu jsou politikáři, kteří nejprve ovlivní veřejné mínění, potom se mu podbízejí, místo toho, aby se podřídili zájmům této země. V nedávné minulosti se nám to nevyplatilo.

Na Staroměstské radnici je nápis: "Vědomi si své důstojnosti, usilujeme o nejlepší." A tím nejlepším je jednota této země. Měli bychom žít v pevném svazku dvou rovnoprávných republik. Rovných v právech i povinnostech, rovných v rozpočtu i úřadech, rovnoprávných tak, abychom se nebáli jít tam a oni zase sem.

Doporučuji tedy Federálnímu shromáždění, aby také ono, vědomo si své důstojnosti, přijalo návrh pana prezidenta Havla.

Na závěr si připomeňme několik slov, kterými nás oslovuje František Halas: "Mějte věčný hlad, hladovte vším po spravedlnosti. Ať naše padlé neužírá starost. Vaše velikost - nemyslet na sebe." (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Lajkepovi. Dále má slovo poslanec J. Kryll.

Poslanec SL J. Kryll: Vážení přítomní, dovolte mi malé osobní vyznání, když vám sdělím, že mi je zde smutno, dokonce mi nikdy tak špatně v této zasedací síni nebylo. Jsem typ člověka, který - a teď se na mne nezlobte - stále třídně myslí. Snažím se teď myslet na své soudruhy, slovenské dělníky, na prosté lidi, se kterými se každý rok na svých toulkách na Východním Slovensku setkávám - a říkám si - slouží nám tento spor? Dlouholetým pracovním stykem se slovenskými poslanci jsem si s mnohými vytvořil opravdové přátelské styky. Dokonce slyším-li hovořit slovensky, ani mi nepřipadne, že hovoří účastník jinou řečí, než mě učila moje máma.

Dnes jsme se všichni jako by zbláznili, ukazujeme zde tváře, které jsme neznali, kterou zde naznačujeme, ukazuje, že nedohodneme-li se na kompromisu, nejsme schopni se dohodnout ve vzrůstající nacionalistické atmosféře, na ničem.

Připomněl jsem zde dělníky. Jaký já mám jako dělník jiný zájem než třeba tamhle Vlado Bibeň, slovenský dělník? Máme společný zájem - práci, klid a spokojený život. A v zájmu toho vás prosím, snažme se hledat řešení takové, které by odpovídalo tomu, co potřebujeme. Skloňujeme zde slova prezidenta republiky, a přitom nám uniká, že jako cestu k řešení rozporu on sám vidí výměnu přívlastku "socialistický" za "federativní" v názvu státu. Stejnou myšlenkou byl veden i Klub komunistických poslanců, když ústy svého předsedy poslance Mohority zde doporučil podporu návrhu iniciativní skupiny. Já si osobně myslím, že je to návrh, který překlenuje rozumným způsobem situaci, ze které jde strach a která, přeskočí-li do veřejnosti, přinese nesmírné škody. A osobně si dále myslím, že nebude-li dosažena dohoda, bude nejlepší, když tento bod programu stáhneme a situaci budeme řešit po volbách v souvislosti s novou ústavou.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Josefu Kryllovi. Hlásí se ještě někdo do diskuse? Hlásí se poslanec Peroutka.

Poslanec SL M. Peroutka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. V době, kdy nebylo ještě zřejmé, zda federální vláda podala návrh na vypuštění slova "socialistická" z názvu republiky, podali poslanci Peroutka, Roček, Bubeník a Kocáb návrh na změnu názvu republiky, v němž navrhují název Československá republika. Na tento název byly tedy podány dva nezávislé návrhy. Jeden federální vládou a druhý skupinou poslanců. Když federální vláda vzala svůj návrh zpět, zůstává ještě v platnosti návrh skupiny poslanců. Vzhledem ke stanovisku federální vlády a pana prezidenta Václava Havla k názvu republiky a vzhledem ke vzniklé situaci, rozhodli jsme se podpořit návrh názvu Československá federativní republika. Bereme proto svůj původní návrh zpět. Vyzývám proto všechny poslance, aby hlasovali pro název Československá federativní republika.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Peroutkovi, dále má slovo poslanec Novosád.

Poslanec SL K. Novosád: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsou zde v tomto shromáždění opakovaně vyslovovány názory a opakovaně se vážení kolegové vrací ke slovům, kterými k nám promluvil prezident tohoto státu pan Havel, dovolte, abych i já po dal svůj výklad, jak chápu smysl těchto tak často zde citovaných úryvků. Není třeba se obávat, že budu prosazovat a nebo se vyjadřovat, která z možností přicházejících v úvahu je bližší a přibírat si na podporu úvahy nebo citace. Mám pouze pocit, že smysl dopisu pana prezidenta nelze hledat pouze v jednotlivém textu, ale v tom, co je smyslem jeho dosavadního jednání a co je smyslem jeho životní filozofie. Domnívám se, že plně pochopil rozpaky, pocit odpovědnosti a troufám si říci, že i pocit strachu a úzkosti ze vzniklé svobody a z ní plynoucí odpovědností nás všech a nezištně naše rozhodnutí, ať dopadneme jakkoliv zaštítil svou autoritou, a to bez ohledu na možné politické následky z toho plynoucí, neboť jeho víra v naši společnou cestu je větší než víra nás samých.

Poslanec SN P. Suchán (VPN) : Vážený pán predseda, pán predsedajúci, vážení kolegovia, len málokrát sa za posledné mesiace od nežnej revolúcie stalo, aby sa v Čechách určitým spôsobom znevažoval odkaz dvoch velikánov, dvoch vežkých prezidentov - pána prezidenta Masaryka a súčasného prezidenta, pána Václava Havla. Deje sa tak teraz. Štátotvorca T. G. Masaryk bol pri zrode názvu Republika česko-slovenská, ktorý, ako ste počuli, v historických dokumentoch je dodnes zakotvený, a pokiaž vieme, platí. Pán prezident Havel urobil, citujem môjho predrečníka, vežmajstrovský ťah, keď videl, že sa diskusia o tomto názve dostáva do slepej uličky, že znovu vytiahol tento názov a označil ho vo svojom brilantnom liste z nemocnice za prijatežný a obrátil sa vlastne svojím listom k celému národu, aby sme sa k tomuto jeho návrhu priklonili.

Pokiaž sa dobre pamätám, v týchto dňoch oslavuje pán prezident Havel také malé jubileum, pretože pred štvrťrokom bol zvolený za prezidenta našej republiky. Je na čele štátu, ktorý vo svojom názve nesie atribút z pohžadu zmyslu revolúcie, ktorá pána prezidenta vyniesla do tohto vysokého postu a v zmysle nášho celého diania za atribút neprijatežný a nezmyselný. Mali by sme sa preto dnes rozísť z tejto budovy s jasným stanoviskom a s tým, aby sme návrh pána prezidenta prijali. Prosím preto, aby sme poslali pánovi prezidentovi do nemocnice pri tomto štvrťročnom výročí jeho postu darček - aby sme schválili jeho návrh na prijatie názvu Repubilka česko-slovenská. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se poslanec Vinter.

Poslanec SN R. Vinter: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené shromáždění, myslím, že autorita našeho prezidenta je u nás všech neotřesitelná, ale domnívám se, že interpretace jeho dopisu slouží takřka k politickým manipulacím. Můj názor je, že jestliže nám poskytl dvě možnosti, je zapotřebí využít té, která je racionálnější.

Návrh názvu Československá federativní republika je předložen iniciativou poslanců, kteří představují zástupce obou národů jako nový základní kámen do budoucna a ne jako návrat k čechoslovakismu. Tak to chápu, a tak hudu návrh podporovat. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím poslance Baruše.

Poslanec SL V. Baruš: Pane předsedo, pane předsedající, vážené Federální shromáždění. Nechci a nebudu historizovat, řadu konkrétních a racionálních důvodů k řešení projednávaného problému přednesl pan poslanec Zeman z lůna ČSAV.

Nejenom poslancům z Moravy a Slezska, ale nám všem připomněl pan poslanec Malý pověst o Svatoplukových prutech, symbolu vzájemné úcty, lásky a soudržnosti. Stále ještě jsme, a to chci zdůraznit ve světě ojedinělým příkladem, zvláště v současném světě - snad to tak mohu nazvat - příkladem šťastného soužití národů z vlastní vůle, ke společnému prospěchu a dnes s jasnou perspektivou demokratického vývoje. A to zdůrazňuji. Právě pro tuto perspektivu, která musí být podložena jasnou identitou republik, národností, ale i úspěchy v práci, ekonomickými, sociálními, vědeckými, kulturními a dalšími, vírou v lepší budoucnost, která vždy vycházela z poctivé práce.

Proto vás prosím, vážené poslankyně a poslanci, o toleranci a perspektivní myšlení. Pro většinu poslanců z obou moravských krajů, tedy nikoliv jen z "Česka", jak již uvedl pan poslanec Šabata, je přijatelný název, který nám doporučil ve dvou alternativách také včera ve svém dojemném dopisu pan prezident - název Československá federativní republika. A to proto, že v rovnoprávném federativním uspořádání vidím všechny atributy, a především obsah spravedlivého vývoje obou našich národů, ale také národnostních menšin a etnických skupin, a to chci zdůraznit. Je to název státu s vysokou a dlouhodobou perspektivou státoprávního uspořádání a proto podporuji návrh předložený iniciativní skupinou poslanců v parlamentním tisku číslo 348.

Prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, o moudrost provázenou vzájemnou úctou a zájmem o rychlejší a účinnější cestu. Tu asi všichni vidíme v pluralitním systému a ve federativním uspořádání. Ale navazujeme na tradice a současně tvoříme novou historii. To je pro nás nová situace.

Dejme naší budoucnosti především obsah v ekonomické úspěšnosti a životní úrovni. Ty podmínky skutečně vytváří rovnoprávná federace. Její zárukou je dnes pan prezident a v budoucnu to bude nově zvolené Ústavodárné národní shromáždění.

Dovolte mi na závěr krátkou analýzu, na kterou již upozornil pan poslanec Zeman. Československo je mezinárodním pojmem, něco jako značka dobré kvality. Federace je forma soužití dnes dvou svobodných národů. A republika je obsah a forma vlády. Myslím, že bychom měli na tento moudrý a ušlechtilý kompromis jít. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím pana Kučeru.

Poslanec SL B. Kučera: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, ujímám se slova nikoliv bez určitého pohnutí, jak tady už říkal kolega Šabata. Radili jsme se s předsedou strany na základě situace, která vznikla v důsledku usnesení XXIV. sjezdu naší strany i našeho ústředního výboru, jak vás o tom informovala poslankyně Hyková.

Diskuse, která tady probíhá, ukazuje, že není příliš vůle hledat určitý kompromis. Myslím, jestliže chceme dojít k nějakému pozitivnímu závěru, že je třeba o tento koncensus usilovat z obou stran.

Na jedné straně samozřejmě se zde prezentuje výrazně emotivní návrh slovenských kolegů. Na druhé straně zde samozřejmě existuje velice vážné povědomí v českých zemích, které preferuje názor Československé republiky, jak to koneckonců bylo vyjádřeno v našem návrhu a v návrzích dalších.

Chceme-li tedy hledat určitý koncensus, domnívám se, že musíme nacházet cestu k nějakému třetímu řešení. Myslím si, že toto třetí řešení je v návrhu skupiny poslanců, která doporučuje název Československá federativní republika. Tento název v sobě zahrnuje jak prvek Československé republiky, který je vžitý, ve světě známý a který představuje určitou tradici našeho státu, ale zároveň v sobě zahrnuje i prvek federativní, a my jako strana s celostátní koncepcí působnosti chceme usilovat i do budoucna o to, aby český a slovenský národ žil v rovnoprávném postavení v Československé federativní republice.

Proto se domnívám za svoji osobu, a jsem přesvědčen, že to posoudí příznivě o přestávce i Klub poslanců naší strany, že tedy budeme moci vyslovit podporu tomuto návrhu, který předložila skupina poslanců. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Ptám se znovu, zda-li se ještě někdo z poslanců hlásí do rozpravy. Poslanec Rašev. Myslíme, že by bylo správné, aby teď skončila rozprava s tím, že všichni, kdo budou chtít mluvit, mají právo promluvit. Potom bychom dopolední část schůze ukončili, sešly by se poslanecké kluby politických stran, politická hnutí a po obědě bychom pokračovali v hodině, kterou stanovíme až podle toho, kdy skončí rozprava.

Poslanec SN P. Rašev: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pôvodne som ako jeden z navrhovatežov posledného návrhu nechcel vystúpiť, ale nedá mi, aby som nereagoval na isté veci, ktoré, žiaž, takisto ako povedal predrečník a pán poslanec Šabata, ma svojím spôsobom vežmi roztrpčujú.

Priznám sa vám, že chvížami sa v tomto parlamente cítim ako na hodine dejepisu, chvížami ako na hodine českej literatúry, ktorú prednáša slovenský učitež a chvížami na historickom súde, ktorý má dnes, a práve dnes, a iba dnes, vyriešiť dlhoročnú krivdu páchanú na slovenskom národe.

Väčšina poslancov sa vracia do minulosti. Je to normálne, ale málo z nich hovorí o predstavách budúcnosti. Vyťahujú sa mená minulých politikov, Masaryka, Beneša, Gottwalda, Novotného. Vyťahujú sa ich nikdy nesplnené sžuby slovenskému národu. Aj to je normálne. Menej sa však hovorí o súčasnej vláde národného porozumenia, o jej návrhu na zmenu názvu republiky, ktorý stiahla, aby umožnila kompromis, o návrhu, ktorý má názov Československá republika, ktorý je prvým návrhom pána prezidenta, dnes tožkokrát citovaného. Ten sme neboli schopní akceptovať.

Druhý návrh pána prezidenta neuspokojuje vežkú časť českých poslancov a tým aj občanov, ktorých zastupujú. Je však prijatežný pre vežkú časť poslancov slovenských.

Je tu ešte návrh tretí, pána prezidenta a súčasne aj skupiny českých a slovenských poslancov, ktorí, podža môjho názoru, vyjadruje v súčasnosti jediný kompromis.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP