Středa 14. března 1990

Sú tu uvedené ešte ďalšie body, ktoré budú predmetom rokovania na najbližšom zasadaní, keď sa to dostane na program. Prečítam záver. SVŠT spĺňa medzinárodné požiadavky na technické univerzity európskeho typu. Má garancie v tomto smere od Technickej univerzity Viedeň a Technickej univerzity Budapešť. Zmena názvu je nielen objektívnym vyjadrením existujúceho stavu, ale aj významným krokom pre posilnenie štatútu v medzinárodnom meradle.

Prosím pána predsedu, aby tento dokument postúpil na ďalšie vybavenie. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Honnerovi, prosím poslanca Maceka, pripraví sa poslanec Hrbotický.

Poslanec SL J. Macek: Vážené Federální shromáždění, vážený pane předsedající, vzhledem k časové tísni jen zhruba shrnu, co jsem měl připraveno v úvodní části svého vystoupení. V podstatě se jedná o otázky ekologické, související s přítomností sovětských vojsk na našem území. Jestliže je to možné, znění bych předal stenografům, aby mohlo být zaznamenáno v dokumentech. (Dokument je přiložen jako příloha tohoto turnu.) Pouze bych se vyjádřil k otázce právní existence, resp. neexistence smlouvy o pobytu sovětských vojsk.

Protože s otázkou náhrady vzniklých škod spojených s pobytem sovětských vojsk je i otázka legitimity pobytu, dovolím si jménem klubů křesťanských stran podpořit návrh usnesení Federálního shromáždění o neplatnosti smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa s odvoláním se na čl. 52 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Jde o to, že v případě, je-li smluvní stranou agresor porušením kogentního zákazu síly se zbavil možnosti uzavírat platné smlouvy, pokud trvá protiprávní stav způsobený agresí a slouží-li obsah smlouvy účelu, který agresor sleduje. Vídeňská úmluva kodifikovala obecné mezinárodní právo, a proto neobstojí námitka, že úmluva byla uzavřena až po podpisu smlouvy o pobytu sovětských vojsk.

Výše uvedená argumentace směřuje k tomu, aby bylo zcela nepochybné, že ani praktikularismy mezi státy dřívějšího socialistického společenství nemohou být chápány jako prostředek k obcházení kogentního zákazu použití síly v mezinárodních vztazích. Tak byla totiž zdůvodňována tzv. internacionální pomoc, vycházející z tzv. Brežněvovy doktríny omezení suverenity. Praktikulární narovnání totiž postihuje stejná absolutní neplatnost jako u smlouvy vynucené.

Z výše uvedeného vyplývá, že není-li platná smlouva, která by byla podkladem pro úpravu náhrady škod způsobených činností sovětských vojsk a jejich příslušníků, pak platí obecná povinnost náhrady škody.

V závěru tohoto stanoviska vyslovuji přání, aby nulita smlouvy přispěla k urovnání mezinárodní rovnováhy sil.

Chtěl bych ještě jenom připomenout, že se vytváří parlamentní komise, která by měla dohlížet na situaci v prostorách, kde jsou dislokována sovětská vojska. Bližší informace budou zřejmě k dispozici zítra, kdy tajemník branného a bezpečnostního výboru by měl předložit jmenný seznam poslanců, kteří by v tomto výboru měli pracovat. Vychází to, předpokládám, z rozhodnutí předsednictva Federálního shromáždění. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem, prosím poslanca Hrbotického. Pripraví sa poslanec Vébr.

Poslanec SN J. Hrbotický: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, v souvislosti s řadou dopisů, které docházejí na Klub poslanců Československé strany socialistické od členů strany a zvláště pak z dopisů od delegátů okresních konferencí Československé strany socialistické v Novém Jičíně a ve Frýdku-Místku jsem zmocněn jménem Klubu poslanců Čs. strany socialistické vyjádřit plnou podporu iniciativě našeho pana prezidenta Václava Havla, směřující k odchodu převážné části sovětské armády ještě do červnových voleb s tím, že zbývající jednotky opustí naše území v co nejkratším možném termínu.

Jsme si vědomi úlohy a postavení parlamentu sloužícího k zprostředkování názorů a cítění společnosti v otázkách řízení státní politiky. K tomu, aby tento parlament tuto úlohu splnil, musí vzejít ze svobodných voleb a jednou z důležitých záruk opravdu svobodných voleb je nepřítomnost cizí armády na našem území. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Hrbotickému, poslanec Vébr sa vzdal svojho vystúpenia. Prosím poslanca Bezecného, pripraví sa poslanec Kovář, ktorý je posledným prihláseným.

Poslanec SL J. Bezecný: Jak jsem slíbil, pouze dvě věty. Mám interpelaci na federálního ministra financí v otázce řešení zabavených živnostenských majetků ze závěru 50. let. Předávám ji písemně.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Bezecnému, prosím poslanca Kováře.

Poslanec SN M. Kovář: Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, po prvé mám faktickú pripomienku k vystúpeniu pána poslanca Machalíka. Hovorí o útoku na komunistov. Chcem demonštrovať svoj príklad. Dnes som mal možnosť byť členom delegácie, ktorá vyjednávala so Stranou slobodných rožníkov, ktorí vystupovali pred parlamentom. Ja by som si prial len jedno, aby pán poslanec Machalík bol prítomný tomuto jednaniu.

Po druhé: Z dnešného jednania, nakožko som posledný diskutujúci, dovolím si aj malý záver, a ako poznatok aj malý návrh.

Tak ako už bolo spomenuté, keby sme takto jednali, nič by sme neprejednali a, samozrejme, i toto mi bolo tlmočené skupinou už spomenutých manifestantov zo Strany slobodných rožníkov.

Môj návrh spočíva v tom, vieme asi, kam mierim. Ústavnoprávny výbor obidvoch komôr má predsedov poslancov českej národnosti. Odporúčam, aby jeden z predsedov bol vymenovaný z poslancov slovenskej národnosti.

Ďalej odporúčam, aby ústavnoprávny výbor, nakožko tu bolo spomenuté rôznych právnických kžučiek a podobných vecí zariadil, aby toto bolo odstránené, aby sa tak stalo promptne, aby sa stretli zástupcovia klubov poslancov jednotlivých politických strán a politických hnutí, lebo iba oni sú tými politickými silami, ktoré sa kvalifikovane a s mandátom môžu vyjadriť k takejto dôležitej záležitosti. Aby oni sami vymenovali nové ústavnoprávne výbory obidvoch snemovní a predložili poslancom Snemovne národov a Snemovne žudu na schválenie. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Kovářovi. Jeho návrhy budú prerokované na porade vedúcich funkcionárov Federálneho zhromaždenia, prípadne v predsedníctve Federálneho zhromaždenia. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave k tomuto bodu programu? (Nikdo.) Nikto sa nehlási, takže rozpravu k tomuto bodu vyhlasujem za skončenú.

Tým sme, vážené poslankyne, vážení poslanci, vyčerpali náš program.

Členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia upozorňujem a prosím, že ihneď po skončení začína schôdza predsedníctva FZ na čísle dverí 214.

Ďakujem vám za účasť, končím 25. spoločnú schôdzu snemovní Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Želám vám veža síl do intenzívnej parlamentnej práce.

(Schůze skončena ve 22.20 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP