27. - 29. března 1990

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 26. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané ve dnech 27., 28. a 29. března 1990

1. den - úterý dne 27. března 1990

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (místopředseda FS B. Kučera)

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Uvolnění poslance doc. PhDr. Ivana Laluhy, CSc., z výboru pro kulturu a výchovu a jeho zvolení do výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

Návrh přednáší místopředseda FS B. Kučera

Poslanec I. Laluha zvolen členem výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1990 (tisk 307) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 331)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR ing. V. Klaus, CSc.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Bezecný

Společný zpravodaj výborů SN poslanec B. Servus

Pozměňovací návrh místopředsedkyně SL J. Moltašové

Vystoupení poslankyně SN V. Klůzové

Vystoupení poslance SL P. Košaly

Vystoupení poslankyně SL M. Hadačové a interpelace ministra financí ČSSR a ministra Federálního cenového úřadu

Vystoupení poslance SN J. Csémiho

Vystoupení poslance SL R. Filkuse

Vystoupení poslance SN J. Comby

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení poslankyně SL J. Stránské a interpelace ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

Vystoupení poslankyně SL A. Buráňové a otázka ministru financí ČSSR

Vystoupení poslance SL J. Bakšaye

Poznámka poslance SN J. Machalíka

Vystoupení poslance SN M. Kováře a otázka ministru financí ČSSR

Vystoupení poslance SL J. Matouška

Vystoupení poslance SN J. Holčíka

Vystoupení poslance SN J. Kučeráka

Vystoupení poslance SL M. Jansty a otázka ministru financí ČSSR ing. V. Klausovi, CSc.

Vystoupení poslance SL S. Tichavského

Vystoupení poslance SN M. Kontry

Vystoupení poslance SL M. Tahy

Vystoupení poslance SN J. Luxe

Vystoupení poslance SL V. Slámy

Vystoupení poslance SL I. Fišery

Vystoupení poslance SL V. Baruše

Vystoupení poslance SL F. Kubeše a otázka vládě ČSSR

Vystoupení poslance SL. J. Habovštiaka

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR Ing. S. Stračára

Vystoupení místopředsedy vlády ČSSR MVDr. ing. F. Reichela

Vystoupení ministra práce a sociálních věcí ČSSR P. Millera

Vystoupení místopředsedy vlády ČSSR Ing. V. Dlouhého, CSc.

Vystoupení ministra paliv a energetiky ČSSR prof. ing. J. Sůvy, CSc.

Vystoupení ministra Federálního cenového úřadu Ing. L. Dvořáka

Závěrečné slovo ministra financí ČSSR Ing. V. Klause, CSc.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Bezecný

Společný zpravodaj výborů SN poslanec B. Servus

Pozměňovací návrh místopředsedkyně SL J. Moltašové neschválen

Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1990 schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

3. Vládní návrh zákona o sdružování občanů (tisk 281) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 329)

Návrh odůvodňuje 1. místopředseda vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Z. Sidó

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Hradílek

Vystoupení poslance SN J. Šolce

Vystoupení poslance SL L. Fanty

Vystoupení poslance SL P. Balgavého

Vystoupení poslance SL J. Rábela

Vystoupení místopředsedy FS Z. Jičínského

Poznámka poslance SL I. Fišery

Závěrečné slovo 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurského

Doplňující návrh poslance SL J. Rábela

Doplňující návrh poslance SL J. Rábela neschválen

Připomínka ze sálu

Zákon o sdružování občanů schválen

4. Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím (tisk 279) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 318)

Návrh odůvodňuje 1. místopředseda vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec S. Jansta

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně A. Vargová

Pozměňovací návrh poslance SL V. Bendy

Pozměňovací návrh poslance SN J. Svobody

Závěrečné slovo 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurského

Společný zpravodaj výborů SL poslanec S. Jansta

Pozměňovací návrh poslance V. Bendy schválen

Pozměňovací návrh poslance SN J. Svobody neschválen

Zákon o právu shromažďovacím schválen

5. Vládní návrh zákona o právu petičním (tisk 278) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 319)

Návrh odůvodňuje 1. místopředseda vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů SN poslanec K. Stome

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Kanis

Doplňující návrh poslance SN J. Mezníka

Vystoupení poslankyně SL D. Vávrové a otázka 1. místopředsedovi vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurskému

Závěrečné slovo 1. místopředsedy vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurského a odpověď na otázku poslankyně SL D. Vávrové

Vystoupení poslance SN J. Mezníka

Doplňovací návrh poslance SN J. Mezníka neschválen

Zákon o právu petičním schválen

Schůze přerušena

2. den - středa dne 28. března 1990

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil předseda Sněmovny národů J. Stank)

6. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních informačních prostředků (tisk 280) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 320)

Návrh odůvodňuje ministr vlády ČSSR V. Príkazský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Zeman

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně D. Horňáčková

Zákon o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních informačních prostředků schválen

7. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník (tisk 322)

Návrh odůvodňuje poslanec SL L. Dvořák

Společný zpravodaj výborů SN poslanec K. Stome

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Bušíková

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník schválen

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství (tisk 285) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 317)

Návrh odůvodňuje 1. místopředseda vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurský

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Medřický

Společný zpravodaj výborů SN poslanec Š. Glezgo

Zákon, kterým se mění předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství schválen

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1965 Sb., a zákona č. 43/1976 Sb.

(Tento bod byl odročen.)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů, podepsaná v Kjótu dne 18. května 1973 a její přílohy A.2., A.3., A.4. a C.1. (tisk 201)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničního obchodu ČSSR Ing. A. Barčák

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Sidor

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Vokál

Vystoupení poslance SL R. Filkuse a otázka ministru zahraničního obchodu ČSSR Ing. A. Barčákovi

Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSSR Ing. A. Barčáka na otázku poslance SL R. Filkuse

Připomínka ministra zahraničního obchodu ČSSR Ing. A. Barčáka

Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů, podepsaná v Kjótu dne 18. května 1973 a její přílohy A.2., A.3., A.4. a C.1. schválena

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1965 Sb., a zákona č. 43/1976 Sb.

Návrh odůvodňuje ministr dopravy ČSSR Ing. F. Podlena

Společný zpravodaj výborů SL poslanec S. Zamazal

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Mráz

Připomínka ze sálu

Společný zpravodaj výborů SL poslanec S. Zamazal

Pozměňovací návrh poslance SL J. Macka a otázka ministru dopravy ČSSR Ing. F. Podlenovi

Vystoupení poslance SL Z. Masopusta

Odpověď ministra dopravy ČSSR Ing. F. Podleny na otázku poslance SL J. Macka

Vystoupení poslance SL J. Macka

Vystoupení poslance SL M. Kocába

Vystoupení ministra dopravy ČSSR Ing. F. Podleny

Vystoupení místopředsedy FS Z. Jičínského

Závěrečné slovo ministra dopravy ČSSR Ing. F. Podleny

Pozměňovací návrh poslance SL J. Macka neschválen

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon) ve znění zákona č. 40/ /1964 Sb., a zákona č. 43/1976 Sb. schválen

11. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 265)

Návrh odůvodňuje výkonný tajemník Shromáždění politických stran a společenských organizací ČSSR J. Krejčí

Vystoupení poslankyně SL J. Petrové

Vystoupení poslankyně SL V. Parkánové

Vystoupení poslance SN F. Šulky

Vystoupení poslance SL J. Pospíšila

Vystoupení výkonného tajemníka Shromáždění politických stran a společenských organizací ČSSR J. Krejčího

Soudci z povolání vojenských soudů zvoleni

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Jenerál)

12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (tisk 266) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 316)

Návrh odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR ThDr. J. Hromádka

Společný zpravodaj výborů SL poslanec I. Marton

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Olej

Pozměňovací návrh poslance SL M. Kocába

Pozměňovací návrh poslance SL A. Haško

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSSR ThDr. J. Hromádky

Závěrečné slovo společného zpravodaje výborů SL poslance I. Martona

Připomínka místopředsedy vlády ČSSR ThDr. J. Hromádky

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN J. Oleje

Otázka místopředsedkyně SL J. Moltašové

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) schválen

13. Odpověď ministra národní obrany ČSSR genplk. M. Vacka na interpelaci poslanců FS M. Dymáčka, L. Lise a M. Palouše (tisk 330)

Odpověď byla poslancům předána písemně

Otázka poslance SL M. Dymáčka ministru národní obrany ČSSR genplk. M. Vackovi

Odpověď ministra národní obrany ČSSR genplk. M. Vacka na otázku poslance SL M. Dymáčka

Odpověď na interpelaci vzata na vědomí

14. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. března 1990 do 26. března 1990 (tisk 306)

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. března do 26. března 1990 vzata na vědomí

15. Otázky a podněty poslanců

Podnět poslance SN J. Mesíka

Podnět poslance SL V. Klimeše a interpelace vládě ČSSR

Podnět poslance SL J. Šabaty

Vystoupení poslance SN P. Orbana a interpelace ministru zahraničních věcí ČSSR J. Dienstbierovi

Vystoupení poslance SL J. Černíka a otázka ministru práce a sociálních věcí ČSSR P. Millerovi

Vystoupení poslance SN V. Liščáka a otázka 1. místopředsedovi vlády ČSSR JUDr. J. Čarnogurskému

Vystoupení poslance SL V. Slámy

Vystoupení poslankyně SL V. Parkánové

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslance SN M. Lajkepa a otázka vládě ČSSR

Vystoupení poslance SL P. Balgavého a otázka vládě ČSSR

Vystoupení poslance SL P. Šremera

Vystoupení poslance SL K. Honnera

Vystoupení poslance SL L. Kudláčka

Vystoupení poslance SL M. Kocába a interpelace místopředsedům vlády ČSSR a předsedům národních vlád

Vystoupení poslance SN Š. Glezgo

Vystoupení poslance SL O. Világiho

Vystoupení poslance SL P. Čermáka a otázka ministru zahraničního obchodu ČSSR Ing. A. Barčákovi

Vystoupení poslance SN J. Hladíka

Vystoupení poslance SL J. Habovštiaka a otázka místopředsedovi vlády ČSSR MVDr. Ing. F. Reichlovi a místopředsedovi vlády SR Ing. V. Ondrušovi

Vystoupení poslance SL M. Tahy

Vystoupení poslance SN G. Mede a otázka místopředsedovi vlády ČSSR MVDr. Ing. F. Reichlovi

Podnět poslance SL A. Černého

Hlas z pléna

Vystoupení poslanec SN K. Stomeho

Připomínka poslance SL J. Sabaty

Výzva poslance SL J. Macka ministerstvu financí ČSSR

Požadavek poslance SN M. Pekla na předsednictvo FS

Odpovědi ministra vnitra ČSSR R. Sachera na interpelaci poslance SN F. Stütze a na interpelaci poslance SN H. Chromého

Odpověď místopředsedy vlády ČSSR F. Reichela na otázku poslance SL J. Habovštiaka

Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSSR A. Barčáka na otázku poslance SL P. Čermáka

Odpovědi ministra práce a sociálních věcí ČSSR P. Millera na otázky poslanců

Vystoupení ministra zahraničního obchodu ČSSR A. Barčáka

16. Iniciativní návrh poslance SL M. Kocába na přijetí stanoviska Federálního shromáždění k dohodě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa

Doplňující návrh poslance SL J. Konečného

Hlas ze sálu

Vystoupení poslance SL J. Váchy

Doplňující návrh poslance SL M. Malého

Připomínka poslance SL J. Macka

Návrhy uvedené v parlamentním tisku 333 schváleny

Vystoupení poslance SL F. Palouše

Schůze přerušena

3. den - čtvrtek dne 29. března 1990

(Řízení schůze převzal a třetí den jednání zahájil místopředseda FS Z. Jičínský)

17. Návrh ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky (tisk 305 a 348)

Návrh prezidenta ČSSR (tisk 305) odůvodňuje místopředseda vlády ČSSR ThDr. J. Hromádka

Návrh skupiny poslanců FS (tisk 348) odůvodňuje poslanec SN K. Stome

Vystoupení poslance SL J. Šabaty

Vystoupení poslance SN A. Blažeje

Vystoupení místopředsedkyně SN B. Hykové

Vystoupení poslance SL V. Mohority

Vystoupení poslance SN M. Kontry

Vystoupení poslance SN M. Zemana

Vystoupení místopředsedy FS J. Šimútha

Vystoupení poslance SL P. Kučery

Vystoupení poslance SL P. Bagína

Vystoupení poslance SL P. Tomana

Vystoupení poslance SL J. Bakšaye

Vystoupení poslance SL I. Fišery

Vystoupení místopředsedy FS I. Mičiety

Vystoupení poslance SL M. Kocába

Vystoupení poslance SN J. Kučeráka

Vystoupení poslance SL E. Valko

Vystoupení poslance SL ź. Baldovského

Vystoupení poslance SL M. Dymáčka

Vystoupení poslance SL J. Habovštiaka

Vystoupení poslance SL M. Malého

Vystoupení poslance SL J. Šabaty

Vystoupení poslance SN M. Hrušky

Vystoupení poslance SL R. Filkuse

Vystoupení poslance SL M. Kocába

Vystoupení poslance SN H. Kočtúcha

Vystoupení poslance SL J. Šaška

Vystoupení poslance SL P. Kanise

Vystoupení poslance SL P. Šremera

Vystoupení poslance SN J. Mesíka

Vystoupení poslance SN R. Zelenaye

Vystoupení poslance SN J. Luxe

Vystoupení poslance SN F. Šulky

Vystoupení poslance SL J. Konečného

Vystoupení poslance SN M. Kováře

Vystoupení poslance SN M. Lajkepa

Vystoupení poslance SL J. Krylla

Vystoupení poslance SL M. Peroutky

Vystoupení poslance SL K. Novosada

Vystoupení poslance SN P. Sucháně

Vystoupení poslance SN R. Vintera

Vystoupení poslance SL V. Baruše

Vystoupení poslance SL B. Kučery

Vystoupení poslance SN P. Raševa

Vystoupení poslance SN J. Lentvorského

Vystoupení poslance SL J. Růžičky

Projev předsedy FS A. Dubčeka

Závěrečné slovo místopředsedy vlády ČSSR ThDr. J. Hromádky

Vystoupení poslance SL M. Tomana

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Hlas z pléna

Ústavní zákon tisk č. 305 neschválen

Pozměňující návrh Klubu poslanců Strany sžobody a Demokratické strany neschválen

Ústavní zákon tisk č. 348 neschválen

18. Výzva poslancům Nejvyššího sovětu SSSR a Nejvyššího sovětu Litevské republiky Výzvu předčítá poslanec SL J. Šabata

19. Různé Interpelace místopředsedy SL J. Langoše předsedovi vlády ČSSR JUDr. M. Čalfovi a předsedovi vlády Slovenské republiky akad. M. Čičovi

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Návrh na složení společného výboru pro dohodovací řízení k návrhu ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky schválen

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Předseda společného vy boru pro dohodovací řízení poslanec SN M. Zeman

Ústavní zákon o změně názvu republiky Sněmovnou národů schválen

Hlasy ze sálu

Vystoupení poslance SL V. Bendy

Předseda společného výboru pro dohodovací řízení poslanec SN M. Zeman

Schůze skončena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP