Středa 28. března 1990

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji místopředsedovi vlády panu ThDr. Hromádkovi. Žádají o slovo společní zpravodajové? Hlásí se poslanec Marton.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Marton: Chápem obavy a znepokojenie autorov vážnej hudby i výtvarných umelcov. Predsa len si myslím, že tieto veci by nemali byť formulované zákonnou normou. Inak sa zrejme ťažko vyhneme subjektivite. Som za to, aby boli riešené v kompetenci umeleckých fondov, respektive rôznymi sponzorskými dotáciami.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji. Přeje si slovo poslanec Olej? (Nepřeje.) Není tomu tak.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, byly předloženy doplňující návrhy. Trvá poslanec Kocáb na doplnění a změně § 13 i po vysvětlení? (Poslanec Kocáb na svém návrhu trvá.) Ano.

Doporučuji přerušit naše jednání na 15 minut, aby se sešli předsedové ústavně právních výborů a výborů pro kulturu a výchovu společně s poslancem Kocábem a poslancem Haškem.

Místopředseda vlády ČSSR J. Hromádka: Já bych chtěl poprosit Federální shromáždění - jestliže předsedající přeruší jednání na 15 minut - aby pauza netrvala déle. Převzal jsem povinnost za pana předsedu vlády, abych v 15.00 hodin přijal v Herzánském paláci sportovce, kteří za uplynulý rok přinesli naší republice úspěchy. Budu se tam muset odebrat a byl bych rád, abych je nemusel nechat čekat. Děkuji za porozumění.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Věřím, že dojde rychle ke shodě o přesné formulaci.

(Jednání přerušeno ve 14.23 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.40 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Během přestávky, jak jsme se shodli, se sešly pracovní skupiny složené z předsedů výborů ústavně právních a výborů pro kulturu a výchovu s poslanci Kocábem a Haškem za přítomnosti místopředsedy federální vlády. Na této schůzce bylo dosaženo shody s tím, že poslanec Marton stáhl svůj podnět k § 1. U námětu poslance Kocába a Haška došlo ke shodě. Žádám poslance Oleje, aby vás seznámil se změnou formulace § 13.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Olej: Odporúčanie tejto pracovnej skupiny je, aby § 13 odst. 1 v druhej vete bol pozmenený takto: "výška odmeny sa riadi podža hodnoty diela a jeho významu pre spoločnosť." S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní, spravodajcovia, navrhovatež i pan Kocáb.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Vážené poslankyně, vážení poslanci v souladu s jednacím řádem budeme nejdříve hlasovat o doplňovacím návrhu. Ve Sněmovně lidu je přítomen 131 poslanec, ve Sněmovně národů 53 poslanci zvolení v ČR a 51 poslanec zvolený v SR. A ještě prosím poslankyni Moltašovou.

Místopředsedkyně SL J. Moltašová: Chtěla bych se zeptat pana poslance Oleje, jestli je to výše autorské odměny nebo výše odměny? (Výše odměny.)

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Nejdříve hlasují o pozměňovacím návrhu, jak ho přednesl poslanec Olej, poslanci Sněmovny lidu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Devatenáct.) Devatenáct.

Poslanci Sněmovny lidu tento návrh přijali.

Nyní žádám poslance Sněmovny národů, aby se k tomuto návrhu vyjádřili.

Kdo z poslanců Sněmovny národů s tímto návrhem souhlasí? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet sedm.) Dvacet sedm.

I poslanci Sněmovny národů tento návrh přijali.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní můžeme hlasovat o předloženém návrhu jako celku. Stav v zasedací síni je 144 poslanci Sněmovny lidu, 57 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 58 poslanců zvolených ve Slovenské republice.

Žádám nyní poslance Sněmovny národů, aby se k předloženému návrhu vyjádřili.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Poslanci Sněmovny národů předložený návrh zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů schválili.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSSR schválilo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 159, SL č. 245, SN č. 256)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, na pořadu je nyní

12

Odpověď ministra národní obrany ČSSR generálplukovníka M. Vacka na interpelaci poslanců Federálního shromáždění M. Dymáčka, L. Lise, a M. Palouše (tisk 330).

Podle zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění mají předsednictva sněmoven seznámit všechny poslance s písemnou odpovědí, kterou zařadí na pořad nejbližší schůze sněmoven. Na interpelaci poslanců Dymáčka, Lise a Palouše ze dne 27. 2. t. r. došla odpověď 20. března. Písemnou odpověď, parlamentní tisk 330, obdrželi všichni poslanci první den jednání do lavic.

Táži se pana ministra národní obrany, zda chce ještě ústně doplnit svou písemnou odpověď? (Nikoliv.) Není tomu tak.

Ptám se interpelujících poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou? Pan poslanec Dymáček? Není přítomen. Pan poslanec Lis? Nemá připomínky. Pan poslanec Palouš? Není přítomen. Podle prezenční listiny by oba poslanci měli být v této budově přítomni. Žádám organizátory, aby se pokusili, jak poslance Palouše, tak poslance Dymáčka najít.

Pan poslanec Dymáček už přišel. Táži se ho, zda je spokojen s odpovědí na interpelaci obsaženou v tisku 330 ministra národní obrany?

Poslanec SL M. Dymáček: Velmi děkuji. Mysleli jsme, že budou nějak pravidelněji chodit po území. Bude něco takového zajištěno?

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Pokud se týče poslance Palouše, byl jsem informován poslancem Kučerou, že je zmocněn vyslovit souhlas s odpovědí tak, jak ji ministr národní obrany předložil. Nicméně byl zde vznesen dotaz na ministra národní obrany.

Ministr národní obrany ČSSR generálplukovník M. Vacek: Je to pro Československou armádu značně náročný úkol. Pokud se jedná o posádky, kde je Československá armáda, problém to není a v podstatě tak se to dělá, horší je to, kde je to mimo posádku Československé armády. Význam je dán právě tím, že by měly pečovat o tyto věci po převzetí i národní výbory.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji ministru národní obrany. Stačí odpověď? (Ano.) Ano. Po odpovědi na interpelaci se může konat rozprava. Hlásí se ještě někdo o slovo? Není tomu tak. Ne.

Podle jednacího řádu zaujímá sněmovna v odpovědi na interpelaci stanovisko na usnesení. Poslanci Dymáček a Palouš jsou členy Sněmovny lidu, poslanec Lis je členem Sněmovny národů. Doporučuji oběma sněmovnám Federálního shromáždění, aby vzaly odpověď na vědomí. Má někdo z poslanců jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. V sále je přítomno 150 poslanců Sněmovny lidu, 57 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 61 poslanec Sněmovny národů zvolený ve Slovenské republice. Sněmovny jsou usnášení schopné.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem usnesení, vzít odpověď na vědomí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu vzala odpověď na interpelaci na vědomí.

Nyní žádám o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo souhlasí s návrhem vzít projednávanou odpověď na vědomí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna národů vzala odpověď na interpelaci poslanců Dymáčka, Lise a Palouše na vědomí.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 158, SL č. 224, SN č. 255)

Vážené Federální shromáždění, nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu pořadu. kterým je

13

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny národů a předsednictva a výborů Sněmovny lidu za dobu od 15. do 26. března 1990 (tisk 366).

Zprávu jste obdrželi. Ptám se, zda má někdo dotaz nebo připomínku? (Nikdo.) Nemá. Můžeme vzít zprávu na vědomí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že některé body schváleného programu nejsou zcela připraveny k projednání ,doporučujeme projednat bod pořadu

14

Otázky a podněty poslanců.

Kdo z poslanců se chce obrátit s dotazy? Prosím, poslanec Mesík.

Poslanec SN J. Mesík: (Strana zelených.) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovožte mi, aby som k vám prehovoril v mene skupiny poslancov, ktorá predkladá parlamentu návrh, aby sme sa obrátili formou listu, alebo telegramu na Najvyšší soviet ZSSR, na Litevský parlament s výzvou riešiť vzniknutý problém výlučne parlamentnou cestou a bez použitia násilia a hrozby násilia. Tlač priniesla informácie o odchode litevských poslancov z Najvyššieho sovietu z Moskvy a ich rozhodnutie rokovať o otázke Litvy na neutrálnej pôde. Preto navrhujeme, aby parlament zvážil možnosť ponuky, aby sa tieto rokovania uskutočnili v Prahe.

Vážené Federálne zhromaždenie, sme si vedomí vežkej politickej zložitosti i závažnosti tohoto navrhovaného kroku. Sme však presvedčení, že zvlášť parlament Československa by mal bez odkladu reflektovať morálny imperatív, plynúci pre nás z týchto ťažkých chvíž litevského národa a mal by v tomto zmysle konať. Kto iný má totiž zdvihnúť hlas na obranu malého národa, ak nie reprezentanti malých národov, ak nie reprezentanti národov s našou historickou skúsenosťou. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Mesíkovi. Dále se přihlásila do rozpravy skupina poslanců: dr. Klimeš, Marton a Sýkora.

Poslanec SL V. Klimeš: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci. Na základe ustanovenia § 64 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky zo dňa 22. 3. 1989 skupina poslancov inter peluje vládu ČSSR v nasledujúcej veci:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP