Středa 28. března 1990

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Konečnému.

(Hlas z pléna: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, na jednání výboru pro zemědělství a výživu jsme přijali usnesení, aby členem této komise byl ještě ing. Anton Juriš, poslanec Sněmovny lidu. Proto žádám, aby byl do této komise doplněn. Děkuji.)

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Ptám se, zda někdo z poslanců chce ještě vystoupit? Prosím poslanec Vácha.

Poslanec SL J. Vácha: Vácha, místopředseda zahraničního výboru Sněmovny lidu, za Československou stranu lidovou. V zahraničním výboru se stavem odsunu vojsk Sovětské armády z území Československa trvale zabýváme. Sdělím vám proto stav z 26. 3. 1990, kdy bylo z území Československa odsunuto:

a) po železnici 66 vlaků, tj. 3572 osoby, 338 tanků, 350 bojových vozidel, 91 dělo a 740 nákladních automobilů,

b) po silnici 15 automobilních kolon, tj. 1392 osoby a 687 nákladních automobilů.

Celkem k tomuto dni bylo odsunuto 4964 osoby, 338 tanků, 350 bojových vozidel, 91 dělo a 1427 nákladních automobilů. Do konce první etapy odsunu, tj. do 31. 5. 1990 je dále plánováno odsunout 195 vlaků a 24 automobilní kolony, což od zahájení odsunu v souhrnu představuje asi 30 % všech prostředků Sovětské armády na území Československa.

Odsun probíhá podle plánu s dílčími malými nedostatky, které jsou operativně řešeny našimi dopraváky. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji panu poslanci Váchovi. Ještě někdo? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Byl zde předložen návrh poslancem Konečným o doplnění některých otázek, souvisejících s odpovědností za pozvání sovětských vojsk předsednictvu Federálního shromáždění, že by tento návrh byl projednán s doporučením Generální prokuratuře, která se těmito otázkami zabývala, aby se zabývala i podnětem a doporučením poslance Konečného.

O slovo se ještě hlásí poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Malý, Občanské fórum. Měl bych ještě jeden doplňující návrh. Navrhuji, aby byla ustavena vyšetřovací komise, dejme tomu pod výborem pro životní prostředí, která přešetří rozsah ekologických škod, které byly způsobeny vojsky Sovětské armády. Dále - aby byl projednán způsob finanční náhrady těchto způsobených škod sovětskou stranou. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji. Podnět bude projednán. Hlásí se poslanec Macek.

Poslanec SL J. Macek: Macek, Československá strana lidová. Nechtěl jsem v této souvislosti o této věci hovořit, ale na námět poslance Malého musím reagovat tak, že v příloze usnesení máte seznam, na který zde bylo reagováno, jeho složení. Na podnět členů komise životního prostředí byla vytvořena subkomise, která bude přizvána k jednání podle potřeby a bude současně vyjíždět se skupinami, které budou vytvořeny z komise pro odsun vojsk. Domnívám se, že není potřeba tuto věc řešit zvlášť. Počítá se s ní v rámci činnosti smíšené parlamentní komise. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji. Myslím, že tím bylo odpovězeno také na dotaz. Chce ještě poslanec Kocáb reagovat? (Ne.) Není tomu tak.

Pokud není dalších přihlášek do rozpravy, považuji rozpravu za skončenou. Můžeme přistoupit k hlasování.

V sále je přítomno 150 poslanců Sněmovny lidu, 55 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 49 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhy uvedenými v tisku 332, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Poslanci Sněmovny národů návrh schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu. Kdo z poslanců této sněmovny souhlasí s návrhy uvedenými v tisku 332? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také poslanci Sněmovny národů návrh schválili.

Konstatuji, že Federální shromáždění schválilo návrhy uvedené v parlamentním tisku číslo 332.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 158, SL č. 244, SN č. 259)

Ještě před skončením této části jednání bych chtěl požádat poslance Martina Palouše, aby nás seznámil s určitými otázkami od pana prezidenta.

Poslanec SL M. Palouš: Vážené Federální shromáždění, seznámil bych vás se stanoviskem pana prezidenta, které namluvil do magnetofonu v nemocnici, které jsme se pokusili přepsat a které se vztahuje k naší debatě o česko-slovenském problému:

"Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak víte, naše republika získala ve světě nesmírný kredit. Nabídky, které se nám otevírají, jsou téměř nedozírné. Jsou tak velké, že ani sami nevíme, co s nimi, jak je všechny zpracovávat. Ať už si tento kredit zasloužíme či nezasloužíme, v každém případě je to výhodné pro naši republiku, že ho máme. Zatím. Hrozí nebezpečí, že ho během několika dnů ztratíme.

Jak víte, Rumunsko, Polsko a jiné země byly schopny se dohodnout na novém názvu svého státu ze dne na den. My však toho schopni nejsme a já se pokusím na vás apelovat v tom smyslu, abyste zítra ráno odhlasovali - nejraději jednomyslně - nový název našeho státu.

Nejprve mi dovolte malou genezi. Jak vzpomínáte, v lednu jsem Federálnímu shromáždění navrhl změnu názvu našeho státu vypuštěním slova "socialistická". V tomto je souhlas poslanců i veřejnosti, že toto slovo je v názvu našeho státu nadbytečné. Obě národní republiky - jak víte - bez velkých diskusí a problémů ze svých názvů ho vypustily. Já jsem se domníval, že stejným způsobem to provede i Federální shromáždění, že se budeme jmenovat Československá republika a v nadcházejícím dvouletém údobí, kdy musíme vyřešit mnoho základních problémů, včetně způsobu soužití našich národů v našem jednotném státě, eventuelně se dopracujeme k nějakému jinému názvu státu, který bude vyjadřovat skutečnou povahu naší federace.

Jelikož z důvodů, které mi nejsou zcela jasné, Federální shromáždění nebylo schopno mé návrhy ihned projednat a schválit možná to bylo způsobeno i tím, že to bylo spojeno s návrhem nového znaku federace, čímž se otevřel prostor k různým všenárodním heraldickým debatám a bylo tak pozdrženo jednání o názvu státu. Tím se stalo to, co jsme netušili, že se stane. Totiž že se otevře problém vztahů našich národů a ten se promítne do nového názvu našeho státu. Stalo se.

Já jsem na základě doporučení předsedy Federálního shromáždění a jeho místopředsedů, na základě úvahy, že je možné dané situace využít k tomu, abychom měli už definitivní název státu a nemuseli ho po dvou letech měnit, navrhl název nový. Totiž Republika česko-slovenská s malým č a malým s a pomlčkou. Tento nový název měl proti všem předchozím tu výhodu, že neobsahoval žádnou státoprávní, geografickou ani pravopisnou chybu a uspokojil jak přání slovenského národa, tak vyhovoval rozumné části národa českého. Mezitím ale tento název, který se zdál vyjadřovat obecný koncensus, a bylo mi to tak tvrzeno, byl opět znovu zproblematizován. Podle mého mínění je to název nejlogičtější a nejsprávnější. Všichni dobře víte, že ta pomlčka, která všem Čechům připadá směšná, přebytečná a ošklivá, je cosi víc než jenom pomlčka. Do té pomlčky se koncentruje mnoho desetiletí a vlastně staletí dějin slovenského národa. Slovenský národ byl určitým způsobem podveden. (Potlesk.)

V roce 1918 vznikla Republika česko-slovenská s pomlčkou. Opíralo se to o předchozí pittsburskou dohodu a v Paříži byla jako taková tato republika ústavně zakotvena a v překladu do češtiny byla pomlčka vypuštěna.

Neodsuzoval bych prezidenta Masaryka a Beneše v té chvíli za to, že to udělali. Na Versaillské mírové konferenci cítili, že by neprosadili stát dvou národů. Oni horko těžko vysvětlovali, že vůbec máme mít samostatný stát, a kdyby ještě měli vysvětlovat, že jsme dva národy a chceme jeden stát, to by asi velmoci už vůbec nepochopily. A tak se Masaryk a Beneš rozhodli, že budou tvrdit, že jsme jeden národ, vyřadili pomlčku a tím vznikla celá trapná historie čechoslovakismu.

Odstranění pomlčky je pro slovenský národ materializovaným symbolem toho, co se stalo, toho. že nebyla slovenskému národu přiznána jeho identita. Oni ji vlastně neměli v podstatě nikdy. Nikdy ji neměli zásadním státoprávním způsobem přiznánu. Po staletí to byla provincie uherská a jediná doba samostatnosti tohoto národa byla doba jeho pseudosamostatnosti, totiž doba Slovenského štátu, což byla zase jakási trapná kolonie Velkoněmecké říše.

A slovenský národ právem chce nalézt svou identitu, a to z důvodů, které Češi snad nechápou, které však by pochopit měli. Spatřuji výraz té identity ve vrácení této odstraněné pomlčky do názvu státu. Slovenští poslanci, jak jsem slyšel, jednomyslně toto řešení přijímají, čeští poslanci se proti němu bouří. Některé politické strany se dokonce usnesly a zavázaly své poslance, že nesmějí tento návrh přijmout. Vychází to z takového tradičního českého nacionalismu a z nepochopení slovenské problematiky.

Zcela chápu, že většině Čechů se ta pomlčka nelíbí. Připadá jim tak nepřirozená, absurdní. Češi však nějaký krok směrem k tomu, aby naše národy mohly soužít v jednom státním útvaru, udělat musí. To, co původně navrhovala Slovenská národní rada, jak víte, byl soubor různých chyb státoprávních, gramatických i pravopisných. Mnou navrhovaný název takové chyby nemá.

Apeluji tudíž na české poslance, aby v zájmu zachování naší federace a v zájmu jakéhos takéhos udržení prestiže ve světě, v zájmu soužití našich dvou národů se s touto pomlčkou smířili. Že se setkají s protesty veřejnosti, je samozřejmé, ale i to patří k poslanecké roli. Kdyby však toto řešení skutečně nepřicházelo v úvahu, domnívám se, že existuje ještě jedna smysluplná alternativa, o které jsem ostatně uvažoval již v době, když jsem chtěl navrhnout odstranění slůvka socialistická, a sice kdybychom se jmenovali Československá federativní republika. Pak by tam nemusela být pomlčka, která Čechy tak strašně dráždí, a zároveň by federativní podstata byla v názvu přítomna.

Slovo republika z názvu našeho státu vypustit nemůžeme. Nemůžeme se jmenovat Federace České republiky a Slovenské republiky. Rozumní lidé jistě nahlédnou, že je to nesmysl. Federativnost je znak nějakého státního útvaru, nikoli jeho podstata. Republika je tradičně už po 2 tisíce let označení jakéhosi státního útvaru, jako třeba monarchie nebo konstituční monarchie nebo podobně. Federace je pouze znak státního útvaru. Můžeme být republika federativní tak, jako může být federativní i jiný státní útvar. Avšak označit tímto znakem spojení dvou republik je státoprávní nesmysl, a to nehovořím o nesmírné kostrbatosti, ošklivosti a nevyslovitelnosti takového názvu státu.

Proto na vás apeluji, abyste se přiklonili buďto k názvu Republika česko-slovenská s malým č a s malým s. a s pomlčkou uprostřed, anebo k názvu Československá federativní republika. To jsou podle mého mínění jediné dvě v tuto chvíli přijatelné varianty názvu, který by mohl být trvalý. Název Československá republika by asi dlouho nevydržel. Problém vztahů našich dvou národů a výrazu jejich federativního uspořádání by se dříve nebo později musel v nějaké podobě v názvu našeho státu objevit. Ta pomlčková válka by tak jako tak neskončila, ale trvala by dva roky, což zajisté uznáte by moc šikovné nebylo vzhledem k bezpočtu dalších úkolů, které nás čekají.

Apeluji na vás, abyste se bez ohledu na to, k čemu vás vaše strany a vaše poslanecké kluby zavázaly, rozhodli pro jeden ze dvou zmíněných návrhů a abyste zítra ráno jeden z nich jednomyslně přijali a zachránili tím důstojnost našeho státu ve světě. Děkuji vám za pozornost." - Potud prezident Havel. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji panu poslanci Paloušovi za seznámení s názory pana prezidenta na řešení otázky názvu našeho státu, který bude předmětem našeho zítřejšího jednání.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dříve než ukončíme dnešní jednání, dovolte několik sdělení.

Chtěl bych požádat poslance za Jihomoravský a Severomoravský kraj, aby ihned po skončení schůze na chvíli zůstali zde na poradě.

Dále 20 minut po ukončení společné schůze by se sešel Klub Občanského fóra, Veřejnosti proti násilí a bezpartijních ve Sněmovně národů ve 4. patře s tím, že zahraniční výbory by se sešly v 18.00 hodin v místnosti 026.

Klub poslanců Československé strany socialistické se sejde za 20 minut v místnosti číslo 534.

Zítra zahájíme společnou schůzi v 8.30 hodin.

(Schůze přerušena v 17.00 hodin.)

.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP