Úterý 27. března 1990

Zvýšení cen tepla, paliv, energie a vody bude plně kompenzováno rodinám s dětmi a důchodcům v přídavcích na děti a důchodech.

Zvýšení cen stavebnin nebude kompenzováno. Odstranění záporné daně z obratu u průmyslového zboží bude vyrovnáno snížením cen ostatního průmyslového zboží při zachování celkové cenové hladiny a bude případně zohledněno při stanovení hranice nízkých důchodů, pokud by struktura komodit vyvolala zvýšení cen základních životních potřeb.

Zvýšení cen potravin bude obyvatelstvu plně kompenzováno; podle průměrného zvýšení životních nákladů budou zvýšeny přídavky na děti a důchody a ze zbývajících prostředků bude vytvořen rehabilitační fond. Ten bude použit pro rehabilitace politické, ekonomické i rehabilitaci rodin, rekvalifikace, nezaměstnanost, mateřský příspěvek. Fond bude spravovat ministr práce a sociálních věcí.

Dále se jeví jako potřebné uvést opatření dlouhodobého typu. Soustavu sociálního zabezpečení, včetně systému dávek při rekvalifikaci a nezaměstnanosti je třeba předložit tak, aby pružně reagovala na měnící se ekonomické podmínky. Proto bude kromě zavedení trhu práce zaveden systém pravidelných úprav důchodů a mezd a životních nákladů, zpružněna celá organizace sociálního zabezpečení a v souvislosti s reformou daňové soustavy zavedena transparentnost jeho financování.

Významnou součástí se musí stát zlepšení systému informovanosti obyvatelstva o záměrech sociální strategie vlády tak, aby důsledky reformního procesu našly pochopení a nevyvolaly negativní politické reakce a nežádoucí tendence v ekonomickém chování.

Seznámil jsem vás s názorem ministerstva práce a sociálních věcí. Znovu zdůrazňuji: není to názor vlády, je to názor našeho ministerstva, jakým způsobem bychom celou problematiku chtěli řešit.

Já chápu, že o některých věcech, které naši širokou veřejnost zajímají, se na veřejnosti stále nemluví. Proto jsem se s vámi podělil o starosti, které mne jako ministra práce provázejí a které v současné době řešit musíme. V tomto, co jsem vám chtěl přečíst, jsme si udělali průzkum, jak by to všechno vypadalo v otázce mezd, a musím vám říci, že je v tom celá řada problémů a kdybychom chtěli všechno realizovat tak, jak jsem vám přečetl, tak převrátíme úplně hodnoty na trhu práce. Opět je potřeba se nad tím pravděpodobně znova zamyslet. Prosím, berte tuto informaci tak, že tato vláda skutečně, co se týče sociálního zabezpečení, nespí a intenzívně na tom pracuje

Pokud se týká rekvalifikací a jejich kvantifikace: řešit nezaměstnanost, to není levná záležitost. Mít nezaměstnané, to je velice drahé. My jsme o tom mluvili v Ženevě, byl jsem se podívat na to v Západním Německu a viděl jsem to v Rakousku. Jsou k tomu vytvořeny celé obrovské instituce, které se zabývají tím, jak pomoci nezaměstnanosti, jak rekvalifikovat a řešit celou řadu problémů.

My jsme v tom zpracovali takový materiál a já bych vám přednesl, jaký dopad budou mít strukturální změny v našem hospodářství. To není jenom rekvalifikace, to je vytvoření vhodných pracovních míst, hmotné zabezpečení a celá řada problémů, které se musí řešit.

Náklady na programy opatření pro umísťování uvolňovaných pracovníků. Při zvláště velkých změnách struktury národního hospodářství příslušná vláda stanoví program pro umísťování uvolňovaných pracovníků. V rámci tohoto programu se budou řešit opatření směřující k realizaci bytové výstavby, úhradě finančních nákladů, vytváření nových pracovních míst rozvojem výrob a služeb ve stávajících provozech nebo jejich rozšířením apod. Odhadnout v současné době rozsah těchto programů je obtížné, protože jejich zahajování a průběh budou v jednotlivých letech značně rozdílné. Průměrný roční náklad jsme proto stanovili jen velmi přibližně v rozpětí 1-1,5 mld. Kčs.

Náklady na vytváření společensky účelných a veřejně prospěšných pracovních míst. Na vytvoření jednoho pracovního místa počítáme s poskytnutím dotace ve výši 30 tisíc Kčs. Předpokládáme, že ročně bude třeba krýt ze státního rozpočtu přírůstek cca 30 tisíc pracovních míst. Celkové náklady proto odhadujeme na 900 mil. Kčs.

Náklady na rekvalifikaci a odbornou výchovu. Rekvalifikaci a odbornou výchovu občanů budou zajišťovat jednak zaměstnavatelé, jednak ve větší míře orgány práce. Pouze tato rekvalifikace a odborná výchova bude hrazena z účelového fondu. Za předpokladu, že oběma formami projde ročně na 8 tisíc pracovníků a předpokládaná průměrná délka jejich trvání bude činit 6 měsíců a poskytované hmotné zabezpečení po dobu rekvalifikace nebo odborné výchovy bude ve výši průměrného výdělku 3500,- Kčs měsíčně, budou činit náklady na rekvalifikaci a odbornou výchovu zajišťované orgány práce 168 mil. Kčs. K tomu je nutno připočíst věcné náklady na materiálně technické zabezpečení rekvalifikace a odborné výchovy ve výši 24 mil. Kčs. Takže celkové náklady na rekvalifikaci a odbornou výchovu budou činit 192 mil. Kčs.

Náklady na hmotné zabezpečení v případě dočasné ztráty zaměstnání. Vedle mobility pracovních sil vyvolané strukturálními změnami musíme počítat i s fluktuačním pohybem pracovníků vůbec, včetně potřeby umístit na 70 tisíc absolventů odborných škol a vysokých škol ročně. Kromě toho ne všichni pracovníci uvolnění při strukturálních změnách budou procházet rekvalifikací. Všem těmto občanům může být při splnění podmínek stanovených v prováděcím předpise poskytnuto hmotné zabezpečení v případě dočasné ztráty zaměstnání. Příspěvek je hrazen z účelového fondu na zabezpečování zaměstnanosti. Za předpokladu, že počet osob, kterým bude poskytováno hmotné zabezpečení, se bude trvale udržovat na úrovni 40 tisíc osob ročně, z toho 30 tisíc osob bude uvolněných v důsledku strukturálních změn, 10 tisíc osob bez zaměstnání v důsledku vlastní fluktuace, 5 tisíc absolventů škol před svým prvním nástupem do zaměstnání, náklady na toto hmotné zabezpečení budou činit při průměrném poskytování na dobu 6 měsíců a při průměrném čistém měsíčním výdělku ve výši 3500,- Kčs u absolventů škol příspěvek bude činit 1000,- Kčs, celkem 724 mil. Kčs.

Dále zde vzniknou náklady na zřízení a činnost úřadů práce, které musíme vytvořit. K řádnému zajištění činnosti, vyplývající z navrhované právní úpravy, je třeba vybavit úřady práce jak potřebnými počty kvalifikovaných pracovníků, tak i odpovídající výpočetní technikou. Při maximální obsazenosti úřadů práce je nutno počítat přibližně s 2540 pracovníků pro celé Československo. Při průměrném platu 3500,- Kčs měsíčně nutno počítat se 107 mil. Kčs mzdových nákladů ročně.

Pro zefektivnění celé činnosti úřadů je třeba pamatovat i na jejich vybavení výpočetní technikou. Automatizovaný informační systém vyžaduje minimálně dva osobní počítače v úřadu práce i v pobočkách, především městských, to znamená 285 počítačů. Pořizovací náklady na osobní počítače se standardním vybavením činí 100 tisíc Kčs, včetně pořizovacích nákladů na vybavení místností kancelářským nábytkem, takže za celé Československo představují tak náklady na výpočetní techniku cca 28,5 mil. Kčs.

Vedle pořizovacích nákladů na výpočetní techniku je nutné připočítat i běžné provozní náklady, které se odhadují na 7300,- Kčs na jeden počítač a za celé Československo tak běžné provozní náklady představují cca 2 mil. Kčs ročně.

Když toto všechno zrekapitulujeme a sečteme, na to, abychom toto všechno mohli rozeběhnout a případnou nezaměstnanost pokusili se odstraňovat tak, jak se odstraňuje běžně ve světě, potřebujeme přibližně 3-3,5 mld. Kčs.

Vidíte tedy, že vláda v sociálních otázkách nespí, naopak se jimi velmi intenzívně zabývá, ale celá ta věc je natolik složitá a natolik se váže na to, jakým způsobem budeme pracovat, kolik si vyprodukujeme, jakým způsobem budou realizovány strukturální změny, kde budou útlumové programy, jakým způsobem vytvoříme nová pracovní místa, je otázka nejednoduchá, je otázka složitá.

Proto bylo rozhodnuto, že vzhledem k tomu, že včera byly schváleny koncepce trhu práce v Československu a zásady zákona o zaměstnanosti, že vláda se vším tímto přijde na své tiskovce příští týden. Protože zde nám byla učiněna tato výtka, přijměte tuto informaci jako první. Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS B. Kučera: Děkuji panu ministru Millerovi. Slovo má místopředseda vlády ČSSR Dlouhý a připraví se ministr paliv a energetiky ČSSR Sůva.

Místopředseda vlády ČSSR V. Dlouhý: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, všichni se jistě shodneme na tom, že dnes projednávaný státní rozpočet představuje nutný krok k ekonomické reformě, její nutný předpoklad. Tato ekonomická reforma, jejímž jedním ze základních stavebních kamenů je i změna cenových struktur, samozřejmě ve středním a dlouhém období musí vést k nastartování hospodářského růstu a celkovému přechodu k vyšší prosperitě naší země.

Současně však - a zaznělo to zde i z úst řady poslanců objevují se obavy, že antiinflační restriktivní politika může vést v krátkém období k určité ekonomické depresi, k bankrotu některých podniků, ke vzniku nezaměstnanosti. S tím se současně spojují i obavy z vývoje v letošním roce z momentální situace v roce 1990.

Chtěl bych se v této souvislosti zmínit o některých věcných problémech, které vláda v této souvislosti řeší, jak z pohledu roku 1990, o úloze hospodářského centra v nejbližším období v letech 1991 a 1992 z pohledu připravované - abych použil pracovního pojmu - dvouletky. Mluvil o tom, myslím, ve svém dopoledním vystoupení ministr Klaus, krátce se o tom zmínil ministr Miller a další moji kolegové. Vláda by chtěla nejpozději do poloviny dubna projednat zásadní materiál, který by specifikoval konkrétní kroky a konkrétní opatření hospodářské reformy od opatření systémových až po opatření věcná z hlediska změny státního plánu na rok 1990 i z hlediska rozvojových či útlumových programů na budoucí období. O některých skutečnostech hovořil také můj kolega ministr Stračár, po mně vystupuje ministr Sůva a možná, že o některých obecných věcech se zmíní. Já bych si dovolil rovněž k některým věcem se vrátit.

Především je to otázka roku 1990. Zaznělo to zde již mnohokrát - je všeobecně známo, že stávající situace je velmi problematická, dochází k prohloubení nerovnováhy, k tzv. rozpadu dodavatelskoodběratelských vztahů, zvyšuje se platební neschopnost podniků, podniky nemají na mzdy, zvyšuje se nedostatek deviz v národním hospodářství. Na to vláda a hospodářské centrum musí a bude reagovat. V návaznosti na uplatněné rozpočtové provizórium a na dnes projednávaný a věřím, že schválený státní rozpočet i upřesněný měnový plán, i na výsledky kontraktů obchodních smluv se zahraničím, budou upraveny i závazné výstupy státního plánu ve vztahu k organizacím. Předpokládáme, že dosáhneme základní sladěnosti finančních, měnových a věcných vztahů centra vůči organizacím.

V průběhu dubna budou ještě některé další skutečnosti do těchto vyhodnocení promítnuty, především upřesnění rozsahu vybraných investičních akcí v Sovětském svazu i omezení nebo zastavení některých velkých investičních akcí, jejichž prověrku provádí Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, tak i SPK.

V druhém pololetí bude postupně upouštěno od dosavadního pojetí komplexního státního plánu. Vůči ekonomickým subjektům bude centrum uplatňovat pouze omezenější okruh přímých ekonomických nástrojů, tak ovšem, jak o tom hovořil ministr Stračár. Jádro ekonomiky nelze pustit z rukou. Budou se zabezpečovat i cestou bilanční protidodávky surovinových dovozů ze zemí RVHP, základní palivoenergetické bilance, základní bilance kovů a některé další.

K zajištění prioritních úkolů centrum široce uplatní i další formy, především formy státní zakázky na základě konkursu, smluvní dohody, licenční řízení a celní opatření.

Chtěl bych při této příležitosti zdůraznit, že vláda si je plně vědoma odpovědnosti, kterou má za současnou situaci, že vláda je informována o vývoji současné situace a chtěl bych tím i nepřímo odpovědět na dotaz, který byl adresován ministru Klausovi jedním z poslanců, co udělá vláda pro zabezpečení, aby se nerozpadl spotřební trh. Uvědomme si, že vláda nemá v současné době stoprocentní recept na to, aby se nerozpadl spotřební trh. Spotřební trh se především rozpadne tehdy, když naši obyvatelé změní své očekávání a vezmou své úspory ze spořitelen a najednou je vrhnou na trh. Zatím nikdo z nás tuto tendenci nemá a není důvod, aby jí měl. Vláda ovšem na druhé straně nemůže dát stoprocentní záruku, že spotřební trh se nerozpadne. Ani předcházející systém centrálního a administrativního řízení tímto nástrojem nebyl. My použijeme veškeré dosavadní metody k tomu, abychom udrželi v přechodném období tu situaci, jaká alespoň minimálně v současné době je.

Zásadní řešení spotřebního trhu však je řešení v rámci ekonomické reformy. Mohu vás znovu ujistit, že není nutné se obávat nějakého kompletního krachu či rozpadu spotřebního trhu.

Nyní bych se chtěl krátce zmínit o otázkách rozvojových, minimálně v oblasti následujících dvou let - 1991, 1992. Především zamýšlíme zrušit centrální plánování ve stávající podobě. Během následujících čtrnácti dnů předkládám do vlády zákon, kterým navrhnu zrušit stávající zákon o národohospodářském plánování a nahradit ho novou obecně platnou právní normou. Zruší se tedy soustava komplexních státních plánů - centrální plánovací úřad bude provádět pouze indikativní plánování, tedy tvorbu souhrnné hospodářské strategie, kde se budou posuzovat základní tendence vývoje na světových trzích, především vývoj cen, surovin a energie, vývoj základních faktorů ekonomického růstu, demografický vývoj, nabídka na trhu pracovních sil, hlavní směry rozvoje vědy a techniky a především podmínky aplikace a realizace nových technologií, variantní makroekonomické scénáře ekonomického růstu, perspektivní změny v regionální struktuře ekonomiky atd.

V podnikové sféře se nebude určovat žádná povinnost zpracovávat plány ani poskytování plánovaných informací nad rámec stanovený oficiální statistikou a standardním účetnictvím.

Významný charakter získá státní zakázka vyhlášená na základě veřejné soutěže. Na druhé straně navrhovaný zákon bude sice rušit kategorii závazných výstupů státního plánu, zatím si však patrně ponechá možnost umožnit jak federální vládě, tak vládě republik uplatnit vůči ekonomickým subjektům přímé regulační nástroje po určité přechodné období, patrně do konce roku 1992.

Samozřejmě postupná eliminace centrálního plánování znamená, že tento mechanismus, který sice držel určitou ekonomickou stabilitu, ale ve svých důsledcích vedl k relativnímu propadu naší ekonomické úrovně vzhledem k vyspělým západoevropským zemím v uplynulých čtyřiceti letech, tento mechanismus jestliže ho budeme rušit, musí být nahražen něčím jiným.

Nebudu hovořit o systémových otázkách, ale o tom, co se při projednávání státního rozpočtu často objevilo. To znamená, jaké jsou zájmy, představy státu z hlediska rozvojových či útlumových programů, jak v rámci nových systémových skutečností, jejichž významnou složkou je restriktivní antiinflační státní rozpočet, si hospodářské centrum představuje, že tyto státní priority útlumové či rozvojové programy bude prosazovat.

Nebudu se podrobně zmiňovat o těchto konkrétních programech, o některých hovořil ministr Stračár. Víme zcela evidentně, že to je těžba uranu a rudné hornictví obecně, že to jsou vybrané investiční akce v Sovětském svazu a že je to problém zbrojní výroby. Stejně tak jsou známé i obecné směry, které je třeba podporovat. Uvedu jen heslovitě: ekologie, sektor služeb obecně, turistika jako průmyslové odvětví, dopravní spojová infrastruktura, telekomunikace atd. Tyto obecné zásady je nutno konkretizovat do jednotlivých programů všude tam, kde je to v současné době možné. V rámci připravovaných konkrétních kroků hospodářské reformy, tedy v rámci materiálu, který by vláda měla posuzovat do poloviny dubna, předpokládáme, že ve spolupráci s resortními ministry předložíme určitou představu o energetickém programu, zemědělském programu, ekologickém programu, nástin představ o řešení v oblasti metalurgie, těžké chemie, stavebnictví a dalších odvětví. Nebudu se o těchto konkrétních věcech zde zmiňovat, myslím, že bude další příležitost, kde o tom budeme moci diskutovat.

V řadě dalších odvětví již nejde jen o jasné vytypování priorit, ale především o tolik diskutované systémové podmínky strukturálních změn, jejichž centrem je změna cenové struktury a systémové uplatnění otevření ekonomiky zahraniční konkurenci. Útlum zde bude probíhat současně s rozvojem, jako obecné zásady lze uvést požadavek na zúžení sortimentu, snižování energetické náročnosti, podpora novým technologiím atd. Předpokládáme, že vláda vytvoří pracovní skupiny v rámci jednotlivých resortů, které by měly velmi rychle - i uvnitř strojírenství - vytypovat jednotlivé jasné rozvojové i útlumové obory, které by se měly spojit s velkými podniky, aby zde s vládní podporou byly vytvářeny stabilizační útlumové či rozvojové programy.

Dovolte mi, abych se krátce zmínil o obecných zásadách a nástrojích této průmyslové politiky. To budou vedle systémových podmínek hlavní nástroje, kterými hospodářské centrum, vláda, stát bude ovlivňovat budoucí hospodářský rozvoj. Jedná se tedy především o státní průmyslovou politiku, jejímž cílem je napomoci obnovení konkureční schopnosti průmyslových podniků dosáhnout úrovně standardu řízení technologické vyspělosti, kvality, produktivity práce atd.

Samozřejmě tato průmyslová politika je zasazena v širším národohospodářském kontextu, váže na právní systém země, finanční a daňovou politiku, ekologické a další normy. Normy a standardy - zde musíme tvrdě tlačit na normalizaci směrem ke společnému trhu EHS do roku 1993 atd.

Jaké jsou však konkrétní zásady pro určení záměrů i jejich prosazování z centra na podnikovou úroveň. Především je to demokracie v přístupu ke státní podpoře. Na státní podpoře musí mít možnost podílet se každý subjekt, který splní státem stanovené podmínky, transparentnost, jasně vymezená pravidla, zveřejnění komu podpora a z jakého titulu, sledování, včetně publikování v odborném tisku podnikové sféry, jak vyhovuje jednotlivým podmínkám při přidělení podpor nebo naopak, proč podpora není přidělena, či stát záměrně utlumuje. Tato transparentnost, veřejná publikace v odborném tisku, je naprostou samozřejmostí ve vyspělých zemích. Pro exportní orientaci je další zásadou stimulace především vývozu na světové trhy, podpora podnikům, které se zaváží k podstatnému zvýšení vývozu na světové trhy atd. Podpora moderních technologií, regionální aspekty, podpora uvolnění ekologicky přetížených oblastí atd. Demonolopolizační rámec, obecně otázka strukturální politiky uvnitř podniku, státní podpora ekonomicky účelné dekoncentralizaci, útlumu monopolu tam, kde dekoncentralizace není možná. Politika v oblasti průmyslové infrastruktury, vybudování široké sítě okresních a krajských průmyslových a obchodních komor, jak je to normální ve světě, středisek zahraničního obchodu a mezinárodní spolupráce ve všech větších městech atd. Nebudu se o tom již podrobněji zmiňovat.

K vlastním nástrojům průmyslové politiky. Uvědomme si, že každé prosazování státního záměru bude jakoby popřením zásady obecné liberální ekonomiky, kde všichni mají stejné podmínky. Nicméně charakter přechodu - abych tak řekl - od plánu k trhu v našich podmínkách bude vyžadovat značné státní zásahy, a proto je nutno od začátku ukázat, že výjimky z obecných pravidel nebudou mít nic společného s minulým diferencovaným přístupem hospodářského centra, kdy tento diferencovaný přístup byl obecným pravidlem a sloužil spíše k petrifikování zachování stávající struktury a k udržení fiktivní plné zaměstnanosti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP